Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 650918
Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s’aprova l’aplicació de les mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d’obres del sector públic previstes en el títol II del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març (BOE núm. 52, de 2 de març)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 2 de març de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 52 el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte de la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.

El títol II d'aquest Reial decret llei estableix unes mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d'obres del sector públic.

L'apartat 3 de l'article 6 d'aquest Reial decret llei disposa que les mesures del títol II també són aplicables en l'àmbit de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla que així ho acordin.

En aquest sentit, el Consell de Govern, en la sessió de 30 de març de 2022, va adoptar l'Acord pel qual s'aprova l'aplicació de les mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d'obres del sector públic previstes en el títol II del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març. Aquest Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 31 de març de 2022.

Concretament, mitjançant el punt primer de l'Acord esmentat s'aprovà que s'aplicàs en l'àmbit territorial de les Illes Balears el règim de mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d'obres del sector públic que estableix el títol II del Reial decret llei 3/2022.

A més, el punt segon de l'Acord va declarar que el que disposava el punt primer d'aquest Acord era aplicable, sens perjudici de la legislació de caràcter bàsic i de l'autonomia local i insular, als contractes d'obres dels consells insulars i de les entitats locals de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental, sempre que així ho acordàs l'òrgan competent de l'administració pública corresponent.

Doncs bé, des de la publicació de l'Acord de 30 de març de 2022 i fins ara s'ha posat en relleu que cal més agilitat en l'aplicació de l'Acord esmentat per part dels consells insulars i de les entitats locals. Per això, es considera adequat que les mesures que preveu l'Acord siguin aplicables als contractes dels consells insulars i de les entitats locals i del seu sector públic instrumental, sense necessitat que ho hagi d'acordar de manera expressa l'òrgan competent de l'administració pública corresponent, per la qual cosa cal eliminar la referència a la necessitat d'aquest acord de l'òrgan competent insular o local.

Aquesta modificació vincula els consells insulars i les entitats locals, atès que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de contractes i concessions administratives en l'àmbit substantiu de competències de la Comunitat Autònoma, i en matèria de règim local, d'acord, respectivament, amb els punts 5 i 13 de l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. En un mateix sentit, respecte d'aquesta vinculació, l'informe 27/2022, de 20 de maig de 2022, de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat va concloure que la decisió que adopti cada comunitat autònoma sobre l'aplicació del Reial decret llei 3/2022 vincula les corporacions locals de l'àmbit autonòmic de competència.

En virtut del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta del Govern de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons la modificació feta pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, la matèria de contractació pública és competència de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de dia 7 de novembre de 2022 adoptà l'Acord següent:

Primer. Modificar el punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s'aprova l'aplicació de les mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d'obres del sector públic previstes en el títol II del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març (BOE núm. 52, de 2 de març), el qual queda redactat de la manera següent:

Segon. Declarar que el que disposa el punt primer d'aquest Acord és aplicable, sens perjudici de la legislació de caràcter bàsic i de l'autonomia local i insular, als contractes d'obres dels consells insulars i de les entitats locals de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez