Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 650913
Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 pel qual s’aproven les prestacions econòmiques d’urgència per a les persones residents a les Illes Balears que són beneficiàries del règim de protecció temporal per estar afectades pel conflicte a Ucraïna i que estan en situació de manca de recursos econòmics suficients i s’autoritza prèviament la consellera d'Afers Socials i Esports l’exercici de la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La invasió d'Ucraïna per Rússia ha provocat una guerra i un èxode massiu de ciutadans ucraïnesos a tot Europa. S'estima que són més de 4 milions el nombre de persones desplaçades sol·licitants de protecció internacional, de les quals més de 135.000 s'han dirigit a l'Estat espanyol.

L'arribada de ciutadans ucraïnesos a les Illes Balears s'ha vehiculat mitjançant diferents vies, algunes creades ex professo per les administracions públiques i les entitats del tercer sector social, mentre que d'altres han sorgit espontàniament com a conseqüència de l'organització de grups de ciutadans que s'han desplaçat a les zones limítrofs amb el conflicte per a recollir, traslladar i acollir les famílies afectades.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions informa que en data 25 d'agost de 2022 resideixen a les Illes Balears 2.561 persones majors de 16 anys desplaçades per la guerra a Ucraïna que han presentat sol·licitud de protecció internacional, de les quals 1.043 no estan d'alta laboral.

L'acollida i atenció de les persones beneficiàries de protecció internacional a l'Estat espanyol és competència del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions mitjançant la Direcció General de Gestió del Sistema d'Acollida de Protecció Internacional i Temporal. El procediment queda regulat al títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d'acollida en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial Decret 220/2022, de 29 de març.

No obstant això, el procés d'acollida de persones afectades pel conflicte a Ucraïna s'ha canalitzat per diferents vies, algunes de les quals externes al canal establert per la Secretaria d'Estat de Migracions. Un grup significatiu de persones sol·licitants d'asil no ocupa plaça ni obté recursos o mitjans del dispositiu d'emergència de la Secretaria d'Estat de Migracions per atendre persones desplaçades ni de cap dels programes que formen part de l'itinerari d'acollida, regulat al títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d'acollida en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial Decret 220/2022, de 29 de març.

En l'àmbit autonòmic, l'article 30.49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, determina com a competència exclusiva de la comunitat autònoma la integració social i econòmica de la persona immigrant, per la qual cosa la comunitat autònoma ha d'intervenir amb el col·lectiu per donar cobertura en matèria de salut, educació, inserció laboral, serveis socials i totes aquelles funcions que li són atribuïdes per normativa amb l'objecte d'assegurar, especialment en moments d'emergència sobtada com l'actual, l'atenció i la cobertura de necessitats bàsiques de les persones afectades.

L'acollida de persones refugiades arribades a les Illes s'ha distribuït entre llars familiars particulars i dispositius d'allotjament col·lectiu vinculats a les administracions o a la Creu Roja de les Illes Balears, entitat designada i finançada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a gestionar el seu sistema d'acollida de protecció internacional.

Les prioritats actuals d'intervenció són, per una banda, continuar ordenant les respostes inicials d'ajut i solidaritat de totes les parts implicades per tal d'assegurar l'eficiència i evitar duplicitats o intervencions amb un impacte no desitjat i d'altra complementar els recursos que, a causa de la gran demanda i a l'aparició de noves tipologies de necessitats, són insuficients o no donen resposta a la nova realitat. En la situació actual s'ha detectat la necessitat de suport econòmic a les persones sol·licitants de protecció internacional que, per diferents motius, han quedat fora del sistema d'acolliment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones acollides a les seves llars: alimentació, higiene, roba, subministraments, etc.

El Reial decret 673/2022, d'1 d'agost, regula la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes per finançar la prestació d'una ajuda econòmica directa a les persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna que manquen de recursos econòmics suficients. El termini per a l'atorgament d'ajuts comprèn des de l'aprovació del Reial decret fins al 31 de desembre de 2023. L'import assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 563.904,00 euros.

