Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 322128
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’any 2022 per rehabilitar edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 10 de març de 2018 es va publicar en el BOE núm. 61 el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Aquest Reial decret estableix que, per finançar les actuacions previstes en el programa de foment de la regeneració i renovació urbanes, és necessari formalitzar acords específics entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la participació dels ajuntaments en el terme municipal dels quals s'hagi d'actuar. Aquests acords han de tenir lloc en el marc de les comissions bilaterals de seguiment del Pla.

D'acord amb l'article 47 del Reial decret 106/2018, el Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural té com a objecte finançar la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics, entre d'altres, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament.

El 2 d'agost de 2018 el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen signar un conveni de col·laboració per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOE núm. 198, de 16 d'agost de 2018). L'objecte del conveni és establir les pautes de col·laboració i els compromisos mutus de les parts, amb la finalitat de garantir l'execució del Pla esmentat en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l'acció coordinada de les dues administracions.

Per donar compliment al que disposen les normes anteriors, el 31 d'octubre de 2018 el Ministeri de Foment, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Manacor varen signar l'Acord de la Comissió Bilateral relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana i rural de Manacor, dins l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

El dia 29 de juny de 2017 es va publicar en el BOIB núm. 79 l'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatge, les quals gestioni o estableixi l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 25 d'aquesta Ordre de bases estableix que les convocatòries poden preveure la col·laboració d'entitats, quant a la realització de funcions materials i tècniques derivades de la instrucció o gestió d'aquestes subvencions amb subjecció a les normes que estableixen els articles 26 a 28 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als termes que, si escau, s'estableixen en la convocatòria i en el conveni mitjançant el qual s'ha de concretar la col·laboració.

Les bases reguladores preveuen que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquestes bases s'han d'aprovar amb una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'habitatge i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, en concret a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, el foment de la rehabilitació d'immobles i el foment de la regeneració i renovació d'àrees urbanes i espais públics.

Per tot això, de conformitat amb l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i l'article 11 de l'Ordre de bases esmentada, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases de la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (document signat electrònicament: 26 de maig de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

Primer

Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

Segon

Objecte de les ajudes

Les ajudes d'aquest programa de foment de la regeneració i renovació urbanes tenen com a objecte el finançament per a l'execució d'obres de rehabilitació en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé en habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor.

Tercer

Normativa aplicable

La sol·licitud, la tramitació i la resolució de les ajudes que preveuen aquestes bases es regeixen per:

— La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

— El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

— El Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

— El Conveni de col·laboració de 2 d'agost de 2018 entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

— L'Acord de la Comissió Bilateral de 31 d'octubre de 2018 relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor.

— L'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017 (publicada en el BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017), per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatge, les quals gestioni o estableixi l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La resta de disposicions que es dictin en desplegament d'aquesta normativa.

— La resolució de convocatòria de les ajudes.

 

Quart

Requisits dels beneficiaris

Quant als edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé als habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera que siguin objecte de l'actuació subvencionable, poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat o emancipades que siguin residents a les Illes Balears i que tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Els consorcis i els ens associatius per a la gestió d'habitatges que acreditin la seva condició mitjançant un contracte vigent amb la propietat de l'edifici d'habitatges per un termini suficient, pel qual se'ls atorgui la facultat expressa per dur a terme les obres subvencionables d'acord amb aquesta convocatòria.

Cinquè

Prohibicions per ser-ne beneficiaris

No poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

a) Aquells que incorrin en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; i en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

b) Aquells que hagin estat subjectes d'una revocació d'alguna de les ajudes concedides per causes imputables als sol·licitants, de les que es preveuen en aquest Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 o en anteriors plans estatals o autonòmics d'habitatge.

 

Sisè

Actuacions subvencionables

1. Les actuacions subvencionables són les que es preveuen en els articles 36, 43 i 51 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2011, i poden ser obres de conservació, consistents en l'execució d'obres de rehabilitació, de treballs de manteniment, d'intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en els elements comuns dels edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, com en les zones privatives dels habitatges individuals d'aquests edificis; o bé en l'execució d'aquestes obres en els habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera; així com obres de millora de l'accessibilitat i obres de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat; en tots els casos, amb la finalitat d'adequar aquests habitatges a la normativa vigent.

2. Les actuacions subvencionables han d'estar iniciades a partir del 8 d'abril de 2020, data en què el conseller de Mobilitat i Habitatge va signar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i l'Ajuntament de Manacor amb motiu de la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

3. En el moment de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les actuacions subvencionables poden estar acabades, iniciades i no acabades, o no iniciades.

Setè

Crèdit pressupostari

1. D'acord amb el Reial decret 106/2018, el Conveni de col·laboració de 2 d'agost de 2018 i l'Acord de la Comissió Bilateral de 31 d'octubre de 2018, les ajudes regulades en aquesta Resolució s'han d'abonar amb càrrec a les partides pressupostàries i per les quanties màximes i anualitats que s'indiquen a continuació:

Partida pressupostària

Import

Anualitat

25501 431B02 78000 00 (FF18030)

105.242,68 €

2022

25501 431B02 78000 00 (FF18030)

100.000,00 €

2023

2. La concessió de les ajudes que regula aquesta convocatòria està limitada pel crèdit pressupostari que s'hi inclou. No obstant això, les quanties màximes es poden incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La modificació esmentada, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Vuitè

Pressupost protegible

1. El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està integrat pel pressupost del cost de l'actuació subvencionable, que pot incloure els honoraris dels professionals que hi intervenen, el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics, els certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que estiguin justificades degudament. El pressupost protegible no inclou els tributs, els imposts o les taxes que, en tot cas, s'han de fer constar de manera separada.

2. El pressupost de les obres emès per l'empresa constructora s'ha de presentar desglossat degudament per a cada tipus d'obra, amb descripció de partides, amidaments i preus unitaris.

3. El cost subvencionable de l'actuació no pot superar els costs mitjans de mercat que corresponguin. A aquest efecte, es consideren costs mitjans de mercat els preus establerts pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears multiplicats per dos. El cost dels certificats, informes i projectes tècnics subvencionables tampoc no pot superar els barems orientatius establerts pels col·legis professionals respectius.

4. Quan l'import del cost subvencionable de l'actuació sigui igual o superior a 40.000,00 €, els interessats han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, prèviament a la contractació de l'obra, en la forma i amb els requisits establerts en l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i han d'aportar una memòria justificativa sobre l'oferta elegida, que han de valorar tant els serveis tècnics competents de l'Ajuntament de Manacor com la Comissió Avaluadora.

Novè

Criteris de valoració

1. La comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir l'ordre de prelació, s'ha de fer d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen a continuació.

2. En la concessió de les ajudes tenen prioritat les actuacions que inclouen un nombre més elevat de tipus d'actuacions subvencionables respecte de les que n'inclouen un nombre inferior, i també són prioritàries les actuacions que es duen a terme en edificis o habitatges que tenen més antiguitat respecte de les que s'executen en edificis o habitatges més moderns, d'acord amb la ponderació i puntuació següents:

a) Segons el nombre i el tipus d'actuacions sol·licitades:

— Sol·licituds per fer únicament actuacions per a la conservació i la rehabilitació: 1 punt.

— Sol·licituds per fer únicament actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat: 1 punt.

— Sol·licituds per fer únicament actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat: 1 punt.

— Sol·licituds per fer conjuntament actuacions per a la conservació i la rehabilitació, i per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat: 1 punt addicional.

— Sol·licituds per fer conjuntament actuacions per a la conservació i la rehabilitació, i per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat: 1 punt addicional.

— Sol·licituds per fer conjuntament actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat: 1 punt addicional.

— Sol·licituds per fer conjuntament actuacions per a la conservació i la rehabilitació, per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat: 3 punts addicionals.

b) Segons l'antiguitat de l'edifici d'habitatges o de l'habitatge:

— Els edificis o habitatges construïts fins a l'any 1939: 1 punt.

— Els edificis o habitatges construïts entre 1940 i 1949: 0,8 punts.

— Els edificis o habitatges construïts entre 1950 i 1959: 0,6 punts.

— Els edificis o habitatges construïts entre 1960 i 1969: 0,4 punts.

— Els edificis o habitatges construïts entre 1970 i 1980: 0,2 punts.

c) Els edificis d'habitatges de més de quatre plantes sense ascensor: 1 punt.

3. En cas d'empat, s'ha de resoldre per ordre d'entrada de la sol·licitud presentada amb la documentació completa.

4. En cas que el crèdit consignat en aquesta convocatòria sigui suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixen els requisits, no és necessari establir l'ordre de prelació.

Desè

Determinació de la quantia de la subvenció

1. La quantia màxima de les ajudes que regula aquesta convocatòria s'ha de determinar atenent el cost subvencionable de l'actuació, que ha d'incloure les partides, els amidaments i els preus unitaris del pressupost protegible que s'assenyala en l'apartat 2 del punt 8è de les bases de la convocatòria.

2. La quantia màxima de les ajudes per obres de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat que es concedeix és la següent:

a) Per habitatge unifamiliar aïllat o agrupat en filera no pot superar els 12.000 € ni el 40 % de la inversió subvencionable.

A l'ajuda unitària bàsica poden sumar-se 1.000 € d'ajuda unitària complementària per a habitatges unifamiliars declarats bé d'interès cultural, catalogats o que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

En aquells habitatges unifamiliars en què els ingressos de la unitat de convivència resident siguin inferiors a tres vegades l'IPREM, el percentatge màxim de l'ajut corresponent pot arribar fins al 75 % de la inversió.

La quantia màxima de la subvenció és de 18.000 € si resideix en l'habitatge una persona amb discapacitat i de 24.000 € si resideix en l'habitatge una persona amb discapacitat d'algun dels tipus següents: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

b) La quantia màxima de la subvenció total que es concedeix per edifici, incloses les intervencions a l'interior dels habitatges, que s'aculli als ajuts d'aquest programa en cap cas no pot superar l'import de multiplicar 8.000 € per cada habitatge i 80 € per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles. No pot superar, d'altra banda, el 40% de la inversió de l'actuació.

L'ajuda bàsica unitària establerta en el paràgraf anterior es pot incrementar en 1.000 € per habitatge i 10 € per cada metre quadrat de superfície construïda d'ús comercial o altres usos per a edificis declarats bé d'interès cultural, en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

Per poder computar la quantia establerta per cada metre quadrat d'ús comercial o altres usos serà necessari que els predis corresponents participin en els costos d'execució de l'actuació.

En aquells habitatges en què els ingressos de la unitat de convivència resident siguin inferiors a tres vegades l'IPREM, el percentatge màxim de l'ajut corresponent a aquest habitatge sobre la inversió corresponent a aquest pot arribar fins al 75 %. En aquest supòsit el tram d'ajuda des del 40 % fins al 75 % es pot gestionar en un expedient a part i de forma exclusiva per al beneficiari afectat, de manera que l'expedient principal es gestioni amb el límit del 40 % per a tots els beneficiaris.

La quantia màxima de l'ajuda que es concedeix per habitatge en un edifici de tipologia residencial col·lectiva és de 12.000 € si hi resideix una persona amb discapacitat i de 16.000 €, si hi resideix una persona amb discapacitat d'algun dels tipus següents: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

Aquesta ajuda per a l'eficiència energètica i la sostenibilitat està condicionada al fet que s'aconsegueixin els objectius de reducció de demanda energètica anual global, de manera conjunta o complementària, de calefacció i refrigeració de l'habitatge o de l'edifici, quan es facin obres de millora de l'envolupant tèrmica, la instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència dels ja existents; i la instal·lació d'equips de generació d'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia en habitatges, així com les mateixes actuacions a més de la de millora de l'eficiència energètica en ascensors i il·luminació de zones comunes dels edificis i les zones comunitàries exteriors d'almenys:

— En zona climàtica B: un 20 %, o bé alternativament una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30 % com a mínim.

— En zona climàtica C: un 25 %.

3. La quantia màxima de les ajudes per a obres de conservació, de la millora de la seguretat i de l'accessibilitat, no pot superar els límits següents:

a) 3.000 € per habitatge i 30 € per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, quan se sol·licita només per a actuacions corresponents a l'apartat 1 de l'article 43 del Reial decret 106/2018; és a dir, les dutes a terme per esmenar deficiències relatives a l'estat de conservació de fonaments, estructura i instal·lacions, cobertes, terrasses, façanes i mitgeres, inclosos processos de desamiantatge, així com obres d'adequació dels interiors dels habitatges a les condicions mínimes de funcionalitat, habitabilitat, seguretat i higiene exigides legalment.

b) 8.000 € per habitatge i 80 € per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles, quan se sol·liciti per a actuacions corresponents a l'apartat 2; és a dir, la instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor; la renovació d'ascensors existents; la instal·lació de cadires pujaescales; la creació d'itineraris accessibles; les rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial; la instal·lació d'elements d'informació o avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en l'ús d'escales i ascensors; la instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videointèrfon i sistemes anàlegs; o altres intervencions per afavorir l'autonomia personal de persones majors o amb discapacitat i l'accessibilitat universal en els espais interiors dels habitatges així com a les vies d'evacuació d'aquests, o conjuntament per als apartats 1 i 2 de l'article 43 del Reial decret 106/2018.

c) El 40 % del cost de l'actuació.

Per poder computar la quantia establerta per cada metre quadrat d'ús comercial o altres usos és necessari que els predis corresponents participin en els costos d'execució de l'actuació.

