Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 650779
Proposta per a l'aprovació definitiva del “projecte de renovació de la derivació guixera 3-fase ii-son ferrer” (ref. 1640-055) , de la modificació de la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per l'expropiació i sol·licitud de declaració d'urgència de l'ocupació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió de data 29 de setembre de 2022 el Ple de la Corporació va adoptar acord del següent tenor:

1. Estimar les al·legacions formulades en data 18 de juliol de 2022 pel Sr. Jaime Guasp Ferrer.

2. Estimar les al·legacions formulades en data 17 d'agost de 2022 pel Sr. José Sevilla Solera, en representació de la Sra. Mª Pilar Ferrer Grimalt.

3. Modificar la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats pel procediment expropiatori que quedarà fixada de la manera següent:

PARCEL.LA CADASTRAL

POLÍGON

PARCEL.LA

TITULAR

ALTRES INTERESSATS

APROFITAMENT

AFECCIONS (M²)

NATURALESA

SERVITUD DE PAS

SERVITUT D'AQÜEDUCTE

OCUPACIÓ TEMPORAL

TOTAL

Porció segregada de la parcel·la cadastral 07011A01000036 segú escriptura de segregació, compravenda i constitució de servitut de 18/01/2016 amb nº protocol 44

 

10

36

ABAQUA

(1) Jaume Guasp Ferrer,

(2) Gas y Electricidad, S.A., (3) Lloyds TBS Bank TBC,

(4) BBVA S.A.

 

AM Ametller secà

G- Garrofer secà

E- Pastures

MM Pineda fustera

I- Improductiu

 

115

34,5

115

264,5

Rústic

 

07011A01000011

 

10

11

Ferrer Canals, Damián

Ferrer Grimalt,

Mª Pilar

Banca Jover, S.A.

C-Labor o Labradío secà

0

0

215

215

Rústic

4. Desestimar la sol·licitud de suspensió de l'inici del procediment expropiatori en benefici de l'Ajuntament de Calvià, sol·licitada per l'entitat ABAQUA.

5. Entendre definitivament aprovat el «Proyecto renovación derivación Guixera 3-Son Ferrer-Fase II» i la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats.

6. Consignar a la Caixa General de Dipòsits l'import de TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS (329,09 €), a repartir entre tots els afectats, tant pel que fa per la constitució de les servituds com per l'ocupació temporal per a l'execució de les obres.

7. Remetre l'expedient al Consell de Govern de les Illes Balears per a la declaració d'urgència de l'ocupació dels béns i drets a expropiar.

8. Notificar la present resolució a les persones interessades.

9. Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació per a la seva ratificació, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Assumptes Generals, a la primera sessió que es celebri i a Secretaria per a la seva deguda constància al Llibre de Decrets i Resolucions”.

Contra aquest acord, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del Ple de la Corporació, d'acord amb el que disposa lart. 123 de la Llei 39/2015, de 1 doctubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, cas en què no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o se n'hagi produït la desestimació presumpta.

El recurs de reposició haurà de presentar-se al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seva interposició, cas en què queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 123 anteriorment esmentat, i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, davant els Jutjats Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s'estimi pertinent.

 

Calvià, (3 de novembre de 2022)

El batle-president Alfonso Rodríguez Badal