Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 649936
Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de novembre de 2022, pel qual s’accepta la delegació de facultats de l’Ajuntament d’Andratx en matèria de gestió tributària de l’Impost sobre béns immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a proposta del Director de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la sessió extraordinària de 4 de novembre de 2022, va adoptar, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer.- L'Agència Tributària de les Illes Balears, en nom i per compte de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, accepta la delegació de facultats de l'Ajuntament d'Andratx a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l'impost sobre béns immobles.

La delegació comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, de realització de les liquidacions tributàries, d'emissió dels rebuts o documents de cobrament, de resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts i de resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes.

En el cas de devolució per ingressos indeguts, correspondrà a l'Agència Tributària de les Illes Balears fer efectiva la devolució que, si escau, s'acordi. La devolució d'ingressos indeguts que es produeixi comportarà la deducció de la quantitat corresponent de les trameses de fons que s'hagin d'efectuar a l'Ajuntament.

Segon.-  Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La qual cosa es publica per a general coneixement, en compliment d'allò que estableix l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

Palma, 4 de novembre de 2022

L'administrador tributari (Per suplència per motiu de vacant de la Direcció de l'ATIB –art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears; BOIB núm. 163, de 29/12/2016–) Justo Alberto Roibal Hernández