Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 648520
Nomenament alcaldessa accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Alcaldia ha emès en data 04 de novembre, el Decret núm. 2022-3931, que a continuació es transcriu:

“ASSUMPTE: NOMENAMENT ALCALDESSA ACCIDENTAL

Atès que he d'absentar-me del municipi de Sant Josep de sa Talaia des del dia 07 de novembre fins el 09 del mateix mes, per tal d'assistir, en representació d'aquest Ajuntament, a la fira turística World Travel Market, que se celebra a Londres, de conformitat amb l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

Que durant els dies 07 de novembre fins el 09 del mateix mes, ambdós inclosos, em substitueixi en totes les meves funcions, la primera tinent d'alcalde, Sra. Pilar Ribas Torres.

Així ho dispòs, que es notifiqui a la Sra. Pilar Ribas Torres, que se'n doni compte en el proper ple a celebrar i es publiqui al BOIB sense perjudici de la seva efectivitat a partir del període abans esmentat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Ángel Luís Guerrero Domínguez.”

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament (4 de novembre de 2022

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez)