Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 650941
Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s’adopten mesures de caràcter extraordinari en matèria de contractació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La crisi econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19 ha provocat una forta contracció de l'economia global que, evidentment, ha impactat sobre l'economia espanyola i de les Illes Balears. Com a conseqüència d'aquesta contracció, els preus de les matèries primeres i de l'energia han experimentat, ja l'any 2021, un fort increment com a resultat de la reactivació de l'economia després d'un període d'inactivitat durant la pandèmia. Pel que fa al teixit empresarial de les Illes Balears, aquesta situació s'ha vist agreujada pel factor de la insularitat.

En l'àmbit de la contractació pública, els contractistes es veuen forçats a complir unes condicions que suposen assumir pèrdues o abandonar l'execució dels contractes davant la impossibilitat de fer-se càrrec dels increments dels costs.

L'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, disposa un règim de modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars. Aquest precepte habilita les modificacions, entre altres supòsits, quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què hagi tingut lloc la licitació del contracte.

En aquest context, el Consell de Govern, en la sessió de 30 de març de 2022, va adoptar l'Acord pel qual s'adopten mesures de caràcter extraordinari en matèria de contractació. Aquest Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 31 de març de 2022.

Concretament, en el punt primer de l'Acord esmentat s'aprecià la concurrència de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, a l'efecte d'aplicar l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, als contractes administratius i privats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental que es trobassin en execució en data 1 de gener de 2021 o bé l'execució dels quals s'hagués iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2021, sempre que s'haguessin licitat abans de l'aprovació de l'Acord esmentat i haguessin experimentat un increment de costs superior al 6 % de l'import de licitació del contracte o, si escau, de la modificació posterior.

A més, el punt segon de l'Acord va declarar que el que disposava aquest Acord, sens perjudici de la legislació de caràcter bàsic i de l'autonomia local i insular, era aplicable als contractes dels consells insulars i de les entitats locals i del seu sector públic instrumental, sempre que així ho acordàs l'òrgan competent de l'administració pública corresponent.

Doncs bé, des de la publicació de l'Acord de 30 de març de 2022 i fins ara s'ha posat en relleu que cal més agilitat en l'aplicació de l'Acord esmentat per part dels consells insulars i de les entitats locals. Per això, es considera adequat que les mesures que preveu l'Acord siguin aplicables als contractes dels consells insulars i de les entitats locals i del seu sector públic instrumental, sense necessitat que ho hagi d'acordar de manera expressa l'òrgan competent de l'administració pública corresponent, per la qual cosa cal eliminar la referència a la necessitat d'aquest acord de l'òrgan competent insular o local.

Aquesta modificació vincula els consells insulars i les entitats locals, atès que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de contractes i concessions administratives en l'àmbit substantiu de competències de la Comunitat Autònoma, i en matèria de règim local, d'acord, respectivament, amb els punts 5 i 13 de l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. En un mateix sentit, respecte d'aquesta vinculació i en relació amb el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, s'ha de tenir en compte l'informe 27/2022, de 20 de maig de 2022, de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, que va concloure que la decisió que adopti cada comunitat autònoma sobre l'aplicació del Reial decret llei 3/2022 vincula les corporacions locals de l'àmbit autonòmic de competència.

En virtut del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta del Govern de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons la modificació feta pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, la matèria de contractació pública és competència de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de dia 7 de novembre de 2022 adoptà l'Acord següent:

Primer. Modificar el punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s'adopten mesures de caràcter extraordinari en matèria de contractació, el qual queda redactat de la manera següent:

Segon. Declarar que el que disposa aquest Acord, sens perjudici de la legislació de caràcter bàsic i de l'autonomia local i insular, és aplicable als contractes dels consells insulars i de les entitats locals i del seu sector públic instrumental.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez