Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 634813
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2022 de l'Ajuntament de sa Pobla

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord de Junta de Govern Local  d'aquest Ajuntament de data 25 d'octubre de 2022,  va aprovar l'Oferta Pública d'ocupació de l'Ajuntament de sa Pobla de l'any 2022 amb el següent literal:

«PRIMER. Aprovar l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022 d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que conté els següents llocs de treball:

1. Accés Lliure per taxa de reposició ordinària (conforme art. 19 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022).

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

SUBGRUP

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

 C

C1 

 1

Tècnic/a informàtica 

PERSONAL LABORAL

NIVELL

EQ.

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

3

C/C1

1

Responsable parc comptadors i xarxa fixa telelectura

2. Taxa reposició extraordinària (subjecte a autorització del ministeri d'Hisenda conforme la Disposició addicional quarta del reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball).

NIVELL

EQ.

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

5

AP

4

Bidell

3

C/C1

1

Administratiu/va Administració General -àrea policía-

4

C/C2

1

Aux. Administratiu/va -àrea Recursos Humans-

3

C/C1

2

Tècnic/a educación infantil

5

AP

1

Ajudant cuina

2

A/A2

1

Responsable biblioteca

4

C/C2

1

Auxiliar museu

5

AP

1

Neteja edificis

4

C/C2

2

Monitors/es esportius/ves (una a mitja jornada)

3. Promoció interna

GRUP

SUBGRUP

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

 C

C1

 3

Administratiu/va Administració General 

A

A2

1

Responsable Recursos Humans

C

C1

2

Administració Especial. Oficial policía

SEGON. Publicar la OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022 en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://sapobla.eadministracio.cat] i en el BOIB per a general coneixement i interposició dels recursos que, en el seu cas, els interessats considerin oportú.

 

TERCER.- Contra el present acord podran els interessats interposar recurs potestatiu de reposició davant la Batlia, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la seva publicació. També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Palma, en el termini de dos mesos, de conformitat amb allò establert als articles 30, 114-c) y 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 8 , 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa. En cas d'optar per la interposició del recurs de reposició, no podran interposar el recurs contenciós - administratiu fins que s'hagi notificat la resolució expressa del recurs o hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense haver rebut la notificació, data en què podrà entendre's desestimat per silenci administratiu. Tot això sense perjudici puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

QUART.-. Convocar les places ofertes en execució de la present OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022 dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

La qual es fa pública en compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la Batliad'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Sa Pobla, a data de signatura electrònica (28 d'octubre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert i Crespí