L'ajut màxim per a actuacions corresponents a l'apartat 2 o conjuntament per a les esmentades en els apartats 1 i 2 de l'article 43 del Reial decret 106/2018 és de 14.000 € per habitatge si hi resideix una persona amb discapacitat, i de 17.000 € per habitatge si aquesta acredita una discapacitat d'algun dels tipus següents: i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

A l'ajuda unitària bàsica poden sumar-se 1.000 € d'ajuda unitària complementària per habitatge per a edificis o habitatges unifamiliars declarats bé d'interès cultural, catalogats o que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

En aquells habitatges en què els ingressos de la unitat de convivència resident siguin inferiors a tres vegades l'IPREM el percentatge màxim de l'ajut corresponent pot arribar fins al 75 % de la inversió.

En aquells habitatges en què resideixi una persona amb discapacitat o major de 65 anys i s'emprenguin actuacions per a la millora de l'accessibilitat el percentatge màxim de l'ajut pot arribar fins al 75 % de la inversió.

4. La quantia màxima de les ajudes per a obres de rehabilitació i conservació en edificis i habitatges es determina:

a) Atenent al cost total de la intervenció, que es desglossa segons els criteris de fixació de quanties del paràgraf b) d'aquest article. En totes elles, de forma individualitzada, no pot excedir del 40 % del cost, excepte per al reallotjament de les famílies i per al finançament del cost de gestió i dels equips i oficines de planejament, informació i acompanyament social en què no opera aquest límit percentual.

b) La quantia màxima de les ajudes es calcula d'acord amb els criteris següents i multiplicant el nombre d'habitatges per les ajudes unitàries que s'estableixen a continuació:

1. Fins a 12.000 € per habitatge que es rehabiliti, ja sigui unifamiliar o en edifici de tipologia residencial col·lectiva i, en cas d'edificis, addicionalment 120 € per cada metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos. Aquest ajut està condicionat al fet que s'assoleixin els objectius de reducció de demanda energètica que estableix l'article 36 del Reial decret 106/2018.

L'ajuda bàsica unitària establerta en el paràgraf anterior es pot incrementar en 1.000 € per habitatge i 10 € per cada metre quadrat de superfície construïda d'ús comercial o altres usos, per a edificis i habitatges declarats bé d'interès cultural, catalogats o que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

Per poder computar la quantia establerta per cada metre quadrat d'ús comercial o altres usos cal que els predis corresponents participin en els costos d'execució de l'actuació.

En aquells habitatges en què els ingressos de la unitat de convivència resident siguin inferiors a tres vegades l'IPREM el percentatge màxim de l'ajut sobre la inversió pot arribar fins al 75 %.

En aquells habitatges en què resideixi una persona amb discapacitat o major de 65 anys i s'emprenguin actuacions per a la millora de l'accessibilitat el percentatge màxim de l'ajut pot arribar fins al 75% de la inversió.

Aquests ajuts s'han de sol·licitar, gestionar i resoldre per a l'habitatge o, si s'escau, conjuntament per a tot l'edifici, sens perjudici del repartiment posterior i de la repercussió proporcional. S'han de destinar íntegrament al pagament de les quotes corresponents a les actuacions subvencionables, un cop repercutides proporcionalment.

2. Per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà fins a 2.000 € per cada habitatge objecte de rehabilitació i/o per cada habitatge construït.

El còmput del nombre d'habitatges objecte de rehabilitació i/o construcció, a l'efecte de la determinació d'aquesta component de l'ajuda, s'ha de correspondre amb el nombre d'habitatges que en origen hagin de ser objecte de rehabilitació o nova construcció dins de l'àrea declarada. Si finalment el nombre d'habitatges rehabilitats o construïts fos inferior, aquest còmput no s'ha de veure alterat, llevat que el nombre d'habitatges rehabilitats o construïts fos inferior al 50 % dels prevists inicialment; en aquest cas, l'ajuda unitària per habitatge es reduirà fins no poder superar 1.500 € per cada habitatge efectivament rehabilitat o construït.

3. Fins a 4.000 € anuals, per unitat de convivència per reallotjar, durant el temps que durin les obres i fins a un màxim de tres anys, per a les actuacions de reallotjament temporal.

4. Fins a 1.000 € per habitatge rehabilitat o construït per finançar el cost de gestió i dels equips i oficines de planejament, informació i acompanyament social.

Onzè

Incompatibilitat i compatibilitat amb altres subvencions

1. Les subvencions d'aquesta convocatòria no són compatibles amb les ajudes de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges; i de conservació, millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

2. Els beneficiaris de les ajudes d'aquesta convocatòria poden compatibilitzar-les amb altres ajudes que, per al mateix objecte o similar, procedeixin d'altres administracions públiques, entitats o organismes públics o privats, nacionals o internacionals.

