Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 320144
Aprovació definitiva dels Estatuts de la "Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada pel Ple Municipal en data 24 de febrer de 2022 es va adoptar acord pel qual es van aprovar inicialment els Estatuts de la “Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca”, així com la constitució d'una Fundació per a la gestió del citat parc.

Durant el període d'informació pública es van presentar al·legacions. Una vegada informades, conforme al que s'estableix en l'article 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local dels Illes Balears, el Ple de l'Ajuntament, mitjançant acord de 26 de maig de 2022, va resoldre aprovar definitivament els Estatuts de la “Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca”, amb les modificacions estimades en el citat acord.

Es publica el text íntegre dels Estatuts en compliment del que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local dels Illes Balears, en relació a l'article 113 de la referida Llei, a l'efecte de la seva entrada en vigor.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia dels Illes Balears en el termini de dos mesos, a comptar des del dia de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contencios administrativa.

 

Calvia, (signat electrònicament, 2 de juny de 2022

El batle

Alfonso Rodríguez Badal)

 

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ DEL PARC ARQUEOLÒGIC DEL PUIG DE SA MORISCA.

TITÒL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació i naturalesa

La Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca és una fundació de caràcter cultural i científica sense ànim de lucre. La seva finalitat és la recerca i la promoció científica, cultural i turística, mitjançant l'adquisició, conservació, restauració, estudi, exposició, posada en valor, divulgació i socialització dels béns de valor històric artístic i arqueològic.

Article 2.- Personalitat jurídica i capacitat

La Fundació té personalitat jurídica i plena capacitat jurídica i d'obrar des de la inscripció de l'escriptura pública de constitució en el Registre de fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense altres limitacions que les establertes en les lleis vigents i en els estatuts aprovats de la fundació.

Article 3.- Domicili i nacionalitat

1.- El domicili de la Fundació ha de radicar en seu del museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, C/ Puig de sa Morisca s/n. Per acord del Patronat i la corresponent modificació estatutària es podrà traslladar dit domicili. Aquesta reforma estatutària s'ha d'inscriure al Registre de fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.- La fundació té nacionalitat espanyola.

Article 4.- Àmbit Territorial d'actuació.

La Fundació ha de desenvolupar les seves activitats principalment en l'illa de Mallorca, en especial al municipi de Calvià, però, ateses les característiques del patrimoni històricoartístic que gestiona, també ha de tenir una especial incidència en la resta de les Illes Balears, en especial a Eivissa. A la vegada, de manera més puntual, pot desenvolupar activitats fora de la Comunitat de les Illes Balears i de l'Estat Espanyol.

Article 5.- Duració de la Fundació

La Fundació s'estableix com de caràcter permanent i tindrà una durada indefinida.

TÍTOL II. OBJECTE, FINS I PERSONES BENEFICIÀRIES.

Article 6.- Fins i activitats.

1.- La Fundació té per objecte la conservació, investigació, restauració, recerca, exposició, valorització, difusió, adquisició i socialització del Patrimoni historicocultural i natural integrat pels béns immobles, mobles i vestigis, així com qualsevol altre senyal de manifestació humana que tingui uns valors naturals, històrics, artístics, arqueològics, paleontològics, etnològics, documentals, bibliogràfics, científics o tècnics. De manera singular, aquestes activitats s'han de centrar en els jaciments, espais naturals, i objectes d'interès historicoartístic del municipi de Calvià i d'altres indrets relacionats amb les dinàmiques històriques observades en el Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca que inclou, principalment, el conjunt de les Illes Balears, i en especial, de manera més concreta, Eivissa. A la vegada, la Fundació també té com a finalitat totes les accions de recerca, culturals, mediambientals, educatives, de promoció turística i d'altre índole que estiguin vinculades amb el patrimoni historicocultural definit a l'anterior paràgraf.

2.- Per a la consecució dels fins generals mencionats en el punt anterior, la Fundació, directament o en col·laboració amb altres institucions, ha de desenvolupar algunes de les activitats específiques que es detallen a continuació. Aquesta relació és a títol enunciatiu, no limitatiu:

- Adquisició, conservació i restauració dels béns que tinguin valors propis del patrimoni cultural i natural.

- Posada en valor i socialització del patrimoni natural i cultural.

- Recerca, exposició i divulgació del Patrimoni natural i cultural.

- Desenvolupament de projectes arqueològics.

- Estudi, custòdia, conservació i difusió dels fons materials que estiguin en dipòsit al Museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca.

- Assessorament tècnic i científic en qüestions relacionades amb el patrimoni natural i cultural objecte de la Fundació.

- Realització d'activitats, actuacions o projectes de tota mena per potenciar el foment de la recerca, la divulgació, la conservació i la socialització dels fons mobles i immobles custodiats per la Fundació.

- Organització d'exposicions i acolliment d'exposicions no generades per la Fundació.

- Organització de reunions, conferències, congressos, seminaris, cursos i altres activitats similars dins de l'àmbit de les activitats formatives en general.

- Organització d'activitats didàctiques i educatives en tots els nivells de l'educació reglada i fora d'aquesta.

- Realització, edició i publicació d'estudis i informes que sorgeixin de les activitats objecte de la Fundació.

- Publicació i difusió de treballs de caràcter científic, divulgatiu i didàctic.

- Desenvolupament d'activitats de promoció turística en relació amb el patrimoni historicoartístic i natural objecte de la Fundació.

- Promoció de la col·laboració i participació directa o indirecta en aquest conjunt d'activitats de persones naturals o jurídiques, públiques o privades.

- Promoció de qualsevol activitat que permeti potenciar els fins estatutaris de la Fundació i que serveixin al millor compliment dels fins generals enunciats en aquest article.

3.- Per ajudar al compliment dels fins fundacionals, la Fundació pot fer per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats, totes les activitats, incloses les mercantils o industrials, que, directament o indirectament, coincideixin amb l'objectiu de la Fundació, sense que en cap cas, la realització de les activitats mercantils pugui constituir-ne activitat principal.

4.- Correspon als òrgans de la Fundació determinar la manera en què s'han d'assolir els fins enumerats en aquest article.

Article 7. Persones beneficiàries

1.- Seran potencials beneficiàries de la Fundació qualsevol col·lectivitat de persones naturals o jurídiques.

2.- La Fundació ha d'atorgar amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats que, reunint les condicions expressades anteriorment, consideri el Patronat que són legítimes beneficiàries d'aquests, d'acord amb les bases, normes o regles que s'estableixin a tal efecte.

3.- Ningú pot al·legar davant de la Fundació el dret preferent a gaudir dels beneficis, ni imposar atribució a persona o entitat determinada.

TITÒL III. ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 8.- Òrgans de la Fundació.

La Fundació està composta pels següents òrgans:

1.- El Patronat.

2.- La Direcció i Gerència Administrativa i Financera.

3.- La Direcció Cientificotècnica.

SECCIÓ I. EL PATRONAT

Article 9.- El Patronat

La Fundació ha de ser regida pel Patronat, màxim òrgan de govern, representació i administració de la Fundació. Correspon a aquest vetlar pel compliment dels fins fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets integrants del patrimoni de la Fundació, mantenint-ne el rendiment i la utilitat. Ha d'exercir les seves facultats segons el que disposen en aquests Estatuts i l'ordenament jurídic vigent. Pot demanar l'assessorament de personalitats de reconegut prestigi i d'institucions de relleu en tots els aspectes que consideri oportú.

Per tal d'assolir els fins fundacionals, el Patronat pot aprovar normes pròpies d'organització i funcionament intern, respectant en tot moment l'establert en aquests Estatuts i en la legislació aplicable en vigor.

Article 10.- Composició del Patronat

1.- El patronat l'han de compondre sis membres permanents, titulars i suplents, i tres membres electius, permanents i suplents.

La composició del patronat haurà de ser paritària, o en tot cas, equilibrada.

2.- Són membres permanents de la Fundació.

