Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 650693
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports individuals i col·lectius que participin a competicions de categoria nacional (Temporada esportiva 2021/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 28 d'octubre de 2021, es va publicar al BOIB núm. 184 la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 28 de setembre de 2021, per la qual es convoquen als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional.

2. L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2021-2022.

3. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme, Bàdminton, Billar, Bitlles, Escacs, Gimnàstica, Natació, Pàdel, Petanca, Tennis taula i Tir amb arc.

4. Són esports col·lectius: Bàsquet, Futbol, Futbol americà, Futbol sala, Handbol, Hoquei línia, Rugbi, Voleibol i Waterpolo.

5. Se subvencionen entre altres les despeses i taxes a federacions esportives i/o lligues professionals d'inscripció requerides per a la participació a la competició de categoria nacional durant la temporada esportiva 2021-2022.

6. La crisi sanitària ocasionada pel COVID19, va produir una forta restricció de les activitats esportives a tot l'estat espanyol. Aquestes restriccions a l'activitat esportiva van ser retirades una vegada acabada la temporada esportiva 2020-2021.

7. Les federacions espanyoles van adoptat postures diverses enfront aquesta nova normalitat de les activitats esportives així com per les competicions de caràcter nacional. Entre altres cal destacar les següents:

a. La Reial Federació Espanyola de Futbol, va reestructura la categoria de 2B, creant la categoria de 1ªRFEF amb dos grups i creant la 2ªRFEF, amb 5 grup. Aquest fet va conduir a que les Illes Balears peséssim a tenir 5 equips a aquestes categories: Un a la 1ª RFEF i 4 equips a la 2ªRFEF. Quant a la temporada anterior només hem teníem 2.

b. La Reial Federació Espanyola de Voleibol, va crear les noves categories de 1ª Divisió Nacional tant de voleibol masculí com de voleibol femení. Varen accedir a aquestes categories 7 equips (3 masculins i 4 femenins).

c. Per altra part, donant moltes categories es varen estructurar en subgrups per cada categoria, la competició va passar a tenir una fase de lliga ordinària i una altra fase de play-off al títol de campió i també un play-off per descendir de categoria. La qual cosa provoca un increment del número de partits a disputar.

d. Dos clubs d'atletisme van accedir a la competició de segona divisió nacional aquest estiu de 2022.

8. Totes aquestes modificacions han produït un increment de la participació d'equips de les Illes Balears a les competicions nacionals, tant en número d'equips participant com de número de partits disputats.

9. L'apartat 5.2 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, preveu que en el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària, s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31/12/2005).

3. L'Ordre de la conseller d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports. (BOIB núm. 23, de 16/02/2021).

4. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 28 de setembre de 2021, per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional – Temporada esportiva 2021/2022 (BOIB núm. 184, de 28/10/2021)

Per tot això i vista la proposta de resolució del director general d'Esports, dict la següent:

Resolució

1. Augmentar la dotació de la partida pressupostaria de la convocatòria ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional (temporada 2021-2022) amb un import de 65.000,00 € a càrrec de la partida pressupostaria 17601 461A01 48000 00 del pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2022.

2. Aquest augment de la dotació de la partida pressupostaria de la convocatòria ajuts, es destinarà a la línia d'ajuts per despeses de competició.

3. Ordenar la publicació al BOIB d'aquesta resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 d'octubre de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez