Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 647783
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 3 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 657121

L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social, les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, té per objecte configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, per potenciar-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Així mateix, entre els principis rectors dels serveis socials recull el foment de l'autonomia personal, en el sentit de facilitar que les persones disposin de les condicions adequades per desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, d'acord amb la naturalesa dels serveis i les condicions d'utilització.

L'article 3 de la Llei 4/2009, relatiu als objectius de les polítiques de serveis socials, estableix que l'actuació dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix, entre d'altres, els objectius de millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones; promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social; detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l'objectiu de promoure l'autonomia de les persones; detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups.

L'article 90 de la Llei 4/2009 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears i els ens locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials. Les subvencions s'han de dirigir fonamentalment, entre altres objectes, a la promoció i el desenvolupament de programes i activitats de serveis socials.

Aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a les entitats locals de les Illes Balears, ajuntaments i mancomunitats de municipis, que siguin titulars de serveis d'estades diürnes per a l'atenció a persones majors dependents. Alhora, les corporacions locals han de mantenir un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports per la gestió de places de persones en situació de dependència.

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017–2020 (BOIB núm. 146, de 19 de novembre), en el punt 2.5 de l'annex estableix les prestacions per a persones en situació de dependència, i en el punt 2.5.4, com a prestació per a persones en situació de dependència, el Servei d'estades diürnes per a persones majors en situació de dependència, en els següents termes:

Definició: servei d'atenció integral durant el període diürn per a persones majors de 55 anys en situació de dependència, amb l'objectiu que mantenguin el major nivell possible d'autonomia personal o el millorin, de donar suport a les famílies o a qui en té cura, i de cobrir-los les necessitats d'assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l'autonomia, habilitació o atenció assistencial i personal. Aquest servei es regula en el Decret 86/2010. Població destinatària: persones majors de 55 anys en situació de dependència i que així ho estableixi el seu programa individual d'atenció.

Equipaments/equips professionals: els que estableix l'article 17, referent a les condicions comunes a tots els serveis, del Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals: els que estableix l'article 21 del Decret 86/2010. Estàndards de qualitat: els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis del Decret 86/2010.

Tipus de servei: servei social específic.

Accés i llista d'espera al servei: d'acord amb el Decret 83/2010.

Entitat responsable de l'accés al servei: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Entitat proveïdora: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i administracions locals.

Garantia de la prestació: prestació garantida.

Aportació econòmica: sí, d'acord amb el Decret 84/2010.

La disposició final setena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, prorroga el termini de vigència de la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 fins al 31 de desembre de 2022.

Els serveis d'estades diürnes són serveis de proximitat a les persones que ofereixen serveis que milloren la situació de dependència mitjançant atencions professionals.

Una de les dificultats importants en l'accés als serveis és el transport, perquè moltes persones dependents o bé no compten amb familiars que puguin fer l'acompanyament des del domicili fins al centre de dia o bé l'administració no disposa de serveis adequats per fer-ho en les condicions adients.

El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen. Així mateix, d'acord amb l'article 12 d'aquesta disposició, no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert prèviament, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents.

L'ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021).

El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports de la qual depèn la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix, dins la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a la Direcció General d'Atenció a la Dependència les competències en matèria d'atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social.

Les actuacions a les quals es destinen les subvencions d'aquesta convocatòria s'engloben clarament dins les finalitats que persegueix la Conselleria d'Afers Socials i Esports a través de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, la qual, per tant, és l'òrgan competent per tramitar aquest expedient.

Actualment, la Conselleria d'Afers Socials i Esports manté convenis de col·laboració amb ajuntaments i mancomunitats de les Illes Balears per a l'ocupació de places d'estades diürnes. Un element crític, com ja s'ha esmentat prèviament, per a beneficiar-se del servei d'estades diürnes en els diferents territoris de la comunitat autònoma, és l'accés a aquest, és a dir, el desplaçament entre el domicili i el centre de dia.

Hem pogut constatar que les persones, quan es troben amb aquestes dificultats, deixen d'assistir als centres de dia, la qual cosa va en perjudici de la seva atenció i de les millores en la qualitat de vida.

Per poder pal·liar aquesta situació la Conselleria d'Afers Socials i Esports pretén facilitar l'adquisició de vehicles de transport adaptat als ajuntaments per a persones majors en situació de dependència.

Amb aquest objectiu es posarà a disposició de les entitats locals una línia de subvencions per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat.

Podran participar en aquesta línia de subvencions les corporacions locals —ajuntaments i mancomunitats— que mantinguin convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a la cobertura de places de servei d'estades diürnes (centres de dia) per a persones majors en situació de dependència.

En aquest cas no s'ha de presentar un projecte ni s'han de valorar condicions particulars de cada servei d'estades diürnes que permetin desenvolupar una competició entre sol·licitants. La única condició exigible és la disposició de les administracions locals per fer la compra del vehicle i, en definitiva, millorar el transport al servei d'estades diürnes.

Les persones beneficiàries finals es troben en la mateixa situació sigui quin sigui el municipi en el qual resideixen i els serveis d'estades diürnes presten la mateixa tipologia de suports.

L'article 6.8, de L'OBR de 5 de març de 2021, regula els principis i criteris generals per atorgar les subvencions, i diu el següent:

8. No obstant el que disposa l'apartat 2 d'aquest article, la selecció de les persones o entitats beneficiàries es pot dur a terme per procediments que no siguin el concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. En aquests casos, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre de la manera següent:

a) Individualment, a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació de les sol·licituds, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, tot d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions

b) Amb el repartiment de l'import total previst en la convocatòria entre totes les sol·licituds que s'hagin presentat en el termini màxim establert i que compleixin els requisits de la convocatòria.

El fet que hi hagi un nombre determinat de persones en situació de dependència en el municipi tampoc altera la concessió de la subvenció, perquè el nombre de places d'estades diürnes a cada servei d'estades diürnes és el mateix, al voltant dels 30 usuaris.

L'actuació afecta exclusivament serveis d'estades diürnes que són equipaments d'iguals característiques i amb la mateixa ràtio de personal. Es tracta de serveis autoritzats per prestar el serveis en les mateixes condicions. D'igual manera, les subvencions no afecten indicadors de gènere o d'ocupació laboral.

Aquesta subvenció no està dins el concepte ajuda estatal provinent de fons europeus perquè la seva finalitat no permet tenir una situació avantatjosa respecte dels competidors. Es destina a ajuntaments i mancomunitats perquè puguin dur a terme un servei a la comunitat de manera gratuïta, intentant que les persones dependents puguin accedir al servei de centre de dia perquè millorin la seva situació actual. El que denotaria manca total de competència seria un servei que doni benefici econòmic; el benefici és únicament social per poder atendre aquestes persones amb dependència.

Aquesta línia de subvencions afecta de manera diferent els territoris perquè la implantació de centres de dia és desigual a cada una de les illes. Així, per exemple, hi ha municipis sense conveni amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a atendre persones en situació de dependència perquè no disposen d'aquesta tipologia d'equipament. En altres casos, aquests serveis depenen dels consells insulars i tenen totalment transferit i finançat el recurs amb càrrec a la secció 32 dels Pressuposts Generals de la CAIB.

Aquesta convocatòria està prevista dins l'objectiu IV.5.12, del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre) i modificat a tal efecte en resolució del 12 de juliol de 2022 de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 94, de 21 juliol de 2022).

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1. del Text refós de la Llei de subvencions (TRLS) i l'article 5.1. de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut; a proposta del director general d'Atenció a la Dependència; d'acord a l'autorització pel pagament anticipat de la despesa sense exigència prèvia de garantia, del Consell de Govern de data 24 d'octubre de 2022, seguint el que diu l'article 37 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre pel que s'aprova el text Refós de la Llei de Subvencions; d'acord amb l'informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent:

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència, d'acord amb els punts de la convocatòria que consten com a annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim d'1.000.000,00 € (un milió d'euros), amb càrrec a les partides pressupostàries17301.313D01.76000.10,17301.313D01.76000.11,17301.313D01.76000.20,17301.313D01.76000.30,17301.313D01.76900.10 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2022 i les mateixes per l'any 2023 o alternativa corresponent.

3. La distribució de quanties per anys i partides:

3.1. Any 2022: 750.000,00 €.

 • 446.250,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.10
 • 67.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.11
 • 135.000,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.20
 • 33.750,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.30
 • 67.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76900.10.

3.2. Any 2023: 250.000,00 €.

 • 148.750,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.10 (o l'alternativa corresponent)
 • 22.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.11(o l'alternativa corresponent)
 • 45.000,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.20 (o l'alternativa corresponent)
 • 11.250,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.30 (o l'alternativa corresponent)
 • 22.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76900.10 (o l'alternativa corresponent).

Aquesta distribució inicial per a cadascuna de les partides és totalment orientativa i, a efectes de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s'exhaureix el crèdit sobrant en una partida es distribuirà proporcionalment entre les partides que tenguin sol·licituds sense cobrir o que les cobreixin parcialment.

La redistribució pressupostària dels imports prevists a les partides no exigeix la modificació de la convocatòria ni resolució de la consellera.

4. Designar el director general d'Atenció a la Dependència òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, però en cap cas no es poden interposar simultàniament ambdós recursos.

 

Palma, 3 de novembre de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Punts de la convocatòria

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis, per finançar les despeses derivades de l'adquisició de vehicles de transport social adaptat, per a l'acompanyament als serveis d'estades diürnes i altres possibles usos socials per a persones majors en situació de dependència.

1.2. La finalitat d'aquesta línia de subvencions és garantir l'accés als serveis d'estades diürnes a totes les persones que puguin ser-ne beneficiàries, de manera que el transport al centre de dia no sigui un impediment per rebre un servei tècnic garantit.

1.3. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021), i està inclosa dins l'apartat a), de l'article 2.1 de l'Ordre esmentada, sobre les activitats susceptibles d'ajut en matèria de serveis socials:

a) l'adquisició i adaptació de vehicles de transport especial que complementin l'activitat dels serveis de serveis socials.

2. Persones beneficiàries

2.1. Poden sol·licitar la subvenció que estableix aquesta convocatòria els ajuntaments i mancomunitats de municipis que siguin titulars de serveis d'estades diürnes per a persones majors, i atenguin a persones en situació de dependència.

2.2. A més, en el moment de presentar la sol·licitud hauran de tenir en vigor un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a l'ocupació de places a serveis d'estades diürnes per a persones en situació de dependència.

2.3. En cas que una mancomunitat de municipis formuli la sol·licitud en nom de determinats municipis integrants, aquests no podran presentar sol·licituds de manera individual, i seran inadmeses les sol·licituds que vulnerin aquesta condició. En la sol·licitud de la mancomunitat ha d'adjuntar un escrit signat pels batles dels municipis afectats en què autoritzen la mancomunitat a presentar la sol·licitud en el seu nom.

3. Tipologia de vehicles objecte de subvenció

3.1. Els vehicles hauran de tenir un màxim de 9 places, inclosa la del conductor i estar adaptat per a l'ús de persones amb dificultats físiques per al desplaçament. Hauran de disposar, com a mínim, d'espai per a cadires de rodes i ancoratges per subjectar-les, portes corredisses i rampes d'accés.

3.2. D'acord amb l'objecte d'aquesta convocatòria, els vehicles susceptibles de ser subvencionats han de figurar en la Base de vehicles de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, IDAE (http://coches.idae.es)

S'exigeix la pertinença a algun dels tipus següents:

- Vehicles elèctrics purs (BEV), propulsats totalment i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcialment o totalment, de l'electricitat de les seves bateries i que utilitzen per a la recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle com, per exemple, la xarxa elèctrica.

- Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (EREV), propulsats totalment i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcialment o totalment, de l'electricitat de les seves bateries, utilitzen per a la recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle i incorporen un motor de combustió interna de gasolina o gasoil per a la recàrrega.

- Vehicles híbrids endollables (PHEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcialment o totalment, de l'electricitat de les seves bateries i que utilitzen per a la recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle com, per exemple, la xarxa elèctrica. El motor elèctric ha d'estar alimentat amb bateries carregades des d'una font d'energia externa.

- Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV): vehicle elèctric que utilitza exclusivament energia elèctrica procedent d'una pila de combustible d'hidrogen embarcat.

​- Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV): vehicle elèctric de cèl·lules de combustible que equipa, a més, bateries elèctriques recarregables.

4. Pressupost, àmbit temporal i crèdits assignats per partides

4.1. L'import màxim d'aquesta convocatòria ha de ser d'1.000.000,00 € (un milió d'euros) amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les anualitats 2022 i 2023, amb la següent distribució de quanties per anys i partides :

1) Any 2022: 750.000,00 €

 • 446.250,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.10
 • 67.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.11
 • 135.000,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.20
 • 33.750,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.30
 • 67.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76900.10.