  • El batle o la batlessa, o persona en qui delegui, en representació de l'Ajuntament de Calvià.
  • El conseller o consellera, en representació del Govern de les Illes Balears, o la persona en qui delegui, que tingui atribuïdes les funcions de Patrimoni Històric.
  • El conseller executiu, o consellera executiva, o persona en qui delegui, del Consell Insular de Mallorca, que tingui atribuïdes les funcions de Patrimoni Històric.
  • El rector o rectora de la Universitat de les Illes Balears, o per delegació, el vicerector o vicerectora de recerca o qui assumeixi la seva competència en matèria de recerca, en representació de la Universitat.
  • Dues persones designades per l'Ajuntament de Calvià (titulars i suplents).

3.- Són membres electius del Patronat els designats per aquest d'entre aquelles persones o entitats que tinguin la consideració de benefactores o protectores de la Fundació, segons el previst en l'apartat segon de l'article 19 d'aquests Estatuts.

4.- Han d'assistir a les sessions del Patronat, amb veu i sense vot, les següents persones:

  • El director o directora gerent de la Fundació, o personal funcionari o laboral de la Fundació en qui delegui.
  • El director o directora cientificotècnica, o personal funcionari o laboral de la Fundació en qui delegui. En cas que la direcció tècnica sigui persona jurídica, ha de nomenar un representant.

Article 11.- Inici i cessament del càrrec de patró o patrona

Els patrons i patrones permanents han de desenvolupar les seves funcions de forma indefinida.

Els patrons i les patrones electius formen part de la Fundació per un període de quatre anys. Al final d'aquest període s'han de tornar a elegir, per part dels patrons i patrones permanents, els patrons i les patrones electes, els quals poden repetir els mateixos patrons i patrones electes.

Les persones jurídiques públiques o privades que conformin els patrons i patrones electes han de designar a la persona natural que els representi i comunicar-ho a la secretaria del Patronat mitjançant l'oportú document o certificació acreditativa, que pot preveure la figura de titular i suplent.

El cessament de les persones naturals en representació dels membres electes es produirà amb l'oportuna comunicació cursada pels Patrons i Patrones que representen.

En qualsevol cas, el càrrec de Patró o Patrona serà gratuït, sense perjudici de reemborsar les despeses degudament justificades en l'exercici del càrrec funció, tal com preveu la normativa vigent.

Article 12.- Atribucions i obligacions del Patronat

1.- Complir i fer complir fidelment els fins fundacionals d'acord amb la normativa vigent i amb aquests Estatuts.

2.- Administrar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació obtenint-ne ple rendiment i utilitat conformement als criteris econòmics, financers i cientificotècnics del bon gestor i d'acord amb la normativa vigent .

3.- Assistir a les reunions del Patronat i vetlar per la legalitat dels acords que s'adoptin.

4.- Aprovar els pressuposts i els comptes anuals, així com el pla d'actuació que ha d'incloure els objectius i activitats que s'han de desenvolupar en l'exercici anual, així com informació financera sobre ingressos i despeses imputables a les activitats.

Per a l'aprovació del pressupost anual és necessari que, amb anterioritat, el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament del Calvià, com a membres permanents del Patronat que aporten recursos econòmics, mitjançat els seus representats al Patronat de la Fundació, hagin aprovat per consens la seva aportació al pressupost anual de la Fundació, que s'ha de distribuir percentualment, tal com s'estableix en l'article 20 d'aquests estatuts. En cas que no s'arribi a un consens, s'aprovarà l'aportació que varen fer aquestes institucions en l'exercici pressupostari anterior.

5.- Aprovar reglaments de règim intern i crear els òrgans de govern de la Fundació.

6- Atorgar la condició de persona benefactora o protectora de la Fundació i definir-ne la denominació i el règim de col·laboració, així com les altres funcions que estableix l'article 19.

7.- Modificar els Estatuts, així com decidir la fusió o liquidació de la Fundació.

Article 13.- Funcionament del Patronat

1. El Patronat ha de fer sessions ordinàries i extraordinàries.

2. Les sessions ordinàries, que podran ser tant en forma presencial com a distància, han de tenir caràcter semestral i tractar necessàriament dels següents assumptes:

a) Revisió de l'activitat de la Fundació en el semestre anterior de la gestió de la direcció - gerent i la direcció científica i tècnica.

b) Estudi i aprovació del pla d'actuació, del pressupost d'explotació i de capital i altra documentació pressupostària, dels comptes anuals, del grau de compliment del pla d'actuació i de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.

c) Estudi i aprovació, si n'és el cas, de les altres propostes que formuli la presidència o el Consell Assessor Tècnic.

d) Qualsevol altre assumpte inclòs en l'ordre del dia.

