Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 650618
Decret d’eliminació de les caixes de recaptació en efectiu autoritzades pel Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Decret de Presidència número 2022000973, de data 2 de novembre de 2022, s'han adoptat els següents acords:

PRIMER. L'eliminació de les caixes d'efectiu situades al complex esportiu «Es Raspallar» i al Departament de Cultura per a la venda d'entrades, ja que suposa un augment del risc per a la integritat dels fons públics, en implicar la manipulació física de diners, amb els problemes de seguretat que genera.

SEGON. Ordenar l'ingrés dels saldos íntegres existents a les citades caixes d'efectiu en el compte operatiu vinculat als respectius serveis afectats.

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per al seu general coneixement.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el president en el termini d'un mes a comptar des de la seva publicació, o ser impugnat directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

 

Eivissa, 4 de novembre de 2022

El conseller executiu del Dept. d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut Salvador Losa Marí