Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 647277
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Son Ravanell, polígon 4, parcel·les 563 i 249 del T.M. de Manacor (3a/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 21 de setembre de 2022, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Son Ravanell, polígon 4, parcel·les 563 i 249 del T.M. de Manacor , en els termes següents:

1.Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Segons s'estableix a les lletres a) i b) de l'article 13.2 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat per Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes inclosos en l'annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, o en l'annex 2 d'aquesta llei.

Entre els projectes inclosos a l'annex 2, el projecte del parc fotovoltaic «Son Ravanell» per les seves característiques s'inclou al punt 6 del grup 2, Energia:

- Instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica a partir d'energia solar, destinada a la venda a la xarxa, següents:

- Instal·lacions amb una ocupació de més de 2 ha situades en sòl rústic a les zones d'aptitud mitjana del PDS d'energia.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013. A més, s'han de complir les prescripcions de l'article 21 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat per Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

El projecte consisteix en la construcció d'un parc fotovoltaic generador d'electricitat en mitja tensió connectat a la xarxa elèctrica de mitja tensió, ubicat dins les parcel·les 563 i 249 del polígon 4 i el punt de connexió a la parcel·la 568 del polígon 4, classificades com a sòl rústic, en la categoria del sòl rústic general (SRG) al municipi de Manacor.

D'acord amb el Decret 33/2015, BOIB núm. 73 de 16 de maig, d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears es tracta d'una instal·lació fotovoltaica tipus C, i l'àmbit del parc fotovoltaic està situat en zona d'aptitud fotovoltaica mitjana.

L'ocupació poligonal del parc fotovoltaic és de 30.439 m2, un 44,83% de la superfície de la parcel·la. La instal·lació estarà formada per 8.544 panells solars de 490 Wp, 15 inversors de 250 kW de potència nominal unitària.

La relació superfície en ha ocupada pel parc fotovoltaic/potència total de pic instal·lada en MW del parc fotovoltaic és de 0,73.

Les estructures metàl·liques de suport aniran clavades al terreny. L'alçada màxima dels panells serà de 2,97 m2 des del terra i l'alçada mínima serà d'uns 0,8 metres. El tancament del parc proposat és un tancament metàl·lic de tipus xarxa cinegètica de 2 metres d'alçada aixecada 0,2 metres del sòl per deixar passar la fauna. L'accés al parc es produeix des del carrer de Son Talent. Es tracta d'un terreny en poca pendent. Es projecten una sèrie d'edificacions lligades al parc fotovoltaic, dos centres de transformació, en dos edificis prefabricats de formigó de 6x 2,38x 2,58 m i un centre de maniobra i mesura CMM, edifici prefabricat de formigó de 6,00x2,38x2,58 m, i un centre de control.

El punt de connexió per al parc es donarà sobre la línia de mitja tensió situada a 70 metres al Sud-oest del parc, es situa en les coordenades aproximades UTM,(FUS 31 ED50) X: 517.825 , I: 4.382.311; per dur a terme la connexió es realitzarà:

-Instal·lació d'un nou pal amb derivació, seccionador i conversió línia aèria-soterrada. (Polígon 4 parcel·la 568).

-Tram de 90 m de Línia de Mitjana Tensió soterrada des del punt de connexió fins a Centre de Maniobra i Mesura. La línia discorr al costat de camí de terra per terreny privat cedit a Endesa com a servitud d'accés. (Polígon 4 parcel·les 568, 567 i 564).

-Centre de Maniobra i Mesura (d'ara endavant CMM FOTOVOLTAIC) situat a l'interior de la finca (polígon 4 parcel·la 563).

-A partir del CMM, la línia serà privada de mitja tensió soterrada.

Segons el PTM i el Pla General de Manacor aprovat definitivament el 22 de desembre de 2022, les parcel·les 249 i 563 estan classificades com a sòl rústic, en la categoria de sòl rústic general (SRG). A més, estan situades dins la Unitat del Paisatge UP6-Llevant.

No afecta cap espai de rellevància ambiental definit a la Llei 5/2005, de 26 de maig LECO (ENP i XN2000) ni la LEN (Llei 1/91, de 30 de gener). L'àmbit del projecte se situa dins Zona de Baix Risc d'Incendi, no està afectat per Àrees de Prevenció de Riscos (APRs), ni per domini públic hidràulic de les aigües superficials, ni per les seves zones de protecció (servitud, policia), ni per zones inundables o potencialment inundables.

El parc fotovoltaic projectat es localitza sobre la MAS 1818M1 denominada Son Talent, és un aqüífer poc profund i la massa es troba en mal estat (mal estat quantitatiu i químic per nitrats). La massa es troba en risc químic per nitrats i en risc quantitatiu per explotació de més del 80% del recurs disponible. No es detecta presència de substàncies prioritàries i és ZVCN. El nivell de la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers és moderat i, segons les dades del Servei d'Aigües Subterrànies de la DGRH, la zona no està afectada per cap perímetre de restriccions de pous de proveïment urbà.

Referent al Patrimoni, l'informe municipal indica «Que el projecte d'instal·lació afecta a la parcel·la 87 on hi ha el jaciment arqueològic catalogat amb el número JA-016 Bellver Ric els Bosquets. Aquest jaciment té la declaració de BIC, decret 2563/1966. Per aquest motiu, qualsevol actuació ha de tenir el vist-i-plau de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca.». El projecte no té cap actuació a la parcel·la mencionada a l'informe, es tracta d'una parcel·la que se situa a més de 3,5 km en línia recta de l'àmbit del projecte. A més, segons l'informe de Patrimoni històric del Consell: «en l'esmentada referència cadastral no es localitza cap jaciment arqueològic conegut, però no es recullen eventuals elements patrimonials etnològics recollits a catàleg municipal. Per això, proposem dur a terme una prospecció intensiva de l'àrea afectada per valorar la presència d'eventuals béns patrimonial i preveure les mesures que es consideri oportunes per la seva conservació. En aquest punt s'ha de contemplar el fet que hi ha la possibilitat que apareguin noves restes arqueològiques en subsòl.» I la informació aportada per el promotor: «s'ha realitzat una inspecció prèvia per part d'un tècnic competent en la matèria on s'evidència que no es requereix de dites feines».

Referent a la vegetació, es tracta d'una parcel·la que actualment té explotació agrícola amb conreu d'espècies herbàcies a la qual podem trobar espècies arbòries de port alt als límits.

No hi ha Hàbitats d'Importància Comunitària propers.

Segons la quadrícula 5x5 amb el codi 324 del Bioatles de l'IDEIB, apareix una espècie amenaçada, la tórtora «Streptopelia turtur» a la llista vermella de la IUCN. També hi trobam les següents espècies:

Tàxon (Espècie)

Nom comú (Espècie)

Catalogat

Amenaçat

Endèmic

Apus apus

Falzia

Si

No

No endèmic

Macroprotodon mauritanicus

Serp de garriga

Si

No

No endèmic

Atelerix algirus

Eriçó

Si

No

No endèmic

Tarentola mauritanica

Dragó

Si

No

No endèmic

Asio otus

Mussol banyut

Si

No

No endèmic

Testudo hermanni

Tortuga mediterrània

Si

No

No endèmic

Rhamnus alaternus

Llampúgol, Aladern

Si

No

No endèmic

Totes elles incloses al Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (RD 139/2011) excepte el Llampúgol que es troba al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció (Decret 75/2005).

La parcel·la no es troba dins àrea de protecció contra la col·lisió i electrocució de l'avifauna.

Referent al paisatge, a l'entorn immediat i pla mitjà predominen els camps de cultiu. El principal punt d'observació significatiu es considera la carretera Ma-4023, a uns 260 metros del projecte, també s'ubica pròxim a Son Talent (1 km a l'Est) i al nucli urbà de Manacor (1,5 km al Sud).

El promotor del projecte és VENTAJA SOLAR 17, S.L. i l'òrgan substantiu la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. La vida útil de la instal·lació s'estima en 25 anys i el pressupost d'execució material és de 3.556.789,74 €. Es preveu un estalvi d'emissions de CO2 anual de 4.499.346,30 Kg/any.

3.Avaluació dels efectes previsibles

A la fase de construcció, es produiran impactes sobre la qualitat de l'aire (renous, pols i fums) produïts pels moviments de terra, transport de materials, les emissions de vehicles i maquinària. Alteració de l'estructura edàfica (es produirà ocupació i afecció en el terreny per l'excavació i cimentació amb formigó de les instal·lacions, compactació dels terrenys...); desbrossament de la vegetació herbàcia. L'alteració i pèrdua dels hàbitats faunístics, molèsties a la fauna pel renou que poden derivar en canvis en el seu comportament i per la pèrdua de refugi de micromamífers, insectes i rèptils a conseqüència del desbrossament de la vegetació. Pèrdua de superfície agrícola dedicada al conreu d'herbàcies, a més dels impactes paisatgístics produïts per l'anivellació del terreny, perforació i col·locació de les estructures de suport, realització de rases i forats, la construcció d'infraestructures energètiques auxiliars, la substitució de la vegetació herbàcia per la implantació dels panells i la instal·lació d'un nou pal per permetre la connexió al punt d'abocament d'energia. Respecte als residus es produirà augment de residus de construcció i de demolició així com de residus assimilats a residus sòlids urbans i la possible contaminació del sòl o l'aqüífer per vessaments accidentals de substàncies perilloses; efectes sobre la població com molèsties pels renous i la generació de pols per les obres i finalment, l'ocupació de sòl rústic en producció. Referent als impactes positius de la fase d'obres, es preveuen la creació d'ocupació laboral i una inversió econòmica local. Així mateix, la implantació d'una barrera vegetal en les zones on no hi ha, permetrà minimitzar encara més la visibilitat del parc fotovoltaic.

