Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 647147
Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes destinades a associacions empresarials per l’impuls de l’economia local, producte local i el turisme sostenible

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Objecte de la convocatòria i finalitat

La Regidoria de Comerç i Turisme, mitjançant aquesta convocatòria, fixa el procediment i les condicions que han de regular la subvenció i ajudes destinades a pal·liar l'impacte derivat de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en relació a les associacions empresarials del municipi.

La finalitat de la convocatòria és donar suport al teixit productiu del municipi de Bunyola, amb especial atenció a les associacions empresarials que fomentin actuacions i projectes d'interès públic per a la promoció de l'economia local, l'economia circular, el producte local i el turisme sostenible.

2. Actuacions Subvencionables:

Les actuacions subvencionables que entren dins l'objecte de la convocatòria son:

a) Projectes de dinamització i promoció del petit i mitjà comerç local o del producte de Bunyola o del turisme local sostenible, mitjançant campanyes de promocions en fires, mercats i exposicions.

b) Projectes o cursos de formació en l'àmbit de la cultura associativa, la digitalització empresarial i/o la sostenibilitat empresarial per adaptar-se a les exigències del mercat inclòs l'assessorament tècnic en aquests dos objectes de la convocatòria.

c) Projectes de dinamització i promoció del petit i mitjà comerç o del producte local de Bunyola mitjançant campanyes de promoció, màrqueting i/o comunicació. Tot projecte d'aquesta línia ha de tenir inequívocament l'objectiu de promocionar el comerç local i/o el producte local de Bunyola per dinamitzar el teixit empresarial de Bunyola.

d) Projectes o campanyes destinades a la promoció de Bunyola com a destinació turística sostenible, on es conjuga paisatge, tradició, cultura i natura, com a part de la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. També inclou, campanyes de promoció, màrqueting i/o comunicació destinades a la promoció de Bunyola com a destinació sostenible i natural.

3. No són subvencionables:

a) Els projectes i actuacions que no s'adeqüin a la finalitat ni a l'objecte de la convocatòria.

b) Les despeses que no compleixin els requisits establerts al punt 1 i 2 de la convocatòria.

c) Les despeses relatives al funcionament  intern propis de l'entitat sol-licitant.

d) Les despeses que no justifiquin en els termes de la convocatòria.

4. Beneficiaris d'aquesta subvenció:

Associacions empresarials legalment constituïdes que tinguin la seva seu social i desenvolupin  la seva activitat al municipi de Bunyola.

5. Requisits indispensables per sol·licitar la subvenció:

a) Que com a mínim faci un any de la constitució legal de l'associació empresarial al moment de demanar la subvenció.

b) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant de la Seguretat Social establertes a les disposicions vigents, així com no tenir deutes o sancions de naturalesa tributària municipal. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè l'ajuntament pugui comprovar d'ofici que l'entitat o persona sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la sol·licitant haurà d'aportar les certificacions corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Les despeses subvencionables han de respondre de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat.

 

d) No trobar-se afectat per les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei / 2003 de 17 novembre, General de Subvencions.

6. Finançament de les actuacions

Les ajudes econòmiques regulades a aquesta convocatòria s'abonaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària número (430/47900/2022) del pressupost general de l'Ajuntament de Bunyola per la quantia de 9.460,00 euros.

7.  Import de l'ajuda

L'import màxim de l'ajuda correspondrà al repartiment proporcionalment entre les associacions empresarial legalment constituïda amb seu a Bunyola del pressupost total indicat al punt 6.

8. Règim de compatibilitat amb altres projectes

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs procedent d'altres administracions o ens, públics o privats, regionals, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i sense perjudici del que al respecte pogués establir la normativa reguladora de les subvencions concurrents.

9. Termini d'execució de les actuacions subvencionables

Les actuacions objectes de subvenció s'han haver executat entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de juliol 2023 (ambdós inclosos). Els justificants de despesa (factures) s'han d'haver emès i abonat, entre l'1 d'agost de 2022 i a el 31 de juliol 2023 (ambdós inclosos).

10. Presentació de sol·licituds: termini i lloc

10.1 El procediment s'iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

10.2 Cada associació empresarial  presentarà una única sol·licitud (annex I) que podrà contenir un o diversos projectes que s'especificaran a la memòria d'activitats.

10.3 Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l'expedient, estaran disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Bunyola.

10.4. La simple presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

10.5. Les sol·licituds s'han de formalitzar per escrit segons els models normalitzats de sol·licitud (annex 1), declaració responsable (annex 2) i la resta de documentació preceptiva especificada el punt 11 d'aquestes bases.

10.6. La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Bunyola o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament, i han d'anar adreçades a la Batlia i acompanyades de la documentació indicada en el punt 11 d'aquestes bases. La presentació de la sol·licitud i de la documentació que s'acompanya també es pot fer en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.7. D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a presentar la documentació a través de mitjans electrònics els subjectes següents:

 1.  Les persones jurídiques.
 2.  Les entitats sense personalitat jurídica.
 3.  Les persones que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria.
 4.  Qui representa una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

11.   Documentació a aportar amb la sol·licitud.

a)  ANNEX 1: Imprès de sol·licitud, emplenat i signat per la presidència de l'associació sol·licitant.

b)  ANNEX 2: Declaració responsable emplenada i signada amb els termes següents:​​​​​​​

 1. Totes les dades contingudes en la sol·licitud i als documents que s'adjunten són certs.
 2. Tenir el centre de treball o desenvolupar l'activitat econòmica en el terme municipal de Bunyola.
 3. Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament de Bunyola i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
 4. Que l'entitat està vàlidament constituïda en escriptura pública i registrada (si és obligatòria la inscripció registral), si es tracta d'una empresa.
 5. Que l'establiment no ha estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19.
 6.  Complir amb totes les obligacions previstes a l'article 14 i requisits per obtenir la condició de beneficiari prevists a l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Prestar col·laboració i facilitar totes les evidències que siguin requerides en l'exercici de les funcions de control que corresponguin a l'Ajuntament de Bunyola. Els beneficiaris d'aquests ajuts, amb la presentació de la sol·licitud de l'ajut, autoritzen expressament a l'Ajuntament a facilitar informació a altres administracions amb l'objecte de dur a terme les tasques de comprovació i control de la mateixa en qualsevol de les seves fases.
 8. Acceptar sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

c)  Memòria explicativa de totes les actuacions a desenvolupar per les quals es demana la subvenció, signada per la persona que ostenti la presidència.

d)  Certificat de la Secretaria de l'associació de l'acord de l'òrgan competent de la mateixa en el qual s'expressi la voluntat de sol·licitar la subvenció per al projecte, contingut en la memòria i autoritzi el seu President a presentar-la.

e)  Certificat de la Secretaria de l'associació en el qual consti la relació actual de càrrecs representatius de l'associació (nom, cognoms, NIF, activitat, adreça de l'activitat, telèfon de contacte) i la relació numerada i actualitzada d'associats a data de sol·licitud de l'ajuda (nom, cognoms, NIF, activitat, adreça de l'activitat, telèfon de contacte).

e)  Certificat de la Secretaria de l'associació amb la transcripció literal de l'acta de l'última reunió ordinària de l'Assemblea General de l'associació.

11.2. D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc.

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un marc temporal determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.

11.3. L'Ajuntament de Bunyola pot sol·licitar qualsevol altra documentació complementària a la prevista en aquestes bases, per completar o aclarir el dret a l'ajuda o la documentació presentada. En el cas que no s'aporti la documentació establerta o la sol·licitada posteriorment, s'entén que la persona sol·licitant desisteix del procediment, amb l'obligació de reintegrar l'ajuda percebuda, si és el cas.

12.  Règim de concurrència

El procediment és de concurrència no competitiva, les sol·licituds es resoldran de forma individual, seran estudiades per ordre de presentació i es concediran les ajudes en el mateix ordre a totes aquelles que compleixin els requisits i les condicions previstes a la convocatòria, fins a l'exhauriment dels fons destinats.

