Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 649411
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la Convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals, concretament certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i de competències clau de nivell 2 adreçades als col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral («SOIB Vulnerables CP»), per al període 2022-2025

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Administració de l'Estat va traspassar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis en matèria de gestió de la formació professional per a l'ocupació mitjançant el Reial decret 621/1998, de 17 d'abril (BOE núm. 102, de 29 d'abril), els quals va assumir i distribuir la Comunitat Autònoma per mitjà del Decret 51/1998, de 8 de maig (BOIB núm. 68, de 23 de maig), segons el que disposen els articles 12.15 i 15.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. D'acord amb aquests articles, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) la funció executiva en matèria laboral, en els termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que, per desplegar la legislació, dicti l'Estat, com també el desplegament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota l'extensió, els nivells i els graus, les modalitats i les especialitats.

Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que la desenvolupa, en tot allò que no s'oposi al nou Sistema de Formació Professional aprovat per la recent Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril).

L'article 11.2 de la Llei 30/2015 estableix que l'oferta formativa per a treballadors desocupats s'ha de desplegar mitjançant programes de les administracions competents dirigits a cobrir les necessitats formatives detectades en els itineraris personalitzats d'inserció i en les ofertes d'ocupació, programes específics per a la formació de persones amb necessitats formatives especials o amb dificultats per a la inserció o la requalificació professional, i programes formatius que incloguin compromisos de contractació. Les administracions competents poden dur a terme accions adreçades a obtenir certificats de professionalitat, en els termes que estableix l'article 10.1.

El Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre) va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024, la qual es configura com a marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral en el conjunt de l'Estat.

L'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024, incorpora com a objectiu estratègic la necessitat de desenvolupar una oferta formativa adreçada a un mercat laboral canviant, que n'ajusti millor les competències i en faciliti les transicions laborals. Per una altra banda, també incorpora a l'eix 2 «Formació» diversos objectius instrumentals: 2.1 «Ajustar l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball», 2.3 «Promoure la formació modular acreditable», 2.5 «Impulsar la formació en les empreses» i 2.6 «Oferir als demandants formació ajustada als seus itineraris personals».

El Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025 incorpora a la prioritat 4 «Impuls de la Formació Professional per a la Ocupació des d'una perspectiva integral, com a eina clau per a la millora del model econòmic balear» les següents línies d'actuació: 4.3 «Desplegament de la formació per a treballadors desocupats amb les entitats col·laboradores», i concretament, l'acció 4.3.1, per «alinear l'oferta formativa dels centres col·laboradors de la formació professional per a l'ocupació de les Illes Balears i l'oferta formativa»; i la línia d'actuació 4.5, «foment de l'accés a la formació de les persones amb nivells educatius baixos».

El Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021 configura la formació professional per a l'ocupació com la que va adreçada prioritàriament a persones en atur, ja que l'objectiu es qualificar-les perquè s'incorporin al mercat de treball. És un model de gestió descentralitzat, la qual cosa implica que, per dur a terme qualsevol tipus de formació professional per a l'ocupació, és necessari adreçar-se a l'organisme autònom de cada comunitat autònoma responsable d'executar-la. A les Illes Balears és el SOIB. La formació professional per a l'ocupació es basa en accions formatives vinculades al Catàleg nacional de qualificacions professionals (certificats de professionalitat), que tenen vigència en tot el territori estatal.

La convocatòria de subvencions està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació de 2022, com a programa comú, PC00004, d'oferta formativa per a treballadors desocupats amb programes de formació dels serveis públics d'ocupació, i es dona resposta, així, als objectius estratègics de l'EEAO i a la prioritat, les línies d'actuació i les accions del POQIB assenyalades.

D'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la formació que es desenvolupi en el marc d'aquesta convocatòria té com un dels objectius prioritaris augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, les dones són un del col·lectius prioritaris per tal de millorar-ne l'ocupabilitat i la permanència en l'ocupació, així com potenciar-ne el nivell formatiu i l'adaptabilitat als requeriments del mercat laboral.

L'article 6.5.b de la Llei 30/2015, disposa que l'oferta formativa per a treballadors desocupats es pot finançar amb subvencions en règim de concurrència competitiva. Aquesta concurrència està oberta a totes les entitats de formació que compleixin tots els requisits d'acreditació i inscripció d'acord amb la normativa vigent.

A aquests efectes, és d'aplicació l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre (BOE núm. 239, de 5 d'octubre), per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals efectuada per les administracions competents, s'estableixen les bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.

L'article 6.1 de l'Ordre EFP/942/2022 determina que la concessió de subvencions s'ha de dur a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o per qualsevol altre procediment de concessió de subvencions previstes en la normativa de les administracions competents que permeti la concurrència entre entitats beneficiàries, llevat dels supòsits de concessió directa o altres procediments de concessió de subvenció prevists en la Llei esmentada; en l'article 6.5 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre; en la normativa de les administracions competents, i en aquesta Ordre.

L'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, a l'article 20, estableix que a l'oferta formativa per a treballadors desocupats podran participar a més les persones ocupades en el percentatge que determini cada Administració Pública competent en consonància a la conjuntura del mercat de treball en cada moment. Aquesta participació no podrà superar, en tot cas, el 30 per cent del total de participants programats. A aquest efecte, la consideració com a treballadors ocupats o desocupats vindrà determinada per la situació laboral en què es trobin a l'inici de la formació. En el cas dels treballadors fixos discontinus, durant els períodes en què no treballin, i d'aquells inclosos en un expedient de regulació temporal d'ocupació, no computaran com a ocupats als efectes del càlcul del percentatge abans esmentat.

L'article 3 de l'Ordre EFP/942/2022 preveu que es poden establir com a mòduls específics els determinats per les administracions competents en aplicació de la normativa reguladora del Fons Social Europeu en matèria de costs simplificats, com ara els barems estàndard de costs unitaris. Quan s'estableixin aquests mòduls específics i així es prevegi en les convocatòries o en els instruments de concessió, s'han de concedir i justificar a través d'aquests mòduls específics d'acord amb el que s'especifica en els articles del 76 a 79 del Reglament general de subvencions.

El Reglament Europeu UE 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny, relatiu al Fons Social Europeu, en l'article 56.1 disposa que «per cobrir els costos subvencionables restants d'una operació, es podrà utilitzar un tipus fix de fins el 40 % dels costos directes de personal subvencionables. L'Estat membre de que es tracti no estarà obligat a efectuar cap càlcul per determinar el tipus aplicable.»

Per un altre costat, d'acord amb l'article 3.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, les subvencions establertes per la Unió Europea, per l'Estat o per un altre ens públic la gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a l'Administració de la Comunitat Autònoma, com també els complements eventuals de les subvencions esmentades que pugui atorgar aquesta Administració, s'han de regir pel règim jurídic aplicable a l'ens que les estableixi, sens perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l'administració gestora. En tot cas, aquesta Llei s'ha d'aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions finançades per la Unió Europea.

Són aplicables a aquesta convocatòria el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat; els reials decrets pels quals s'estableixen els certificats de professionalitats dictats en aplicació seva, i l'ordre de desplegament ESS/1897/2013, de 10 d'octubre.

Així mateix, hi són aplicables l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'entitats de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'especialitats formatives, i l'Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Finalment, és també aplicable el Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per impartir ofertes de formació professional conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com de l'oferta de formació professional en centres del sistema educatiu i de formació professional per a la feina.

D'altra banda, les subvencions concedides dins el marc d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'Estat, d'acord amb l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que les actuacions subvencionables són activitats educatives, compreses en la Llei 30/2015, de 9 de setembre.

Aquesta convocatòria està inclosa a la línia I.1.18 del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis 2021-2023, aprovat per Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

La Comissió Permanent del Consell de Formació Professional, integrada per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, va informar d'aquesta convocatòria en la sessió de 26 de juliol de 2022.

En compliment de l'article 3 de les bases reguladores, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), mitjançant la Resolució de 9 de març de 2022 aprova l'import del mòdul A corresponent a les despeses en formadors i tutors, l'import màxim de la despesa en certificacions d'idiomes, així com el percentatge a aplicar per altres despeses, a efectes de determinar l'import de concessió de les especialitats formatives que s'han aplicar a les convocatòries de subvencions del SOIB i a les instruccions de centres propis (excepte els centres propis educatius) que tenen per objecte finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats.

Es preveu que la concessió de les subvencions es faci dins l'any 2022, i vist que la publicació de les noves bases reguladores es va realitzar en el BOE de data 5 d'octubre de 2022, es fa necessari escurçar els terminis de tramitació. En conseqüència, i atès que concorren raons evidents d'interès públic, s'aplica a aquesta convocatòria de subvencions la tramitació d'urgència prevista en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que permet reduir a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de les sol•licituds i dels recursos.

Per això, atesos el Reial decret 694/2017, de 23 de març; l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre), i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), la Llei 7/2000, de 15 de juny, havent-ne estat informat el Consell de Formació Professional de les Illes Balears i el Consell de Direcció del SOIB, dict la següent

Resolució

1. Aprovar, pel procediment d'urgència, la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals, en concret certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i de competències clau de nivell 2 adreçades als col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el mercat laboral («SOIB Vulnerables CP»), per al període 2022-2025, amb les condicions que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Ordenar comunicar a la Base de dades nacional de subvencions i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució, la qual comença a tenir efecte l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic Turisme i Treball de les Illes Balears i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

(Signat electrònicament: 4 novembre de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Iago Negueruela Vázquez

 

 

ANNEX 1 Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals, concretament certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i de competències clau de nivell 2 adreçades als col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el mercat laboral («SOIB Vulnerables CP»), per al període 2022-2025

1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i competències clau de nivell 2 adreçats als col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el mercat laboral. S'entén per col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el mercat laboral:

a) Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació, a excepció dels casos en què la norma específica no ho exigeixi.

S'entén com a persona en risc d'exclusió social aquella persona que acredita aquesta situació mitjançant un informe de Serveis Socials o un informe tècnic de l'entitat que especifiqui les causes conduents a la situació de risc d'exclusió.

b) Col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació, a excepció dels casos en què la norma específica no ho exigeixi.

S'entén com a persona jove en risc d'exclusió social aquella persona que acredita aquesta situació mitjançant un informe de Serveis Socials o un informe tècnic de l'entitat que especifiqui les causes conduents a la situació de risc d'exclusió.

c) Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació, a excepció dels casos en què la norma específica no ho exigeixi, amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.

També queden incloses les persones amb capacitat intel·lectual límit, com a demandants d'ocupació no ocupades i que poden accedir acreditant una valoració d'almenys un 20 % de discapacitat intel·lectual i que no arribi al 33 %.

d) Col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació, a excepció dels casos en què la norma específica no ho exigeixi.

S'entén com a persona amb diagnòstic de salut mental aquella que acredita aquesta situació certificant la discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % o amb la presentació d'un Informe psiquiàtric emès per part de l'Àrea de Salut Mental de l'administració de salut pública.

e) Col·lectiu de persones amb discapacitat sensorials i amb dificultats especials d'inserció laboral inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació, a excepció dels casos en què la norma específica no ho exigeixi, amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.

f) Col·lectiu de persones amb discapacitat física i altres amb dificultats especials d'inserció laboral inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació, a excepció dels casos en què la norma específica no ho exigeixi, amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.

Totes les especialitats formatives que es financin en el marc d'aquesta convocatòria han de ser conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. A més es podran sol·licitar les especialitats formatives de competències clau de nivell 2 incloses en el Catàleg Nacional d'Especialitats formatives regulat en l'Ordre TMS/283/2919.

L'oferta formativa s'ha d'impartir en la modalitat presencial.

2. Finalitat

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat finançar especialitats formatives adreçades a obtenir certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i especialitats formatives de competències clau de nivell 2 dirigides a col·lectius vulnerables prioritàriament en situació d'atur i amb baix nivell de qualificació. La finalitat és oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, que atengui als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, es defineixen els conceptes següents:

 • Especialitat formativa: és una especialitat conduent a un certificat de professionalitat; així com les especialitats formatives de competències clau incloses en el Catàleg d'especialitats formatives.
 • Acció formativa: és el mòdul d'una especialitat formativa conduent a un certificat de professionalitat. També té la consideració d'acció formativa una especialitat formativa de competències clau.
 • Programació: és el conjunt total d'accions formatives que el SOIB subvenciona a una entitat.

Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva d'acord amb els principis d'objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.

3. Règim jurídic

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació dins l'àmbit laboral en tot allò que no s'oposi al nou Sistema de Formació Professional aprovat per la recent Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril); pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desplega la Llei anterior; per l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre de 2022, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals efectuada per les administracions competents, s'estableixen les bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament (BOE núm 239, de 5 d'octubre); per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

Així mateix, s'hi aplica el Reglament Europeu UE 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny, relatiu al Fons Social Europeu Plus i altres fons europeus i normes financeres.

4. Import màxim i crèdits pressupostaris als quals s'imputa

4.1 Per al primer període (2022-2024)

El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria és de 3.000.000,00 € amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts de la manera següent:

 • Any 2022: 750.000 € que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D06, capítol 4, FF 22111, de l'exercici 2022.
 • Any 2023: 1.050.000 € que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D06, capítol 4, FF 23111, de l'exercici 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Any 2024: 1.200.000 € que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D06, capítol 4, FF 24111, de l'exercici 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

4.2 Per al segon període (2023-2025)

El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria és de 3.000.000,00 € amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts de la manera següent:

 • Any 2023: 750.000 € que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D06, capítol 4, FF 23111, de l'exercici 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Any 2024: 1.050.000 € que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D06, capítol 4, FF 24111, de l'exercici 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Any 2025: 1.200.000 € que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma i, concretament, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D06, capítol 4, FF 25111, de l'exercici 2025, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Les partides del pressupost de despeses corresponents a cada una de les anualitats a les quals s'imputa aquesta convocatòria es financen mitjançant els fons del Ministeri d'Educació i Formació Professional que anualment distribueix per territoris la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l'Ocupació, per a cada un dels exercicis als quals afecti. No obstant això, també es poden cofinançar amb el Fons Social Europeu o amb qualsevol altre fons comunitari o supranacional.

Quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un nou termini de presentació de sol·licituds, sempre que l'ampliació de crèdit s'aprovi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió.

En el cas que alguna de les anualitats previstes en aquesta convocatòria excedeixi del finançament, s'ha d'imputar amb càrrec a altres crèdits disponibles del Servei d'Ocupació de les Illes Balears corresponents a l'exercici del qual es tracti.

En aplicació de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i de l'article 15.2.c del Text refós de la Llei de subvencions, quan l'import de les peticions efectuades sigui superior a la quantia que fixa aquesta convocatòria, les sol·licituds d'especialitats formatives es resoldran en règim de concurrència competitiva per ordre de puntuació i d'acord amb el procediment que estableixen els apartats corresponents d'aquest annex.

5-Distribució del crèdit per illes i zones a Mallorca

5.1. Distribució del crèdit

 El crèdit assignat inicialment a la convocatòria per a cada període s'ha de distribuir per illes i zones, en el cas de Mallorca d'acord amb la mitjana de persones demandants d'ocupació durant l'any 2021, de la manera següent:

ILLA

%

PRESSUPOST

Mallorca

80,3

2.409.000,00 €

Menorca

7,1

213.000,00 €

Eivissa/Formentera

12,6

378.000,00 €

El crèdit assignat a Formentera, per a cada període, ha de ser el suficient per poder adjudicar-hi dues especialitats formatives.

El crèdit assignat a Mallorca s'ha de distribuir d'una manera percentual entre les zones establertes en l'annex 2, a l'efecte d'aconseguir més cobertura del territori, d'acord amb la mitjana de persones demandants d'ocupació durant l'any 2021, de la manera següent:

ZONA

%

PRESSUPOST

Zona 1

52,7

1.269.543,00 €

Zona 2

21,1

508.299,00 €

Zona 3

26,2

631.158,00 €

El municipis corresponents a cada una de les zones de Mallorca estan establerts en l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

5.2. Romanents

El pressupost assignat a Eivissa i Formentera, en el cas que no hi hagi sol·licituds suficients per poder exhaurir el crèdit inicial corresponent a aquestes illes, passarà a Menorca.

El pressupost assignat a Menorca, en el cas que no hi hagi sol·licituds suficients per poder exhaurir el crèdit inicial corresponent a aquesta illa, passarà a Eivissa.

Els romanents d'Eivissa-Formentera i Menorca, en el cas que no hi hagi sol·licituds suficients per poder exhaurir el crèdit inicial corresponent a aquestes illes, passaran a Mallorca, distribuït d'una manera percentual per a cada zona.

La distribució comença per la zona 2 de Mallorca. Els romanents de la zona 2 que hi pugui haver per falta de sol·licituds o en el cas que no es pugui adjudicar una especialitat formativa completa passaran a la zona 3, atès el major nombre de persones beneficiàries potencials. I el romanent de la zona 3 passarà a la zona 1, atenent al mateix criteri.

Una vegada fetes totes les propostes d'adjudicació, s'han de sumar els romanents finals de totes les illes i zones i s'han d'adjudicar prenent com a base el criteri de puntuació.

6. Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar de les subvencions les entitats de formació que sol·licitin programació, sempre que tinguin centres acreditats i/o inscrits en el corresponent registre d'entitats de formació, ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les entitats de formació per impartir certificats de professionalitat han de tenir els seus centres acreditats i per impartir especialitats formatives de competències clau han de tenir el centre inscrit en el Registre Estatal d'Entitats de Formació:

 • Per la programació corresponent al primer període de sol·licituds, el dia abans de la publicació de la convocatòria.
 • Per la programació del segon període de sol·licitud, el dia abans de l'inici del període per presentar les sol·licituds.

Cal tenir en compte que les resolucions d'acreditació de centres tenen efectes des del dia de la data de la resolució. Totes les accions formatives s'han d'impartir en els espais acreditats d'acord amb la normativa que s'ha d'aplicar.

El nombre màxim d'alumnes per participar en les accions formatives és de 25. Els centres han d'estar acreditats i/o inscrits per a cada especialitat formativa, com a mínim, per al nombre d'alumnes sol·licitats.

Les persones beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Text refós de la Llei de subvencions.

A més, els centres que sol·licitin impartir les especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat que donin dret a obtenir títols i carnets professionals, han d'estar homologats o autoritzats per les administracions competents.

Les entitats beneficiàries han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

7. Persones destinatàries de la formació

Les persones destinatàries de la formació subvencionada mitjançant aquesta convocatòria han de pertànyer a col·lectius vulnerables definits a l'apartat 1 i ser proposades per un servei d'orientació professional. Es consideren serveis d'orientació als efectes d'aquesta convocatòria:

- els serveis d'orientació de les oficines del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

- els serveis d'orientació finançats pel SOIB.

Les persones destinatàries de la formació han de ser prioritàriament treballadors desocupats podent-hi participar un màxim d'un 30 % de persones treballadores ocupades.

La consideració de persona desocupada/ocupada, la determina la situació laboral en què es trobi en el moment d'iniciar el certificat de professionalitat. Les persones que tenguin un contracte laboral, independentment del nombre d'hores, es consideren treballadors ocupats.

D'acord amb l'article 20 de l' Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, els treballadors desocupats han d'estar inscrits a l'inici de la formació com a demandants d'ocupació.

Pel que fa als treballadors fixos discontinus en períodes de no ocupació, i dels treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació, computaran com a desocupats a efectes del límit de participació establert en les accions formatives corresponents.

7.1. Requisits d'accés de l'alumnat

Per participar en les accions formatives els alumnes, a més de ser proposats per un servei d'orientació professional, han de complir els requisits que s'estableixen en l'article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Per accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 els alumnes han de complir els requisits que s'especifiquen en l'enllaç següent:

<http://soib.es/proves-acces-certificat-professionalitat>.

Les persones que no compleixin els requisits d'accés a la formació de certificats de professionalitat han de superar les proves de competències que preveu l'article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener. Aquestes persones es poden inscriure directament a les proves, o bé als cursos de competències clau, que poden fer els centres d'educació per a persones adultes (CEPA) en coordinació amb el SOIB. Els alumnes que hagin superat les competències obtenen un certificat expedit per la Direcció del SOIB amb validesa permanent.

Els alumnes dels certificats de professionalitat als quals es pugui reconèixer la formació cursada per rebre certificats o targetes professionals, per poder ser seleccionats, han d'acreditar que compleixen els requisits que s'estableixen per a cada habilitació professional.

Per accedir a la formació de les especialitats formatives de competències clau els alumnes han de complir els requisits establerts en els corresponents programes formatius.

7.2. Selecció de les persones participants en les accions formatives

Els participants inscrits en cada acció formativa els ha de validar el SOIB, amb la verificació dels requisits establerts en la convocatòria.

El centres de formació han de sol·licitar la validació dels alumnes al SOIB amb un mínim de tres dies hàbils d'antelació a l'inici de l'acció formativa. El SOIB no validarà en cap cas participants que es presentin fora d'aquest termini.

El centre impartidor, a través de l'aplicació de gestió del SOIB, ha de realitzar la selecció definitiva d'alumnes d'entre les persones validades pel SOIB, indicant les persones que queden com a reserves. El procés de selecció s'ha de fer amb antelació suficient a l'inici de les accions formatives.

S'inclourà en el procés de selecció de les accions formatives que ho necessitin, una prova de selecció prèviament consensuada amb el personal tècnic del SOIB.

No poden participar en les accions formatives objecte de finançament en el marc d'aquesta convocatòria d'acord amb el que disposa la Llei 30/2015, de 9 de setembre i l'Ordre EFP 942/2022, de 23 de setembre:

 • Les persones en situació de privació de llibertat i els militars de tropa i marineria, que mantenen una relació de caràcter temporal amb les forces armades.
 • Els empleats públics.

8. Presentació de sol·licituds i terminis

La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica, d'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, a través del tràmit específic per a subvencions -ESOIB- que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web https://soib.es/convocatories/, que correspon a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques fetes a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit especificat.

El termini per presentar les sol·licituds de subvenció juntament amb la documentació tècnica és el següent:

1. Pel primer període 2022-2024, 12 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

2. Pel segon període 2023-2025, des de dia 3 de juliol fins al 17 de juliol de 2023.

Les entitats han de generar el model de sol·licitud normalitzat i adjuntar la documentació que correspongui mitjançant l'aplicació de gestió ESOIB. Una vegada obtingut aquest model de sol·licitud normalitzat, s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar mitjançant la SEU ELECTRÒNICA del Govern.

Per poder accedir i fer el tràmit a través de l'aplicació de gestió ESOIB, l'entitat prèviament ha d'haver sol·licitat l'alta de les persones gestores que han de poder accedir a aquesta aplicació amb un correu a seguimenteconomic@soib.es, aportant la documentació acreditativa de l'entitat i de la seva representació.

Les entitats que ja estan donades d'alta en aplicació de gestió ESOIB no han de sol·licitar aquesta alta ni han d'aportar la documentació esmentada, llevat que la informació que hi figura no estigui actualitzada. En aquest cas, s'han d'acreditar documentalment els canvis (representant, nomenaments, estatuts, etc.) i cal sol·licitar al SOIB que actualitzi les dades a través del correu mencionat.

Un cop l'entitat disposa de l'alta en l'aplicació de gestió ESOIB, s'ha de generar el model de sol·licitud normalitzat i adjuntar la documentació corresponent mitjançant l'aplicació ESOIB

Una vegada feta la tramitació dins ESOIB, aquesta aplicació genera un document de sol·licitud normalitzat en format pdf, el qual, per tal de completar el tràmit, s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar des de la SEU ELECTRÒNICA del Govern, dins el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud no es considera presentada vàlidament.

Tota la informació de la convocatòria i els enllaços per accedir a ESOIB des d'on es genera el model de sol·licitud normalitzat i a la SEU ELECTRÒNICA des d'on poder registrar la sol·licitud estaran disponibles al web https://soib.es/convocatories/.

En el cas que algun d'aquests subjectes presenti la sol·licitud d'una manera presencial, l'Administració li ha de requerir que la faci en la forma indicada, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68.4 de la Llei 39/2015. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'ha esmenat i s'ha presentat a través d'un registre electrònic.

Es poden sol·licitar els certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i les especialitats formatives corresponents a les competències clau de nivell 2. Les entitats poden sol·licitar cada especialitat formativa per al nombre d'alumnes que tenguin acreditats i/o inscrits. No obstant això, els alumnes subvencionables són, com a màxim, 15.

L'import de les especialitats formatives objecte d'aquesta convocatòria s'ha de determinar d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 17 d'aquest annex.

En qualsevol cas, per determinar l'import sol·licitat, la suma dels imports dels blocs A, B i C, dividit entre els alumnes sol·licitats i les hores d'impartició, no pot ser superior a 9 euros. En cas que l'import resultant donàs un cost superior als 9€/h/alumne, l'import es reduirà amb l'objecte que no superi aquest import.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals que exigeix aquesta convocatòria, en aplicació de l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini improrrogable de cinc dies hàbils, esmeni l'errada o presenti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les notificacions que es derivin d'aquest procediment s'han de fer preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan la persona interessada resulti obligada a rebre les notificacions per aquesta via, amb les excepcions indicades en l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Les notificacions a través de mitjans electrònics s'han de practicar en la forma establerta en l'article 43 d'aquesta Llei.

Quan l'entitat de formació sol·licitant inclogui en la sol·licitud l'adreça de correu electrònic, s'entén que l'aporta a l'efecte de les notificacions dels actes de tràmit, d'acord amb el que es regula en l'article 41 de la Llei de 39/2015, d'1 d'octubre.

9. Documentació que s'ha de presentar

a) Sol·licitud de la subvenció que inclou les declaracions responsables següents:

 • No estar sotmès a cap de les circumstàncies que s'indiquen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, i no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció.
 • Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats i concedits per qualsevol institució, pública o privada.
 • Complir les obligacions que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre).
 • No tenir sancions fermes pendents de pagament per infraccions de la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.
 • No haver estat sancionat, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, en els tres darrers anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
 • Compromís verificable de qualitat en la gestió, la transparència i l'eficiència en la utilització de recursos públics.
 • Qualsevol altra documentació que l'entitat estimi d'interès a l'efecte d'avaluar la sol·licitud en relació amb els criteris de valoració establerts en el apartat 11 d'aquest annex. Aquesta documentació ha de ser original o còpia autenticada.

En tot cas, el SOIB pot sol·licitar la documentació que acrediti aquestes circumstàncies.

b) D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social, així com verificar les dades d'identitat (DNI), excepte en el cas d'oposició expressa de la persona interessada, que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud. En el cas que no s'autoritzin aquestes consultes, juntament amb la sol·licitud d'ajuts, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau.

c) Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

No cal presentar la documentació del punt c), en el cas que s'hagi presentat anteriorment i no hagi sofert canvis, i s'identifiqui l'expedient en el qual es va presentar.

10. Termini d'execució de les activitats subvencionades

Per al primer període la programació s'haurà d'iniciar entre l'1 de gener i el dia 15 de novembre de 2023. Tota la programació ha d'estar finalitzada abans del 31 de desembre de 2023.

Per al segon període la programació s'haurà d'iniciar entre l'1 de gener i el dia 15 de novembre de 2024. Tota la programació ha d'estar finalitzada abans del 31 de desembre de 2024.

Només es financen especialitats formatives iniciades a partir de la resolució de concessió.

11. Criteris de valoració tècnica per concedir les subvencions

Per concedir les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, s'han de tenir en compte els criteris objectius que s'indiquen a continuació:

Les valoracions, que farà el SOIB sempre d'ofici, s'han de fer per a cada una de les especialitats formatives sol·licitades. El màxim de puntuació és de 550 punts.

La puntuació que s'hi ha d'aplicar és la següent:

— Bloc 1. Programació de formació segons el nivell de qualificació (màxim 150 punts).

a) Programació d'especialitats formatives adreçades a obtenir certificats de professionalitat de nivell 1: 150 punts per cada especialitat.

b) Programació d'especialitats formatives adreçades a obtenir certificats de professionalitat de nivell 2 i especialitats formatives de competències clau: 50 punts per cada especialitat.

— Bloc 2. Experiència acreditada en la formació de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió (màxim 200 punts)

a) Per a cada entitat que hagi executat programació formativa corresponent a les convocatòries de subvencions d'itineraris integrals d'inserció 2019-2020 i/o 2021-2022 (joves i vulnerables): 150 punts per cada especialitat.

b) Per cada entitat que acrediti la impartició de formació no finançada o gestionada pel SOIB adreçada a aquests col·lectius en els darrers dos anys anteriors a la finalització dels corresponents períodes de sol·licituds d'aquesta convocatòria, d'acord amb el model establert pel SOIB: 50 punts per cada especialitat.

— Bloc 3. Eficiència de la formació professional per a l'ocupació (màxim 200 punts):

a) Per a cada entitat que hagi executat programació formativa corresponent a les convocatòries de subvencions d'itineraris integrals d'inserció del SOIB (joves i vulnerables), en els dos anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria i que la taxa d'abandonament de les accions formatives impartides no hagi estat superior al 50 % : 200 punts per especialitat.

b) Minoració per expedients de reintegrament.

En el cas que l'entitat, així com aquelles entitats o persones que hi estiguin vinculades en els termes prevists en l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats, en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB tengui un expedient de reintegrament resolt per alguna de les causes que s'estableixen en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que comporti un informe de liquidació del qual es derivi un import executat incorrectament superior al 50 % de l'import de la subvenció concedida en el marc de qualsevol convocatòria aprovada pel SOIB: hi haurà una minoració de 50 punts. Queden excloses d'aquesta minoració si la quantia que s'ha de reintegrar s'ha abonat en el període voluntari.

c) Minoració per sancions.

Les entitats, així com aquelles entitats o persones que hi estiguin vinculades en els termes de l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats, que en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB hagin estat sancionades en els darrers 36 mesos per resolució ferma, sempre que aquesta sanció no sigui la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o no sigui una sanció molt greu en matèria de salut d'acord amb l'article 42.1.b) de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, per qualsevol infracció en matèria de relacions laborals, formació professional per a l'ocupació o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social: hi haurà una minoració de 50 punts.

d) Revocació de subvencions per renúncia i inexecució.

En el cas que el SOIB hagi revocat la subvenció d'una entitat de formació, per renúncia o inexecució, corresponent a una adjudicació per fer especialitats formatives en el marc de la convocatòries d'itineraris integrals d'inserció del SOIB 2019 -2020 (Joves i vulnerables):

 • Si la revocació és parcial: minoració de 50 punts.
 • Si la revocació és total: minoració de 100 punts.

La Comissió Avaluadora pot establir els procediments necessaris per aplicar els criteris que estableix la convocatòria.

El SOIB ha de revisar d'ofici que es compleixen aquests criteris.

12. Criteris per concedir la subvenció

Després de fer la valoració tècnica de tots els projectes, s'han d'adjudicar per ordre de puntuació per a cada illa en aquest ordre: Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca i, en aquesta darrera, per zones i per aquest ordre: zona 2, zona 3 i zona 1.

L'adjudicació a Formentera, a Eivissa, Menorca i Mallorca s'ha de fer en l'ordre següent:

a) S'adjudiquen a Formentera fins a dues especialitats formatives per ordre de puntuació.

b) S'adjudiquen a Eivissa, Menorca i Mallorca per ordre de puntuació fins a exhaurir el pressupost assignat a cada illa/zona.

En cas d'empat:

- En primer lloc, s'aplica el criteri de diversificació de centre (amb una puntuació igual, l'especialitat formativa s'adjudica al centre que fins aquell moment tengui menys especialitats concedides), per garantir que hi hagi prou espais formatius per desenvolupar la programació.

- En segon lloc, s'ha de tenir en compte si la documentació que es va presentar és correcta (és prioritari) o si se'n va fer un requeriment d'esmena.

- En tercer lloc, s'aplica l'ordre de registre d'entrada.

- Respecte a Eivissa i a Menorca, el primer criteri que s'ha d'aplicar en cas d'empat és el de diversificació de municipi; després s'ha d'aplicar la resta de criteris.

13. Règim i procediment de concessió

1. En el cas que l'import total de les sol·licituds sigui superior al total del crèdit assignat de la convocatòria, la selecció de les entitats beneficiàries i la concessió de les subvencions s'ha de tramitar i resoldre en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria.

2. El procediment per concedir les subvencions que estableix aquesta Resolució s'ha d'iniciar sempre d'ofici, d'acord amb els tràmits següents:

a) L'òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la proposta de resolució.

b) Després d'haver revisat les sol·licituds presentades i d'haver-hi fet les esmenes pertinents, s'ha de reunir la Comissió Avaluadora per valorar les sol·licituds d'acord amb els criteris que s'estableix en l'apartat 11 d'aquest annex, sempre que sigui necessària fer aquesta valoració. Aquesta Comissió, que pot sol·licitar tots els aclariments que consideri oportuns, ha de redactar una acta en la qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada i que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució provisional.

c) Aquesta Comissió Avaluadora està formada pels membres següents:

 • Presidenta: cap del Servei de Planificació, Acreditacions i Certificats de Professionalitat.

Suplent: cap de la Secció VIII.

 • Secretari: cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 2.

Suplent: tècnic del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 2.

 • Vocals:

Vocal primera: cap del Servei de Seguiment 2.

Vocal segon: cap de la Secció XIII.

Vocal tercer: cap de la Secció VIII.

En els casos d'absència, vacant o malaltia d'alguna d'aquestes persones, els pot substituir un tècnic del SOIB.

En el cas de dubte o necessitat d'assessorament jurídic, la Comissió Avaluadora ha de sol·licitar als serveis jurídics del SOIB els informes o aclariments que pertoquin.

d) La Direcció del SOIB, en vista dels expedients i de l'acta estesa per la Comissió Avaluadora, ha de formular proposta de resolució provisional, motivada degudament, que s'ha de notificar a les persones interessades, a qui s'ha de concedir un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-la rebut per presentar-hi al·legacions. Durant aquest termini, les entitats poden renunciar-hi sense cap tipus de penalització, d'acord amb l'apartat 15 d'aquest annex.

Un cop finalitzat el tràmit d'audiència i examinades totes les al·legacions de les persones interessades, l'òrgan instructor (Direcció del SOIB), amb l'elaboració prèvia, si escau, d'una nova acta de la Comissió Avaluadora, ha de formular proposta de resolució de concessió o denegació definitiva.

Si com a conseqüència de les al·legacions estimades i les renúncies presentades hi ha un romanent no adjudicat, s'ha d'adjudicar dins cada illa/zona per ordre de puntuació.

e) Finalment, un cop instruït l'expedient, la Presidència del SOIB, un cop informat el Consell de Formació Professional, ha de dictar una resolució motivada d'aprovació o de denegació, la qual s'ha de notificar individualment a les persones interessades.

Contra les resolucions de concessió o de denegació de la subvenció, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat, d'acord amb el que estableixen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

f) El termini per resoldre les sol·licituds i per notificar les resolucions és de tres mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria pel que fa al primer període de sol·licituds i, pel que fa el segon període, des de l'inici de presentació de sol·licituds. Si transcorre aquest termini sense dictar-se una resolució expressa, la petició s'entén desestimada, d'acord amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

14. Desistiment o renúncia

De conformitat amb l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i amb l'objecte de contribuir a millorar la utilització eficient dels recursos públics destinats a aquesta convocatòria, s'estableix la possibilitat que l'entitat sol·licitant desisteixi o renunciï a algunes o a totes les especialitats formatives que li corresponguin, en el termini d'al·legacions contra la resolució provisional.

En el cas que l'entitat no hi hagi desistit o renunciat dins el termini establert i presenti una renúncia en un termini posterior o no executi les accions que li han estat concedides, es considerarà que s'ha produït un incompliment de les obligacions que estableix la convocatòria, que pot donar lloc a la revocació i/o al reintegrament de l'ajut, si escau, d'acord amb l'apartat 20, així com a la resta de responsabilitats previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A més, aquest fet pot afectar negativament la puntuació de l'entitat en les properes convocatòries.

Tant en el cas que s'ampliï el crèdit previst inicialment com si alguna de les persones beneficiàries desisteixi d'alguna o de totes les especialitats formatives o hi renunciï dins el termini establert en el primer paràgraf d'aquest apartat, el SOIB pot acordar concedir la subvenció al sol·licitant o als sol·licitants a qui correspongui per ordre de puntuació, d'acord amb els criteris establerts.

En el cas de desistiment o renúncia d'alguna de les especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat, no es pot concedir una nova especialitat formativa dins la mateixa família professional.

15. Modificació de la resolució de concessió

La persona beneficiària pot sol·licitar que es modifiqui la resolució definitiva. Aquesta modificació s'ha de fonamentar en circumstàncies sobrevingudes (raons sanitàries, catàstrofes naturals, incendis, defunció de la persona beneficiària, etc.). S'ha de sol·licitar sempre després de la resolució definitiva de concessió i durant el termini d'execució de l'activitat subvencionada. S'ha de formalitzar amb caràcter immediat després que s'esdevingui la circumstància i, en tot cas, abans d'acabar el termini d'execució.

A les modificacions que afectin exclusivament el nombre de participants en les accions formatives, no els és aplicable el que es disposa en aquest apartat, sempre que no suposi minorar la valoració tècnica obtinguda en la sol·licitud de subvenció.

L'òrgan competent ha de dictar una resolució en què accepta o denega la modificació proposada en el termini d'un mes comptador des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per tramitar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada. Les resolucions poden retrotreure'n els efectes, com a màxim, al moment de presentar la sol·licitud de modificació.

16. Obligacions específiques de les entitats beneficiàries que executen accions de formació

Són obligacions de les entitats beneficiàries que executen accions de formació les que estableixen l'article 16 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre; l'article 10 de l'Ordre EFP 942/2022, de 23 de setembre; l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

Entre d'altres, les obligacions de l'entitat beneficiària de la subvenció són les següents:

 • Aportar, en el termini escaient, la informació i la documentació que es requereixi durant la fase d'instrucció del procediment, l'execució de la formació i la justificació de la subvenció.
 • Per a les entitats beneficiàries complir les obligacions que estableixen el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i la normativa de desplegament.
 • Seguir les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, de protegir dades de caràcter personal i guardar el secret professional.
 • Complir la impartició de les accions formatives i seguir les prescripcions que els siguin aplicables en virtut de disposició legal o reglamentària, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius acreditats per a aquesta finalitat.
 • Garantir la gratuïtat de les accions formatives per als participants en la formació subvencionada.
 • Facilitar-los i corresponsabilitzar-se en el seguiment de la participació dels alumnes, de l'aprenentatge i l'avaluació, així com en la investigació de metodologies i d'eines necessàries per actualitzar el sistema.
 • Mantenir les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, d'equipaments i de mitjans humans tingudes en compte per acreditar o inscriure l'acció, i adaptar-se als requisits mínims que en cada moment s'exigeixin per a cada especialitat acreditada.
 • A l'efecte de mantenir la inscripció com a entitat de formació, comunicar a l'administració pública competent qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica.
 • En el moment de començar les actuacions, tenir els locals i els recursos humans, materials i didàctics necessaris per desenvolupar les accions d'acord amb la normativa vigent.
 • Respectar les directrius i els protocols que pugui establir el SOIB relatius al desenvolupament de les accions formatives que se publiquen al fons documental de l'aplicació informàtica de gestió, sens perjudici que les entitats beneficiàries usin metodologies pròpies, supervisades i aprovades pel SOIB.
 • En les accions presencials, dur un control d'assistència diari segons el model i el procediment que estableixi el SOIB. En el moment que el SOIB disposi de mitjans tecnològics adients per fer el control d'assistència geolocalitzada, els centres de formació, per a cada especialitat formativa en impartició, han de disposar d'un dispositiu mòbil amb llapis digital i amb connexió a Internet. L'aplicació desarà les dades biomètriques i la geolocalització de cada signatura, per tal de poder comprovar-ne l'autenticitat.
 • Trametre al SOIB una comunicació d'inici de la formació que ha de desenvolupar, inclosa qualsevol modificació posterior, i, si escau, la comunicació de finalització, d'acord amb el contingut, els terminis i el procediment que estableixin les convocatòries a aquest efecte. La manca de comunicació en els terminis establerts implica que l'acció formativa o el grup de participants corresponent es considera «no realitzat» a efectes de justificar la subvenció, llevat que la no comunicació en el termini escaient es degui a causes imprevistes, justificades degudament i comunicades en el moment en què es produeixin.
 • Fer constar el caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i, si escau, el cofinançament del Fons Social Europeu o de qualsevol altre fons comunitari o supranacional. En aquest últim supòsit, l'entitat beneficiària ha d'incloure en les activitats d'informació de les accions formatives, les publicacions, el material didàctic i les acreditacions de l'execució de la formació que s'ha de lliurar als participants l'emblema del Fons Social Europeu o del fons comunitari o supranacional que correspongui, així com complir les altres obligacions de publicitat que estableix la normativa comunitària o supranacional aplicable.
 • Informar els alumnes de l'abast de la formació i de si aquesta és conduent o no a l'obtenció d'un certificat de professionalitat complet o a l'acreditació parcial, així com quines són les oportunitats de formació en el sistema de formació professional per millorar la seves oportunitats d'ocupació, a més d'informar-los dels ajuts i beques que poden sol·licitar.
 • Col·laborar amb el SOIB en els processos d'informació i orientació dels participants en la formació sobre la cartera de serveis del SOIB. Quan ho consideri adient, el SOIB contactarà amb els centres de formació per convocar els alumnes de cada especialitat formativa per tal que el SOIB pugui fer una sessió informativa d'un màxim dues hores de durada en el centre, amb la finalitat de promoure les polítiques actives d'ocupació i presentar la cartera de serveis del SOIB. Aquestes hores s'han de programar d'una manera addicional a les hores lectives de l'especialitat formativa seleccionada.
 • Disposar de la pòlissa d'assegurança, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 23 d'aquest annex.
 • Estar al corrent de pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions.
 • Comunicar al SOIB l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades, abans de justificar l'aplicació donada als fons percebuts. Aquests ingressos són incompatibles amb la subvenció destinada a la mateixa finalitat, per la qual cosa aquesta s'ha de minorar en la quantitat ja percebuda.
 • Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la subvenció i de fer-ne el pagament, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma que es determini en les convocatòries, sens perjudici del que preveu l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Tenir una comptabilitat separada o un codi comptable adequat respecte a totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada i disposar d'un sistema informatitzat de registre i d'emmagatzematge de dades comptables.
 • Les entitats beneficiàries han d'adoptar una conducta èticament exemplar; abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta, i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present en el procediment o pugui afectar-lo. Particularment, s'han d'abstenir de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
 • Participar, en els termes que s'estableixin, en el seguiment, en el control i en l'avaluació de les ofertes de formació professional.
 • Utilitzar l'aplicació informàtica de gestió de la formació del SOIB.

Qualsevol document tramitat a través de l'aplicació de gestió, que s'annexi a un curs, o qualsevol comunicació hi quedarà registrada amb les dades de la persona que ha fet l'operació.

Les entitats hauran de custodiar els originals dels documents que pengin a l'aplicació, els quals el SOIB pot requerir en qualsevol moment.

En cas que el document requerit s'hagi de signar electrònicament, el SOIB ha de determinar i posar a disposició de les entitats el sistema que usaran per signar electrònicament els documents.

A l'aplicació, s'hi accedirà mitjançant el web del SOIB i no requereix cap instal·lació específica a l'ordinador de l'entitat més que un navegador estàndard tipus Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc., sempre que sigui compatible amb el certificat del DNI electrònic.

L'accés a l'aplicació s'ha de fer a través del DNI electrònic o qualsevol altre certificat reconegut com a vàlid pel Govern de les Illes Balears. Les entitats hauran de notificar al SOIB les persones que poden accedir-hi en nom seu.

Els ordinadors hauran de disposar de lector de DNI electrònic i tenir els requisits necessaris per al seu ús (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/).

D'acord amb l'article 82.1 del Reglament Europeu 1060/2021, sense perjudici de les normes aplicables en matèria d' ajuts estatals, l'autoritat de gestió ha de garantir que tots els documents justificatius relacionats amb una operació que rebi ajuda dels Fons es conservin al nivell adequat durant un termini de cinc anys a partir del 31 de desembre de l'any en què l'autoritat de gestió efectuï el últim pagament al beneficiari

L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta convocatòria i en la normativa que la regula dona lloc a les responsabilitats que preveuen la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social; l'article 16 de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, d'acord amb l'apartat 33 d'aquest annex.

L'obligació de realitzar al menys una sessió d'orientació professional per afavorir la generació d'itineraris formatius i professionals dels destinataris de la formació, en aquesta convocatòria s'entén implicitament realitzada ja que l'alumnat es proposat per un servei d'orientació professional en el marc d'un itinerari personalitzat d'inserció.

17. Import de la subvenció

L'import de la subvenció sol·licitada per cada entitat de formació ha de ser el resultat de la suma dels imports de totes les especialitats formatives.

Per determinar l'import que s'ha de concedir, s'aplica la Resolució de la directora del SOIB de 9 de març de 2022, per la qual s'aprova l'import del mòdul A corresponent a les despeses en formadors i tutors, l'import màxim de la despesa en certificacions d'idiomes, així com el percentatge a aplicar per altres despeses, a efectes de determinar l'import de concessió de les especialitats formatives que s'han aplicar a les convocatòries de subvencions del SOIB i a les instruccions de centres propis (excepte els centres propis educatius) que tenen per objecte finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats, la qual està publicada en el web del SOIB (<http://soib.es>).

L'import que s'ha de concedir s'ha de calcular, per a cada especialitat formativa, mitjançant la suma dels components següents:

 • Bloc A. És l'import resultant de multiplicar el mòdul A previst en la Resolució de la directora del SOIB de 9 de març de 2022 de cada especialitat per les hores de formació (sense incloure-hi les hores corresponents a les pràctiques professionals no laborals) i per 15 alumnes. Aquest import és fix, independentment del nombre d'alumnes que se sol·liciti.
 • Bloc B. És l'import resultant d'aplicar el 40 % al bloc A, multiplicat pels alumnes sol·licitats (amb un màxim de 15) i dividit per 15 alumnes.
 • Bloc C. És l'import corresponent a la despesa prevista per a personal especialitzat en col·lectius vulnerables previst a l'apartat 27.3. Es calcula multiplicant l'import de 38,22 euros per, com a màxim, el nombre d'hores d'impartició de l'especialitat formativa (sense incloure-hi les hores corresponents a les pràctiques professionals no laborals), d'acord amb les necessitats específiques del col·lectiu que s'ha d'atendre.
 • Bloc D. És l'import corresponent al mòdul de pràctiques professionals no laborals, que s'ha de calcular mitjançant el producte de 3 euros per alumne sol·licitat i hora.

En qualsevol cas, la suma dels imports dels blocs A, B i C, dividit entre els alumnes sol·licitats i les hores d'impartició, no pot ser superior a 9 euros. En cas que l'import resultant donàs un cost superior als 9€/h/alumne, l'import a concedir es reduirà amb l'objecte que no superi aquest import.

Una vegada s'hagi executat la formació i se n'hagi presentat la justificació, s'ha de fer la liquidació i s'ha de determinar l'import subvencionable finalment, d'acord amb el que estableix l'apartat 19.

18. Forma de pagament

D'acord amb el que estableix el segon paràgraf de l'article 6.6 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, la proposta de pagament s'ha de tramitar de la manera següent:

18.1 Per les adjudicacions corresponents al primer període (2022-2024)

a) Un 25 % a l'exercici 2022, en concepte de bestreta amb càrrec als pressuposts de l'any 2022, que es tramita d'ofici després que s'hagi concedit la subvenció.

