Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 650270
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica amb relació a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de desembre de 2021es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

2. L'apartat setè de la convocatòria estableix que les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat a la convocatòria.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. No continuar amb la tramitació i ordenar l'arxivament dels expedients que es detallen en l'annex, per haver-se exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 4 de novembre de 2022 El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista d'expedients arxivats per falta de crèdit

Expediente

Solicitante

NIF

FOTOPAR22-19/2022 

ANTÒNIA TORRENS JAUME 

***4131**

FOTOPAR22-97/2022 

CARLOS ROIG DUMAS 

***4996**

FOTOPAR22-125/2022 

ANTONIO PASTOR CABRER 

***0250**

FOTOPAR22-165/2022 

MARGARITA MARTIN CALLE 

***6318**

FOTOPAR22-181/2022 

JOSÉ MIGUEL PEREZ SEGURA 

***6687**

FOTOPAR22-185/2022 

María Victoria ADELA Fernandez 

**3850**

FOTOPAR22-189/2022 

SILVIA BORRAS ARBONA 

***1221**

FOTOPAR22-193/2022 

JUSTINE CLAIRE KNOX 

****2381*

FOTOPAR22-209/2022 

CARLOS UWE RIEK REBBE 

***9229**

FOTOPAR22-228/2022 

ARNAU REYNES FLORIT 

***5095**

FOTOPAR22-252/2022 

Sebastián Vallbona Adrover 

***0259**

FOTOPAR22-254/2022 

CARLOS JAVIER PRIOR GARCIA 

***1384**

FOTOPAR22-255/2022 

Canals Gabriel Castell 

***8553**

FOTOPAR22-257/2022 

Coll Miguel Niell 

***1512**

FOTOPAR22-268/2022 

ISAAC RADO SANCHEZ 

***0435**

FOTOPAR22-272/2022 

ELIZABETH JANE HICH 

****2884*

FOTOPAR22-275/2022 

JOSE LUIS SANCHEZ HERRERA 

***3017**

FOTOPAR22-295/2022 

LARS JOHAN AMUNDSEN BERGMAN 

****8498*

FOTOPAR22-317/2022 

Victor Da Pena Mesa 

***9805**

FOTOPAR22-318/2022 

Maties Servera Munar 

***7118**

FOTOPAR22-319/2022 

Juan Bergas Gallard 

***5235**

FOTOPAR22-326/2022 

BERNARDA CABOT TOMAS 

***0490**

FOTOPAR22-347/2022 

ANGEL SALINERO GARCIA 

***0776**

FOTOPAR22-348/2022 

JUAN CARLOS GUTIERREZ BAÑOS 

***4927**

FOTOPAR22-352/2022 

JOSE IGNACIO GOIRIA ROJAS 

***0074**

FOTOPAR22-355/2022 

Bartolome Serra Ribas 

***3123**

FOTOPAR22-356/2022 

RAFAEL CLADERA RAMIS 

***1962**

FOTOPAR22-371/2022 

COM. PROP. CTRA. VALLDEMOSSA 57 PALMA 

***4407**

FOTOPAR22-421/2022 

BARTOLOME MERCADAL PIZA 

***0757**

FOTOPAR22-429/2022 

DAVID GOMEZ CHIQUITO 

***4428**

FOTOPAR22-438/2022 

JUAN GARCIA SANCHEZ 

***0973**

FOTOPAR22-445/2022 

MANUEL CLEMENTE TORRES 

***7684**

FOTOPAR22-455/2022 

ANTONIO VIVES FULLANA 

***0183**

FOTOPAR22-461/2022 

JOAN SASTRE BARCELÓ 

***5510**

FOTOPAR22-487/2022 

JUAN COLL BERNAT 

***8118**

FOTOPAR22-497/2022 

Daniel YEBRA MESQUIDA 

***7352**

FOTOPAR22-499/2022 

FRANCISCO MOREY FERRER 

***0389**

FOTOPAR22-503/2022 

Jose Montesino Ordonez 

***0545**

FOTOPAR22-504/2022 

MARIA CARVAJAL DE LA ROSA 

***2193**

FOTOPAR22-518/2022 

CHRISTIAN JOHN WICKS 

****9546*

FOTOPAR22-527/2022 

César Molina Ranz 

***5808**

FOTOPAR22-541/2022 

DAVID SANSÓ GARCÍA 

***2162**

FOTOPAR22-544/2022 

COMUNIDAD BATLE ANDREU Nº10 

***7723**

FOTOPAR22-548/2022 

ANA MARIA PAZ BROWN 

***4309**

FOTOPAR22-560/2022 

ANTONIO TUR JUAN 

***2794**

FOTOPAR22-567/2022 

SANTIAGO MARTORELL REYNÉS 

***6660**

FOTOPAR22-570/2022 

JAIME MESQUIDA OLIVER 

***9009**

FOTOPAR22-590/2022 

Antonio Bauzà Cerdà 

***0769**

FOTOPAR22-592/2022 

CATALINA RIERA SANTANDREU 

***1263**

FOTOPAR22-594/2022 

DESIGN QUALITY ESTATE S.L 

***4760**

FOTOPAR22-598/2022 

PATRICK PAWLOSKI 

****8893*

FOTOPAR22-609/2022 

Maria Cerda Vives 

***6622**

FOTOPAR22-640/2022 

ANTONIA CRUZ PONS 

***3877**

FOTOPAR22-642/2022 

MARIA CARMEN ISERN MARTI 

***5044**

FOTOPAR22-647/2022 

Rotger Juan Bauza 

***4118**

FOTOPAR22-657/2022 

JOAN ALCOVER FELIU 

***9764**

FOTOPAR22-662/2022 

JAVIER SEGOVIA MASCARO 

***9799**

FOTOPAR22-663/2022 

Ruth Gago Perez 

***4358**

FOTOPAR22-710/2022 

C.P ES MOLI 

***5539**

FOTOPAR22-723/2022 

FRED STRASSER 

****5102*

FOTOPAR22-724/2022 

JAUME MARCÈ RECASENS 

***6980**

FOTOPAR22-734/2022 

FRANCISCA RIERA PASCUAL 

***6870**

FOTOPAR22-761/2022 

ISABELLE FRANCOISE GRILLO 

****1106*

FOTOPAR22-763/2022 

JAIME RIBAS MOLINAS 

***2080**

FOTOPAR22-771/2022 

Daniel Timm Lauhus 

****7133*

FOTOPAR22-773/2022 

MARTINA POCQUER MARCH 

***1043**

FOTOPAR22-774/2022 

MIGUEL FERRIOL JORDA 

***2995**

FOTOPAR22-775/2022 

RAFAEL VALLESPIR 

***6925**

FOTOPAR22-776/2022 

ELENA MUNAR PALOU 

***0737**

FOTOPAR22-785/2022 

María del Mar Meliá Ros 

***2950**

FOTOPAR22-789/2022 

Catallina Carreras Pons 

***9290**

FOTOPAR22-791/2022 

JUAN RIBAS OLIVER 

***3342**

FOTOPAR22-797/2022 

ANDRES JOSE MAGRANER BRUNET 

***5134**

FOTOPAR22-800/2022 

FELIX KINK 

****3975*

FOTOPAR22-801/2022 

JOSE POZO DUEÑAS 

***7825**

FOTOPAR22-802/2022 

OLIVER HANS BUSCHER 

****0887*

FOTOPAR22-804/2022 

PEDRO MIGUEL HENRIQUE MACHADO MARCOLINO 

****3687*

FOTOPAR22-809/2022 

Francesca Cañellas Dols 

***9435**

FOTOPAR22-826/2022 

Miguel Ángel Beamud Pascual 

***2219**

FOTOPAR22-833/2022 

AINA ADROVER BRUNET 

***2149**

FOTOPAR22-836/2022 

Juan Jose Matas Moya 

***8196**

FOTOPAR22-837/2022 

Joana Llinàs Rosselló 

***6077**

FOTOPAR22-838/2022 

ENRIC JOAN BARBER RAMOS 

***0954**

FOTOPAR22-854/2022 

CRISTINA BARCA MIR 

***9498**

FOTOPAR22-871/2022 

CONSUELO HERNÁNDEZ MOYSI 

***9329**

FOTOPAR22-872/2022 

JERONIMO BURLÓ RODRIGUEZ 

***0472**

FOTOPAR22-873/2022 

AMPARO MARIA RODRIGUEZ 

****6569*

FOTOPAR22-874/2022 

Samuel Fernandez Gimenez 

***5817**

FOTOPAR22-886/2022 

MARIA BRUNET ARTIGUES 

***8552**

FOTOPAR22-905/2022 

Juana Ana Crespi Bisquerra 

***0335**

FOTOPAR22-910/2022 

Antonio Jover Berber 

***7798**

FOTOPAR22-911/2022 

HANNA SLAVASHEVICH 

****9408*

FOTOPAR22-924/2022 

MIGUEL SAGRERAS PICORNELL 

***2579**

FOTOPAR22-954/2022 

LUIS ALEJANDRO DE LA PEÑA VAZQUEZ 

***5842**

FOTOPAR22-962/2022 

Jose Maria Diaz Canovas 

***3049**

FOTOPAR22-988/2022 

JESUS MARI AGUIRRE 

***6710**

FOTOPAR22-992/2022 

MIGUEL ANGEL VRGER MARTIN 

***5545**

FOTOPAR22-1047/2022 

VOLODYMYR VLASOV 

****5610*

FOTOPAR22-1057/2022 

FRANCISCO DE PRADO CRESPO 

***7326**

FOTOPAR22-1063/2022 

PASCUAL TORRENS MOREY 

***1196**

FOTOPAR22-1071/2022 

WALTER KRAUSHAAR 

****0658*

FOTOPAR22-1073/2022 

ALEXANDER RAPHAEL REITER 

****0241*

FOTOPAR22-1076/2022 

WINFRIED STEINBACH 

****5337*

FOTOPAR22-1081/2022 

SEBASTIAN GONZALEZ CARDALLIAGUET 

***1266**

FOTOPAR22-1082/2022 

GABRIEL AUREL PUJIULA RIGO 

***1655**

FOTOPAR22-1091/2022 

SARA CHIDA EPOUSE DIRENZO 

****5894*

FOTOPAR22-1092/2022 

VICENTE ORTEGA MARIN 

***1408**

FOTOPAR22-1099/2022 

COLOMA GOMILA RAMON 

***1350**

FOTOPAR22-1108/2022 

PEDRO ALCOVER MESTRE 

***5508**

FOTOPAR22-1114/2022 

Andrés Jaime Artigues Mesquida 

***1491**

FOTOPAR22-1115/2022 

Carmen Martínez Ramis 

***2235**

FOTOPAR22-1118/2022 

ISABEL EUGENIA OLIVER LOPEZ-GUARCH 

***4274**

FOTOPAR22-1123/2022 

MIQUEL CARSÍ CABALLER 

***3521**

FOTOPAR22-1127/2022 

MARIE THOLON 

****0843*

FOTOPAR22-1130/2022 

ALFONSO JOSÉ DE CASTRO GONZÁLEZ 

***7174**

FOTOPAR22-1135/2022 

Sade Yaron 

****8848*

FOTOPAR22-1143/2022 

LUDOVICA PROCOLI 

****6268* -

FOTOPAR22-1145/2022 

ELENA ROSÉS BOIXAREU 

***4396**

FOTOPAR22-1149/2022 

CHRISTIAN ARNDT 

****7295*

FOTOPAR22-1150/2022 

ANTONIO CLADENTEY LLULL 

***2206**

FOTOPAR22-1156/2022 

Antonio Beltran Donaciano 

***5996**

FOTOPAR22-1163/2022 

BARTOLOME VIDAL ADROVER 

***3079**

FOTOPAR22-1164/2022 

JOAN CANTALLOPS MIR 

***2894**

FOTOPAR22-1167/2022 

JUSTA MARIA ARTIEDA FERRAGUT 

***8902**

FOTOPAR22-1173/2022 

Pau Vidal Pinya 

***2115**

FOTOPAR22-1178/2022 

RUTH DEL CAMPO BECARES 

***3219**

FOTOPAR22-1179/2022 

Maria Luisa Trenado Rodriguez 

***5757**

FOTOPAR22-1180/2022 

RAMON MUNAR JULIA 

***0166**

FOTOPAR22-1181/2022 

BARTOLOMÉ BAUZÀ UMBERT 

***5552**

FOTOPAR22-1197/2022 

HILARIO HIPOLITO GRANDE GARAU 

***9604**

FOTOPAR22-1199/2022 

JUAN HERNÁNDEZ RAMOS 

***0370**

FOTOPAR22-1203/2022 

HILARIO FERRER FERRER 

***3410**

FOTOPAR22-1204/2022 

Teresa de Jesus Moll Gelabert 

***4289**

FOTOPAR22-1205/2022 

Jaime Burguera Burguera 

***4926**

FOTOPAR22-1212/2022 

MARGARITA ROSELLO CUNI 

***0279**

FOTOPAR22-1216/2022 

GUADALUPE PEREZ GUADIX 

***8582**

FOTOPAR22-1223/2022 

MIQUEL MUNTANER ESTARELLAS 

***5866**

FOTOPAR22-1228/2022 

ANTONI NADAL 

***1902**

FOTOPAR22-1229/2022 

Romero David Rocha 

***1613**

FOTOPAR22-1230/2022 

Romero David Rocha 

***1613**

FOTOPAR22-1243/2022 

Ana Maria Contreras Aguilo 

***1946**

FOTOPAR22-1258/2022 

MARIA SERRA DE GAYETA LLOBERA 

***6475**

FOTOPAR22-1274/2022 

SERGIO LUITEN 

****6330*

FOTOPAR22-1275/2022 

MARÍA BARABARA GAYA FONT 

***2160**

FOTOPAR22-1279/2022 

MANUELLA ANDRADA HOLLO 

****1856*

FOTOPAR22-1284/2022 

LUIS MIGUEL BAJO DE CASTRO 

***5818**

FOTOPAR22-1288/2022 

DANIEL FERNANDEZ DE ALEGRIA ROSSICH 

***6101**

FOTOPAR22-1298/2022 

Juan Morey Jaume 

***9516**

FOTOPAR22-1302/2022 

SARA GRANADO FRADERA 

***7946**

FOTOPAR22-1304/2022 

SEBASTIAN GINARD CAÑELLAS 

***3744**

FOTOPAR22-1305/2022 

JOANA MARIA MULET CLAR 

***6611**

FOTOPAR22-1308/2022 

MARIA CAÑELLAS DUREDA 

***4597**

FOTOPAR22-1309/2022 

MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS SERRA 

***7269**

FOTOPAR22-1312/2022 

JOANA SASTRE MESQUIDA 

***0861**

FOTOPAR22-1313/2022 

GUENTER ULRICH KOEHLER 

****0061*

FOTOPAR22-1319/2022 

MARIA MERCEDES MORELL BOSCH 

***9217**

FOTOPAR22-1323/2022 

CONCEPCIÓN COVADONGA MEDINA CORBERA 

***7585**

FOTOPAR22-1324/2022 

MARGARETE DOROTHEE SCHNAPAUFF 

****3062*

FOTOPAR22-1329/2022 

GABRIEL VIDAL MULET 

***5231**

FOTOPAR22-1330/2022 

CATHA MOSES 

****5060*

FOTOPAR22-1343/2022 

JUAN ANTONIO PUJADAS CLAR 

***6935**

FOTOPAR22-1350/2022 

José Riera Escandell 

***4415**

FOTOPAR22-1351/2022 

CATALINA CANTALLOPS CRESPI 

***3171**

FOTOPAR22-1352/2022 

TIMOTHY GILES REED 

****9281*

FOTOPAR22-1353/2022 

GABRIEL ANGEL CONTESTI MURCI 

***6136**

FOTOPAR22-1358/2022 

MAGDALENA FERRIOL PEDRELLS 

***0890**

FOTOPAR22-1361/2022 

CARLOS ORDINAS RAMIS 

***2046**

FOTOPAR22-1365/2022 

PROMOCIONES PORRAS CAZORLA C.B. 

***8049**

FOTOPAR22-1366/2022 

Joan Esteve Quetglas Bestard 

***3721**

FOTOPAR22-1375/2022 

NADAL BERNARDINO LLOMPART MONTSERRAT 

***1706**

FOTOPAR22-1379/2022 

SEBASTIAN Bonet Palmer 

***9479**

FOTOPAR22-1382/2022 

PROMOCIONES PORRAS CAZORLA C.B. 

***8049**

FOTOPAR22-1388/2022 

Suzanne Pardoe 

****3019*

FOTOPAR22-1389/2022 

SUSANA SANCHEZ PEREZ 

***1842**

FOTOPAR22-1392/2022 

Maria Pilar Caldentey Gomila 

***2025**

FOTOPAR22-1393/2022 

JULIAN VERGEL SOLERA 

***9925**

FOTOPAR22-1394/2022 

Alfonsa Boned Romero 

***4430**

FOTOPAR22-1395/2022 

JUAN PEDRAZA ALBA 

***1232**

FOTOPAR22-1396/2022 

Juan Torres Palerm 

***3170**

FOTOPAR22-1401/2022 

ANGELIKA MARIA BRUMBERG GEB BREUER 

****9794*

FOTOPAR22-1402/2022 

ANGELIKA MARIA BRUMBERG GEB BREUER 

****9794*

FOTOPAR22-1405/2022 

Carmen Ribot O´RYAN 

***7245**

FOTOPAR22-1409/2022 

JACARAM CAPITAL SL JACARAM CAPITAL SL 

***1035**

FOTOPAR22-1413/2022 

HANS ALFRED KAUT WUPPERTAL 

****0318*

FOTOPAR22-1414/2022 

SAT SA COVA 

***9737**

FOTOPAR22-1415/2022 

MARIA TERESA PONS PICO 

***9491**

FOTOPAR22-1424/2022 

JOSE MARIA ARTIEDA FARRE 

***7531**

FOTOPAR22-1425/2022 

TOMAS ADROVER MELIS 

***8561**

FOTOPAR22-1426/2022 

MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ 

***2930**

FOTOPAR22-1428/2022 

TAMARA URBANO MOSQUEDA 

***8058**

FOTOPAR22-1437/2022 

DOMINIQUE GABRIELLE NOELLE FLEURY 

****1388*

FOTOPAR22-1438/2022 

YASMIN MERINO SERRA 

***3197**

FOTOPAR22-1442/2022 

Julio Llado Sanmartin 

***9112**

FOTOPAR22-1443/2022 

CDAD PROP C/ANSELMO TURMEDA N 10 

***5701**

FOTOPAR22-1451/2022 

ALICE RUTCH SHUMANN 

****3051*

FOTOPAR22-1454/2022 

LORENZO BUJOSA MARTINEZ 

***7052**

FOTOPAR22-1459/2022 

MARIA VACHIANO POL 

***6204**

FOTOPAR22-1460/2022 

CONSOLACION FERRIS OLCINA 

***0728**

FOTOPAR22-1463/2022 

GUILLERMO MARIA MESQUIDA JAUME 

***6798**

FOTOPAR22-1465/2022 

JIANG WEIMIN 

****7841*

FOTOPAR22-1468/2022 

Capo Catalina Truyol 

***0971**

FOTOPAR22-1470/2022 

SERGIO SEBASTIAN FERNANDEZ LARROSA 

***6297**

FOTOPAR22-1471/2022 

MIGUEL ANGEL ROMAN LOZANO 

***5183**

FOTOPAR22-1473/2022 

RAFAEL AMOROS MATEO 

***0826**

FOTOPAR22-1474/2022 

LUISA MENA ELORRIAGA 

***7973**

FOTOPAR22-1475/2022 

Mº DEL CARMEN ABRAHAM MIRO 

***7194**

FOTOPAR22-1479/2022 

JULIO CEZAR IZIDORIO DOS SANTOS 

***2844**

FOTOPAR22-1482/2022 

MIGUEL SANCHEZ BOLIVAR 

***9022**

FOTOPAR22-1483/2022 

MARIA ASUNCION GOMEZ COLINAS 

***9888**

FOTOPAR22-1485/2022 

SALVADOR VICENTE MOREY ESTARELLAS 

***8825**

FOTOPAR22-1487/2022 

MIQUEL SALVA PERELLO 

***1352**

FOTOPAR22-1488/2022 

DOLORES CALDERON ALCANTARA 

***3096**

FOTOPAR22-1489/2022 

Joana Maria Massanet Carma 

***3908**

FOTOPAR22-1495/2022 

MARIA TERESA MAS CALAFELL 

***5082**

FOTOPAR22-1498/2022 

MATEO OLIVER GOMILA 

***1649**

FOTOPAR22-1499/2022 

MARIA JOAQUINA MIRO RULLAN 

***0818**

FOTOPAR22-1508/2022 

Marco Marco 

****5734*

FOTOPAR22-1509/2022 

Bruno Carretero Carretero 

***8303**

FOTOPAR22-1514/2022 

Manuel Garcia Rodriguez 

***4984**

FOTOPAR22-1518/2022 

MIGUEL BAUZA ESCARRER 

***9006**

FOTOPAR22-1519/2022 

BARTOMEU QUETGLAS PONS 

***9047**

FOTOPAR22-1521/2022 

ANTONIO CANO CAMPILLO 

***0469**

FOTOPAR22-1526/2022 

C.P. JOSE MARIA PEMAN 8 

***8250**

FOTOPAR22-1527/2022 

C.P. JOSE MARIA PEMAN 8 

***8250**

FOTOPAR22-1531/2022 

RUTH ELISABETH LUTZ 

****2436*

FOTOPAR22-1535/2022 

Juana Maria Genovard Gelabert 

***5546**

FOTOPAR22-1536/2022 

SANDRA ESCANDELL OLMO 

***0287**

FOTOPAR22-1540/2022 

Andreu Pascual Parera 

***9271**

FOTOPAR22-1541/2022 

JOHN RICKARD RYDELL 

****2243*

FOTOPAR22-1542/2022 

FRANCISCA DEL PILAR LLULL GAYA 

***7092**

FOTOPAR22-1543/2022 

Severin Weiss 

****6066*

FOTOPAR22-1546/2022 

AURELIEN REMI CHATELARD 

****1643*

FOTOPAR22-1547/2022 

AURELIEN REMI CHATELARD 

****1643*

FOTOPAR22-1548/2022 

Andreas Hummel 

****6646*

FOTOPAR22-1550/2022 

MALLORCA DREAM TEAM 2014 

***9875**

FOTOPAR22-1558/2022 

MARIA ROSA ANDRADE ESPINOZA 

***2204**

FOTOPAR22-1566/2022 

TIM RIK HARMEN RIGTERING 

****9380*

FOTOPAR22-1567/2022 

Olaf Georg Johannes Naether 

****2321*

FOTOPAR22-1568/2022 

GREGORY TAPOL 

****8815*

FOTOPAR22-1569/2022 

EDUARDO OLANO MOLINA 

***2001**

FOTOPAR22-1572/2022 

Fernando Mendoza Aguirre 

***4618**

FOTOPAR22-1574/2022 

GERARDO PONS CAMPINS 

***9517**

FOTOPAR22-1576/2022 

JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ 

***5676**

FOTOPAR22-1577/2022 

UH INVEST GMBH&CO.KG GALDENT 

****9964*

FOTOPAR22-1579/2022 

CARMEN FRANCISCA SASTRE BONET 

***8988**

FOTOPAR22-1580/2022 

MARGARITA CAMPS MERCADAL 

***2951**

FOTOPAR22-1581/2022 

Jaume Socias Llull 

***3224**

FOTOPAR22-1587/2022 

Jaume Coll Conesa 

***7769**

FOTOPAR22-1590/2022 

JOAN CARLES MERCADAL MASCARÓ 

***4023**

FOTOPAR22-1597/2022 

Silvia Maria Plaza Plaza 

***0025**

FOTOPAR22-1600/2022 

GILLERMO SUREDA BESTARD 

***6601**

FOTOPAR22-1602/2022 

SEBASTIAN PASCUAL PASCUAL 

***1216**

FOTOPAR22-1603/2022 

Rigo Bibiloni Juan Pablo 

***0533**

FOTOPAR22-1605/2022 

PEDRO MONTERO PARIS 

***8275**

FOTOPAR22-1609/2022 

FRANCISCO MORLA MARQUES 

***3879**

FOTOPAR22-1613/2022 

PHILIPP CHRISTIAN FLEISCHMANN 

****4212*

FOTOPAR22-1619/2022 

RAFAEL DAVID MARTI RUBIO DE CAMBRA 

***9889**

FOTOPAR22-1622/2022 

FRANCESC RIERA OLIVER 

***0308**

FOTOPAR22-1623/2022 

TOMÀS CAMPS MOREY 

***1972**

FOTOPAR22-1625/2022 

IGNACIO JAVIER URETA MAYANS 

***6816**

FOTOPAR22-1626/2022 

ROSA MARIA BARRIENTOS GAITERO 

***3056**

FOTOPAR22-1628/2022 

MIQUEL VALLES PAYERAS 

***6161**

FOTOPAR22-1629/2022 

JOSE ANTONIO JUAN TORRES 

***5124**

FOTOPAR22-1635/2022 

Alejandro Greene Orrego 

***5316**