El Reial decret estableix com a requisit que els destinataris finals dels ajuts no ocupin plaça ni obtinguin recursos o mitjans del dispositiu d'emergència de la Secretaria d'Estat de Migracions regulat al títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial decret 220/2022, de 29 de març.

En l'àmbit autonòmic, el Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna va reconèixer la situació d'emergència social i humanitària. L'article 5.1 d'aquest Decret llei habilita el Consell de Govern per aprovar una convocatòria d'ajuts directes a les persones afectades pel conflicte d'Ucraïna, a les persones que acullin infants que es trobin sotmesos al marc dels desplaçaments temporals regulats en els articles 187 i 188 del Reglament d'estrangeria, aprovat mitjançant el Reial decret 55/2011, de 20 d'abril, als seus domicilis particulars o entitats socials que ofereixin acolliment a instal·lacions d'allotjament col·lectiu, sota el règim dels ajuts econòmics d'emergència regulats en el títol IV del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, derogat pel decret llei 7/2022, de 11 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

A efectes del Decret llei 4/2022, es consideren persones afectades pel conflicte a Ucraïna les que han sol·licitat la protecció temporal regulada per l'Ordre ministerial PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment de reconeixement per a la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

Aquesta prestació s'emmarca en la regulació de les prestacions econòmiques d'urgència social del títol IV del Decret llei 7/2022, de 11 de juliol.

En aquest sentit, l'article 94.1 del Decret llei 7/2022 de 11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, el Consell de Govern de les Illes Balears ha d'aprovar, amb la declaració de situació d'intervenció social immediata, un procediment per acotar la prestació a cada una de les persones i/o unitats de convivència afectades.

D'altra banda, d'acord amb l'article 6.1 del Decret llei 4/2022, el finançament dels ajuts econòmics d'emergència s'han de tramitar amb càrrec al subprograma 232A04 Cooperació internacional: emergència humanitària conflicte d'Ucraïna. Els crèdits que s'imputin a aquest subprograma tenen el caràcter d'ampliables a l'efecte de l'article 57 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Altrament, aquesta convocatòria d'ajuts té assignat un import de despesa corrent superior a 500.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

394.732,80

17401/G/232A04/48000/00 FF22147

2023

169.171,20

17401/G/232A04/48000/00 (o l'alternativa corresponent)

D'acord a l'article 2.5 d) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la Direcció General de Serveis Socials l'atenció i integració social a la població immigrant. Per la seva banda, de conformitat amb l'article 69.2 g) de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la Infància i l'Adolescència, el Govern de les Illes Balears, en matèria de serveis socials, és l'administració autonòmica competent respecte als programes de desplaçament temporal de persones menors d'edat estrangeres regulats en els articles 187 i 188 del Reglament d'estrangeria, aprovat mitjançant el Reial decret 55/2011, de 20 d'abril.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió de dia 7 de novembre de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar les prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones beneficiàries del règim de protecció temporal per estar afectades pel conflicte a Ucraïna i que manquen de recursos econòmics suficients, d'acord amb les bases que estableix l'annex 1.

Segon.Autoritzar prèviament la consellera d'Afers Socials i Esports l'exercici de la competència en matèria d'autorització i disposició d'una despesa per un import màxim de cinc-cents seixanta-tres mil nou-cents quatre euros (563.904,00 €), derivada de l'expedient de subvencions previstes al Reial Decret 673/2022, d'1 d'agost:

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

394.732,80

17401/G/232A04/48000/00 FF22147

2023

169.171,20

17401/G/232A04/48000/00 (o l'alternativa corresponent)

Tercer. Aprovar el pressupost per un import màxim de cinc-cents seixanta-tres mil nou-cents quatre euros (563.904,00 €) amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 

Any

Quantia

Partida pressupostària

2022

394.732,80

17401/G/232A04/48000/00 FF22147

2023

169.171,20

17401/G/232A04/48000/00 (o l'alternativa corresponent)

Quart. Designar la Conselleria d'Afers Socials i Esports com a òrgan competent per a tramitar les prestacions econòmiques derivades d'aquest Acord.

Cinquè. Informar que, d'acord amb l'article 22.3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears i l'article 2.3 del Decret llei 7/2022, de 12 de juliol, les prestacions econòmiques que es deriven d'aquest Acord queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la normativa general de subvencions.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria de prestacions econòmiques directes a les persones residents a les Illes Balears que són beneficiàries del règim de protecció temporal per estar afectades pel conflicte a Ucraïna i que manquen de recursos econòmics suficients

1. Objecte

Les prestacions econòmiques establertes en aquestes bases tenen com a objecte el suport econòmic directe a persones amb manca de recursos econòmics suficients que tenen atorgat l'estatut de protecció temporal, obtingut de conformitat amb el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades, aprovat pel Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, per a fer front a les necessitats bàsiques de les persones desplaçades relacionades en el Títol IV, Secció 3a del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

2. Durada i termini de la prestació

La prestació econòmica podrà sol·licitar-se a partir de l'endemà de la publicació de l'Acord de Consell de Govern en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al dia 31 d'octubre de 2023.

Les persones beneficiàries de la prestació podran rebre l'ajut per un termini màxim de sis mesos.

3. Requisits per accedir als ajuts

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones que compleixin els següents requisits:

a) Tenir reconegut l'estatut de protecció temporal de conformitat amb el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades, aprovat pel Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, d'acord amb el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna, desenvolupat per l'Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, i en el marc de l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s'amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022 a persones afectades pel conflicte a Ucraïna que puguin trobar refugi a Espanya, publicada per l'Ordre PCM/170/2022, de 9 de març.

b) Constar com a empadronades en algun municipi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Acreditar la manca de mitjans econòmics en els termes que estableix el Reglament pel qual es regula el sistema d'acolliment en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial decret 220/2022, de 29 de març.

Aquest requisit s'acreditarà mitjançant declaració responsable de la persona beneficiària final i consulta de la vida laboral a les bases de dades corresponents de la Seguretat Social.

d) No ocupar plaça ni obtenir recurs o mitjà del dispositiu d'emergència de la Secretaria d'Estat de Migracions per atendre persones desplaçades ni de cap dels programes que formen part de l'itinerari d'acollida, regulat al títol II del Reglament pel qual es regula el sistema d'acollida en matèria de protecció internacional, aprovat pel Reial Decret 220/2022, de 29 de març.

4. Documentació a aportar

1. Les persones sol·licitants de la prestació hauran d'acreditar la condició de beneficiàries aportant la documentació següent:

a) Sol·licitud de l'ajut, segons model disponible al web de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

b) Còpia del Número d'Identificació d'Estrangers.

c) Certificat d'empadronament o de convivència.

d) En el cas d'unitats familiars amb menors d'edat a càrrec, còpies de les resolucions del Ministre de l'Interior per les quals es concedeix la protecció temporal per a persones desplaçades d'acord amb el que disposa l'Ordre Ministerial PCM/169/2022.

e) Certificat tributari d'IRPF.

Les persones que siguin destinatàries finals per tenir un menor a càrrec, hauran d'acreditar el vincle amb la persona menor mitjançant resolució per la qual es concedeix el règim de protecció temporal de manera conjunta i empadronament conjunt amb la persona menor d'edat.

2. L'aportació de la documentació referida en les lletres c) i e) podrà ser substituïda per una autorització expressa de la persona sol·licitant segons model disponible al web de la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè l'òrgan instructor pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal de la persona sol·licitant.

5. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de les prestacions estan subjectes a les obligacions següents:

a) Destinar l'import de l'ajut a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

b) Reintegrar l'import de les quanties percebudes indegudament.

c) Facilitar la tasca a les persones designades per verificar la seva situació econòmica i familiar, proporcionant-los tota la informació precisa.

d) Assistir a les entrevistes a què siguin citades per part de l'òrgan instructor a l'efecte de seguiment de la situació.

e) Comunicar qualsevol canvi de domicili habitual de les persones destinatàries.

f) Comunicar, en el termini màxim de 30 dies, a l'òrgan instructor, els canvis substancials de situació personal dels membres de la unitat familiar acollida.

g) Presentar la declaració responsable a què es refereix l'apartat novè.