Aquelles sol·licituds que complint els requisits per adquirir la condició de beneficiari els falti algun document preceptiu o d'acreditació se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils per poder presentar en un sol cop tota la documentació que els manqui; en aquest cas, la data de presentació que es tindrà en compte serà la de la presentació de tota la documentació completa.

13. Procediment, resolució i pagament de l'ajuda

13.1. El procediment de concessió es tramita en règim de concurrència no competitiva segons el que estableix l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atenent a raons d'interès públic, econòmic i social ateses les circumstàncies actuals que dificulten la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva. La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

13.2. L'òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria és la Regidoria de Turisme, Comerç i Participació. Rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si escau, requerir a les persones sol·licitants que aportin tota la documentació i informació complementària que s'estimi oportuna per fonamentar la seva sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils. A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per determinar, conèixer i comprovar les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals s'han de valorar les sol·licituds per tal de resoldre l'expedient de concessió d'ajuda.

13.3. D'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 39/2015, en la tramitació de sol·licituds s'ha de guardar l'ordre estricte de presentació. La persona tècnica instructora designada ha d'emetre un informe proposta de resolució respecte de la totalitat o un nombre determinat de sol·licituds, indicant les persones beneficiàries i les quanties de les ajudes corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin estat desestimades. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

13.4. L'òrgan competent per resoldre i concedir l'ajuda és la Regidoria de Turisme, Comerç i Participació. La resolució de concessió ha de determinar la quantia concedida i ha d'incorporar, si és el cas, les condicions i obligacions a què està subjecta la persona beneficiària. La resolució l'ha de dictar l'òrgan competent i l'ha de notificar a les persones beneficiàries mitjançant un anunci a la seu electrònica de l'Ajuntament de Bunyola.

13.5. El pagament d'aquestes ajudes s'ha de fer en un pagament únic a cada associació empresarial beneficiària per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

13.6. La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l'ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Bunyola. L'Ajuntament de Bunyola ha de dictar una resolució en què expressi les circumstàncies que concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si és el cas, la concessió de l'ajuda a la persona o a les persones sol·licitants següents en l'ordre del registre d'entrada.

14.  Publicació de la convocatòria i de la concessió

En compliment dels articles 18 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i 34 del Decret legislatiu 2/2005 pel que s'aprova el text refós de la Llei de subvencions balear, l'Ajuntament de Bunyola ha d'enviar informació sobre aquesta convocatòria i sobre les resolucions de concessió que en derivin a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

El text íntegre d'aquestes bases i de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Bunyola. Les resolucions de concessió de les ajudes es publicaran al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Bunyola.

15. Justificació: forma i termini

15.1 El termini establert per a la justificació de la subvenció és d'un mes a contar des del darrer dia establert com a període subvencionable en el punt 9 d'aquesta convocatòria. Per tant el darrer dia per entregar la justificació serà el 31 d'agost de 2023.

15.2 Per a la justificació de la subvenció, el compte justificatiu inclourà la següent documentació:

1. Memòria descriptiva de les actuacions executades: descripció de les actuacions dutes a terme.

2. Aportació d'evidències de les activitats realitzades: impactes als mitjans de comunicació, còpia de l'emissió i de qualsevol material gràfic que s'editi, etc.

3. Annex 3: Detall de totes les depeses presentades, així com dels ingressos o subvencions que han finançat les activitats subvencionades.

4. Justificació econòmica de les despeses subvencionades descrites a l'annex 3, amb els seus justificants de pagaments (factures) i amb el justificant d'abonament d'aquestes dins el període subvencionat.

L'incompliment de part del beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que donessin lloc a l'atorgament de la subvenció, la variació de la finalitat de les actuacions, la no execució o execució inadequada de la despesa aprovada o la justificació insuficient, podrà comportar la minoració i si escau, la revocació de la subvenció concedida i el seu reintegrament.

Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir la persona beneficiària perquè, en el termini improrrogable de quinze dies, la presenti.  La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat, comporta l'exigència del reintegrament de la subvenció i altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions.

 

​​​​​​​15.3  Forma de presentació:

La Justificació es dirigiran a l'Ajuntament de  Bunyola – Regidoria  de Turisme i Comerç  i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament o telemàticament, amb certificat electrònic, a  www.sedelectronica.bunyola.es o en qualsevol  altra de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

16. Pagament

El pagament de les subvencions es farà mitjançant bestreta del 100% de les subvencions una vegada concedides, sempre que no sigui possible fer el pagament directe. Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir la persona beneficiària perquè, en el termini improrrogable de quinze dies, la presenti.  La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat, comporta l'exigència del reintegrament de la subvenció i altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions.

17. Obligacions dels beneficiaris

L'entitat beneficiària haurà de complir els requisits següents:

a) Incloure la imatge institucional de l'Ajuntament de Bunyola ( logotip) i / o una llegenda on es faci constar el finançament públic de l'Ajuntament, en els materials de difusió i / o informació que s'editin i / o  suports de difusió i / o promoció que s'hagin realitzat.

b) Difondre a les xarxes socials les activitats subvencionades on aparegui el logotip de l'Ajuntament de Bunyola i/o s'esmenti clarament la participació de l'ajuntament.

c) Convidar a L'Ajuntament de Bunyola als actes que organitzi el beneficiari en relació a l'activitat subvencionada.

18. Normativa aplicable

A més de les normes contingudes en la present convocatòria, són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament (RD 887/2006, 21 juliol), i les bases del Pressupost General de l'Ajuntament de 2021.

 

(Signat electrònicament: 2 de novembre de 2022

La regidora de Turisme, Comerç i Participació Delegació de firma per Decret núm. 2019-304 Carmen Parra Arcos)

 

ANNEX I SOL·LICITUD D'AJUDA PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL I AJUDES DESTINADES A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS PER A CONTRIBUIR A L'IMPULS DE L'ECONOMIA LOCAL, PRODUCTE LOCAL I EL TURISME SOSTENIBLE.  

Dades sol·licitant:

Nom social/associació:_____________________________________________________________________________________________

DNI/CIF:_____________________________ Domicili:__________________________________________________________________

Localitat:_____________________________CP:______________Província:_______________________Telèfon:____________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal de l'entitat sol-licitant

Nom i llinatges:__________________________________________________________________________________________________

DNI/CIF:_______________________________ Domicili:________________________________________________________________

Localitat:_____________________________CP:____________Província:___________________Telèfon:__________________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________________________________________

en representació de l'entitat:_________________________________________________________________________________________

en qualitat de ___________________________________________________________________________________________________ .

EXPÒS

Que he tengut coneixement de la convocatòria aprovada per part de l'Ajuntament de Bunyola, de les ajudes per a activitats de promoció de l'economia local i ajudes destinades a associacions empresarials per a contribuir a l'impuls de l'economia local, producte local i turisme sostenible..

Que reunesc tots els requisits establerts a les bases de la convocatòria per ser beneficiari de les ajudes.

Que l'entitat pel qual sol·licito l'ajuda són:

- Nom comercial__________________________________________________________________________________________________

- Ubicació_______________________________________________________________________________________________________

SOL·LICIT

Que em sigui concedit, d'acord amb la convocatòria del procediment de concessió l'ajuda per a activitats de promoció de l'economia local i ajudes destinades a associacions empresarials per a contribuir a l'impuls de l'economia local, producte local i turisme sostenible del terme municipal de Bunyola, l'import de ______________________ €

Signatura del sol-licitant:

Bunyola, _______ de _________________de 2022

 

 

 

 

SENYOR BATLE DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA

 

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL I AJUDES DESTINADES A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS PER A CONTRIBUIR A L'IMPULS DE L'ECONOMIA LOCAL, PRODUCTE LOCAL I TURISME SOSTENIBLE DEL TERME MUNICIPAL DE BUNYOLA.

Dades sol·licitant:

Nom social/associació:_____________________________________________________________________________________________

DNI/CIF:___________________________ Domicili:____________________________________________________________________

Localitat:_____________________________CP:______________Província:_______________________Telèfon:____________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal de l'entitat sol-licitant

Nom i llinatges:__________________________________________________________________________________________________

DNI/CIF:_______________________ Domicili:________________________________________________________________________

Localitat:_____________________________CP:____________Província:___________________Telèfon:__________________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________________________________________

en representació de l'entitat:_________________________________________________________________________________________

en qualitat de ___________________________________________________________________________________________________ .

D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques,

DECLAR, sota la meva responsabilitat:

- Que tenc poder suficient per actuar.

- Que totes les dades de la sol·licitud i de la documentació que adjunt són certes.

- Que l'entitat a la qual represent té el centre de treball o desenvolup/a l'activitat econòmica en el terme municipal de Bunyola.

- Que que l'entitat a la qual represent no ha estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19.

- Que l'entitat a la qual represent està al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament de Bunyola i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

- Que 'entitat a la qual represent compleix les obligacions previstes a l'article 14 i requisits per obtenir la condició de beneficiari prevists a l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Que  l'entitat a la qual represent no concorren en les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

- Que em sotmet/ Que la persona a la qual represent a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa de subvencions vigent.

-Que em compromet / Que la persona a la qual represent es compromet a col·laborar i facilitar tota la documentació que l'Ajuntament de Bunyola em requereixi en relació a les seves funcions de control i fiscalització d'aquesta subvenció. I per tal de dur-les a terme, autoritz expressament a l'Ajuntament de Bunyola perquè, en tot el temps que duri la tramitació, pugui sol·licitar informació a altres administracions per poder fer les comprovacions oportunes.

Signatura del sol-licitant:

Bunyola,____de____________________del  2022

 

 

SENYOR BATLE DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA»

 

ANNEX III JUSTIFICACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS D'AJUDES PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL I AJUDES DESTINADES A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS PER A CONTRIBUIR A L'IMPULS DE L'ECONOMIA LOCAL, PRODUCTE LOCAL I TURISME SOSTENIBLE DEL TERME MUNICIPAL DE BUNYOLA.

Dades sol·licitant:

Nom social/associació:_____________________________________________________________________________________________

DNI/CIF:_______________________ Domicili:________________________________________________________________________

Localitat:_____________________________CP:______________Província:_______________________Telèfon:____________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________________________________________

Dades del representant legal de l'entitat sol-licitant

Nom i llinatges:__________________________________________________________________________________________________

DNI/CIF:_______________________ Domicili:________________________________________________________________________

Localitat:_____________________________CP:____________Província:___________________Telèfon:__________________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________________________________________

en representació de l'entitat:_________________________________________________________________________________________

en qualitat de ___________________________________________________________________________________________________ .

1. RELACIÓ DE LES DESPESES I INGRESSOS QUE HAN FINANÇAT L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA

1.a     DESPESES

Núm Fra.

Data Fra.

Proveïdor

Concepte

Import (Base)

Import (IVA)

Import  (TOTAL)

Data Pagament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b     INGRESSOS

( ) Marqueu aquesta casella en el cas que les activitats únicament s'hagin finançat amb la subvenció de   l'Ajuntament de Bunyola i els fons propis de l'entitat.

En el cas que s'hagin obtingut altres ingressos per finançar l'activitat ompliu la taula següent:

Concepte de l'ingrés i procedència

IMPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Total 

 

 

​​​​​​​2. FACTURES A PRESENTAR O DECLARACIÓ RESPONSABLE ( indicar l'opció triada ):

( ) Es presenten les factures relacionades al punt número 1A (s'han de presentar les factures i els justificants de pagament ).

( ) Declaro, formalment, de l'existència de les factures relacionades al punt número  1  així com el seu pagament.

 

Signatura de la persona sol·licitant o del representant legal

 

___________, ____________de _____________de 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENYOR BATLE DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA