Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 650917
Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis socials que s’han de concertar durant l’any 2022, aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022, i es corregeixen diverses errades materials advertides en l’Acord de Consell de Govern de 12 de setembre de 2022 pel qual es modifica aquesta previsió

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La gestió dels serveis socials es pot fer mitjançant diverses fórmules. L'acció concertada és la figura de col·laboració entre el sector públic i el privat que més s'adequa als principis que han de regir el sistema de serveis socials, especialment arran de l'aprovació de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones a l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquesta Llei, a l'article 4.1, estableix que, amb una periodicitat anual, les administracions de les Illes Balears competents en matèria social i d'ocupació, com a part de les competències en planificació, han de fer una previsió de les prestacions i els serveis que pretenen que siguin objecte d'acció concertada. Conjuntament, han de fer-ne una taxació del cost i un informe justificatiu de la mancança de mitjans propis per a la gestió, de la idoneïtat de la modalitat de gestió elegida i de la planificació establerta per dotar-se de mitjans propis per gestionar directament aquestes prestacions o serveis quan sigui previsible que s'hagin de prestar permanentment i, a més, siguin essencials per a l'efectivitat dels drets socials.

L'Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s'han de concertar durant l'any 2022, declara els serveis d'interès econòmic general i designa els òrgans instructors dels procediments de concertació (BOIB núm. 65, de 19 de maig). Aquesta previsió fou modificada per l'Acord del Consell de Govern de 13 de juny de 2022 (BOIB núm. 77, de 14 de juny). Alhora, mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022, es corregeix una errada material advertida a l'Acord de Consell de Govern de 13 de juny de 2022 (BOIB núm. 84, de 28 de juny). Finalment, aquesta previsió fou modificada novament per l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022 (BOIB núm. 121, de 15 de setembre).

En data 27 d'octubre de 2022, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, va emetre l'Informe justificatiu sobre la modificació de la previsió de les prestacions i serveis que la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies ha de concertar per a l'exercici 2022, i sobre la correcció d'errades materials advertides en l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis socials que s'han de concertar durant l'any 2022, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022.

En aquest informe s'indica, d'una banda, que s'han observat una sèrie d'errors en l'Acord de Consell de Govern de 12 de setembre, concretament els següents:

 1. En el servei 2.2.6 es fa referència a que el servei es concerta per entitats autoritzades, quan no s'hi hauria de fer cap referència.
 2. En el 2.2.7 es fa referència a que el servei es concerta per entitats acreditades, quan no s'hi hauria de fer cap referència.

I, de l'altra, que es considera necessari dur a terme una modificació de la previsió de la concertació per a l'any 2022 per a aquests dos serveis esmentats, establint el mes de novembre de 2022 com a data prevista de la convocatòria, i també, pel que fa al servei 2.2.6 es considera necessari afegir un complement per fills a càrrec per import de 375,59 euros per a l'any 2022 i de 413,15 euros per als anys següents, per als casos que hi hagi usuaris/usuàries en el servei amb fills a càrrec.

En data 28 d'octubre de 2022, el director general de Planificació, Equipaments i Formació va emetre l'Informe sobre la modificació de la previsió de les prestacions i serveis que la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de concertar a l'exercici 2022, i sobre la correcció d'errades materials advertides en l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis socials que s'han de concertar durant l'any 2022, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022.

Pel que fa a la correcció d'errors, l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, entre altres competències, la planificació de la política de serveis socials.

Finalment, cal indicar que aquesta previsió té caràcter estimatiu, sense perjudici que les dades reflectides puguin variar sensiblement, especialment pel que fa al calendari i previsions pressupostàries indicades.

Sobre la base de les anteriors consideracions, el Consell de Govern a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió de dia 7 de novembre de 2022 adoptà l'Acord següent:

Primer. Modificar, en els termes que s'indiquen en l'annex 1, la previsió dels serveis següents que s'han de concertar durant l'any 2022, prevists en l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 (la numeració que s'indica es correspon amb la numeració dels serveis de la Cartera bàsica de serveis socials, de l'annex del Decret 66/2016):

a) 2.2.6. Servei d'habitatge d'emancipació per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l'Administració o sotmeses al compliment d'una mesura judicial.

b) 2.2.7. Servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials.

Segon. Corregir les errades materials advertides en l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022, de la manera que s'indica en l'annex 1.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Modificació de la previsió de prestacions i serveis per a concertar i correcció d'errades materials advertides en l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022

Es modifica la previsió continguda en l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022, i es corregeixen diverses errades materials advertides en l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022, dels serveis següents:

On diu:

2.2.6. Servei d'habitatge d'emancipació per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l'Administració o sotmeses al compliment d'una mesura judicial

Convocatòria per entitats autoritzades.

 • Ubicació : Mallorca
 • Places: 93 places (actuals) amb 20 places addicionals, en total 113 places
 • Preu servei a concertar: 784,46 € per plaça al mes durant 2022 i 903,03 els anys següents
 • Data prevista convocatòria: 31 d'agost de 2022
 • Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022
 • Pressupost 2022 (únicament mes de novembre) 113 places x 1 mes x 784,46 € plaça = 88.643,98 €
 • Pressupost 2023 (mes de desembre a preu 2022 + preus actualitzats de concert)
  • 113 places x 1mes x 784,46 € plaça = 88.643,98 € (desembre 2022)
  • 113 places x 11 mesos x 903,03 €plaça = 1.122.466,29 € (gener – novembre)
  • 2023 (12 mesos) = 1.211.110,27 €
  • 2024 (12 mesos) = 1.224.508,68 €
  • 2025 (12 mesos) = 1.224.508,68 €
  • 2026 (11 mesos) = 1.122.466,29 €
 • Durada: 4 anys (48 mesos)
 • Ubicació : Eivissa
 • Places: 12 places (actuals) amb 10 places addicionals, en total 22 places
 • Preu servei a concertar: 784,46 € per plaça al mes per 2022
 • Data prevista convocatòria: 31 d'agost de 2022
 • Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022
 • Pressupost 2022 (únicament mes de novembre) 22 places x 1 mes x 784,46 € plaça = 17.258,12 €
 • Pressupost 2023 (mes de desembre a preu 2022 + preus actualitzats de concert)
  • 22 places x 1mes x 784,46 € plaça = 17.258,12 € (desembre 2022)
  • 22 places x 11 mesos x 903,03 € plaça = 218.533,26 € (gener – novembre 2022)
  • 2023 (12 mesos) = 235.791,38 €
  • 2024 (12 mesos) = 238.399,92 €
  • 2025 (12 mesos) = 238.399,92 €
  • 2026 (11 mesos) = 218.533,26 €
 • Durada: 4 anys (48 mesos)

2.2.7. Servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials

Convocatòria per a entitats acreditades.

 • Ubicació : Mallorca
 • Places : 130 places (actuals) amb 30 places addicionals, en total 160 places
 • Preu servei a concertar 2022 : 285,37 € al mes per plaça i 2023 i següents: 278,73 €
 • Data prevista convocatòria: 31 d'agost de 2022
 • Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022
 • Pressupost 2022 (únicament mes de novembre) 160 places x 1 mes x 285,37 € plaça = 45.659,20 €
 • Pressupost 2023 (mes de desembre a preu 2022 + preus actualitzats de concert)
  • 160 places x 1mes x 285,37 € plaça = 45.659,20 € (desembre 2022)
  • 160 places x 11 mesos x 278,73 € plaça = 490.564,80 € (gener – novembre 2022)
  • 2023 (12 mesos) = 536.502,00 €
  • 2024 (12 mesos) = 535.161,60 €
  • 2025 (12 mesos) = 535.161,60 €
  • 2026 (11 mesos) = 490.564,80 €
 • Durada: 4 anys (48 mesos)

Ha de dir:

2.2.6. Servei d'habitatge d'emancipació per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l'Administració o sotmeses al compliment d'una mesura judicial

 • Ubicació: Mallorca
 • Places: 93 places (actuals) amb 20 places addicionals, en total 113 places
 • Preu servei a concertar: 784,46 € per plaça al mes durant 2022; 902,89 euros l'any de 2023; 932,27 euros per al 2024; 966,34 euros el 2025 i 1.001,93 euros per al 2026.
 • Data prevista convocatòria: novembre de 2022
 • Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022
 • Pressupost 2022 (únicament mes de novembre) 113 places x 1 mes x 784,46 euros plaça = 88.643,98 euros
 • Pressupost 2023: (mes de desembre a preu 2022) + (mesos de gener a novembre a preus de 2023)

113 places x 1 mes (desembre) x 784,46 euros plaça

113 places x 11 mesos x 902,89 euros plaça

2023 = 1.210.936,25 euros

 • Pressupost 2024: (mes de desembre a preu 2023) + (mesos de gener a novembre a preus de 2024)

113 places x 1 mes (desembre) x 902,89 euros plaça

113 places x 11 mesos x 932,27 euros plaça

2024 = 1.260.838,18 euros

 • Pressupost 2025: (mes de desembre a preu 2024) + (mesos de gener a novembre a preus de 2025)

113 places x 1 mes (desembre) x 932,27 euros plaça

113 places x 11 mesos x 966,34 euros plaça

2025 = 1.306.507,13 euros

 • Pressupost 2026: (mes de desembre a preu 2025) + (mesos de gener a novembre a preus de 2026)

113 places x 1 mes (desembre) x 966,34 euros plaça

113 places x 11 mesos x 1.001,93 euros plaça

2026 = 1.241.377,32 euros

 • Durada: 4 anys (48 mesos)
 • Ubicació: Eivissa
 • Places: 12 places (actuals) amb 10 places addicionals, en total 22 places
 • Preu servei a concertar: 784,46 euros per plaça al mes durant 2022; 902,89 euros l'any de 2023; 932,27 euros per al 2024; 966,34 euros el 2025 i 1.001,93 euros per al 2026.
 • Data prevista convocatòria: novembre de 2022
 • Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022
 • Pressupost 2022 (únicament mes de novembre) 22 places x 1 mes x 784,46 euros plaça = 17.258,12 euros
 • Pressupost 2023 (mes de desembre a preu 2022) + (mesos de gener a novembre a preus de 2023)

22 places x 1 mes (desembre) x 784,46 euros plaça

22 places x 11 mesos x 902,89 euros plaça

2023 = 235.757,50 euros

 • Pressupost 2024 (mes de desembre a preu 2023) + (mesos de gener a novembre a preus de 2024)

22 places x 1 mes (desembre) x 902,89 euros plaça

22 places x 11 mesos x 932,27 euros plaça

2024 = 245.472,92 euros

 • Pressupost 2025 (mes de desembre a preu 2024) + (mesos de gener a novembre a preus de 2025)

22 places x 1 mes (desembre) x 932,27 euros plaça

22 places x 11 mesos x 966,34 euros plaça

2025 = 254.364,22 euros

 • Pressupost 2026 (mes de desembre a preu 2025) + (mesos de gener a novembre a preus de 2026)

22 places x 1 mes (desembre) x 966,34 euros plaça

22 places x 11 mesos x 1.001,93 euros plaça

2026 = 241.684,08 euros

 • Durada: 4 anys (48 mesos)

Les places d'habitatge de Mallorca o Eivissa que tinguin fills a càrrec es complementaran amb un preu de:

 • 375,59 euros per a l'any 2022
 • 413,15 euros per a l'any 2023
 • 429,68 euros per a l'any 2024
 • 446,87 euros per a l'any 2025
 • 464,74 euros per a l'any 2026

2.2.7. Servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials

 • Ubicació: Mallorca
 • Places: 130 places (actuals) amb 30 places addicionals, en total 160 places
 • Preu servei a concertar: 285,37 euros per plaça al mes durant 2022; 289,68 euros l'any de 2023; 297,94 euros per al 2024; 307,96 euros el 2025 i 318,34 euros per al 2026.
 • Data prevista convocatòria: novembre de 2022
 • Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022
 • Pressupost 2022: (únicament mes de novembre) 160 places x 1 mes x 285,37 euros = 45.659,20 euros
 • Pressupost 2023: (mes de desembre a preu 2022) + (mesos de gener a novembre a preus de 2023)

160 places x 1 mes x 285,37 euros

160 places x 11 mesos x 289,68 euros

2023 = 555.496,00 euros

 • Pressupost 2024: (mes de desembre a preu 2023) + (mesos de gener a novembre a preus de 2024)

160 places x 1 mes x 289,68 euros

160 places x 11 mesos x 297,94 euros

2024 = 570.723,20 euros

 • Pressupost 2025: (mes de desembre a preu 2024) + (mesos de gener a novembre a preus de 2025)

160 places x 1 mes x 297,94 euros

160 places x 11 mesos x 307,96 euros

2025 = 589.680,00 euros

 • Pressupost 2026: (mes de desembre a preu 2025) + (mesos de gener a novembre a preus de 2026)

160 places x 1 mes x 307,96 euros

160 places x 11 mesos x 318,34 euros

2026 = 558.617,60 euros

 • Durada: 4 anys (48 mesos)