2) Any 2023: 250.000,00 €.

 • 148.750,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.10 (o l'alternativa corresponent)
 • 22.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.11(o l'alternativa corresponent)
 • 45.000,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.20 (o l'alternativa corresponent)
 • 11.250,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76000.30 (o l'alternativa corresponent)
 • 22.500,00 €. amb càrrec a la partida 17301.313D01.76900.10 (o l'alternativa corresponent).

4.2. Aquesta distribució inicial per a cadascuna de les partides és totalment orientativa i, a efectes de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s'exhaureix el crèdit sobrant a una partida es distribuirà proporcionalment entre les partides que tenguin sol·licituds sense cobrir o que les cobreixin parcialment.

La redistribució pressupostària dels imports prevists a les partides no exigeix la modificació de la convocatòria ni resolució de la consellera.

4.3. Són subvencionables les adquisicions de vehicles que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria que s'efectuïn entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de maig de 2023.

5. Despeses subvencionables

5.1. Únicament són subvencionables les despeses de compra de vehicles de transport especial adaptat, que inclou les despeses necessàries per a l'adaptació del vehicle.

5.2. Cada administració local podrà sol·licitar com a màxim la subvenció d'un vehicle per cada servei d'estades diürnes del qual sigui titular.

5.3. No s'inclouen les despeses per a la gestió prèvia a la compra ni de tramitació de permisos necessaris per a la circulació del vehicle.

5.4. Les adquisicions de vehicles per mitjà d'operacions de rènting, lísing o similar no seran finançables a través d'aquesta línia de subvencions.

6. Requisits de les entitats beneficiàries

Cal tenir en compte, tant l'article 4 de l'OBR, que estableix les persones i entitats beneficiàries de les subvencions a l'empara d'aquesta Ordre i l'article 10 del TRLS, que indica les prohibicions per ser-ne beneficiari.

Les entitats sol·licitants d'aquesta subvenció hauran de:

a) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Comunitat Autònoma i de la Seguretat Social.

b) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia o qualsevol altra aplicable.

7. Obligacions de les entitats beneficiàries

7.1. D'acord amb l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, les entitats han de complir, a més de les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, les obligacions següents:

a) Comunicar a l'òrgan competent que s'accepta la proposta de resolució o que s'hi renuncia en els termes de la resolució de la convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de tres dies no es fa constar el contrari.

b) Destinar els vehicles adquirits al transport en els serveis d'estades diürnes als centres de dia de les persones majors dependents durant almenys deu anys, d'aquesta manera es compleix el mínim de dos anys marcat en l'article 8.4. de l'ordre de 5/03/2021 abans citada. Complementàriament, es podran destinar a altres serveis o activitats socials per al mateix col·lectiu, segons indica l'art. 8,4 de l'Ordre de la consellera del 5 de març de 2021 abans citada.

c) Acreditar davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports que es compleixen de manera efectiva els requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir aquesta subvenció.

d) Comunicar, en el termini de quinze dies hàbils, a l'òrgan que concedeix les subvencions qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia de la subvenció.

e) Adoptar les mesures de difusió consistents a: fer constar de forma destacada en les publicacions o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i més concretament la imatge corporativa de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

f) Complir les obligacions que, amb caràcter específic, estableixi la resolució de concessió.

7.2. L'entitat beneficiària ha de fer constar en els vehicles adquirits amb la subvenció, amb la retolació a la carrosseria de la imatge corporativa, la col·laboració de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, en un lloc destacat i amb l'autorització prèvia del Gabinet de Premsa de la Conselleria.

7.3. L'entitat beneficiària ha d'executar totalment la compra del vehicle amb tota l'adaptació necessària i pagar la factura abans del 31 de maig de 2023. La justificació es podrà presentar fins al 31 de juliol de 2023, amb independència de l'import concedit en la resolució de concessió.

​​​​​​​​​​​​​​8. Documentació que cal presentar

8.1. Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 2 d'aquesta convocatòria han de presentar una única sol·licitud, de forma telemàtica, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la primera, d'acord amb l'ordre fixat pel registre d'entrada.

8.2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar —sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius— la documentació següent:

a) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de ple municipal, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

b) L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears del servei o serveis d'estades diürnes pels quals es demana el transport adaptat.

c) Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal, en el cas que la persona interessada s'oposi expressament a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades.

d) Declaració responsable de ser titular del compte bancari, a l'efecte de l'ingrés de la subvenció que se sol·licita, en el cas de resultar-ne beneficiari (Imprès TG002), excepte que ja consti, tramitat vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, és suficient indicar-ne les dades. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció.

e) Tres pressuposts d'ofertes de concessionaris o factures proformes, amb un import, de cadascun dels tres pressupostos, no superior a 100.000,00 €. És a dir, el valor final del vehicle, incloses les modificacions a realitzar per a adaptar el vehicle a les necessitats per al transport, no podrà superar mai els cent mil euros.

f) Una declaració responsable (imprès 2) en la qual es faci constar el següent:

- No incórrer en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció establerts en l'article 10 del TRLS i en la resta de normativa aplicable.

- Complir les obligacions establertes en l'article 11 del TRLS i en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials de 5 de març de 2021, a més de les obligacions que estableix aquesta convocatòria.

- No haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

- Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o declarar que no té imports pendents de reintegrament.

- No haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

8.3. El personal de la Direcció General d'Atenció a la Dependència ha de comprovar que les sol·licituds i la documentació adjunta s'adeqüen al que estableix aquesta convocatòria.

8.4. L'òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per valorar correctament la sol·licitud.

8.5. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Dependència qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final.

8.6. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza expressament la Direcció General d'Atenció a la Dependència perquè pugui demanar a altres administracions qualsevol documentació, com també les dades i els informes que consideri necessaris per tramitar l'expedient.

9. Lloc i termini de presentació de sol·licituds

9.1. Les sol·licituds, emplenades degudament, s'han de presentar de forma telemàtica, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

​​​​​​​​​​​​​​Els impresos oficials de la sol·licitud i dels documents que s'han d'emplenar i presentar són a disposició de les persones interessades en els enllaços del web de la CAIB (www.caib.es) i a la pàgina de la Direcció General d'Atenció a la Dependència. Tant la sol·licitud com els impresos que s'hi adjunten han d'estar signats electrònicament per la persona representant de l'entitat.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, conforme al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, ha de requerir l'interessat perquè l'esmeni amb la presentació telemàtica.

9.2. Les sol·licituds s'han de presentar en 15 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Totes les sol·licituds presentades fora d'aquests terminis seran inadmeses per extemporànies, mitjançant la resolució corresponent.

10. Instrucció del procediment, resolució i notificació

10.1. El director general d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials i Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment. Per tant, ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

10.2. El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions, mitjançant publicació, és de dos mesos comptadors des de l'endemà del dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds no resoltes en el termini fixat en l'apartat anterior s'han de considerar desestimades.

10.3. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre individualment a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini. En el cas que s'esgoti el crèdit cal suspendre la tramitació i publicar-ho al BOIB, segons l'article 6.8.a de l'Ordre de la consellera d'afers socials i esports de 5 de març de 2021 per establir les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut.

10.4. En cas d'exhauriment del crèdit destinat a la convocatòria, i sempre que no hagi expirat el període de presentació, es poden rebre sol·licituds en llista de reserva provisional, que s'han d'atendre per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost en la convocatòria.

En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

10.5. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

10.6. Una vegada que els tècnics d'aquesta Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, el director general d'Atenció a la Dependència ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar als interessats d'acord amb el que estableix el punt següent perquè, en el termini màxim de tres dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú (imprès 3). En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s'entén que s'accepta la subvenció.

10.7. D'acord amb el que estableix l'article 45.1b) de la Llei 39/2015, els actes a què es refereixen els punts 10.5, 10.6 i 10.7 anteriors s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Atenció a la Dependència:

 • https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites?pag=0&regs_pag=10&filtro={%22ua%22:%22194%22,%20%22familias%22:%222%22}

10.8. La consellera d'Afers Socials i Esports és l'òrgan competent per resoldre els procediments de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria.

10.9. La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció.

Les resolucions col·lectives s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dins el termini de dos mesos des de l'endemà del dia que acabi el termini de presentació. La resolució s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut, terminis per presentar els justificants.

10.10. Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

10.11. En cas que la justificació de l'actuació comporti la reducció del pagament de tota la subvenció aprovada, s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Atenció a la Dependència perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú.

 • (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites?pag=0&regs_pag=10&filtro={%22ua%22:%22194%22,%20%22familias%22:%222%22})

10.12. La informació sobre les concessions de subvencions fetes s'ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions en els termes en què s'estableix aquesta obligació de comunicació en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa de desplegament d'aquesta obligació.

10.13. La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de fer el seguiment, el control i, si escau, el reintegrament de les subvencions concedides, sens perjudici del que correspongui fer en virtut del que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

11. Determinació de l'import de la subvenció

11.1. La quantia màxima que es pot sol·licitar per a la compra de cada vehicle és de 60.000 € per a vehicles elèctrics purs i de 50.000 € per a la resta de vehicles. S'ha de tenir en compte que el valor màxim del vehicle a comprar, amb les modificacions incloses, serà de cent mil euros, tal com es delimita en el punt 8.2.e) d'aquesta convocatòria.

11.2. En el cas que la compra del vehicle disposi de finançament d'altres ens públics o privats, la quantia d'aquestes subvencions, de manera aïllada o conjunta, no pot ser superior al cost final del vehicle que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

11.3. L'import de la subvenció serà el 100 % de l'import sol·licitat, amb els límits indicats en els apartats anteriors i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària suficient. Per al cas de l'última sol·licitud en la qual no es disposi del 100 % de l'import sol·licitat, se li oferirà el crèdit disponible perquè el rebutgi o l'accepti. Si s'optés per rebutjar aquest oferiment, es proposarà la concessió a la següent sol·licitud que hagi entrat per registre i així successivament, fins que algú ho accepti.

12. Pagaments i justificació de la subvenció

12.1. El pagament de la subvenció s'ha de fer de la manera següent:

a) El primer pagament de la subvenció es farà per bestreta del 75 % de l'import concedit, una vegada dictada la resolució de concessió, sempre que hagi crèdit disponible; s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 25.3.b del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de l'article 37 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

b) S'ordenarà el segon pagament, corresponent al 25 % de la subvenció, una vegada la corporació local presenti la justificació i documentació que apareix al punt 12.4. d'aquesta convocatòria.

12.2. El termini màxim per presentar aquesta justificació acaba el 31 de juliol de 2023. Si l'entitat beneficiària no justifica tot l'import de compra del vehicle presentat i aprovat, el segon pagament es reduirà de manera proporcional a l'import justificat . Si amb aquesta darrera justificació i l'anterior, l'entitat beneficiària no justifica el 75 % de l'import sol·licitat, s'iniciarà el procediment de reintegrament de la quantitat rebuda com a bestreta en el primer pagament i no justificada.

12.3. En cas que la persona beneficiària no compleixi l'obligació d'haver adquirit el vehicle en el període previst, s'iniciarà el procediment de reintegrament de la quantitat rebuda com a bestreta, d'acord amb el procediment establert en l'article 44 del TRLS.

12.4. Documentació per a la justificació de l'adquisició dels vehicles, segons l'article 18 de l'Ordre de la consellera d'afers socials i esports de 5 de març de 2021:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació en què s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

A l'efecte de la consideració com a subvencionable, la despesa es considera efectivament pagada amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Si escau, els tres pressuposts que, en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o entitat beneficiària.

e) Si escau, una carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

f) La fotocòpia de la fitxa tècnica (targeta ITV) del vehicle adquirit.

g) La fotocòpia del permís de circulació del vehicle adquirit o fotocòpia del permís de circulació provisional emès per la Direcció General de Trànsit. En els casos en què s'emeti el permís temporal per a vehicles en els quals la matrícula comença per la lletra P, s'exigeix l'aportació de fotocòpia del permís de circulació definitiu en el termini d'esmena que s'estableixi.

A més a més, en cas de vehicles elèctrics i de pila de combustible de fins a nou mesos d'antiguitat, s'ha d'aportar el permís de circulació del vehicle a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que realitzi la venda del vehicle al beneficiari de la subvenció.

h) L'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. S'està obligat a aportar el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries expedit a aquest efecte per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

i) La fotocòpia de la factura de compravenda del vehicle, en què la data ha de ser des de l'1 de gener de 2022. No s'admeten les autofactures.

A la factura hi ha de constar la matrícula o el número de bastidor, la marca, el model i la versió del vehicle adquirit. A més, es considerarà vàlida quan permeti identificar:

- El beneficiari: ha de quedar clar que l'únic pagador és el beneficiari de la subvenció, mitjançant el pagament directe a aquest en nom seu (amb l'acreditació documental corresponent).

- El tercer (punt de venda o concessionari) que percep les quantitats pagades.

- La data de pagament (data valor) o sortida efectiva dels fons del beneficiari de la subvenció.

- El vehicle objecte de la subvenció.

j) El certificat que acrediti les dades bancàries per a transferència de l'import de la subvenció. El beneficiari de l'ajut ha de ser titular del número de compte en què s'ingressi la subvenció, com també del justificant de pagament del vehicle.

12.5. Una vegada revisada la documentació presentada, si no és correcta l'òrgan gestor requerirà l'entitat perquè l'esmeni. L'entitat disposarà d'un termini màxim de quinze dies hàbils, des de l'endemà de la comunicació prèvia per escrit a aquest efecte, per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció.

13. Ampliació del termini de justificació de la subvenció

D'acord amb l'article 15.2 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, d'ofici o instàncies de part, es pot ampliar el termini de presentació de la justificació de la subvenció, amb el límits i les condicions que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, per mitjà d'una resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre el procediment.

14. Avaluació i control

14.1. Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts i les subvencions públiques. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

14.2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de la subvenció atorgada.

15. Revocació de la subvenció concedida

15.1. Llevat del supòsit de modificació de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 28 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, l'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han de tenir en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir la persona o entitat beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

15.2. Com a pressupòsit de l'obligació de l'òrgan competent d'iniciar el procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment, s'ha de dictar i notificar una liquidació de la subvenció, en el termini de nou mesos comptadors des de la presentació de la justificació, d'acord amb el que estableix l'article 42 bis del Text refós de la Llei de subvencions.

15.3. La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que n'ha d'especificar la causa, a més de la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si pertoca, ha de percebre finalment la persona o entitat beneficiària. A aquest efecte, s'entén per resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el procediment d'execució pressupostària que tengui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, la persona o entitat beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent. A aquest efecte, s'han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat i els criteris de gradació que estableix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

16. Reintegrament de les subvencions concedides

16.1. L'entitat beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quanties rebudes i, si correspon, l'interès de demora, en els casos que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

16.2. D'acord amb l'article 44.5 del Text refós de la Llei de subvencions, una vegada dictada i notificada la liquidació de la subvenció segons l'article 42 bis, el procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius que conté la legislació estatal bàsica. S'ha de de garantir així mateix l'audiència a les persones interessades, sens perjudici de les particularitats que estableixen aquest text refós, les disposicions reglamentàries de desplegament i la legislació de finances. Així mateix, s'han de tenir en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

16.3. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, s'ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l'article 25 del Text refós de la Llei de subvencions i en la resta de disposicions aplicables.

17. Compatibilitat

17.1. Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb les que puguin atorgar altres administracions o entitats públiques o privades.

17.2. D'acord amb l'article 7.9 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, l'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajuts o ingressos, superi el cost de l'activitat objecte de la subvenció o l'import de l'ajut sol·licitat.

18. Règim d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 d'aquest text legal.

19. Normativa aplicable

En tot el que no disposa aquesta convocatòria s'han d'aplicar l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 i el Text refós de la Llei de subvencions.

 

ANNEX Impresos

IMPRÈS 1: Sol·licitud

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Espai que ha d'emplenar l'Administració

Exp.:

 

Destinació: Direcció General d'Atenció a la Dependència. Conselleria d'Afers Socials i Esports

Codi dir3: A04026930

 

Entitat sol·licitant

Entitat:

NIF:

Núm. d'inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials:

Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):

Localitat:

Codi postal:

Municipi:

Telèfons:

 

Adreça electrònica:

Representant legal

Nom i llinatges:

Càrrec:

DNI/NIE/Passaport:

 

Detalls del vehicle a subvencionar:

 

Import total de la compra:

Import sol·licitat:

 

( )

Declar ser titular del compte bancari següent a l'efecte de l'ingrés de la subvenció que sol·licit, en el cas que en resulti beneficiari:

....................................................................................................................................................................

DECLARACIÓ

La presentació d'aquesta sol·licitud suposa que autoritz expressament els tècnics de la Direcció General d'Atenció a la Dependència perquè puguin sol·licitar qualsevol altra documentació o demanar a altres administracions les dades i els informes complementaris pertinents per tramitar l'expedient.

DECLAR, sota la meva responsabilitat:

Que les dades d'aquesta sol·licitud són certes i comprovables.

________________, _____ d__ _____________ de 20___

[signatura electrònica de la persona representant de l'entitat]

 

 

 

​​​​​​​Documentació que s'ha d'adjuntar:

A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar —sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius— la documentació següent:

a) Una fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI o NIE de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal.

b) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

c) L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

d) Una declaració responsable (imprès 2) en la qual es faci constar el següent:

-No incórrer en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció establerts en l'article 10 del TRLS i en la resta de normativa aplicable.

-Complir les obligacions establertes en l'article 11 del TRLS i en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials de 5 de març de 2021, així com les obligacions que estableix aquesta convocatòria.

-No haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

-Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o declarar que no té imports pendents de reintegrament.

-No haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

f) Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal, en el cas que la persona interessada s'oposi expressament a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades.

g) Certificat de l'Administració autonòmica que indiqui que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries davant la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el cas que la persona interessada s'oposi expressament a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades.

h) Declaració responsable de ser titular del compte bancari següent a l'efecte de l'ingrés de la subvenció que se sol·licita, en el cas de resultar-ne beneficiari (Imprès TG002), excepte que ja consti, tramitat vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, és suficient indicar-ne les dades. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció.

i) Tres pressuposts d'ofertes de concessionaris o factures proformes, amb un import, de cadascun dels tres pressupostos, no superior a 100.000 €.

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.

Tractament de dades. Consent expressament que les dades facilitades durant la relació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb domicili a la plaça de la Drassana, 4, 07012 Palma. La finalitat d'aquest tractament és dur a terme les gestions administratives derivades d'aquesta sol·licitud.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

 

IMPRÈS 2: Declaració responsable

Destinació: Direcció General d'Atenció a la Dependència. Conselleria d'Afers Socials i Esports

Declarant

Nom i llinatges:

Càrrec:

DNI/NIE/Passaport:

En representació de l'entitat:

NIF:

Denominació del projecte:

DECLAR:

( ) Que l'entitat que represent no es incorre en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció establerts en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i en la resta de normativa aplicable.

( ) Que l'entitat compleix les obligacions establertes en l'article 11 del TRLS i en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, així com les obligacions que estableix la convocatòria.

( ) Que l'entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

( ) Que s'han justificat els ajuts o les subvencions rebuts anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que l'entitat no té imports pendents de reintegrament.

( ) Que no s'ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat (projecte) de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger.

( ) Que s'han sol·licitat per a la mateixa finalitat (projecte) els ajuts públics o privats que s'indiquen a continuació, pendents de resolució:

Entitat

Quantia

 

 

 

 

 

 

Que l'entitat ha estat beneficiària dels ajuts públics o privats per dur a terme la mateixa finalitat (projecte) per al qual se sol·licita l'ajut que s'indiquen a continuació:

Entitat

Quantia

 

 

 

 

 

 

__________, _____ d__ __________________ de 2022

[signatura electrònica de la persona representant de l'entitat]

 

IMPRÈS 3: Al·legacions

Al·legacions de la subvenció

Destinació: Direcció General d'Atenció a la Dependència. Conselleria d'Afers Socials i Esports

Declarant

Expedient:

Nom i llinatges:

Càrrec:

DNI:

En representació de l'entitat:

NIF:

Denominació:

EXPÒS:

Que té la condició d'interessat en l'expedient administratiu a dalt ressenyat.

Que l'article 53.e),76 i 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, reconeix als ciutadans, en les seves relacions amb les administracions públiques, el dret a formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència.

Que mitjançant aquest escrit, i sense perjudici del que pugui manifestar en el tràmit d'audiència, formula les següents

AL·LEGACIONS:

Primera …………………………

Segona …………………………

Que per la demostració d'aquestes al·legacions s'adjunten al present escrit els següents documents: …………………………

I per tot lo això,

SOL·LICITA:

Que es tinguin per presentats dins del termini i en la forma escaient, i s'admetin a tràmit, aquest escrit d'al·legacions i els arguments i documents que l'acompanyen, i que els uns i els altres siguin tinguts en compte per l'òrgan competent per a redactar la proposta de resolució que correspongui.

Palma a la data de la signatura electrònica

[signatura electrònica de la persona representant de l'entitat]