3. Les sessions extraordinàries s'han de fer quan la presidència ho consideri necessari. S'han de convocar de la mateixa manera que les ordinàries i sempre que ho sol·liciti un terç dels membres del Patronat.

4. La convocatòria de les reunions del Patronat correspon a la presidència i la secretaria l'ha de comunicar als altres patrons i patrones, a través de mitjans electrònics, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, tal i com estableix l'article 9.2 del RD 1337/2005, excepte quan, reunits tots els patrons i patrones, així ho acordin per unanimitat.

A la convocatòria s'ha d'unir necessàriament l'ordre del dia, la informació necessària per als debats, les condicions en què s'ha de fer la sessió, el sistema de connexió i, si n'és el cas, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en la reunió.

L'ordre del dia és fixat per la presidència i ha d'incloure les peticions de qualsevol dels patrons i les patrones si n'hi hagués, i s'ha de comunicar als altres patrons i patrones per conducte de la secretaria.

5. Les sessions s'han de fer en primera convocatòria amb assistència de la majoria absoluta legal dels i les vocals del Patronat. Si no hi ha aquesta majoria, s'ha de fer la reunió en segona convocatòria, una hora més tard.

6. La persona amb funcions de secretaria del Patronat ha de facilitar la comunicació, en temps real, de la informació i la constitució a distància de les sessions, amb respecte a les garanties establertes en aquests Estatuts.

7. La presidència del Patronat pot sol·licitar, per raons científiques, tècniques, de gestió o de qualsevol altra índole, l'assistència a les reunions, amb veu i sense vot, de les persones que consideri convenients, per a una millor il·lustració dels assumptes a tractar.

8. Els acords del Patronat, vàlidament constituït, s'han de prendre per majoria simple dels vots dels Patrons i Patrones. La presidència ha de dirimir amb el seu vot els empats.

Això no obstant, és necessària la majoria absoluta en els següents assumptes:

a) La modificació dels Estatuts de la Fundació.

b) El canvi de domicili de la Fundació.

c) L'extinció de la Fundació.

d) L'aprovació de les noves activitats a desenvolupar per la Fundació que no estiguin relacionades en l'art. 6.2.

e) L'establiment dels requisits que, en cada cas, hagin de complir els particulars o ens públics, per a poder incorporar-se com a persones Benefactores o Protectores de la Fundació, prevists en l'art. 19 dels Estatuts.

9. La secretaria del Patronat ha d'aixecar acta de la sessió, amb les següents especificacions:

a) Lloc i data de la reunió.

b) Llista de patrons i patrones assistents.

c) Ordre del dia.

d) Assumptes tractats i deliberacions.

e) Acords adoptats.

Els patrons i patrones tenen dret a sol·licitar la transcripció íntegra de les seves intervencions i propostes, sempre que n'aportin en el mateix acte o en el termini assenyalat per la presidència, el text corresponent, que la secretaria podrà fer constar en l'acta o bé unir a aquesta en còpia. El previst en aquest apartat és aplicable a la formulació de vots particulars contraris al parer majoritari.

10. Les actes s'han d'aprovar en la següent sessió, encara que la secretaria pot certificar acords específics abans de l'aprovació de l'acta fent constar aquesta circumstància, i sempre amb el vistiplau de la presidència.

No obstant el previst en el paràgraf anterior, l'acta pot ser aprovada en la mateixa sessió si la naturalesa dels assumptes debatuts i dels debats i votacions ho permeten.

Els acords presos a les reunions són executius des de la seva adopció, tret de previsió expressa que no ho siguin fins a l'aprovació de l'acta on consten.

11. Els patrons i patrones han d'exercir el seu càrrec de forma gratuïta, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el càrrec els ocasioni en l'exercici de la seva funció.

Article 14.- La presidència

1.- La presidència del Patronat és el Batle o Batlessa de l'Ajuntament de Calvià.

2.- Atribucions:

a) Exercir la representació de la Fundació .

b) Acordar la convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries dels òrgans de govern de la Fundació, fixar l'ordre del dia de cada sessió i presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats, i suspendre'ls per causes justificades.

c) Donar el vistiplau de les actes i de les certificacions dels acords de la Fundació.

d) Complir i fer complir aquests Estatuts i els acords adoptats pel Patronat.

e) Qualsevol altra facultat que, legalment o estatutàriament, li pugui ser atribuïda.

Article 15.- La secretaria

1.- La secretaria ha de ser designada pel Patronat. Aquest càrrec el pot exercir una persona que no sigui membre del Patronat. En aquest darrer cas, aquesta persona tindrà veu però no vot.

2. Les funcions de la secretaria són les següents:

a) Assistir com a tal a les sessions del Patronat.

b) Comunicar la convocatòria i l'ordre del dia de les sessions d'acord amb les indicacions del president.

c) Redactar i signar les actes de les sessions amb el vistiplau de la presidència, custodiar-les i custodiar-ne la transcripció als llibres d'actes i les resolucions corresponents.

d) Tenir cura de la tramitació dels acords del Patronat i custodiar l'arxiu de la documentació corresponent.

e) Expedir certificats dels acords i resolucions adoptats pels òrgans de Govern, amb el vistiplau de la presidència.

f) Altres funcions que li encomanin els òrgans competents per raó de les seves atribucions.

Article 16.- La vicepresidència

1.- La vicepresidència ha de ser elegida a proposta del president o presidenta d'entre els patrons i patrones permanents.

2.- Correspon a la vicepresidència fer les funcions de la presidència en els casos de vacant, absència o malaltia. Pot actuar també en representació de la Fundació en els supòsits en què així es determini per acord del Patronat.

SECCIÓ II. Direcció Gerent i Direcció cientificotècnica

Article 17.- La Direcció Gerent de la Fundació

1.- Designació i cessament.

La Direcció o gestió ordinària administrativa i econòmica de les activitats de la Fundació és responsabilitat del director o la directora gerent. Aquest ha de ser designat pel patronat a proposta de la presidència i sotmetre's al control de Patronat.

Una vegada designada, formarà part dels membres permanents del Patronat i altres òrgans de la Fundació amb vot i veu, tret de les qüestions que afectin la seva renovació o cessament. Deixarà de formar part del Patronat i altres òrgans de govern en dimitir o cessar en el seu càrrec.

El procediment selectiu ha d'atendre als principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat, garantint-se la publicitat i concurrència.

2.- Requisits

El lloc de feina de Direcció Gerent de la Fundació té la consideració de personal directiu, d'acord amb l'establert a la Llei reguladora de bases de règim local i la normativa bàsica dels empleats públics.

Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser personal funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions públiques del Grup A1, o equiparable, o ser un professional del sector privat i acreditar més de cinc anys d'experiència com a titulat o titulada superior.

3.- Atribucions

El Patronat li assignarà, mitjançant corresponent apoderament, l'exercici de les facultats de gestió que es considerin oportunes, sempre dintre dels límits legals i dels acords i directrius assenyalats pel mateix Patronat.

Sense perjudici d'altres atribucions, correspon a la Direcció Gerent, la gestió econòmica i administrativa dins la gestió ordinària de la Fundació, amb la finalitat d'impulsar els fins generals i les activitats específiques pròpies de l'entitat.

Per a dur a terme aquestes funcions pot contractar el personal que es consideri necessari.

La Direcció Gerent ha de retre comptes de la seva gestió davant el Patronat de la Fundació i treballar de manera coordinada amb la direcció cientificotècnica.

Article 18.- La direcció cientificotècnica.

1.- Designació i cessament.

La Direcció cientificotècnica de les activitats de la Fundació ha de ser designada pel Patronat a proposta de la presidència i sotmetre's al control del Patronat.

Una vegada designada, formarà part dels membres permanents del Patronat i altres òrgans de la Fundació amb vot i veu, tret de les qüestions que afectin la seva renovació o cessament. Deixarà de formar part del Patronat i altres òrgans de govern en dimitir o cessar en el càrrec.

2.- Requisits

La direcció tècnica podrà ser una persona física o jurídica.

En el cas de persona física, el lloc de feina tindrà la consideració de personal directiu, d'acord amb l'establert a la Llei reguladora de bases de règim local i la normativa bàsica dels empleats i empleades públiques.

Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser personal funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions públiques del Grup A1, o equiparable, o ser un professional del sector privat i acreditar més de cinc anys d'experiència com a titulat o titulada superior. En ambdós casos la persona designada ha d'acreditar més de cinc anys d'experiència com a titulat o titulada superior en la gestió i direcció de projectes arqueològics.

En el cas que la direcció tècnica sigui persona jurídica, aquesta ha de nomenar una representant que compleixi els requisits de ser personal funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions públiques del Grup A1, o equiparable, o ser un professional del sector privat. En cas que el o la representant sigui membre d'una Universitat haurà de ser titular d'universitat o catedràtic. En cas de ser membre d'una universitat, la persona anomenada com a representant pot compatibilitzar la direcció tècnica amb les altres tasques pròpies, compatibilitat que s'ha d'articular mitjançant un conveni entre ambdues institucions (Fundació i universitat o fundació universitària corresponent). En tots els casos, la persona que actuï com a representant ha d'acreditar més de cinc anys d'experiència com a titulat o titulada superior en la gestió i direcció de projectes arqueològics.

3.- Atribucions

Sense perjudici d'altres atribucions a proposta del Patronat, li correspon a la direcció cientificotècnica la gestió científica i tècnica dels béns tant immobles com mobles historicoartístics dipositats en el Museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca o que gestioni la Fundació, tant pel que fa a les actuacions de protecció, recerca i posada en valor, com a les de difusió i promoció, amb la finalitat d'impulsar els fins generals i les activitats específiques pròpies de la Fundació.

Per a la realització d'aquestes funcions es pot disposar de personal propi o extern sempre que es consideri oportú.

La Direcció Cientificotècnica ha de retre comptes de la seva gestió davant el Patronat de la Fundació i ha de treballar de manera coordinada amb la Direcció Gerent.

SECCIÓ III. PERSONES BENEFACTORES O PROTECTORES DE LA FUNDACIÓ

Article 19.- Persones Benefactores o Protectores de la Fundació

1.- La Fundació pot reconèixer un estatus especial a les persones físiques o jurídiques que col·laborin de manera estable amb la Fundació per al compliment dels seus fins. Per acord del Patronat s'ha de regular la denominació i règim d'aquestes col·laboracions. La duració com a Persones Benefactores o Protectores de la Fundació és de quatre anys. S'estableix la possibilitat de prorrogar-se aquesta situació sempre en períodes de quatre anys.

2.- En qualsevol cas, tenen la consideració de Persones Benefactores o Protectores de la Fundació, i així ho ha de reconèixer el Patronat, les persones físiques o jurídiques que aportin o garanteixin una aportació econòmica anual a la Fundació, a definir pel Patronat, durant un mínim de quatre anys.

3.- També poden tenir aquesta condició les persones o institucions en què concorrin circumstàncies especials de dedicació i suport a la cultura dins dels àmbits definits pels fins de la Fundació. En aquests casos, el Patronat pot nomenar les dites persones físiques o jurídiques com a benefactors o protectors de la Fundació.

TITÒL IV. RÈGIM PATRIMONIAL I ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ

Article 20.- Dotació fundacional

La dotació fundacional ha d'estar integrada per tots els béns i drets que aporten els patrons i patrones permanents.

A tal afecte, els Patrons i patrones permanents aporten:

A.- L'Ajuntament de Calvià

- La cessió gratuïta a la Fundació l'ús i gestió del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, del seu museu i dels jaciments assimilats al Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca i d'altres que es vagin integrant dintre d'aquesta categoria.

- El 50 % de la quantitat anual que aportin econòmicament les persones membres permanents del Patronat, a excepció de la UIB, que no aporta recursos econòmics, per tal de cofinançar el conjunt d'activitats de la Fundació. Aquesta aportació econòmica ha d'haver estat consensuada entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià, tal com s'estableix a l'article 12.4 dels presents estatuts.

- Possibilitat de dotar la Fundació de recursos humans o materials per donar suport al seu funcionament correcte, garantint, en qualsevol cas, l'existència dels recursos necessaris per executar la despesa corrent necessària per al funcionament de la Fundació. Aquestes aportacions opcionals de materials i recursos humans, han de computar a l'aportació econòmica corresponent a l'Ajuntament de Calvià.

- El compliment de les obligacions establertes en l'article 12.1.

B.- El Govern Balear, a través de la Conselleria que exerceixi en cada moment les funcions relacionades amb el Patrimoni Històric.

- L'autorització, mitjançant la signatura d'un comodat, del dipòsit del materials arqueològics del municipi de Calvià al museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca.

- El 25 % de la quantitat anual que aportin econòmicament les persones membres permanents del Patronat, a excepció la UIB, que no aporta recursos econòmics, per tal de cofinançar el conjunt d'activitats de la Fundació. Aquesta aportació econòmica ha d'haver estat consensuada entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià, tal com s'estableix a l'article 12.4 dels presents estatuts.

- Possibilitat de dotar la Fundació de recursos humans o materials per donar suport al seu funcionament correcte, garantint, en qualsevol cas, l'existència dels recursos necessaris per executar la despesa corrent necessària per al funcionament de la Fundació. Aquestes aportacions opcionals de materials i recursos humans, han de computar a l'aportació econòmica corresponent al Govern de les Illes Balears.

- El compliment de les obligacions establertes en l'article 12.

C.- El Consell Insular, a través del Departament que en cada cas exerceixi les funcions de Patrimoni Històric.

- L'autorització del dipòsit de material arqueològic procedent del municipi de Calvià des l'assumpció de les competències en qüestions de patrimoni històric per part del Consell Insular, sempre que compti amb els corresponents informes tècnics, determinats a la normativa vigent.

- Aportació del 25 % de la quantitat anual que aportin econòmicament les persones membres permanents del Patronat, a excepció la UIB, que no aporta recursos econòmics, per tal de cofinançar el conjunt d'activitats de la Fundació. Aquesta aportació econòmica ha d'haver estat consensuada entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià, tal com s'estableix a l'article 12.4 dels presents estatuts.

- Possibilitat de dotar la Fundació de recursos humans o materials per donar suport al seu funcionament correcte, garantint, en qualsevol cas, l'existència dels recursos necessaris per executar la despesa corrent necessària per al funcionament de la Fundació. Aquestes aportacions opcionals de materials i recursos humans, han de computar a l'aportació econòmica corresponent al Consell Insular de Mallorca.

- El compliment de les obligacions establertes en l'article 12.1.

D.- La Universitat de les Illes Balears.

- La Universitat ha de donar suport a la recerca científica al Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca mitjançant el grup de recerca ArqueoUIB, els serveis cientificotècnics i altres grups de recerca que hi estiguin interessats.

- Ha de potenciar i donar suport a les activitats didàctiques i pedagògiques que es puguin relacionar amb l'alumnat universitari o no universitari dins del marc d'actuació de la UIB. Entre d'altres, la realització de pràctiques de grau i màster, la possibilitat d'habilitar beques de col·laborador de departament o altres tipus de beques.

- L'assessorament i suport tècnic en el desenvolupament d'activitats i materials didàctics i pedagògics al Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca. A tal efecte, s'han de firmar addendes de col·laboració, si n'és el cas, entre la Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca i la Universitat de les Illes Balears.

- El compliment de les obligacions establertes en el article 12.1

Article 21.- Composició del patrimoni

El Patrimoni de la Fundació ha d'estar compost per tots els béns i drets que aporten els patrons i patrones permanents, persones benefactores o protectores de la Fundació, així com per les successives aportacions, donacions, liberalitats, subvencions o qualsevol altre recurs o bé que la Fundació pugui obtenir.

L'administració i disposició del patrimoni de la Fundació correspon al Patronat en la forma establerta en aquests Estatuts i està subjecte a la legislació vigent en aquesta matèria.

Article 22.- Finançament

Les activitats que desenvolupi la Fundació s'han de finançar mitjançant:

- Els recursos aportats per les persones membres permanents.

- Els recursos aportats per les persones benefactores o protectores o altres persones jurídiques o físiques que aportin recursos.

- El resultat de l'exercici per si mateix d'explotacions econòmiques coincidents amb l'objecte o finalitat específica de la Fundació. Entre d'altres, els recursos obtinguts per entrades o activitats que dugi a terme la Fundació coincidents amb els seus fins.

- Les donacions, quotes, herències, llegats i altres béns que la Fundació pugui adquirir per qualsevol títol en compliment dels seus fins, d'acord amb l'art. 22 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.

- Subvencions i ajudes concedides per les diferents Entitats públiques o privades tant de l'àmbit autonòmic com estatals, de la Unió Europea o internacionals.

- Qualsevol dels altres admesos per dret.

Article 23.- Comptabilitat

1.- La Fundació ha de dur una comptabilitat ordenada i adequada, i ha d'ajustar la seva activitat i funcionament al que disposa la normativa. A aquest efecte, ha de disposar d'un control comptable i de l'administració correcta dels béns mitjançant la gestió diària del/la director/a gerent i el seguiment per part del Patronat.

2.- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural

3.- En la gestió economicofinancera, la Fundació s'ha de regir d'acord amb els principis i criteris generals determinats per la normativa vigent, d'acord amb els articles 26 i següents del Reial Decret 1337/2005, d'11 de novembre del Reglament de fundacions.

Article 24.- Règim financier

En la gestió econòmicofinancera, la Fundació s'ha de regir d'acord amb els principis generals determinats en la normativa vigent.

Article 25.- Rendició de comptes

1.- Durant el quatre primers mesos de cada exercici la direcció gerent ha de presentar al Patronat de la Fundació, que els ha d'aprovar i presentar on determini la llei, els següents documents referits al exercici econòmic anterior:

- L'inventari valorat dels béns i drets de la Fundació.

- El llibre de comptes.

- L'exercici comptable i fiscal.

- Una memòria expressiva de les activitats duites a terme i de la gestió econòmica. La memòria inclourà, si n'és el cas, les variacions patrimonials i canvis en la direcció, així com totes les incidències que la legislació aplicable determini.

2.- De la mateixa manera, en els darrers tres mesos de cada exercici, la direcció gerent ha de presentar al Patronat, per a la seva aprovació, els pressuposts corresponents a l'exercici següent, acompanyats d'una memòria explicativa.

TITÒL V. MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ

Article 26.- Modificació estatutària.

Per acord del Patronat, es poden modificar els estatuts de la Fundació, seguint, a aquests efectes, el quòrum, les majories i els procediments establerts per la legislació vigent i aquests Estatuts. La modificació dels estatuts requerirà l'acord del Patronat adoptat pel vot favorable de la meitat més un de tots els patrons i patrones de la Fundació.

La nova redacció dels estatus s'ha de fer en escriptura pública i inscriure's en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 27 Fusió i extinció

1.- La Fundació té una duració il·limitada. El Patronat pot proposar la fusió amb una altra fundació o acordar-ne l'extinció en els termes establerts en la legislació vigent i amb acord previ del Patronat. Aquesta fusió s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.- Són causes d'extinció de la Fundació

- La impossibilitat de dur a terme el fi fundacional, sense perjudici de la possibilitat de modificar-ne els Estatuts perquè la Fundació pugui actuar de manera satisfactòria.

- Quan es dugui a terme la fusió amb una altre Fundació.

- Quan hi concorri alguna circumstància prevista en l'acte constitutiu, en els estatuts o a les lleis vigents.

3.- L'extinció de la Fundació, tret del supòsit de fusió, donarà lloc a l'obertura d'un procediment de liquidació. Aquest procediment l'ha de dur a terme el Patronat d'acord amb la normativa vigent.

4.- Els béns i drets resultants de la liquidació s'han de destinar a l'Ajuntament de Calvià, amb l'obligació de mantenir el destí cultural previst en aquests estatuts. Els béns que no siguin propietat plena de la Fundació han de revertir als propietaris, siguin patrons, patrones o no.