L'entitat beneficiària queda eximida de garantia o aval, d'acord amb l'article 25.3.a) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i pressuposts generals de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

En el cas que la persona beneficiària no estigui donada d'alta com a tercer en el sistema comptable SAP, ha de presentar el model de document «Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades» que es troba a disposició de les entitats interessades en el web <www.soib.es>.

En el supòsit de cessió de crèdit, la persona beneficiària ho ha de sol·licitar després d'haver rebut la notificació de la concessió, mitjançant la presentació del contracte de cessió de crèdit amb l'entitat bancària, el comunicat de cessió de crèdit (segons els model establert pel SOIB), així com l'acreditació de la representació del cedent que justifiqui un poder suficient per fer la cessió esmentada. No és necessari acreditar la representació i poder suficient per dur a terme la cessió en el cas de trobar-se acreditat dins l'expedient o que el contracte de cessió estigui signat davant fedatari públic.

b) Un 35 % a l'exercici 2023, en concepte de bestreta, una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa de l'Entitat, tenint en compte el que estableix l'apartat anterior.

L'inici de l'activitat formativa s'acredita presentant per registre d'entrada la comunicació d'inici de la primera acció formativa de la programació de l'entitat beneficiària acompanyada del full de signatures dels alumnes del primer dia.

c) El percentatge restant en l'exercici 2024, una vegada l'entitat beneficiària hagi presentat la documentació fixada en l'apartat 19 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i sempre que el SOIB l'hagi revisat.

18.2 Per les adjudicacions corresponents al segon període (2023-2025)

a) Un 25 % a l'exercici 2023, en concepte de bestreta amb càrrec als pressuposts de l'any 2023, que es tramita d'ofici després que s'hagi concedit la subvenció, tenint en compte el que s'estableix a l'apartat 18.1.

b) Un 35 % a l'exercici 2024, en concepte de bestreta, una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa de l'Entitat, tal i com s'estableix a l'apartat 18.1.

c) El percentatge restant a l'exercici 2025, una vegada l'entitat beneficiària hagi presentat la documentació fixada en l'apartat 19 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i sempre que el SOIB l'hagi revisat.

En el supòsit que l'import justificat sigui inferior a l'import pagat, i no hi hagi hagut un ingrés voluntari, s'ha de tramitar un expedient de reintegrament de la quantitat que la persona beneficiària hagi rebut indegudament.

19. Justificació i liquidació de la subvenció

19.1. Justificació

La justificació econòmica per part de la persona beneficiària del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius prevists en l'acte de concessió revesteix la modalitat d'acreditació per compte justificativa del bloc A i C, d'acord amb el que preveu l'article 72 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

L'article 3.1 de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, disposa que, quan s'hagin establert mòduls específics per aplicació de la normativa reguladora del Fons Social Europeu o altres fons europeus en matèria de costs simplificats, la justificació s'ha de fer d'acord amb el que estableixen els articles del 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions.

En aplicació del que es disposa en els articles 53 a 57 del Reglament (UE) núm. 2021/1060, es va dictar en data 9 de març de 2022 la Resolució de la directora del SOIB per la qual s'aprova l'import del mòdul A corresponent a les despeses en formadors i tutors, l'import màxim de la despesa en certificacions d'idiomes, així com el percentatge a aplicar per altres despeses, a efectes de determinar l'import de concessió de les especialitats formatives que s'han aplicar a les convocatòries de subvencions del SOIB i a les instruccions de centres propis (excepte els centres propis educatius) que tenen per objecte finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats.

D'acord amb aquestes normes, es pot utilitzar un import fix de fins al 40 % dels costs directes de personal subvencionables per finançar la resta dels costs subvencionables de l'operació, sense estar obligat l'Estat membre a fer cap altre càlcul per determinar-ne la taxa aplicable.

La persona beneficiària ha de justificar l'execució de l'activitat subvencionada mitjançant l'aportació al SOIB de la documentació següent:

 • En el termini de deu dies comptadors des que acabi cada acció formativa, la persona beneficiària n'ha de presentar una memòria justificativa de resultats, segons el protocol de gestió que és a disposició de les persones interessades en el web <http://soib.es>.
 • En el termini de dos mesos comptadors des que acabi cada especialitat formativa, la persona beneficiària n'ha de justificar l'execució aportant una memòria econòmica, en format digital, a través de l'aplicació informàtica de gestió de la formació del SOIB. El document generat mitjançant aquesta aplicació, o, en el seu defecte, un document resum que reculli la documentació aportada a aquesta aplicació de gestió, s'ha de presentar de conformitat amb l'apartat 8 d'aquest l'annex 1. Aquesta memòria ha d'incloure els documents següents:

a) Declaració de despeses de personal (formadors i tutors, i personal especialitzat en col·lectius vulnerables) i liquidació corresponent de cada especialitat formativa en el model normalitzat.

b)Relació classificada de despeses relatives als costs de personal (formadors i tutors, i personal especialitzat en col·lectius vulnerables). Aquesta relació classificada de despeses ha d'incloure la indicació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la de pagament.

c) Factures o altres documents de valor probatori o equivalent en el tràfic jurídic mercantil, en format original o mitjançant còpies autèntiques, de les despeses que es preveuen en el punt b), juntament amb els justificants dels pagaments efectuats. Totes les factures han de dur un segell en què s'indiqui que estan subvencionades pel SOIB, segons el model que es troba a disposició en el web <http://soib.es>. El pagament s'ha d'acreditar mitjançant extractes bancaris o altres documents probatoris de l'efectivitat dels pagaments. El pagament de les despeses s'ha d'haver realitzat en el període previst en l'art. 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

d) Memòria explicativa dels criteris d'imputació dels imports especificats a la relació classificada de despeses, en els casos que es faci necessària una explicació de les imputacions realitzades i els criteris de repartiment de la despesa.

e) Justificant d'haver ingressat l'import corresponent a la diferència entre la quantitat rebuda en concepte de bestreta i la quantitat justificada, si escau.

Quan no es presenti la documentació justificativa a què fa referència aquest apartat, l'òrgan competent ha de requerir a la persona beneficiària que l'aporti en un termini improrrogable de quinze dies. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la justificació té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció i l'inici d'un procediment de reintegrament, de conformitat amb el que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions. També comporta les responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. Presentar la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que li corresponguin d'acord amb la legislació.

Si la documentació presentada és insuficient, per tal que es consideri justificada correctament la subvenció concedida, l'òrgan competent ha de posar en coneixement de les persones beneficiàries les mancances observades perquè les puguin esmenar en un termini de deu dies.

19.2. Liquidació

L'import subvencionable finalment per a cada especialitat formativa és el següent:

 • Per als blocs A i C (despeses de personal formador i tutor, i despeses de personal especialitzat en col·lectius vulnerables, respectivament), l'import liquidat corresponent a les despeses realment suportades i justificades, sense poder superar l'import concedit considerat en conjunt per la suma dels dos blocs.
 • Per al bloc B (la resta de despeses, excepte les despeses derivades del mòdul de formació pràctica en centres de treball), ha de ser el resultat d'aplicar el 40 % a l'import liquidat del bloc A, multiplicat pel nombre d'alumnes computables (d'acord amb l'apartat 19.4, amb un màxim de 15) i dividit per 15.
 • Per al bloc D (formació pràctica en centres de treball), l'import finalment subvencionable ha de ser l'import de les despeses realment suportades en concepte de retribució al tutor de pràctiques professionals no laborals, sense poder superar l'import concedit per aquest concepte, ni el producte de 3 euros per participant i hora.

En el cas que l'import resultant de la suma dels imports dels blocs A, B i C, dividit entre els alumnes finalment computables i les hores d'impartició, resulti superior a 9 euros, es reduirà aquest import de tal manera que l'import subvencionat finalment no sigui un cost per hora i alumne superior.

19.3. Despeses subvencionables i forma de justificació de les despeses corresponents als blocs A i C

El pagament de les despeses s'ha d'haver realitzat en el període previst en l'art. 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

Segons el personal implicat en l'activitat subvencionada, cal distingir els supòsits següents:

a) Personal contractat per compte aliè:

— S'han de presentar una fotocòpia del contracte, del qual es derivi clarament l'objecte; fotocòpies autèntiques de les nòmines del període imputat, i els rebuts de liquidacions de cotitzacions (antic TC1), relacions nominals de treballadors (antic TC2) i l'informe de dades per a la cotització/treballadors per compte aliè (IDC) corresponents, així com la declaració responsable en què es faci constar el nombre d'hores dedicades a l'especialitat formativa i el cost. El cost de l'hora imputable a cada especialitat formativa s'ha de calcular mitjançant la fórmula següent:

Retribució total bruta

(inclosa la prorrata de pagues extres)

quota de la Seguretat Social de l'empresa

+ aportacions a plans de pensions

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nre. d'hores dedicades

— Per al personal que presta els serveis a l'entitat beneficiària d'una manera habitual, s'han de presentar fotocòpies autèntiques de la documentació següent, corresponent als dotze mesos anteriors a la data de finalització de l'especialitat formativa: les nòmines i els rebuts de liquidacions de cotitzacions (antic TC1), relacions nominals de treballadors (antic TC2) i l'informe de dades per a la cotització/treballadors per compte aliè (IDC) corresponents, així com la declaració responsable en la qual es faci constar la imputació realitzada per a cadascun dels treballadors. El cost de l'hora imputable a cada especialitat formativa s'ha de calcular mitjançant la fórmula següent:

Retribució total bruta dels darrers 12 mesos

(inclosa la prorrata de pagues extres)

quota de la Seguretat Social de l'empresa +

aportacions a plans de pensions

-----------------------------------------------------------------------------

Nre. d'hores treballades segons conveni en el darrer any

Aquest cost/h es multiplicarà per el número d'hores dedicades a l'especialitat formativa.

En el cas que el contracte que s'ha d'imputar sigui a jornada parcial, el divisor ha de ser el nombre d'hores mensuals pactades en aquest contracte. En cas que el treballador s'hagi contractat per prestar els serveis d'una manera habitual, però dugui menys de dotze mesos treballant a l'entitat, es farà el càlcul per al període que dugui contractat.

— S'hi poden incloure els costs de dietes i despeses de locomoció dels formadors i tutors sempre que es justifiqui la realitat i la necessitat del desplaçament i quedi reflectit en la nòmina. No s'accepten com a subvencionables les quanties que excedeixin els límits que fixa el Reial decret 439/2007, de 30 març, pel qual s'aprova el Reglament de l'IRPF.

b) Personal extern: s'entén per «personal extern» el contractat exclusivament amb professionals, persones físiques, que siguin treballadors per compte propi.

Els costs de personal extern s'han de justificar mitjançant una fotocòpia autèntica de les factures i el justificant de pagament corresponent. En qualsevol cas, en la factura s'ha de descriure la denominació de l'acció formativa, el número d'expedient, l'activitat que s'ha duit a terme, el nombre d'hores realitzades, el cost per hora i l'import total, així com la retenció efectuada en concepte d'IRPF.

c) Quan la persona beneficiària de la subvenció sigui una persona jurídica i un soci sense relació laboral hi imputi costs, s'ha d'atenir al que es disposa per al personal contractat per compte propi, atès que la persona física actua com a professional davant la societat. A més, n'ha de presentar el rebut de cotització del règim especial d'autònoms i el model 036 (declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors).

d) Quan la persona beneficiària de la subvenció sigui una persona jurídica i un soci amb relació laboral hi imputi costs, s'ha d'atenir al que es disposa per al personal contractat per compte aliè, amb l'excepció, si escau, de l'afiliació a la Seguretat Social en el règim d'autònoms, en comptes del règim general.

e) En el cas que la persona beneficiària de la subvenció sigui una persona física o una entitat sense personalitat jurídica en règim d'atribució de rendes que imputa costs a l'acció formativa, el cost s'ha de justificar mitjançant la memòria de l'activitat duita a terme, els rebuts de cotització en el règim especial de treballadors autònoms i la declaració jurada de la persona titular del centre en què figuri el nombre d'hores realitzades, el cost per hora i l'import que s'ha de percebre.

A tots els efectes, qualsevol persona que presti els serveis en qualsevol acció formativa només pot mantenir simultàniament una única relació respecte a l'entitat beneficiària, bé de caràcter laboral o bé de caràcter mercantil.

19.4. Despeses subvencionables i liquidació del bloc B

Per a la resta de despeses que es defineixen en l'article 14 i l'annex II de l'Ordre EFP/942/2022 (bloc B), s'ha optat per determinar-ne un import fix, que consisteix a aplicar un percentatge d'un 40 % a l'import liquidat del bloc A, multiplicat pel nombre d'alumnes computables i dividit per 15. Aquestes despeses s'hi han d'imputar d'una manera automàtica, sense necessitat que es presentin els justificants de la despesa, d'acord amb l'article 3 de l'Ordre EFP/942/2022 i els articles 53 a 57 del Reglament (UE) núm. 2021/1060, de 24 de juny de 2021.

Són costs subvencionables dins el bloc B, sempre que tenguin relació amb el projecte subvencionat i siguin necessaris per executar-lo, els següents:

1. Despeses de lloguer i d'arrendament financer: lloguers, lísing i rènting, tant dels equips com de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades.

2. Despeses d'amortització d'instal·lacions i equips, aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de la formació.

3. Despeses de mitjans i materials didàctics i béns consumibles: despeses de texts i materials didàctics d'un sol ús per a l'alumne, així com els materials de treball fungibles utilitzats durant el desenvolupament de les actuacions.

4. Despeses d'assegurança d'accidents dels participants.

5. Despeses d'assegurances de responsabilitat civil dels equips, aules, tallers i altres superfícies utilitzades per executar l'actuació.

6. Despeses d'avaluació de la qualitat de la formació.

7. Despeses de publicitat derivades de la difusió i promoció de les actuacions subvencionades.

8. Costs de personal de suport administratiu i altres despeses necessàries per a la gestió administrativa: costs derivats de l'administració i la direcció, així com de les activitats de coordinació, seguiment i control de l'activitat docent, que siguin estrictament necessaris per preparar i gestionar les accions formatives.

9. Despeses financeres.

10. Altres despeses indirectes: llum, aigua, calefacció, telefonia, connexió telemàtica, missatgeria, correu, neteja i vigilància, i altres costs, sempre que estiguin associats a l'execució de l'activitat formativa.

A l'efecte de determinar l'import elegible de la subvenció, en la part corresponent al bloc B, un cop executada la formació, s'ha de considerar que un alumne és computable quan ha assistit, almenys, al 75 % de la durada de l'acció formativa, i excepcionalment per causa d'absència degudament justificada, es podrà considerar als alumnes que hagin assistit al menys un 65 % i hagin superat amb avaluació positiva en els termes que estableix el paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 11 de l'Ordre EFP 942/2022, de 23 de setembre. Així mateix, es computen els alumnes desocupats que hagin abandonat per haver trobat feina, així com els participants que hagin causat baixa en el curs per malaltia o accident acreditat, sempre que, en ambdós supòsits, hagin fet un 25 % de l'activitat formativa. Les baixes dels treballadors en ERTO s'assimilen a baixes per col·locació sempre que es reincorporin al seu lloc de feina.

En tot cas, si es produïssin abandonaments amb posterioritat a la impartició del 25 % de les hores de formació, s'admetran desviacions per acció formativa de fins a 20 % del nombre de participants que les hagin iniciat, arrodonit a l'alça.

En els casos en què s'autoritzi un augment del nombre d'alumnes inicials, el pressupost de l'especialitat formativa no s'ha d'incrementar en cap cas. Si hi ha penalització per baixes d'alumnes, s'ha de calcular d'acord amb el nou nombre d'alumnes autoritzats.

Es consideren despeses subvencionables els costs de l'activitat formativa que es generin amb la impartició de les especialitats formatives que preveuen el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre.

19.5. Mòdul de formació pràctica en centres de treball

1. En les accions formatives en les quals s'hagi programat el mòdul de formació pràctica en centres de treball o s'hagi concedit la subvenció corresponent per finançar l'activitat del tutor, els costs subvencionables són els derivats de l'activitat del tutor designat pel centre de formació. S'hi poden incloure com a despeses d'aquest apartat les retribucions dels tutors.

2. Només són subvencionables els costs imputables als tutors la participació dels quals en el programa formatiu hagi estat comunicada al SOIB prèviament.

3. A l'efecte de determinar el cost del tutor del mòdul de pràctiques en centres de treball, s'ha de tenir en compte el que s'estableix per a les retribucions dels formadors a l'apartat 19.3. La despesa elegible corresponent al tutor del mòdul de pràctiques únicament s'ha de tenir en compte per justificar la despesa corresponent al mòdul de pràctiques no laborals fins a l'import màxim de la subvenció concedida per a aquest concepte, i sense que pugui superar el producte de 3 euros per participant i hora. Aquesta despesa no ha de formar part dels costs directes de personal subvencionables a l'efecte de calcular la resta de costs subvencionables calculats al tipus fix màxim del 40 %, definits a l'apartat 19.4.

4. El pagament de les despeses s'ha d'haver realitzat en el període previst en l'art. 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

19.6. Període subvencionable

El període subvencionable és des del moment que es concedeix la subvenció fins a la data que acaba el termini per presentar la documentació justificativa.

20. Revocació i reintegrament de les subvencions

1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció; l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària, o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada i, si escau, de reintegrament de les quantitats que ha percebut l'entitat, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2005.

2. És causa específica de revocació total executar les accions formatives sense disposar dels requisits que la normativa reguladora exigeix per impartir l'especialitat, amb el reintegrament corresponent i els interessos de demora, si escauen.

3. Incomplir parcial dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions que es posi de manifest en la verificació administrativa o en el seguiment in situ de les accions subvencionades, així com la justificació d'una quantia inferior a la quantia atorgada inicialment, impliquen iniciar un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar minorar l'import pendent de pagament o que l'entitat beneficiària hagi de reintegrar parcialment les quantitats pagades, amb els interessos de demora, si corresponen.

4. A aquest efecte, s'ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de gradació que consten en les bases, aprovades mitjançant l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre (article 16) i d'acord amb el Decret legislatiu 2/2005, 28 de desembre.

21. Difusió pública de les actuacions

Les actuacions de comunicació, convocatòria, publicitat, resolució i notificació derivades de l'aportació de l'Estat a aquest programa han de complir els requisits de publicitat, segons els quals en totes les actuacions que es derivin dels instruments contractuals o convencionals realitzats amb qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, s'ha d'inserir la imatge institucional, que ha d'incloure sempre l'escut d'Espanya i la denominació del Ministeri d'Educació i Formació Professional, tal com es disposa en el Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat, i en la Resolució de 28 de febrer de 2020 per la qual s'actualitza el Manual d'imatge institucional, que s'adapta a la nova estructura de departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat.

Tota la publicitat, la documentació escrita o els anuncis, la senyalització exterior, així com qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquesta activitat ha d'estar com a mínim en català, d'acord amb el Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (i s'hi ha d'utilitzar un llenguatge inclusiu d'homes i dones).

Si escau, totes aquestes circumstàncies han de constar també en la pàgina web de les entitats beneficiàries de la subvenció.

Tota la publicitat i la difusió en qualsevol mitjà s'ha de presentar al SOIB, per verificar-la, amb una antelació mínima de set dies hàbils abans de publicar-la; s'hi han d'assenyalar el text i el disseny de la publicitat que es vol fer. En el cas de detectar-hi irregularitats, en aquest mateix termini el SOIB ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària perquè les esmeni.

L'incompliment d'aquestes obligacions suposa iniciar el procediment regulat en l'article 31.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

22. Condicions d'execució de la formació

1. No es pot iniciar cap especialitat formativa amb menys del 50 % dels alumnes adjudicats, i el còmput resultant s'ha d'arrodonir a l'alça.

2. Les accions formatives s'han d'impartir preferentment entre el dilluns i el divendres, amb un màxim de vuit hores diàries. Les accions formatives s'han de programar amb horaris racionals que permetin conciliar la formació amb la vida personal de l'alumnat.

3. Una vegada iniciada l'especialitat formativa, s'ha d'impartir d'una forma regular, i no pot ajornar-se temporalment, llevat de causa major justificada i acceptada degudament per la Direcció del SOIB.

4. Cada mòdul formatiu del certificat de professionalitat el poden impartir, com a màxim i no d'una manera simultània, dues persones formadores. No obstant això, el SOIB, amb caràcter previ, pot autoritzar que hi participi, en el mateix horari i per a la mateixa acció formativa, una persona especialitzada per atendre les necessitats d'alumnes amb discapacitat o pertanyent a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió. En aquest cas, els formadors han de complir els requisits establerts en l'especialitat formativa corresponent i s'han d'encarregar d'impartir els continguts professionals; la persona especialitzada en l'atenció dels alumnes ha d'acreditar titulació acadèmica o experiència professional relacionada amb l'atenció dels col·lectius esmentats, i ha de dur a terme funcions de suport pedagògic als alumnes amb la finalitat de millorar-ne l'aprofitament.

5. L'acció formativa s'ha d'impartir d'acord amb el protocol de gestió que es troba en el fons documental de l'aplicació informàtica de gestió.

6. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a executar la totalitat del programa formatiu concedit. No obstant això, tal com s'estableix en l'article 16.2 de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, en el cas que un programa formatiu no es dugui a terme en la totalitat i sempre que se n'hagi executat, com a mínim, el 25 % dels objectius, mesurats amb l'indicador de nombre de hores de formació multiplicat pel nombre d'alumnes finalitzats, donarà lloc a la revocació parcial de la subvenció o, si escau, al reintegrament parcial corresponent. A aquests efectes, s'hi han d'incloure les hores d'absència que resulten computables per falta justificada o per col·locació. Aquest 25 % es calcula en relació amb la totalitat del programa concedit, incloses les possibles renúncies o inexecucions que s'hagin fet amb posterioritat a la concessió. En el cas que en un programa formatiu no s'arribi a executar un mínim del 25 %, s'haurà de reintegrar totalment l'import concedit per a aquest programa.

7. Per a cada acció formativa, tots els espais que estiguin acreditats o inscrits per a cada especialitat han d'estar disponibles d'una manera simultània d'acord amb el que estableix cada programa formatiu. En el cas que siguin necessaris espais i equipaments singulars, només han d'estar a disposició dels alumnes quan així ho estableixi el programa i per a l'ús efectiu que se'n faci.

Excepcionalment i amb la sol·licitud motivada prèvia, el SOIB pot autoritzar l'ús d'un espai formatiu (aula o taller) d'una manera simultània per a dues accions formatives distintes.

8. Es pot autoritzar un augment del nombre d'alumnes aprovat inicialment sempre que aquest fet no vagi en detriment de la qualitat de la impartició de la docència ni suposi augmentar el pressupost aprovat, i sempre que la inscripció o acreditació del centre sigui, com a mínim, per al mateix nombre sol·licitat.

23. Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil

D'acord amb el que s'estableix en l'article 6 del Reial decret 694/2017, les entitats beneficiàries que executen la formació han de contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents personals per protegir els participants davant qualsevol risc derivat de l'execució de l'acció formativa per al període de formació teoricopràctic, incloent-hi el mòdul de pràctiques, així com els desplaçaments dels participants al lloc d'impartició de les classes i a altres empreses o establiments que s'organitzin en suport de l'execució de les accions formatives i el SOIB en queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

Ha de cobrir, com a mínim, un capital per a cadascun dels alumnes de 20.000,00 €, el risc de mort; un capital de 40.000,00 €, el risc d'invalidesa, i un capital de 3.000,00 €, per assistència mèdica, causades per accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà i durant l'assistència a les accions formatives, inclòs el període de pràctiques. En qualsevol cas, la durada de les assegurances s'ha de limitar a la durada del període d'execució de l'especialitat formativa. En la pòlissa d'assegurança, hi ha de figurar la denominació de l'acció formativa, el número de l'expedient i el nombre d'alumnes. I, per al mòdul de pràctiques no laborals, s'hi ha de fer constar expressament la cobertura dels riscs derivats de l'execució a les empreses on es duguin a terme les pràctiques.

24. Drets, obligacions i assistència de l'alumnat

1. La formació subvencionada pel SOIB és gratuïta per a l'alumnat.

2. Els alumnes participants en les accions formatives poden sol·licitar les beques i els ajuts prevists en la convocatòria corresponent.

3. L'alumnat té cobert els riscs d'accidents i de responsabilitat civil derivats de l'assistència als cursos i al desplaçament mitjançant una pòlissa subscrita per l'entitat de formació.

4. Les persones participants han de rebre el primer dia de classe el calendari del curs, el document de drets i obligacions de l'alumnat, i el material d'escriptori necessari per dur a terme l'acció formativa d'una manera correcta.

5. L'alumnat també ha de rebre un manual, editat o en suport informàtic, de tots els continguts de l'especialitat formativa.

6. El centre ha de subministrar als alumnes els equipaments (uniformes, eines, equips de protecció individual...) necessaris per desenvolupar l'especialitat formativa d'acord amb el programa formatiu.

7. L'alumne ha d'acreditar documentalment els requisits per poder assistir a l'especialitat formativa i ha d'aportar la documentació que sol·liciti l'entitat que duu a terme l'especialitat formativa.

8. L'alumne té l'obligació d'assistir a l'acció formativa i seguir-la amb aprofitament. Si un alumne acumula més de tres faltes sense justificar en un mes, és causa d'exclusió de l'acció formativa. El còmput d'aquestes faltes es fa per mes natural. Quan l'absència es produeixi per causa justificada, aquesta persona ha d'avisar-ne el centre el primer dia d'absència, i ha de presentar al personal formador o tutor de l'acció formativa el justificant corresponent en un termini inferior a cinc dies hàbils després de reincorporar-se a l'acció formativa. En cas de no fer-ho, causa baixa en l'acció formativa.

Té la consideració de «falta justificada» la motivada per les circumstàncies següents:

 • Malaltia o accident.
 • Malaltia greu o defunció d'un familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Deure inexcusable de caràcter públic o personal.

D'una manera excepcional, té la consideració de falta justificada l'assistència a un procés de selecció de personal i la causada per força major (catàstrofes, vagues de transport, etc.). En cap cas, no es considera falta justificada la no assistència per motius de feina.

També es consideren causes d'exclusió de l'alumne de l'acció formativa les següents:

 • La falta d'aprofitament, el comportament indegut o obstaculitzar el desenvolupament normal del curs.
 • Incomplir d'una manera continuada la normativa en seguretat i prevenció de riscs laborals, segons el contingut de l'especialitat formativa que s'imparteixi, durant el desenvolupament de l'acció formativa.

Per comprovar els termes indicats en els dos paràgrafs anteriors, la persona responsable del centre de formació, amb l'informe motivat previ del personal formador, ha d'advertir l'alumne que incorri en algun d'aquests supòsits i ha de deixar constància per escrit de tal fet, en un document en què s'ha d'indicar el nom de la persona, la data en la qual es produeix aquest fet i la descripció de la causa que ha motivat la prevenció. En el cas que una mateixa persona sigui advertida en més de dues ocasions, se l'ha d'excloure automàticament de l'acció formativa. Aquestes informacions s'han de comunicar al personal tècnic de seguiment.

9. Procediment de baixa de l'alumne. Quan tengui lloc alguna de les causes d'exclusió indicades, el centre ha d'emetre un informe motivat de les circumstàncies que justifiquen l'expulsió de l'alumne i l'ha de traslladar al SOIB.

La persona responsable del centre de formació ha de notificar a l'alumne la baixa del curs.

10. Gestió de places vacants. Si hi ha places vacants, les poden cobrir aspirants que hagin quedat en reserva, sempre que no s'hagi superat el percentatge del 25 % de la durada de l'acció formativa i en el cas del certificats de professionalitat, com a màxim, durant els primers cinc dies lectius des de l'inici de l'acció formativa.

11. Els alumnes ha de complir la normativa en seguretat i prevenció de riscs laborals, segons el contingut del certificat de professionalitat que s'imparteixi, durant el desenvolupament de l'acció formativa, així com emplenar el qüestionari per avaluar la qualitat de les accions formatives en el marc del sistema de formació per a l'ocupació, facilitat per l'entitat o el centre.

12. Els alumnes han d'autoritzar el SOIB perquè pugui fer les comprovacions necessàries, especialment a l'efecte d'obtenir els resultats d'inserció laboral, i consultar-ne la vida laboral. Igualment, han de prestar l'autorització al centre de formació perquè pugui cedir les dades personals al SOIB, com a competent en matèria de formació professional per a l'ocupació, en el desenvolupament, el seguiment, l'avaluació i el control de les accions formatives autoritzades.

13. Amb caràcter general, per a poder presentar-se a la prova d'avaluació final els alumnes han d'haver assistit, al menys, el 75 % del total d'hores de l'acció formativa.

Excepcionalment i per causes d'absències degudament justificades derivades de malaltia o accident de l'alumne, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària apreciada pel centre, podran presentar-se als alumnes que hagin assistit, al menys, un 65 % del total d'hores de l'acció formativa.

14. Durant el període del mòdul de formació pràctica en centres de treball, l'assistència i la participació adequada dels alumnes és obligatòria. Per avaluar-ne el mòdul, l'assistència ha de ser del 100 %, llevat dels casos en què hi hagi faltes que es justifiquin oportunament, sempre que no superin el 25 % de la durada total del mòdul de pràctiques no laborals.

15. Una persona no pot fer dues especialitats formatives simultàniament si hi ha sol·licituds d'altres persones que compleixin els requisits d'accés al curs. Si hi ha places vacants, pot cursar dues accions formatives a la vegada, sempre que no superin les vuit hores diàries d'ensenyament i l'horari sigui compatible. Una persona no pot abandonar un curs per iniciar-ne un altre.

25. Mòdul de Formació pràctica en centres de treball

La formació pràctica en centres de treball s'ha d'ajustar al que s'estableix en l'article 5bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener. El mòdul de formació pràctica en centres de treball constitueix l'oferta obligatòria dels centres de formació o entitats autoritzades pel SOIB per impartir accions formatives associades a certificats de professionalitat.

La formació pràctica s'ha de fer, preferentment, una vegada cursada la resta de mòduls formatius i sempre que s'hagin superat amb avaluació positiva. Ha de començar en el termini màxim de quatre mesos una vegada finalitzat el darrer mòdul formatiu; excepcionalment, es pot iniciar més tard amb la justificació i l'autorització prèvies del SOIB.

Els centres o entitats de formació han de cercar els centres de treball necessaris perquè els alumnes puguin fer-hi el mòdul de formació pràctica en el centre de treball. En aquest sentit, l'empresa determinada ha de possibilitar desenvolupar d'una manera òptima el programa formatiu. El mòdul es pot executar un màxim de vuit hores al dia.

Atesa la finalitat d'inserció, s'ha de procurar que els alumnes desenvolupin el mòdul de formació pràctica en centres de treball on sigui possible una contractació posterior.

Abans de començar les pràctiques, l'empresa on es duen a terme ha de comunicar als representants legals dels treballadors l'acord de pràctiques i la relació dels alumnes que hi participen. S'ha de signar un conveni entre el centre de formació i l'empresa, i els alumnes en pràctiques s'hi han d'identificar mitjançant el carnet corresponent.

El tutor del mòdul de formació pràctica en centres de treball (que ha de ser una persona formadora designada d'entre els formadors que hagin d'impartir els mòduls formatius del certificat) és el responsable d'acordar amb el tutor designat per l'empresa el programa formatiu d'aquest mòdul.

Les pràctiques s'han d'executar d'acord amb el que estableix el protocol de gestió que es troba en el fons documental de l'aplicació de gestió.

Els alumnes que acreditin una experiència laboral que es correspon amb l'entorn professional del certificat de professionalitat poden quedar exempts del mòdul de formació pràctica en centres de treball. Les persones interessades han de presentar una sol·licitud davant del SOIB, acompanyada de la documentació que acrediti que compleixen les condicions d'exempció que determinen la normativa reguladora dels certificats de professionalitat i la Instrucció 1/2020 de la directora del SOIB, relativa a les pautes d'actuació i als criteris per expedir el certificat d'exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals dels certificats de professionalitat (MPPNL).

La formació pràctica no suposa, en cap cas, substituir els treballs propis del personal en plantilla.

Es pot destinar a les empreses la quantitat de 3 euros per alumne i hora de pràctiques per compensar-ne l'execució. Aquesta compensació s'ha d'atorgar en règim de concessió directa, d'acord amb el Reial decret 357/2006, de 24 de març. A aquest efecte, l'empresa ha de presentar una sol·licitud de subvenció i pagament de les pràctiques, segons el model normalitzat, en el termini d'un mes des que hagin acabat les pràctiques tots els alumnes assignats a la mateixa empresa, juntament amb la documentació següent, d'acord amb els models que es troben en el web <http://soib.es>:

— Declaració responsable, d'acord amb els models establerts en el web del SOIB, segons si l'import de l'ajut sol·licitat és superior o inferior o igual a 3.000 euros.

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, en el cas que l'ajut sol·licitat superi els 3.000 euros el SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (DNI), excepte en el cas d'oposició expressa de la persona interessada, que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud. En el cas que no s'autoritzin aquestes consultes, juntament amb la sol·licitud d'ajuts ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau.

— Si no s'ha presentat mai la declaració responsable o en el cas que hi hagi hagut algun canvi respecte als documents presentats anteriorment al SOIB, s'ha de presentar la documentació següent:

a) Còpia autèntica de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

b) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries.

c) Còpia autèntica del poder de representació de la persona que signa la sol·licitud.

26. Requisits, funcions i despeses del personal implicat en el bloc A

26.1. Formadors

El personal formador ha d'impartir els continguts dels mòduls formatius i ha de dur a terme les funcions i aportar el material descrit a continuació:

 • Preparació. Es tracta de la planificació i l'organització prèvies a la impartició, quan el formador ha de planificar l'acció formativa i fer-ne la programació didàctica, a més de planificar l'avaluació de l'aprenentatge. En el cas que sigui necessari fer una prova prèvia als alumnes, l'ha de preparar i corregir el formador. Per això, s'ha d'elaborar la documentació relativa a aquests aspectes.
 • Impartició. Es tracta de desenvolupar i controlar l'activitat en l'aula. El formador és qui ha de dirigir i guiar l'aprenentatge, així com el compliment normatiu i el funcionament a l'aula, el control d'assistència, els ajusts i les actualitzacions en la programació didàctica i la temporització, etc.
 • Avaluació. A més de dissenyar les proves d'avaluació, el docent ha d'assegurar unes condicions adequades per dur-les a terme: ha de garantir una avaluació de l'aprenentatge objectiva, fiable i vàlida.

No hi pot haver més de dues persones formadores per mòdul.

Per poder impartir la formació, els formadors dels centres de formació han de reunir els requisits específics que estableixen els reials decrets que regulen cada certificat de professionalitat; el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008. Per acreditar aquest requisit, abans que comenci l'acció formativa ha d'estar inscrit en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes balears (REFOIB), que regula el Decret 18/2019, de 15 de març (BOIB núm. 35, de 16 de març), modificat per la Llei 19/2019, de 30 de desembre.

Excepcionalment, en el cas que no hi hagi inscrit en el REFOIB cap formador disponible o amb interès a impartir l'acció formativa, la persona que dirigeix el centre ha de presentar una oferta d'ocupació per aconseguir un formador que compleixi els requisits o, si no és possible, que s'hi aproximi.

El SOIB ha d'expedir un certificat d'insuficiència de candidats quan no es trobi ningú que compleixi la totalitat dels requisits del certificat de professionalitat o de l'oferta. En aquest cas el centre pot seleccionar una persona qualificada que no compleixi tots els requisits.

La sol·licitud d'inscripció en el REFOIB s'ha de fer d'una manera telemàtica, amb el DNI electrònic o amb un certificat digital vàlid, a través del formulari inclòs en el web del SOIB, a l'enllaç: <http://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3635565>.

Per poder impartir les especialitats formatives de competències clau, els formadors han d'acreditar el compliment dels requisits establerts en els corresponents programes formatius.

26.2. Tutor

El tutor de l'acció formativa ha de ser una persona que compleixi els requisits necessaris per ser un formador de l'especialitat o el personal especialitzat en col·lectius vulnerables, establert a l'apartat 27.3. Les seves funcions han d'estar relacionades directament amb el reforç del procés d'aprenentatge dels alumnes.

Només hi pot haver un tutor per a cada acció formativa i s'hi ha de dedicar un mínim d'un 5 % de les hores teòriques de formació. El cost per hora és el mateix que el del formador que imparteix l'acció formativa.

26.3 Retribucions dels formadors i tutors

El cost per hora que s'ha d'imputar en concepte de retribució del formador o del tutor no pot superar el que estableix la Resolució de la directora del SOIB de 9 de març de 2022, per la qual s'aprova l'import del mòdul A corresponent a les despeses en formadors i tutors, així com el percentatge a aplicar per altres despeses, a efectes de determinar l'import de concessió de les especialitats formatives que s'han aplicar a les convocatòries de subvencions del SOIB i a les instruccions de centres propis (excepte els centres propis educatius) que tenen per objecte finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats.

Pels conjunt dels conceptes de preparació, avaluació i tutoria es podrà imputar un màxim d'un 35 % de les hores teòriques de formació. En tot cas, s'haurà de dedicar un mínim d'un 5 % a les tutories.

27. Requisits, funcions i despeses d'altre personal implicat

27.1. Director i coordinador

Hi ha d'haver un director i un coordinador. Les funcions són de suport tècnic, relacionades directament amb el seguiment del procés d'aprenentatge, l'assessorament i l'orientació dels alumnes, i s'han de dur a terme amb personal propi.

27.2. Personal de suport administratiu

Les funcions són les relacionades amb les tasques administratives de l'acció formativa.

27.3. Personal especialitzat en l'atenció de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió

Les entitats disposaran de personal especialitzat per donar suport pedagògic als alumnes, per adaptar-hi els mitjans didàctics i per avaluar-los, amb la finalitat de millorar les condicions en què aquests alumnes reben la formació. El personal especialitzat ha de tenir titulació acadèmica o experiència professional relacionades amb l'atenció dels col·lectius esmentats.

27.4. Tutor del mòdul de formació pràctica en centres de treball

Ha de ser un dels formadors de l'especialitat formativa. Les seves funcions han d'estar relacionades directament amb el seguiment, el procés d'aprenentatge, l'assessorament i l'avaluació dels alumnes del mòdul de pràctiques professionals no laborals. El cost que s'ha de subvencionar és de 3 euros per hora i alumne.

28. Seguiment i control de la formació

El SOIB ha de fer actuacions de seguiment, avaluació i control de les accions formatives, mitjançant actuacions in situ, al inici i durant la seva realització, i ex post.

Les actuacions que es facin durant les accions formatives han de comprendre el seguiment de l'activitat formativa en el lloc en què s'imparteix, a l'inici i mentre es dugui a terme. Es pot fer a través d'evidències físiques i testimonis recollits mitjançant entrevistes als responsables de formació, als alumnes i als formadors, a fi de comprovar la posada en marxa i l'execució de l'activitat formativa, i també sobre els continguts, el nombre real de participants, les instal·lacions i els mitjans pedagògics.

Per això, es pot elaborar prèviament un qüestionari o una llista de comprovació. En el marc d'aquestes actuacions, es poden fer requeriments per esmenar les incidències detectades.

A fi de poder fer efectiu el seguiment i el control, els centres col·laboradors estan obligats a facilitar les tasques de seguiment, control i avaluació de l'acció formativa; permetre al personal del SOIB accedir a les instal·lacions, així com facilitar els documents i altra informació que els requereixin. Els tècnics del SOIB han d'estendre una acta de seguiment de cadascuna de les visites que facin. Aquesta acta s'ha d'aixecar el mateix dia de la visita i se n'ha de lliurar una còpia al centre, el representant del qual l'ha de subscriure. En el cas que es detectin deficiències o irregularitats, s'han de fer constar en l'acta i el centre disposarà d'un termini, el qual s'ha d'especificar en l'acta, per fer les al·legacions que estimi pertinents i, si escau, per esmenar les deficiències. Si les deficiències o irregularitats detectades no afecten substancialment el contingut bàsic de l'actuació encomanada, s'ha de requerir al centre o entitat de formació que els esmeni i s'ha d'assenyalar un termini de deu dies per fer-ho.

El SOIB pot suspendre d'una manera cautelar una acció formativa quan s'observin anomalies que repercuteixin en el desenvolupament normal de la impartició de la formació, tal com estableix l'article 18.5 de l'Ordre EFP 942/2022, de 23 de setembre.

Una vegada esmenades les deficiències detectades, en un termini no superior a dos dies el centre ha d'informar el SOIB de les mesures que s'han pres per fer-ne efectiva la correcció.

En el cas que les deficiències o irregularitats detectades afectin substancialment el contingut bàsic de l'actuació o facin impossible continuar el curs, i també en el cas de no ser esmenades en el termini concedit, s'ha d'iniciar un procediment de reintegrament, de conformitat amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions. Així mateix, si escau, pot ser causa d'inici d'un procediment de suspensió temporal o definitiva de la condició de centre inscrit o acreditat.

Les infraccions que es detectin durant les actuacions de seguiment i control s'han de fer constar en els informes que emetin les persones que duguin a terme aquestes funcions, amb aportació de les proves que, si escau, les documentin. Aquestes actuacions poden donar lloc al trasllat a la unitat de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social competent, a l'efecte d'obrir el procediment sancionador corresponent.

Els resultats dels qüestionaris per avaluar la qualitat de les accions formatives en el marc del sistema de la formació per a l'ocupació i els resultats de l'avaluació de la formació impartida pel centre o l'entitat de formació que duu a terme el tècnic de seguiment corresponent es poden tenir en compte en convocatòries futures com a criteri de valoració per concedir les subvencions.

29. Gestió de la formació

1. Per gestionar i executar la formació, els centres de formació han de complir les instruccions que estableix el SOIB en la guia de gestió d'accions formatives i els terminis que es preveuen en el cronograma corresponent, els quals es troben en el fons documental de l'aplicació informàtica del SOIB

2. Els centres de formació estan obligats a comunicar amb antelació al SOIB tots els canvis que es produeixin en la planificació i la programació de les accions formatives (calendari impartició, horaris, formadors, avaluació, etc.), tal com estableix la guia de gestió.

3. Els centres de formació han de presentar al SOIB, en els terminis establerts, les dades o documents següents:

 • Publicitat o difusió de l'acció formativa, si escau, un mínim de set dies abans de publicar-se.
 • Oferta de formació, fitxa del projecte formatiu, calendari, planificació de l'avaluació de l'aprenentatge, declaració responsable del compliment de requisits per treballar amb menors d'edat i, si escau, sol·licitud d'autorització de formadors, un mínim de quinze dies abans de la data d'inici de la formació.
 • Inscripció de l'alumnat, un mínim de set dies abans de l'inici de l'acció formativa.
 • Sol·licitud de validació de l'alumnat, un mínim de tres dies abans de l'inici de l'acció formativa.
 • Comunicat d'inici de l'acció formativa i assegurança dels participants, el mateix dia de l'inici o com a màxim l'endemà.
 • Altes d'alumnes, el mateix dia que es produeixi l'alta o com a màxim l'endemà.
 • Baixes d'alumnes, com a màxim tres dies després que s'hagi produït la baixa.
 • Control de signatures de l'alumnat, com a màxim dos dies després que hagi acabat l'acció formativa. En el cas que l'acció formativa duri més de trenta dies, com a màxim dos dies després de l'acabament de cada mes.
 • Qüestionaris de qualitat de l'acció formativa. S'ha de sol·licitar al SOIB el localitzador per poder fer els qüestionaris, dins el termini dels tres dies abans d'acabar el curs.
 • Informe d'avaluació individualitzat, acta d'avaluació i memòria final de seguiment, en el termini màxim de deu dies després que hagi acabat l'acció formativa.

A més, per al mòdul de pràctiques professionals no laborals:

 • Justificant d'haver informat la representació legal del treballadors de l'acord de pràctiques entre el centre de formació i l'empresa, programa formatiu i carnets dels alumnes en pràctiques, un mínim de quinze dies abans de la data d'inici del mòdul.

La comunicació de les altes i baixes dels alumnes seleccionats es realitzarà d'acord amb l'article 20.2 de l'Ordre EFP 942/2022, de 23 de setembre.

30. Avaluació i acreditació de la formació

La formació per a l'ocupació que s'executi en virtut d'aquesta convocatòria s'ha d'avaluar segons les directrius que estableix el SOIB en la guia de gestió d'accions formatives i d'acord amb l'article 14 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener. En qualsevol cas, els centres i entitats de formació no estan autoritzats a expedir-ne els certificats i els diplomes.

La formació adreçada a obtenir certificats de professionalitat s'ha d'acreditar d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional; el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el registre estatal d'entitats de formació de professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats de formatives incloses en el catàleg d'especialitats formatives.

L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments de formació professional per a l'ocupació dirigida a obtenir els certificats de professionalitat es fa per mòduls formatius. Es prenen com a referència els objectius expressats en resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de cadascun dels mòduls. L'avaluació es basa en una planificació prèvia que inclou l'avaluació durant el procés d'aprenentatge i l'avaluació al final de cada mòdul. La qualificació és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Per superar un mòdul formatiu és necessari obtenir una puntuació mínima de 5 en la prova d'avaluació final i, si escau, en cadascuna de les unitats formatives que la configuren.

Pel que fa al mòdul de formació pràctica en empreses, el tutor de l'empresa que hagi designat el centre de treball ha de col·laborar amb el tutor del centre o entitat de formació per a l'avaluació, que s'ha de fer en termes d'«apte» o «no apte».

De cada mòdul del certificat de professionalitat, se n'ha de lliurar als participants un certificat, que ha de recollir els resultats de l'avaluació.

Els alumnes que hagin obtingut l'acreditació de certificats de professionalitat poden aconseguir diferents habilitacions professionals necessàries per a desenvolupar un lloc de feina. Aquestes habilitacions les expedeixen altres Conselleries de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, altres administracions públiques o altres tipus d' entitats. Aquestes habilitacions es poden consultar al següent enllaç de la pàgina web del SOIB: <https://soib.es/es/habilitaciones-professionales-si-teneis-un-cp/#>

En el cas de les competències clau el SOIB expedirà el corresponent certificat.

31. Compatibilitat amb altres ajuts

En el supòsit d'obtenir altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos destinats a finançar aquestes accions, són incompatibles amb la subvenció destinada a la mateixa finalitat, per la qual cosa s'ha de minorar en la quantitat ja percebuda.

32. Protecció de les dades de caràcter personal

En relació amb la protecció de dades de caràcter personal, són aplicables el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals.

33. Règim sancionador

El règim d'infraccions i sancions aplicable en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació és el que es regula en el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i en l'article 17 de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre.

Tot el que no preveu el règim d'infraccions i sancions establert en el paràgraf anterior, hi ha d'estar en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

ANNEX 2 Municipis corresponents a cadascuna de les zones de Mallorca

Zona 1

Municipi

Palma

Zona 2

Municipis

 

Alaró

Andratx

Banyalbufar

Binissalem

Búger

Bunyola

Calvià

Campanet

Consell

Deià

Escorca

Esporles

Estellencs

Fornalutx

Inca

Lloseta

Mancor de la Vall

Marratxí

Pollença

Puigpunyent

Santa Maria del Camí

Selva

Sóller

Valldemossa

 

Zona 3

Municipis

 

Alcúdia

Algaida

Ariany

Artà

Campos

Capdepera

Costitx

Felanitx

Lloret de Vistalegre

Llubí

Llucmajor

Manacor

Maria de la Salut

Montuïri

Muro

Petra

Porreres

Sa Pobla

Sant Joan

Sant Llorenç des Cardassar

Santa Eugènia

Santa Margalida

Santanyí

Sencelles

Ses Salines

Sineu

Son Servera