A la fase de funcionament els principals impactes seran sobre l'avifauna per col·lisió o electrocució. Referent al tipus de torre elèctrica a instal·lar per a connectar amb la línia de mitja tensió existent, s'indica que el promotor prendrà com a referència les recomanacions tècniques del Reial Decret 1432/2008 per prevenir o evitar possibles col·lisions i electrocucions d'aus. I sobre el paisatge, es produirà una alteració del paisatge rural de la zona amb ocupació del sòl rústic i la impossibilitat de recuperació de l'àrea de conreu eliminada durant mínim 25 anys.

També es produirà el consum d'aigua de reg pel manteniment dels 3 primers anys de la barrera vegetal; fuites o vessaments accidentals d'olis o gasos, com l'hexafluorur de sofre, generació de residus d'aparells electrònics o elèctrics (RAEE) durant les tasques de manteniment i reposició dels mòduls fotovoltaics; molèsties a la fauna per la presència del personal al parc; possible contaminació de l'aqüífer.

Quant als impactes positius de la fase d'explotació del parc fotovoltaic, són l'estalvi de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera juntament amb la generació d'energia elèctrica a partir d'energia solar renovable (produirà anualment 6.029.678,74 kWh i s'estalviaran 4.499.346,30 kg de CO2); la producció de beneficis socioeconòmics directes i indirectes, individuals i col·lectius, i la creació d'ocupació laboral. El manteniment de la barrera vegetal que contribuirà a tenir una millor qualitat de l'aire, el seu ús com a refugi per a la fauna existent i integrar el parc fotovoltaic dins el paisatge, el pasturatge per controlar el substrat herbaci natural envers d'herbicides, que a la vegada introdueix un ús ramader al parc que abans no tenia.

A la fase de desmantellament de la instal·lació una vegada finalitzada la seva vida útil, el principal efecte és la generació de residus, principalment, de RAEE i de construcció, a més de deixar de generar energia elèctrica amb font renovable. També es produiran efectes puntuals sobre la qualitat atmosfèrica (emissió de pols, partícules en suspensió, renous i gasos d'efecte hivernacle); possible risc de contaminació del sòl; molèsties a la fauna i a la població pels renous.

Quant als impactes positius de la fase de desmantellament, es preveuen: la creació d'ocupació laboral i la restauració del terreny i el paisatge al seu estat original.

Atesa la natura de l'activitat a desenvolupar es preveu que els efectes sobre el medi ambient siguin mínims, sense afectació significativa, si s'apliquen les mesures preventives i correctores del document ambiental, i les compensatòries de l'informe agronòmic, a més dels condicionants de l'apartat de conclusions del present informe ambiental.

4.Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

D'acord amb l'article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les següents administracions previsiblement afectades per la realització del projecte a: Direcció General de Recursos Hídrics, Servei de Protecció d'Espècies, al Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, al GOB, Federació d'Associacions de Veïnats del municipi de Manacor, Amics de la Terra, Terraferida, Direcció Insular de Territori i Paisatge i a la Direcció Insular de Patrimoni, a l'ajuntament de Manacor, i a la Direcció Insular d'Urbanisme. El dia d'avui dins l'expedient consten els informes següents:

i. Dia 03 de març de 2022 tenen entrada (VALIB 80556) ofici i informe favorable per part del Servei de Protecció d'Espècies.

ii. Dia 04 de març de 2022 tenen entrada (VALIB81124) ofici i informe del Servei d'Estudis i Planificació informant favorablement amb condicionants:

1. En cas de voler utilitzar aigües regenerades per a la neteja de plaques, en compliment del RD 1620/2007 de 7 de desembre, s'haurà de sol·licitar la corresponent concessió de reutilització, la qual es regirà per l'esmentada normativa. Es prioritzarà la neteja en sec d'aquestes.

