Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 650256
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Can Fuster de 2.848 kWp i 2.500 kWn ubicat al polígon 4 parcel·la 41 de Santa Maria (RE006/21)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 9 de novembre de 2021 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Jordi Quer Sopeña, en nom i representació de l'empresa Ventaja Solar 17, SL per la qual sol•liciten la tramitació de l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública del parc fotovoltaic de l'assumpte.

2. El 20 de desembre de 2021, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol•licitud de declaració d'utilitat pública i de l'autorització administrativa prèvia.

3. El 21 de desembre de 2021, es varen fer les consultes a l'ajuntament de Santa Maria del Camí i al Consell de Mallorca.

4. El 6 de gener de 2022, es va publicar en el BOIB número 4 l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies.

5. El 2 de març de 2022, es va rebre l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca sobre el projecte juntament amb l'informe favorable de 22 de febrer de 2022.

6. El 6 de maig de 2022, el promotor aporta el projecte executiu.

7. El 30 de maig de 2022, es va rebre l'informe desfavorable de l'ajuntament de Santa Maria.

8. El 8 de juny de 2022, es va notificar al promotor l'informe desfavorable del punt anterior.

9. El 9 de juny de 2022, el promotor va presentar documentació per a trametre a l'ajuntament de Santa Maria.

10. El 13 de juny de 2022, aquesta direcció general va notificar a l'ajuntament de Santa Maria la documentació del promotor.

11. El 12 de juliol de 2022, es va rebre un segon informe desfavorable de l'ajuntament de Santa Maria.

12. El 15 de juliol de 2022, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat d'informació pública en el qual s'acredita que no s'han rebut al•legacions de particulars al projecte.

13. Els serveis tècnics de la DG d'Energia i Canvi Climàtic van emetre un informe sobre l'interès energètic del projecte per tal de resoldre la discrepància amb l'informe de l'ajuntament de Santa Maria.

14. El 27 de setembre de 2022 es va publicar en el BOIB número 126 l'Acord del Consell de Govern de 26 de setembre de 2022 pel qual es declara la utilitat pública de la instal•lació.

15. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment d'autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal•lació.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal•lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal•lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Can Fuster, promogut per Ventaja Solar 17, SL (NIF B02702215), amb les característiques següents:

-Expedient RE006/21: parc fotovoltaic Can Fuster.

-Situació: polígon 4, parcel•la 41 de Santa Maria del Camí.

-Ocupació: 19.942 m2

-Potència total de pic: 2.848 kWp (6.400 panells solars de 445 Wp cada un)

-Potència total instal•lada: 2.500 kWn (12 inversors de 208,333 kW cada un)

-Capacitat d'accés: 2.500 kW

-Centre de transformació: 1 CT de 2.500 kVA

-Centre de maniobra i mesura: 1

-Línia privada de 15 kV soterrada des del CT al CMM de 150 m de longitud i 150 mm2 Al 12/20 kV

-Línia d'evacuació doble de 15 kV soterrada de 100m de longitud i secció 240 mm2 Al 12/20 kV, que enllaça el CMM amb el punt de connexió en botelles situat a les coordenades (X: 482.694, Y:4.388.998, 31) que pertany a la LSMT Camí de la SE Santa Maria.

 

2. Aprovar el projecte d'execució i la separata d'interconnexió signats el 5 de maig de 2022 per Antoni Bisbal Palou i Jordi Quer Sopeña, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut.

3. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

-Justificant d'haver liquidat davant els ajuntaments la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

-Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.

-Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, haurà de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció amb una periodicitat de 15 dies que certifiqui el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'incidència paisatgística, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015, i dels altres informes emesos.

-Declaració responsable del promotor en què es comprometi a la correcta gestió dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.

-Justificant d'haver presentat tota la documentació requerida als ajuntaments, així com el pagament de les fiances i taxes indicades en els diferents informes municipals.

-Autoritzacions pertinents referent a l'establiment o pas de les instal•lacions energètiques que s'hagin d'implantar fora de la parcel•la que puguin afectar a tercers.

-S'ha d'aportar un estudi geotècnic.

 

4. Indicar que, una vegada executades les instal•lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol•licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

5. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

6. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)