Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 650674
Resolució de concessió de subvencions 47/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Que les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que acredita que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
  • Que les persones i entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en el annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)

 

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de la Direcció General d'Esports de data 14 de setembre del 2022.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials, als beneficiaris que figuren a continuació, per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Import concedit

P/2019-2023/1061

Club Voleibol Pòrtol

Voleibol – Vòlei platja

Campionat d'Espanya Cadet (Ezaro - Dumbria)

14/07/2022

865,00 €

250,00 €

P/2019-2023/1062

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Campionat d'Espanya Sprint Junior i Sènior (Trasona - Asturias)

15/07/2022

2.050,00 €

2.050,00 €

P/2019-2023/1063

Club Es Cubells de Tir amb Arc

Tir amb arc

Campionat d'Espanya (Madrid)

28/07/2022

442,15 €

442,15 €

P/2019-2023/1064

Club Triatló Portocolom

Triatló

Campionat d'Espanya (Almazan)

16/07/2022

220,50 €

110,25 €

P/2019-2023/1065

Club Volei Artà

Voleibol – Vòlei platja

Campionat d'Espanya (Terol)

21/07/2022

352,13 €

176,07 €

P/2019-2023/1066

Club Volei Artà

Voleibol – Vòlei platja

Campionat d'Espanya (Terol)

19/07/2022

199,67 €

99,84 €

P/2019-2023/1067

C.E.F. Campusesport

Natació

Campionat d'Espanya (Sabadell)

20/07/2022

231,12 €

115,56 €

P/2019-2023/1068

C.E.F. Campusesport

Natació

Campionat d'Espanya (Logroño)

28/07/2022

729,36 €

319,10 €

P/2019-2023/1071

Mateu Crespí Cañellas

Motociclisme - Trial

Campionat d'Espanya (Pobladura - León)

24/07/2022

246,08 €

123,88 €

P/2019-2023/1072

Club Natació Calvià

Natació

Campionat d'Espanya (Logroño)

27/07/2022

252,21 €

126,11 €

P/2019-2023/1073

Club Marítimo Mahón

Piragüisme

Campionat d'Espanya (Trasona)

15/07/2022

713,26 €

610,00 €

P/2019-2023/1074

Federación Balear de Golf

Golf

Campionat d'Espanya Absolut de FFAA (Laukariz)

24/07/2022

526,44 €

479,39 €

P/2019-2023/1075

Club Natació Eivissa

Natació

Campionat d'Espanya Infantil (Logroño)

27/07/2022

113,62 €

113,62 €

P/2019-2023/1077

Club Natació Eivissa

Natació

Campionat d'Espanya Junior i absolut (Sabadell)

20/07/2022

103,01 €

100,00 €

P/2019-2023/1078

Magdalena Sart Bonnín

Pesca submarina

Campionat Espanya (Cadis)

23/07/2022

416,25 €

219,88 €

P/2019-2023/1079

Club Gimnàstic Palma

Gimnàstica Artística

Campionat Nacional (Pamplona)

19/07/2022

2.256,96 €

705,30 €

P/2019-2023/1080

Alaior Esport

Atletisme

XXI Campionat d'Espanya Sub 16 (Avilés - Oviedo)

23/07/2022

119,96 €

29,99 €

P/2019-2023/1081

Guiem Martorell Rigo

Motociclisme - Trial

Campionat d'Espanya Trial (Pobladura de las Regueras - Lleó)

24/07/2022

222,80 €

135,52 €

P/2019-2023/1082

Club d'Arc Mahón

Tir amb arc

Campionat d'Espanya (Madrid)

28/07/2022

717,04 €

358,52 €

P/2019-2023/1083

Núria Martí Torrent

Escacs

Campionat d'Espanya sub 18 (Salobreña - Granada)

01/08/2022

188,87 €

50,00 €

P/2019-2023/1084

César Vera Bringas

Tir amb arc

Classificatori campionat del Mundo (Madrid)

23/07/2022

53,50 €

26,75 €

P/2019-2023/1085

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Ciclisme

Campionat d'Espanya (Candeleda)

22/07/2022

1.144,79 €

572,40 €

P/2019-2023/1086

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Ciclisme

Volta a Valladolid

22/07/2022

924,87 €

312,86 €

P/2019-2023/1088

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Campionat d'Espanya Sprint Joves Promeses (Verducido)

29/07/2022

3.150,00 €

2.800,00 €

P/2019-2023/1092

Club Voleibol Pòrtol

Voleibol – Vòlei platja

Campionat d'Espanya (Lorca - Murcia)

26/07/2022

280,53 €

140,27 €

P/2019-2023/1093

Club Marítimo Mahón

Piragüisme

Campionat d'Espanya (Pontevedra)

29/07/2022

763,26 €

660,00 €

P/2019-2023/1094

Club Esportiu Xelska

Gimnàstica Artística

Campionat d'Espanya (Pamplona)

20/07/2022

3.945,57 €

1.350,00 €

P/2019-2023/1095

Federación Balear de Vela

Vela

Campionat d'Europa (Dinamarca)

30/07/2022

126,63 €

75,00 €

P/2019-2023/1096

Joan Moll Gener

Escacs

Campionat d'Espanya Sub 16-18 (Salobreña - Granada

24/07/2022

129,79 €

50,00 €

P/2019-2023/1097

Martí Fajeda Reina

Automobilisme - Karting

Campionat de Balears (Albaida - València) Per la manca de circuits a Balears

12/08/2022

282,09 €

162,89 €

P/2019-2023/1100

Club Polideportivo Arqueros Son Pardo

Tir amb arc

Campionat d'Espanya (Madrid)

28/07/2022

992,38 €

350,00 €

P/2019-2023/1101

Club Badminton Cide

Bàdminton

Spanish International Junior (Oviedo)

12/08/2022

192,00 €

48,00 €

P/2019-2023/1102

Trideporte Club Deportivo

Triatló

Triatló Frómista (Palència)

27/08/2022

553,81 €

78,82 €

P/2019-2023/1103

Federación Balear de Vela

Vela

Campionat del Món (Portugal)

13/08/2022

1.860,58 €

850,00 €

P/2019-2023/1104

Mateu Crespí Cañellas

Motociclisme

Campionat del Mon de Trial (Comblain au Pont - Bèlgica)

21/08/2022

243,76 €

131,92 €

P/2019-2023/1105

Mateu Crespí Cañellas

Motociclisme

Campionat del Món de Trial (Cahors - França)

28/08/2022

234,56 €

131,92 €

P/2019-2023/1106

Club Marítimo Mahón

Vela

Snipe World Championship (Cascais - Portugal)

20/08/2022

550,00 €

325,02 €

P/2019-2023/1107

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Ciclisme - Pista

Campionat d'Espanya (València)

02/09/2022

1.154,78 €

539,19 €

P/2019-2023/1108

Club Voleibol Cide

Voleibol

Campionat d'Espanya Junior (Las Palmas de GC)

17/05/2022

710,48 €

325,00 €

P/2019-2023/1109

Francisco Crespí Ros

Ciclisme

XXXIX Volta Junior Talavera (Toledo)

01/09/2022

145,65 €

50,00 €

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (17 d'octubre de 2022)

El secretari general Xavier Lluís Bacigalupe Blanco (Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)