2. Atès que la zona presenta un nivell de la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers moderat, s'atendrà al que disposa l'art. 2 punt 1 c) del Decret llei 1 /2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística: «Durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries».

iii. Dia 08 de març de 2022 tenen entrada (RE SAA núm.189) ofici i informe del Servei de Patrimoni Històric que indica que: «s'ha de dur a terme una prospecció intensiva de l'àrea afectada per valorar la presència d'eventuals béns patrimonial i preveure les mesures que es consideri oportunes per la seva conservació... El projecte s'haurà de presentar per la seva aprovació al Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. Un cop es disposi de les dades recollides en la prospecció es podrà determinar la cautela per la instal·lació del parc fotovoltaic, si s'escau.»

iv. Dia 10 de març de 2022 té entrada (VALIB 82558) informe del Servei d'Aigües Subterrànies que indica: «Dins l'àmbit del projecte no hi ha cap aprofitament registrat a les nostres bases de dades i l'avaluació d'impacte ambiental no preveu afecció a les aigües subterrànies».

v. Dia 16 de març de 2022 tenen entrada (RE SAA núm.21889) còpia de l'acord del CIOTU i de l'informe conjunt emès el 15 de febrer de 2022 pel Servei d'Ordenació del Territori i el Servei Tècnic d'Urbanisme.

«La Comissió Insular acorda informar favorablement l'esmentat projecte d'acord amb les observacions de l'informe conjunt emès el 15 de febrer de 2022 pel Servei d'Ordenació del Territori i el Servei Tècnic d'Urbanisme: 1) Cal evitar l'aparició d'elements aliens a la construcció tradicional en les noves edificacions projectades, per tal de donar compliment a les condicions d'integració paisatgística i ambiental recollides a la Norma 22 del PTIM i millorar així la integració paisatgística de la nova instal·lació.

Així mateix, es fa l'observació següent:

2) Seria convenient aportar renders incorporant els panells i la barrera vegetal des dels principals punt d'observació (a l'alçada d'un cotxe o un vianant) per tal de poder comprovar l'efecte de les mesures correctores proposades.

vi. Dia 07 d'abril de 2022 tenen entrada (RE SAA núm.300) els informes municipals: tècnic de medi ambient, l'enginyera industrial, l'arquitecta municipal i del Servei d'urbanisme. Informen:

Medi ambient: - Per constituir una veritable barrera vegetal l'alçada mínima dels arbres ha de ser de 2 metres en el moment de la plantació i el calibre recomanat mínim és de 16-18cm de diàmetre. En quan a les espècies a plantar es considera adequat plantejar espècies agrícoles com l'ullastre (0/ea europea var. sylvestris) i el garrover (Ceratonia síliqua). En tot cas el projecte ha de preveure el rec periòdic com a mínim els dos primers anys des de la plantació.

- Quan al pla de vigilància ambiental, en el cas de la implantació de la barrera vegetal s'ha de seguir el % d'individus morts, preveure la seva restitució, controlar el sistema de rec i mesurar l'eficàcia de les espècies plantades per constituir la barrera vegetal.

- No s'ha avaluat ambientalment la interconnexió del parc fotovoltaic a la sortida del CMM i a la línia de mitja tensió (nova torre de connexió àreasubterrania situada al polígon 4 parcel·la 568). En tot cas la solució adoptada, una vegada avaluada, hauria d'incloure mesures de prevenció i protecció davant l'electrocució i col·lisió de l'avifauna.

Arquitecta Municipal: - Per tal d'autoritzar la realització de l'obra de nova planta parc fotovoltaic, cal acreditar la legalitat de totes les edificacions i construccions existents, especialment pel que fa a les obres de reforma i ampliació de l'habitatge existent a la parcel·la 249 del polígon 4, obres que són objecte d'un expedient d'infracció urbanística municipal. Això en aplicació del que determina 186.4.c del Reglament de la LOUS per a l'illa de Mallorca.

- Es troba a faltar una secció i detall constructiu del camí i canalització de LMT que es proposa construir en les parcel·les 564, 567 i 568 en el Projecte d'interconnexió del parc solar fotovoltaic de 4,598 Mwp connectat a xarxa redactat per l'enginyer tècnic industrial Jordi Quer Sopeña i l'enginyer industrial Antoni Bisbal Palou i signat en data 08/11/2021.

Cap d'Urbanisme: «...atès el tenor de l'art. 186.4.c del Reglament de la LOUS mentre no es procedeixi a la legalització de la infracció no es pot autoritzar cap obra de nova planta.»

Enginyera industrial: «A la memòria s'indica que hi haurà xarxes soterrades entre plaques i de interconnexió de xarxes de baixa tensió no obstant a la documentació gràfica no s'aprecia el traçat ni el tipus de rasa. S'indica que hi haurà un anell equipotencial de posada a terra però no queda grafiat. S'indica que hi haurà uns consums de 20 kW en baixa tensió per una instal·lació de seguretat i una d'enllumenat però no es grafia ni es justifica la normativa d'aplicació. S'haurà d'aportar justificació del compliment del nivells d'emissió i d'immissió acústics. S'instal·la una nova torre entre dues existents, estudiar la possibilitat d'evitar-la i així no augmentar l'impacte visual.»

Tècnica de Patrimoni: «Que el projecte d'instal·lació afecta a la parcel·la 87 on hi ha el jaciment arqueològic catalogat amb el número JA-016 Bellver Ric els Bosquets. Aquest jaciment té la declaració de BIC, decret 2563/1966. Per aquest motiu, qualsevol actuació ha de tenir el vist-i-plau de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca.».

vii. Dia 04 de maig de 2022 tenen entrada (RE SAA Núm.376) ofici i informe Favorable del Servei d'Ordenació del Territori amb observacions: « 1.Cal evitar l'aparició d'elements aliens a la construcció tradicional en les noves edificacions projectades, per tal de donar compliment a les condicions d'integració paisatgística i ambiental recollides a la Norma 22 del PTIM i millorar així la integració paisatgística de la nova instal·lació. 2,Cal completar la barrera vegetal existent, per una banda amb elements arbustius allà on estigui incompleta i, per altre banda, amb una plantació continua en tot el perímetre, a base d'elements arboris amb una alçada mínima suficient per tal de poder actuar com a barrera visual en un termini el més breu possible. 3.Cal detallar en el projecte la composició i mida de la barrera vegetal proposada, tenim en compte que a més de ser espècies autòctones i de baix requeriment hídric haurien de estar presents a l'entorn proper, per tal de millorar l_a integració paisatgística de la instal·lació i que caldria ampliar-la com a mínim a 3 m d'amplada.4. En cas de que s'incorporin elements d'il·luminació general a l'àmbit s'haurà de donar compliment a la norma 44 del PTIM i s'evitarà la implantació de lluminàries d'alçada superior a 3,5 m. Així mateix, es fa l'observació següent: 5 Seria convenient aportar renders incorporant els panells i la barrera vegetal des dels principals punt d'observació (a l'alçada d'un cotxe o un vianant) per tal de poder comprovar l'efecte de les mesures coi-rectores proposades.

5.Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, d'avaluacions ambientals, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: El projecte consisteix en la construcció d'un parc fotovoltaic generador d'electricitat en mitja tensió connectat a la xarxa elèctrica de mitja tensió, ubicat dins les parcel·les 563 i 249 del polígon 4 i el punt de connexió a la parcel·la 568 del polígon 4, classificades com a sòl rústic, en la categoria del sòl rústic general (SRG) al municipi de Manacor.

Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica tipus C, i l'àmbit del parc fotovoltaic està situat en zona d'aptitud fotovoltaica mitjana. L'ocupació poligonal del parc fotovoltaic és de 30.439 m2, un 44,83% de la superfície de la parcel·la. La instal·lació estarà formada per 8.544 panells solars de 490 Wp, 15 inversors de 250 kW de potència nominal unitària.

La vida útil de la instal·lació s'estima en 25 anys i el pressupost d'execució material és de 3.556.789,74 €. Es preveu un estalvi d'emissions de CO2 anual de 4.499.346 Kg/any.

2. Ubicació del projecte: Segons el PTM i el Pla General de Manacor aprovat definitivament el 22 de desembre de 2021, les parcel·les 249 i 563 estan classificades com a sòl rústic, en la categoria de sòl rústic general (SRG). A més, estan situades dins la Unitat del Paisatge UP6-Llevant.

No afecta cap espai de rellevància ambiental definit a la Llei 5/2005, de 26 de maig LECO (ENP i XN2000) ni la LEN (Llei 1/91, de 30 de gener). L'àmbit del projecte se situa dins Zona de Baix Risc d'Incendi, no està afectat per Àrees de Prevenció de Riscos (APRs), ni per domini públic hidràulic de les aigües superficials, ni per les seves zones de protecció (servitud, policia), ni per zones inundables o potencialment inundables.

El parc fotovoltaic projectat es localitza sobre la MAS 1818M1 denominada Son Talent, la zona no està afectada per cap perímetre de restriccions de pous de proveïment urbà.

Referent a la vegetació, es tracta d'una parcel·la que actualment té explotació agrícola amb conreu d'espècies herbàcies a la qual podem trobar espècies arbòries de port alt als límits.

No hi ha Hàbitats d'Importància Comunitària propers. Quan al paisatge, a l'entorn immediat i pla mitjà predominen els camps de cultiu. El principal punt d'observació significatiu es considera la carretera Ma-4023, a uns 260 metros del projecte, també s'ubica pròxim a Son Talent (1 km a l'Est) i al nucli urbà de Manacor (1,5 km al Sud).

3. Característiques del potencial impacte: els principals impactes són sobre el sòl pels moviments de terres i l'anivellació del terreny durant la instal·lació dels panells fotovoltaics, de les edificacions auxiliars prefabricades, del cablejat soterrat, i el compactament del sòl; sobre la vegetació pel desbrossament de la vegetació existent a la zona d'implantació; sobre la fauna per la pèrdua de refugi de micromamífers, insectes, aus i rèptils a conseqüència del desbrossament de la vegetació; ocupació directa de sòl rústic amb producció; l'impacte visual damunt el paisatge i els residus generats en les fases de construcció i desmantellament de la planta fotovoltaica. Al tractar-se d'una instal·lació temporal es considera que els impactes sobre el sòl, vegetació, fauna i l'impacte visual serien impactes reversibles. En el cas dels residus es tracta d'un impacte que es pot mitigar mitjançant la correcta gestió.

Els impactes ambientals positius són l'estalvi de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera juntament amb la generació d'energia elèctrica a partir d'energia solar renovable.

Atesa la naturalesa del projecte si s'apliquen mesures preventives i correctives del document ambiental, les compensatòries de l'informe agronòmic, es duu a terme el Pla de Vigilància Ambiental i els condicionants del present informe d'impacte, no s'esperen impactes significatius.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte parc Fotovoltaic Son Ravanell, polígon 4, parcel·les 563 i 249 del T.M. de Manacor, atès que es preveu que no pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades en el document ambiental signat a setembre de 2021 per Daniel Ramon Manera, l'addenda del projecte signada a maig de 2022 per Jordi Quer i Antoni Bisbal, el document d'esmena de deficiències signat a juliol de 2022 per Jordi Quer i Antoni Bisbal, l'informe agronòmic signat a agost de 2022 per Antoni Sans Cañellas i les condicions següents:

1.Es compensarà la pèrdua de superfície agrícola productiva, mitjançant les mesures compensatòries de l'informe agronòmic: «Nova plantació de 4,14 Ha de garrovers i es preveu la sembra de 120 arbres/ha, és a dir, uns 490 garrovers que s'espera que siguin productius al cap de 10 anys» i a més, s'haurà de complementar aquesta mesura amb la recuperació de l'ús agrícola d'una o vàries parcel·les agrícoles abandonades, amb una superfície total de com a mínim de 41000 m2 , per a la sembra de cultius de cereals fins que els terrenys arrendats per a la sembra de garrovers siguin 100% productius.

Els terrenys arrendats (dues zones amb una superfície de 4,14 Ha dins una parcel·la de 1.121,338 Ha ubicada al polígon 9, parcel·la 38 de Petra) per a la sembra de garrovers s'hauran de mantenir en producció almenys durant el temps de funcionament del parc fotovoltaic.

2.En el cas que els condicionats i obligacions relacionades amb el punt anterior es compleixin en finques distintes de l'afectada pel projecte, s'adoptaran les mesures escaients per garantir la seva vinculació amb el projecte amb les pertinents inscripcions registrals.

3.S'haurà de presentar un projecte de prospecció arqueològica perquè sigui aprovat pel Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca que haurà d'incloure les prescripcions emeses a l'informe de data de 08 de març de 2022. En el cas que es determinin cauteles, s'hauran d'incorporar al Pla de Vigilància.

4.Abans de l'aprovació del projecte per part de l'òrgan substantiu, i amb un termini inferior a sis mesos, el promotor haurà de remetre a l'òrgan substantiu i a la CMAIB un Pla de Vigilància actualitzat que haurà d'incloure i pressupostar:

- Les mesures compensatòries descrites al punt 1.

- Control de la barrera vegetal: s'ha de seguir el % d'individus morts, preveure la seva restitució, controlar el sistema de reg i mesurar l'eficàcia de les espècies plantades per constituir la barrera vegetal.

- Els condicionants inclosos a la present Declaració d'Impacte Ambiental.

- Les cauteles patrimonials, si n'hi hagués.

Per una altra banda, tal com indiquen els informes de l'arquitecta i del Cap d'Urbanisme de l'ajuntament de Manacor, abans d'autoritzar el projecte s'hauran d'acreditar la legalitat de totes les edificacions i construccions existents: «Per tal d'autoritzar la realització de l'obra de nova planta parc fotovoltaic, cal acreditar la legalitat de totes les edificacions i construccions existents, especialment pel que fa a les obres de reforma i ampliació de l'habitatge existent a la parcel·la 249 del polígon 4, obres que són objecte d'un expedient d'infracció urbanística municipal. Això en aplicació del que determina 186.4.c del Reglament de la LOUS per a l'illa de Mallorca.»

5.Cal evitar l'aparició d'elements aliens a la construcció tradicional en les noves edificacions projectades destinades a Centres de Transformació i el Centre de Maniobra i Mesura Fotovoltaica, per tal de donar compliment a les condicions d'integració paisatgística i ambiental recollides a la Norma 22 del PTIM referents a la integració paisatgística i ambiental, sempre que sigui tècnicament viable, per tal de reduir l'aparença industrial de les edificacions, millorant així la seva integració paisatgística en l'entorn proper: coberta inclinada amb teula àrab, acabats de façana de pedra o pintat color ocres terra.

6.Respecte a la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers, s'atendrà el que disposa l'art. 2 punt 1 c) del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística: "Durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries".

7.No es pavimentaran els camins perimetrals necessaris per a l'adequat manteniment de la instal·lació.

8.La neteja dels panells fotovoltaics s'ha de realitzar, en la mesura del possible, "en sec", sense ús d'aigua, amb la finalitat d'estalviar aquest recurs, i si no fos possible, que sigui amb aigua regenerada. En el cas d'haver d'utilitzar productes químics, es recollirà i reutilitzarà la totalitat del producte contaminant utilitzat a cada panell.

9.Referent a l'apantallament perimetral, es mantindrà la vegetació existent als límits de la parcel·la sempre que sigui possible, s'haurà d'executar una pantalla vegetal amb una amplada i frondositat suficient per a reduir l'impacte paisatgístic, cal prestar especial atenció als punts més crítics mencionats a l'estudi d'incidència paisatgística, l'àrea més afectada visualment és la zona Oest, i la carretera Ma-4023. Aquesta barrera vegetal estarà constituïda per una combinació d'estrat arbori i arbustiu amb vegetació autòctona de baix requeriment hídric i es crearà en la totalitat del perímetre de la parcel·la d'actuació. L'estrat arbori estarà format per exemplars autòctons de port mitjà o gran (2 metres en el moment de la plantació i el calibre recomanat mínim és de 16-18 cm de diàmetre), amb baixos requeriments hídrics. La separació entre els peus sembrats estarà compresa entre 1 i 2,5 metres atès el volum que pot ocupar cada individu arbori i a la possibilitat de desenvolupament de la part aèria. Hauran de disposar d'un sistema de reg, automàtic o manual durant els 3 primers anys, especialment durant els mesos estivals en horari de menor intensitat lumínica. Es faran revisions periòdiques, manteniment, neteja i reposició d'exemplars morts durant tota la vida del parc, s'ha d'assolir l'alçada de 3 metres en un terme màxim de 3 anys i els 5 metres en l'estat adult.

10.L'òrgan substantiu i l'òrgan ambiental podran, en qualsevol moment, verificar l'estat de la barrera vegetal i, en el cas que no estigués ben executada, l'òrgan substantiu obligarà el promotor a instal·lar-la amb les conseqüències establertes en la llei per incompliment de les condicions de l'informe d'impacte ambiental.

11.Les instal·lacions s'han de dissenyar perquè els nivells de renou exterior siguin els nivells de qualitat acústica establerts per la normativa estatal, autonòmica i local en matèria acústica, a més de complir també amb el Codi de Tècnic d'Edificació.

12.Es realitzarà un seguiment del renou generat a la fase de construcció i desmantellament, a més, del que es produeixi a les distintes infraestructures associades al present projecte a la fase de funcionament, per tal de garantir el compliment dels nivells de renou establerts a la legislació vigent.

13.S'ha de garantir que es farà una prospecció prèvia a l'entrada de maquinària pesant a zona no explotada, i retirar les tortugues que es detectin, dipositant-les a parcel·les annexes inalterades amb condicions ambientals semblants.

14.Durant la realització de les rases, caldrà prendre mesures per evitar la caiguda de fauna raó per la qual, si aquestes han de romandre obertes fora de la jornada laboral, s'haurà de disposar llistons per permetre la seva sortida i realitzar revisions diàries per alliberar els animals que hi hagin pogut caure.

15.S'haurà de fer inspeccions visuals dins la parcel·la de manera periòdica, almenys una vegada a la setmana, per revisar la presència de possibles animals ferits o morts. En el cas de trobar-se un animal mort o ferit i que sigui una espècie catalogada o protegida, o en cas de dubte, haurà d'avisar-se a l'112 o als agents de medi ambient del Govern Balear. En el cas que sigui un cadàver, no s'haurà de tocar, en cap cas, ni desplaçar-lo, deixant-lo intacte tal com s'ha trobat.

16.Quedarà prohibit l'ús d'herbicides i altres productes fitosanitaris al terreny del parc fotovoltaic. Es farà el control de la vegetació de l'interior del parc fotovoltaic mitjançant pastura amb ramat oví o amb mitjans mecànics que no afectin el sòl (desbrossadores).

El control de plagues (insectes, lagomorfs o rosegadors) es realitzarà per mitjans mecànics, biològics o bé amb productes aptes en agricultura ecològica.

17.Es tindrà un protocol per al transport, ompliment, manteniment i buidat d'equips que utilitzin gas (SF6 ); detecció de fuites, actuació en cas de fuita accidental i control del consum anual. S'hauran de compensar les emissions de gas SF6 mitjançant reforestacions, s'haurà de reforestar la superfície necessària equivalent a les emissions anuals de SF6.

18.S'haurà de preveure realitzar mesures periòdiques d'intensitat del camp electromagnètic durant la vida útil de la instal·lació fotovoltaica, de la línia elèctrica i de la subestació elèctrica, aquestes mesures s'hauran de programar a les hores i mesos de màxima producció dels parcs fotovoltaics i s'ha de complir amb l'establert al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant emissions radioelèctriques. S'haurà de garantir que la població més propera a les instal·lacions no estigui exposada a un camp magnètic superior a 0,4 micro Tesla.

19.Els panells fotovoltaics tenen materials contaminants perillosos raó per la qual s'hauran de tractar com a residu d'aparells elèctrics i electrònics, tal com s'estableix al Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus. Per tant, s'haurà de garantir la correcta gestió dels panells fotovoltaics, tant en la fase d'explotació com de desmantellament mitjançant una declaració responsable de la gestió correcta de les plaques, que hauran de signar el promotor i/o el propietari, sense perjudici de que l'òrgan substantiu valori l'aplicació potestativa de l'article 33 del Decret legislatiu 1/2020 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears relatiu a fiances i/o assegurances per garantir dit desmantellament.

20.Atès que el pressupost del projecte supera el milió d'euros, es designarà un auditor ambiental. S'hauran d'incloure, al pressupost del projecte les partides mediambientals de les mesures a aplicar, principalment la pantalla vegetal i el seguiment ambiental.

21.S'hauran d'implementar mesures per tal d'evitar emissions durant la fase de manteniment, com l'ús de vehicles elèctrics per executar les tasques de manteniment del parc i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic als edificis de la instal·lació.

22.Una vegada finalitzada la vida útil de la instal·lació fotovoltaica (que es preveu en 25 anys) es recuperarà el terreny al seu estat original i es prendran les mesures correctores necessàries per tal d'eliminar o disminuir l'impacte ambiental associat. Això no obstant, si en aquest termini es vol seguir explotant com a parc fotovoltaic, s'haurà de sotmetre a un nou procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

Es recorda:

-Per a l'ús d'aigües regenerades s'ha de complir amb el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

- S'ha de complir amb les aportacions màximes de nitrogen provinent dels fems d'oví marcat a l'annex «fems» de la llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

- S'ha de complir amb el que disposa el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

- La gestió de residus vegetals generats per les tasques de manteniment i poda de la barrera vegetal s'ha de realitzar d'acord amb la normativa vigent en la matèria.

- S'ha de complir amb l'establert a la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn a les Illes Balears, en els aspectes del parc fotovoltaic que pugui ser aplicable.

- S'ha de complir amb l'establert en el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

- S'han de complir les previsions establertes de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou així com, les de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears.

Es recomana:

La instal·lació d'equips d'emmagatzematge energètic amb la finalitat de proporcionar capacitat de gestió, assegurar la qualitat del subministrament i minimitzar el desenvolupament de nova xarxa necessària per a la seva integració.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 3 de novembre de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias