Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número de registre 9412 - Pàgines 44985-44988

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Futbol de les Illes Balears (període 2020-2024)

    Número de registre 9428 - Pàgines 44989-44990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Natación corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 9429 - Pàgina 44991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (període 2020-2024)

    Número de registre 9427 - Pàgina 44992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R12 de data 3 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 9397 - Pàgines 44993-44996

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Aprovació inicial exp. modif. pressupostària MP ESP 5/2022 de suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria del Patronat Municipal d'Esports

    Número de registre 9347 - Pàgina 44997

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament padró servei d'aigua i clavegueram 3r trim. de 2022

    Número de registre 9410 - Pàgina 44998

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament d'Inca a associacions de familiars d'alumnes (AFAs), de centres públics d'educació infantil i primària (CEIPs) del municipi d’Inca

    Número de registre 9389 - Pàgines 44999-45000

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Informació pública de la proposta d'estructura de costs del servei de neteja viària, recollida de residus voluminosos, restes de poda, residus selectius en contenidors a la via pública i generadors singulars, gestió de parcs verds i desbrossament de camins, en el terme municipal de Llucmajor (lot 1: servei de neteja viària)

    Número de registre 9373 - Pàgina 45001

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús dels Horts Urbans

    Número de registre 9430 - Pàgines 45002-45009

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2022 per a l'aprovació de la Convocatòria i Bases reguladores de la concessió de subvencions extraordinàries a clubs esportius de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2021

    Número de registre 9406 - Pàgines 45010-45011

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la Urbanització Can Aubarca, Jesús

    Número de registre 9413 - Pàgina 45012

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal I-03

    Número de registre 9343 - Pàgina 45013

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança fiscal I-04 (IVTM)

    Número de registre 9344 - Pàgina 45014

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança fiscal T-19 (Taxa servei escoleta municipal d'educació infantil de primer cicle)

    Número de registre 9348 - Pàgina 45015