6. Òrgan instructor

L'òrgan instructor del procediment per a tramitar les prestacions econòmiques d'urgència és la Direcció General de Serveis Socials.

Aquest òrgan ha de verificar el compliment dels requisits necessaris per a accedir a les prestacions i ha de fer d'ofici les activitats necessàries per impulsar i ordenar el procediment, i elaborar la proposta de resolució corresponent.

7. Procediment de concessió

7.1. El procediment de concessió de les prestacions s'inicia a instància de part, amb la sol·licitud de la persona interessada.

7.2. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds de prestació d'urgència a l'òrgan instructor corresponent, d'acord amb el model que la Conselleria posi a disposició de les persones interessades.

7.3. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud específica del procediment mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració o mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC).

També es poden presentar als llocs que determinen l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 37.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.4. A la sol·licitud d'ajut s'hi ha d'adjuntar la documentació especificada a l'apartat 4.1 d'aquestes bases, o s'ha d'autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè consulti la informació a les administracions competents.

7.5. Les persones sol·licitants han d'atorgar el seu consentiment, fent-ho constar en la sol·licitud, perquè l'òrgan instructor pugui dur a terme totes les comprovacions necessàries per a tramitar la sol·licitud, concretament i sense ser excloents, la verificació de la identitat de la persona sol·licitant, a més de les dades referides a la comprovació del domicili i residència habitual.

7.6. Una vegada rebuda la sol·licitud, l'òrgan instructor ha de comprovar que reuneix la documentació esmentada. En cas contrari es requerirà la persona sol·licitant perquè completi o millori la seva sol·licitud en el termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.7. La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de dictar i notificar la resolució en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini de tres mesos comptadors des de la data de registre de la sol·licitud.

7.8. Les persones interessades poden impugnar les resolucions d'acord amb el règim de recursos establert en la normativa sobre procediment administratiu.

7.9 La concessió de les prestacions que regula aquest Acord ha de reportar efectes econòmics, amb caràcter retroactiu, al primer dia del mes en què s'hagi presentat la sol·licitud.

8. Imports i abonament de la prestació

8.1. Els imports de les prestacions econòmiques, atenent a les diferents modalitats seran els següents:

Adult

400 euros mensuals

Menor a càrrec

100 euros mensuals

8.2. L'abonament de la prestació s'efectuarà mensualment i mitjançant una transferència bancària al compte corrent facilitat per la persona beneficiària.

8.3. En cas que hi hagi més d'una persona responsable del menor, únicament una pot percebre la quantia addicional per menors d'edat a càrrec.

9. Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

9.1. L'òrgan instructor pot comprovar d'ofici, en qualsevol moment, el manteniment dels requisits que motivaren la concessió de la prestació, així com la quantia.

9.2. Trimestralment, a comptar des de la resolució de concessió de la prestació, els perceptors han de presentar una declaració responsable del fet que persisteixen les condicions per les quals se'ls atorgà la prestació. Els perceptors que no presentin aquesta declaració en el termini indicat quedaran suspesos de la prestació, mentre no presentin la declaració.

9.3. L'òrgan instructor per fer el seguiment del compliment de la situació per les persones destinatàries pot requerir la compareixença personal a les persones beneficiàries titulars, com també requerir-los la documentació que acrediti el compliment dels requisits establerts per percebre la prestació.

9.4. La comprovació d‘ofici i trimestral, en els casos que s'hagin produït pagaments indeguts, suposarà l'obligació de reintegrament.

10. Modificació de la prestació econòmica

10.1. La prestació econòmica concedida inicialment pot experimentar modificacions com a conseqüència dels canvis esdevinguts.

10.2. El procediment de modificació de la prestació econòmica es pot iniciar d'ofici o a instància de part.

10.3. El procediment iniciat d'ofici, quan derivi d'una comprovació per la pròpia Administració, s'haurà de comunicar a la persona beneficiària titular, qui disposarà d'un termini de deu dies per fer les al·legacions o aportar la documentació que estimi convenients.

11. Suspensió de la prestació econòmica

11.1. La prestació econòmica es pot suspendre per qualsevol de les causes següents:

a) Mentre es tramiti l'extinció de la prestació.

b) Quan les persones destinatàries no atenguin els requeriments o no col·laborin amb les actuacions de comprovació que du a terme l'Administració.

c) Quan no es presenta la declaració trimestral prevista a l'apartat 9.2 d'aquest annex.

11.2. Els efectes de la suspensió s'han de determinar en la resolució que l'acordi.

11.3. La desaparició de les circumstàncies que hagin motivat la suspensió de la prestació econòmica ha de donar lloc, a instància de l'òrgan instructor, a la represa dels efectes econòmics de la prestació que tenia concedida la persona titular abans que se'n resolgués la suspensió.

12. Extinció de la prestació

12.1. La prestació s'extingeix per qualsevol de les causes següents:

a) Per la modificació substancial de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la prestació.

b) Per la pèrdua d'algun dels requisits exigits a la persona titular per al seu reconeixement, prevists a l'apartat 3 d'aquestes bases.

c) Per traslladar la residència a un municipi situat fora de les Illes Balears.

d) Per l'actuació fraudulenta o el falsejament de dades encaminades a l'obtenció, la conservació o l'augment de la prestació reconeguda.

e) Per la mort de la persona beneficiària titular.

f) Per la renúncia de la persona o la unitat familiar sol·licitant de la prestació.

g) Dur més de tres mesos en suspensió sense que l'òrgan competent n'hagi rebut informació.

12.2. La conselleria competent en matèria de serveis socials pot actuar d'ofici quan tengui coneixement d'alguna d'aquestes circumstàncies, i posar-ho en coneixement de la persona beneficiària titular, qui disposarà d'un termini de deu dies hàbils per fer les al·legacions o aportar la documentació que estimi convenients.

13. Reintegrament de la prestació

13.1. Les persones destinatàries, per iniciativa pròpia o per requeriment de l'Administració, han de reintegrar les quanties rebudes per error o percebudes indegudament quan es produeixi alguna de les causes d'extinció o suspensió de la prestació, per modificació de la prestació o qualsevol altra causa admesa en Dret, d'acord amb l'article 40 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

13.2. Les persones que continuen en situació de dret de prestació econòmica i que han de fer front a un reintegrament per causes d‘extinció i/o suspensió poden demanar el fraccionament o la compensació del deute.

13.3. L'òrgan instructor podrà compensar els deutes de les persones que continuen en situació de dret de prestació econòmica i que han de fer front a un reintegrament per causes d‘extinció i/o suspensió i poden demanar el fraccionament del deute.

14. Règim de compatibilitat

Aquestes prestacions són complementàries i compatibles amb la resta de prestacions o pensions públiques, tret que la legislació reguladora n'estableixi la incompatibilitat.

15. Cessió de dades

15.1. Les administracions públiques competents en cada cas han de cedir les dades de caràcter personal necessàries per acreditar la residència i la convivència, per dur a terme la valoració de la situació de sol·licitant de protecció internacional i per acreditar les altres circumstàncies que siguin determinants per a l'accés i el manteniment de la prestació, en el marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

15.2. L'ens o l'òrgan gestor de les prestacions ha de facilitar les dades de caràcter personal necessàries per a gestionar els expedients a l'Administració tributària, a les entitats gestores de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals i de control de les prestacions.

15.3. Les persones interessades han de donar en la sol·licitud el seu consentiment exprés perquè les administracions i organismes públics, en els termes prevists en la legislació reguladora de la protecció de dades de caràcter personal, comuniquin a la conselleria competent en matèria de serveis socials les dades d'aquest caràcter i, en concret, les relatives a la identificació personal, el padró, la situació laboral i el cobrament de pensions o prestacions públiques.

16. Protecció de dades personals

Les dades personals de les persones sol·licitants de la prestació seran tractades únicament per a la finalitat amb la qual han estat recollides i de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, com també la resta de normativa aplicable.