Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 4833 - Pàgines 23174-23176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4892 - Pàgines 23177-23185

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4893 - Pàgines 23186-23195

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció d’un error a la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’accepta la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’edifici ubicat al camí de Bandrís s/n, de Manacor (Exp. SP 47/2022)

    Número d'edicte 4839 - Pàgines 23196-23197

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes i actuacions per a la cobertura d’aliments i altres necessitats bàsiques de la població en situació de precarietat econòmica i/o risc social per l’any 2022

    Número d'edicte 4779 - Pàgines 23198-23207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 3 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives o rares i de persones amb discapacitat

    Número d'edicte 4879 - Pàgines 23208-23218

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de juny de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 4878 - Pàgines 23219-23230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de juny de 2022 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 4858 - Pàgines 23231-23235

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’any 2022 per rehabilitar edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 4885 - Pàgines 23236-23274

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l’AETIB por la qual se modifica la Resolució del president de l'AETIB, de 21 de febrer de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de la destinació Menorca amb els mercats emissors, per adaptar-la a l’establert al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 4895 - Pàgines 23275-23281

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de desembre de 2021, de cessió dels immobles de l’antiga Cambra Agrària de la plaça de Santa Eulàlia de Palma a l’organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca

    Número d'edicte 4855 - Pàgines 23282-23284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 16 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022 i se n’estableixen les bases

    Número d'edicte 4783 - Pàgines 23285-23296

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajudes destinades a finançar actuacions d’informació i promoció turística desenvolupades pels Ajuntaments de l’illa d’Eivissa entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022

    Número d'edicte 4831 - Pàgines 23297-23309

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB)

    Número d'edicte 4825 - Pàgines 23310-23313

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus 2022

    Número d'edicte 4905 - Pàgines 23314-23315

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió de la Convocatòria de subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2022

    Número d'edicte 4868 - Pàgines 23316-23318

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió Convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2022

    Número d'edicte 4869 - Pàgines 23319-23321

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures d’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades, com a resultat de la prova avaluadora de 20 de maig de 2022, en el marc de la Convocatòria 2022 per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 4899 - Pàgines 23322-23324

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acta de lliurament de dia 2 de juny de 2022, de la cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Llucmajor d’un tram de la via Ma-19A

    Número d'edicte 4907 - Pàgines 23325-23326

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Correcció d’errades de la plantilla de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 4845 - Pàgines 23327-23328

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 16 de maig de 2022, relatiu a la resolució del Recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Ciutadella contra l’acord del Consell Executiu de 20 de desembre de 2021 relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil per al curs 2020/2021 (exp. 1505-2021-000001)

    Número d'edicte 4872 - Pàgines 23329-23330

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 16 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts per el foment de les races autòctones 2022 (exp. 3401-2022-000001)

    Número d'edicte 4860 - Pàgines 23331-23340

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 2 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria que regeixen la concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per l’any 2022 (exp. 5105-2022-000002)

    Número d'edicte 4862 - Pàgines 23341-23350

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 de maig de 2022, relatiu a la concessió d'ajuts de la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i la joventut (de 3 a 17 anys) corresponent a la temporada/curs 2021/2022, activitats relacionades amb l’educació no formal (exp. 7200-2021-000001)

    Número d'edicte 4873 - Pàgines 23351-23365

  • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis que ha subscrit el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 4890 - Pàgina 23366

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva dels Estatuts de la "Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca"

    Número d'edicte 4844 - Pàgines 23367-23376

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de subvencions destinades a les associacions de gent gran amb seu en el municipi de Calvià per a la realització d'activitats dins el programa d’atenció sociocultural de la gent gran del municipi de Calvià per a l’any 2022

    Número d'edicte 4898 - Pàgines 23377-23390

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca que regulen la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre 2022

    Número d'edicte 4887 - Pàgines 23391-23397

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació modificació relació de Llocs de Treball

    Número d'edicte 4835 - Pàgina 23398

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a esportistes i entitats esportives del municipi de Manacor corresponents a l'any 2022

    Número d'edicte 4867 - Pàgines 23399-23421

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • 2a Convocatòria de llicències temporals de taxi 2022

    Número d'edicte 4914 - Pàgina 23422

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Delegació de l'exercici de les funcions de Batlia en el primer tinent de batle

    Número d'edicte 4838 - Pàgina 23423

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva modificació plantilla de personal municipal 2022

    Número d'edicte 4857 - Pàgina 23424

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Bases que han de regir la bases de la convocatòria subvenció per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sistemes d'eficiència energètica tipus alterna o similars al terme municipal de Ses Salines

    Número d'edicte 4852 - Pàgines 23425-23434

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Modificació del sector d'estacionament ora del port de Sóller "zona 5 sector 3"

    Número d'edicte 4866 - Pàgina 23435

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de l’Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 4856 - Pàgines 23436-23437

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Correcció error material delegació de funcions

    Número d'edicte 4891 - Pàgina 23438