L'import de l'ajuda no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes, superi el cost total de l'actuació. En aquest cas, si produeix un excés de finançament sobre el cost de l'actuació subvencionada, s'ha de reintegrar l'import total de l'excés fins al límit de la subvenció atorgada per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dotzè

Obligacions dels beneficiaris

1. Sens perjudici de les obligacions establertes amb caràcter general a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 27 de l'Ordre de bases reguladores del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, els beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta Resolució han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

b) Justificar, dins el termini establert i en la forma que pertoqui, el compliment dels requisits i les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.

c) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida.

2. En cas que es produeixi alguna modificació, els beneficiaris ho han de comunicar a l'Ajuntament i a la Direcció General d'Arquitectura i Rehabilitació en el termini màxim de deu dies, comptadors a partir de l'endemà de la modificació. El fet de no comunicar qualsevol modificació comporta l'inici d'un procediment de reintegrament de les quanties que s'hagin cobrat indegudament.

Tretzè

Règim de concurrència competitiva

El procediment de concessió de les ajudes objecte d'aquesta Resolució es tramita pel sistema de concurrència competitiva mitjançant una convocatòria pública, de manera que la selecció dels beneficiaris es fa a través de la comparació en un únic procediment de totes les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir l'ordre de prelació entre elles, d'acord amb els criteris de valoració establerts en el punt 9è d'aquestes bases.

 

Catorzè

Entitat col·laboradora

1. Les funcions materials i tècniques derivades de la instrucció o gestió de les ajudes regulades en aquesta Resolució s'han de dur a terme mitjançant la col·laboració de l'Ajuntament de Manacor que, a aquest efecte, té la condició d'entitat col·laboradora de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

2. En concret, corresponen a l'Ajuntament de Manacor les funcions derivades de la revisió de pressuposts, projectes i informes tècnics aportats pels sol·licitants; de les notificacions dels actes de tràmit, propostes de resolució i resolucions que se'n deriven del procediment; del càlcul de la subvenció i de les taxes administratives; i de la inspecció final de les obres i la revisió de la documentació justificativa; així com també les altres funcions derivades de la instrucció o gestió de les ajudes regulades en aquesta Resolució que se li encomanin.

3. Aquesta col·laboració no implica el lliurament de fons de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a l'Ajuntament de Manacor, ni tampoc comporta la cessió de la titularitat de la competència de la Conselleria a aquest Ajuntament, de manera que l'òrgan competent de la Conselleria ha de proposar i dictar els actes administratius de tràmit, les propostes de resolució o les resolucions corresponents.

4. És competència de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura fer les propostes de resolució i les resolucions de concessió de l'ajuda; les propostes de resolució i les resolucions de reconeixement de l'obligació i de pagament al conseller de Mobilitat i Habitatge, que és el competent per resoldre, així com també fer les propostes de resolució i les resolucions de no admissió a tràmit o desistiment de la sol·licitud d'ajuda que igualment ha de resoldre el conseller. L'Ajuntament de Manacor ha de dur a terme la notificació d'aquestes propostes i resolucions.

Quinzè

Sol·licituds, documentació i lloc de presentació

Les sol·licituds d'ajuda que regulen aquestes bases s'han de presentar segons el model que figura en l'annex 3, juntament amb tota la documentació necessària que s'hi indica, de manera presencial en les oficines de l'Ajuntament de Manacor, o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La presentació de la sol·licitud implica que els interessats accepten les prescripcions que estableixen aquesta convocatòria, la normativa aplicable, els convenis de col·laboració i l'Acord de la Comissió Bilateral de 31 d'octubre de 2018 que s'esmenten en el punt 3r d'aquestes bases.

Setzè

Termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Per a les sol·licituds que es presenten fora de termini s'ha de dictar una resolució d'inadmissió que s'ha de notificar als interessats, d'acord amb el que disposa l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Dessetè

Esmena de la sol·licitud

1. Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, l'Ajuntament de Manacor ha de requerir les persones interessades que, en el termini de deu dies, esmenin el defecte o aportin els documents preceptius, i se'ls ha d'advertir que, en el cas que no ho facin, s'entén que desisteixen de la sol·licitud, després d'haver dictat i notificat la resolució corresponent d'acord amb els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'Ajuntament de Manacor ha de notificar als interessats aquest requeriment d'esmena i els altres actes administratius de tràmit, així com també les propostes de resolució i les resolucions.

Devuitè

Protecció de dades

La sol·licitud d'ajuda implica que els interessats autoritzen l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Manacor per al tractament de les dades de caràcter personal per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les normes que la despleguen.

 

Denovè

Instrucció del procediment

1. La Direcció General d'Habitatge i Arquitectura és l'òrgan instructor del procediment de concessió de les ajudes que preveu aquesta Resolució, mitjançant la col·laboració de l'Ajuntament de Manacor, quant a les funcions materials i tècniques derivades de la instrucció o gestió d'aquestes ajudes, d'acord amb el punt 14è de les bases de la convocatòria.

2. Correspon a l'Ajuntament de Manacor dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució que pertoqui. A aquest efecte, sens perjudici del que disposa l'article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ajuntament de Manacor pot:

a) Requerir els interessats que aportin la documentació necessària que permeti acreditar el compliment dels requisits.

b) Dur a terme les verificacions i els controls que facin falta.

c) Dur a terme les visites d'inspecció a l'edifici o habitatge on es facin les obres per comprovar que es compleixen els requisits.

3. Una vegada transcorregut el termini per presentar les sol·licituds, esmenats els defectes i efectuades les comprovacions que es considerin necessàries, els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor han de valorar les sol·licituds presentades d'acord amb el procediment i els criteris establerts, i han d'emetre un informe sobre les qüestions que es deriven de les bases reguladores, de la convocatòria i de l'expedient.

En aquest informe s'ha de fer constar la relació de totes les sol·licituds rebudes, amb indicació de quines s'han de concedir, denegar, inadmetre a tràmit o arxivar per desistiment; s'hi han d'expressar les causes que el motiven i, si escau, s'hi ha de fer constar el compliment del requisit establert en l'apartat 4 del punt 8è de la convocatòria, quan l'import del cost subvencionable de l'actuació sigui igual o superior a 40.000,00 €.

4. Aquest informe dels serveis competents de l'Ajuntament de Manacor s'ha de traslladar a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura i a la Comissió Avaluadora, a l'efecte que aquesta emeti un informe general i proposi l'import de l'ajuda que s'ha de concedir a cada beneficiari, d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases. Aquest informe general de la Comissió Avaluadora ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.

Vintè

Comissió Avaluadora

1. Es crea la Comissió Avaluadora de les ajudes que regulen aquestes bases, integrada pel batle de l'Ajuntament de Manacor o persona en qui delegui, que n'exerceix la presidència; pel secretari o la secretària, i per tres vocals com a mínim. El batle ha de designar el secretari o la secretària i dos vocals, d'entre el personal de l'Ajuntament de Manacor amb funcions tècniques i jurídiques; i la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura ha de designar un o una vocal amb funcions tècniques.

2. La Comissió Avaluadora ha d'avaluar l'informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Manacor i ha d'emetre un informe general amb la finalitat d'establir l'ordre de prelació entre totes les sol·licituds presentades i proposar l'import de l'ajuda que s'ha de concedir a cada beneficiari; i, a aquest efecte, ha de valorar les sol·licituds presentades d'acord amb el procediment i els criteris establerts, i ha d'emetre un informe sobre les qüestions que es deriven de les bases reguladores, de la convocatòria i de l'expedient.

En aquest informe s'ha de fer constar la relació de totes les sol·licituds rebudes, amb indicació de quines s'han de concedir, denegar, inadmetre a tràmit o arxivar per desistiment; s'hi han d'expressar les causes que el motiven i, si escau, s'hi ha de fer constar el compliment del requisit establert en l'apartat 4 del punt 8è d'aquestes bases, quan l'import del cost subvencionable de l'actuació sigui igual o superior a 40.000,00 €.

En qualsevol cas, en aquest informe s'han de fer constar, com a mínim, les dades següents:

— Nom del sol·licitant o dels sol·licitants.

— Document d'identitat.

— Domicili de l'actuació.

— Adreça postal per a la notificació.

— Número de telèfon.

— Pressupost protegible.

— Compliment de l'apartat 4 del punt 8è d'aquestes bases.

— Import de la subvenció.

3. Aquest informe s'ha de trametre a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, en el termini màxim d'un mes comptador des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Vint-i-unè

Quantia de la taxa

1. Abans que la Comissió Avaluadora emeti l'informe, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manacor han de calcular el valor de la taxa per obtenir la proposta de resolució de concessió d'aquelles sol·licituds que són objecte de subvenció, i ha de notificar la liquidació de la taxa als sol·licitants de l'ajuda. A aquests efectes, l'Ajuntament ha de trametre a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura la relació dels imports de les taxes per emetre els documents de liquidació.

La quantia de la taxa es calcula en funció del pressupost protegible i equival a un 0,07 % del cost de les obres protegides, d'acord amb el que estableix la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El pagament de la taxa s'ha de dur a terme en el termini improrrogable de deu dies des de la notificació de la liquidació de la taxa als sol·licitants de l'ajuda. En cas que no la paguin en el termini indicat, s'entén que desisteixen de la sol·licitud, després d'haver dictat i notificat la resolució corresponent d'acord amb els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Una vegada que s'ha comprovat que s'ha abonat la taxa, l'Ajuntament de Manacor ho ha de comunicar a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.

Vint-i-dosè

Proposta de resolució de concessió de l'ajuda

Una vegada que s'ha comprovat que s'ha abonat la taxa, el director general d'Habitatge i Arquitectura, d'acord amb l'informe emès per la Comissió Avaluadora, ha de dictar la proposta de resolució de concessió de l'ajuda, que l'Ajuntament de Manacor ha de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies, puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

Si els sol·licitants no presenten al·legacions en el termini del tràmit d'audiència se suposa que estan conformes amb la proposta de resolució de concessió.

Vint-i-tresè

Informe sobre les al·legacions

1. Una vegada que s'ha exhaurit el termini per presentar al·legacions, l'Ajuntament de Manacor ha de comunicar a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura si s'han presentat o no al·legacions i, en cas afirmatiu, tant els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor com la Comissió Avaluadora han d'emetre un informe.

2. Aquests informes s'han de trametre a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura en el termini màxim de quinze dies, comptadors des de la data en què finalitzi el termini per presentar al·legacions.

Vint-i-quatrè

Resolució de concessió de l'ajuda

1. Una vegada que s'ha rebut la documentació esmentada en el punt 23è de la convocatòria, el director general d'Habitatge i Arquitectura ha d'elevar la proposta de resolució de concessió de l'ajuda al conseller de Mobilitat i Habitatge perquè en dicti la resolució que pertoqui, la qual ha de ser motivada i ha de contenir, entre d'altres, les dades de l'article 24.1 de l'Ordre de bases.

2. El conseller de Mobilitat i Habitatge ha de dictar la resolució de concessió de l'ajuda i l'Ajuntament de Manacor l'ha de notificar a la persona beneficiària en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds que s'especifica en el punt 16è d'aquestes bases.

El venciment d'aquest termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada que hagi deduït la sol·licitud per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en ambdós casos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució.

Vint-i-cinquè

Inici, execució i finalització de les obres i termini màxim d'execució

1. En tot cas, les obres han d'estar iniciades en data igual o posterior a l'1 d'octubre de 2021.

2. Les obres han d'estar emparades per la llicència o autorització municipal per executar l'actuació corresponent i per les altres autoritzacions administratives preceptives.

3. L'inici i el final de les obres s'han d'acreditar mitjançant el certificat d'obra corresponent signat per personal tècnic competent. Quan el pressupost d'execució material (PEM) no sigui superior a 15.000,00 €, els habitatges unifamiliars i els individuals en edifici d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva poden substituir el certificat per una declaració responsable del beneficiari.

4. El termini per executar les obres no pot superar el termini fixat en la llicència municipal i, si escau, el de la pròrroga per causa justificada.

En tot cas, el termini màxim per executar les obres finalitza el dia 1 de setembre de 2023.

Vint-i-sisè

Justificació de la subvenció

1. En el cas d'obres que estiguin acabades en el moment de la publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha de tenir en compte el següent:

Els sol·licitants de l'ajuda han de justificar el compliment de la finalitat de la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts, tant pel que fa a la despesa feta com quant al pagament, en el mateix termini de dos mesos establert per presentar les sol·licituds de l'ajuda i la documentació necessària.

A aquest efecte, els sol·licitants de l'ajuda també han de presentar la sol·licitud de pagament de l'ajuda, juntament amb la documentació justificativa de la subvenció que s'estableix en l'apartat 2 d'aquest punt, d'acord amb els models annexos 3 i 7.

Els sol·licitants no tenen cap dret que se'ls concedeixi l'ajuda sol·licitada si no presenten en termini aquesta documentació.

2. En el cas d'obres que no estiguin acabades en el moment de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha de tenir en compte el següent:

Els sol·licitants de l'ajuda han de justificar el compliment de la finalitat de la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts, tant pel que fa a la despesa realitzada com quant al pagament, en el termini d'un mes comptador des de la data de finalització de les obres.

En tot cas, el termini per justificar la subvenció finalitza, com a màxim, el dia 20 de setembre de 2023.

A aquest efecte, els sol·licitants de l'ajuda han de presentar la sol·licitud de pagament d'aquesta, segons el model de l'annex 7, juntament amb la documentació justificativa de la subvenció que s'estableix.

Els beneficiaris de l'ajuda perden el dret a cobrar l'ajuda concedida si no presenten en termini aquesta documentació justificativa de la subvenció.

Vint-i-setè

Visita d'inspecció i informe

1. Una vegada que s'ha presentat la documentació justificativa de la subvenció que s'estableix en el punt 26è d'aquestes bases, els serveis tècnics competents de l'Ajuntament de Manacor l'han de valorar, han de fer la visita d'inspecció corresponent i han emetre l'informe tècnic sobre la justificació de la subvenció de forma individual per a cada sol·licitud d'ajuda. Aquest informe ha de servir de base per dictar la resolució individual de pagament.

2. A aquest efecte, l'Ajuntament de Manacor ha de notificar a les persones interessades el dia i l'hora de la visita d'inspecció. A la notificació ha de constar l'advertiment que si no és possible dur a terme la visita d'inspecció per causes imputables a les persones interessades, llevat de supòsits excepcionals acreditats degudament, s'entén que desisteixen de la sol·licitud, després d'haver dictat i notificat la resolució corresponent d'acord amb els articles 21.1 i 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. En l'informe tècnic s'ha de fer constar expressament que les obres s'han executat correctament d'acord amb el projecte o memòria presentats, que la documentació aportada per justificar la subvenció i sol·licitar el pagament és la correcta, que els documents presentats són els preceptius, que el beneficiari ha donat compliment a totes les seves obligacions i que no incorre en cap causa d'incompatibilitat o prohibició. També s'ha de fer constar l'import del pressupost protegible i la quantia de la subvenció.

En cas que l'interessat hagi rebut subvencions o ajudes per part d'altres entitats, públiques o privades, s'ha de fer constar l'import percebut així com la quantia final de la subvenció, tenint en compte l'apartat 2 del punt 11è d'aquestes bases.

4. En cas que s'hagi produït una disminució de l'import del pressupost que va servir de base per determinar la quantia de la subvenció, s'ha de dictar una resolució de modificació per tal de fer constar el nou import concedit i s'ha de notificar a la persona interessada per tal que, en el termini de deu dies, pugui presentar, si escau, les al·legacions que consideri oportunes. D'altra banda, un augment del pressupost no dona lloc, en cap cas, a l'augment de la quantia de la subvenció concedida.

5. A mesura que els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor emetin l'informe d'inspecció i revisin la documentació justificativa aportada pels beneficiaris, en el termini màxim de quinze dies, comptadors des de la data en què es va fer la visita d'inspecció, han de trametre aquests documents a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura perquè el director general faci la proposta de resolució de pagament, que s'ha d'elevar al conseller de Mobilitat i Habitatge perquè dicti la resolució que pertoqui.

En tot cas, el termini per trametre aquests informes tècnics és, com a màxim, fins al dia 1 de novembre de 2023.

Vint-i-vuitè

Resolució de reconeixement de l'obligació i de pagament

1. Una vegada que els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor hagin emès l'informe d'inspecció, hagin revisat la documentació justificativa aportada pels beneficiaris, i se n'hagi fet la tramesa a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, el director general ha de fer la proposta de resolució de pagament, la qual s'ha d'elevar al conseller de Mobilitat i Habitatge perquè dicti la resolució que pertoqui.

2. El conseller de Mobilitat i Habitatge ha de dictar la resolució i l'Ajuntament de Manacor l'ha de notificar en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud de pagament de l'ajuda amb la documentació justificativa de la subvenció.

3. El venciment d'aquest termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima els interessats que hagin presentat la sol·licitud per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

4. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en ambdós casos comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat la resolució.

Vint-i-novè

Pagament de la subvenció

1. La subvenció s'ha d'abonar en pagament únic, una vegada que s'ha justificat l'execució de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'establert en els punts 26è i 27è d'aquestes bases, amb els requisits exigits en la normativa aplicable que s'esmenta en el punt 3r de la convocatòria, i amb les condicions i prescripcions establertes en la resolució de concessió de la subvenció.

2. Quan l'execució de l'actuació correspon a diversos beneficiaris, l'ajuda s'ha de distribuir en proporció al cost assumit per cada un. Si no es fa constar la proporció del cost assumit per cada beneficiari, la quantia de l'ajuda s'ha de prorratejar a parts iguals entre els beneficiaris de la subvenció.

Trentè

Publicitat de les subvencions

Durant el primer trimestre de cada any natural s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears un extracte de totes les subvencions que es concedeixen en aquesta convocatòria, amb la identificació expressa de la convocatòria, el crèdit pressupostari, els beneficiaris i l'import de les subvencions que s'han concedit. No obstant això, no cal publicar les subvencions de quantia individualitzada inferior a 3.000,00 €.

Trenta-unè

Revocació i reintegrament

L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta convocatòria o de les establertes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, dona lloc a la revocació de l'ajuda i al reintegrament de les quanties percebudes pels beneficiaris.

Trenta-dosè

Règim d'infraccions i sancions

Les accions i les omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions estan tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i donen lloc a l'aplicació del règim de sancions que preveuen els articles 61, 62 i 63 d'aquesta Llei.

Documents adjunts