Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 650655
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’adjudica l’arrendament d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura (AMBDE 7338/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 de juny de 2022 es va rebre en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 106137), un ofici del secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, d'1 de juny de 2022, amb la documentació necessària per a la tramitació d'un arrendament per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.

2. El 9 de juny de 2022 la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va signar, per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, la resolució d'inici del procediment per concertar l'arrendament per concurs públic.

3. El 17 de juny de 2022 el Departament Jurídic i Administratiu de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors va trametre un informe favorable respecte dels plecs de condicions particulars i de prescripcions tècniques i el model d'oferta econòmica.

4. El 20 de juny de 2022 el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable en relació amb l'expedient de referència.

5. El 20 de juny de 2022 la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar la proposta de resolució.

6. El 28 de juny de 2022 es va emetre informe favorable de fiscalització prèvia limitada per part de la Intervenció General.

7. El 4 de juliol de 2022, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va signar la Resolució per la qual s'aproven els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i s'acorda l'obertura del procediment d'arrendament per concurs públic d'un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura (BOIB núm. 88 i 89 de 2022).

8. Una vegada constituïda la Mesa de Contractació i examinada i verificada la documentació aportada, aquesta proposa l'adjudicació de l'arrendament a favor de l'únic licitador presentat, Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, amb CIF A28141935.

Fonaments de dret

1. L'article 65 i els següents de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 d'abril), el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005) i la resta de disposicions aplicables.

2. Els articles 131 i següents del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 6/2001.

3. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i les seves modificacions posteriors.

4. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

6. Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Vista la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació dict la següent:

 

Resolució

1. Aprovar l'adjudicació de l'arrendament per concurs públic a l'empresa Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, amb CIF A28141935, de l'immoble ubicat al camí dels Reis, 308, bloc B, planta tercera, part de la planta baixa i deu places d'aparcament a Palma, per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.

2. Les característiques dels immobles objecte d'arrendament són les següents:

- Planta tercera: Finca registral 59819, codi CRU 07024000844801 i referència cadastral 9534801DD6893D0187PX.

- Planta baixa: Finca registral 59810, codi CRU 07024000846584 i referència cadastral 9534801DD6893D0178RH (175,77 m2 construïts).

- Places d'aparcament: Referència cadastral 9534801DD6893D0187PX

3. Establir per a l'arrendament les característiques següents:

  1. El preu d'arrendament convingut per les parts és de 15.181,51 € mensuals, IVA inclòs.
  2. Els drets i les obligacions que sorgeixin entre les parts s'han de regular de conformitat amb el contracte d'arrendament que ambdues parts signaran per tal de formalitzar aquesta adjudicació.
  3. La duració de l'arrendament serà de 5 anys des de la data de la signatura del contracte, prorrogable per la mateixa durada de manera obligatòria per a la part arrendadora i potestativa per a l'arrendatària.

4. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i a la part adjudicatària.

5. Ordenar que aquest arrendament s'anoti en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau