Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 192,24 kWp i 176 kWn, sense excedents, sobre la coberta d’un edifici, en el terme municipal de Palma, promogut per Duet Portitxol, SA (AU-00937/2022)

    Número de registre 4894 - Pàgina 23439

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes i actuacions per a la cobertura d’aliments i altres necessitats bàsiques de la població en situació de precarietat econòmica i/o risc social per l’any 2022

    Número de registre 4780 - Pàgines 23440-23441

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 3 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat

    Número de registre 4880 - Pàgines 23442-23443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 227/2022

    Número de registre 4847 - Pàgina 23444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 245/2022

    Número de registre 4848 - Pàgina 23445

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 132/2022

    Número de registre 4849 - Pàgina 23446

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar de les aigües procedents de l’esplanada d’avarada del Club Nàutic de Portocolom, t.m. de Felanitx (expedient 5/18-Abocaments)

    Número de registre 4819 - Pàgina 23447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2022 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Manacor, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número de registre 4886 - Pàgines 23448-23449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponents a l’exercici de 2022

    Número de registre 4809 - Pàgines 23450-23451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 4810 - Pàgines 23452-23453

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 1ªPR de data 27 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de gener de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’agricultura ecològica, per l’any 2018 (1ªPròrroga-Anualitat 2021)

    Número de registre 4854 - Pàgines 23454-23459

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2ªPR 3ª Tanda de data 3 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (2ªPròrroga-3ªTanda-Anualitat 2021)

    Número de registre 4881 - Pàgines 23460-23465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 1ªPR 2ª Tanda (parcials) de data 27 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de gener de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2018 (1ªPròrroga-2ª Tanda parcials-Anualitat 2021)

    Número de registre 4908 - Pàgines 23466-23471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2ªPR Exp. 216 de data 3 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (2ªPròrroga-Anualitat 2021)

    Número de registre 4915 - Pàgines 23472-23476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 6 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 4925 - Pàgines 23477-23482

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Extracte de la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 16 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i se n’estableixen les bases

    Número de registre 4782 - Pàgina 23483

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per dotar de llibres les biblioteques públiques amb fons europeus

    Número de registre 4906 - Pàgines 23484-23485

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de data 6 de juny de 2022 de concessió de las subvencions de foment de la competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2022

    Número de registre 4832 - Pàgines 23486-23493

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu a la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al foment de l’esport i de l’activitat física a l’illa de Menorca dirigits a entitats esportives sense ànim de lucre, per a la temporada 2021/2022 del Consell Insular de Menorca (Exp. 2701-2022-000004)

    Número de registre 4859 - Pàgines 23494-23495

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 16 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts per el foment de les races autòctones 2022 (Exp. 3401-2022-000001)

    Número de registre 4861 - Pàgines 23496-23497

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 2 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria que regeixen la concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el Programa Pilot Lloguer Ètic del Consell Insular de Menorca per l’any 2022 (Exp. 5105-2022-000002)

    Número de registre 4863 - Pàgines 23498-23499

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la gestió d'una instal·lació nàutica en règim d'autorització administrativa per a petites i mitjanes eslores en el port d'Eivissa (E.M.-770.1), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 4929 - Pàgines 23500-23501

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial Modificació de crèdit 02/2022

    Número de registre 4921 - Pàgina 23502

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial del reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 4928 - Pàgina 23503

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/3027

    Número de registre 4837 - Pàgina 23504

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional de la modificació de crèdit per transfarència entre diferent àrea de despesa

    Número de registre 4853 - Pàgina 23505

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 26 de maig de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l´estacionament de vehicles limitat i controlat amb parquímetres i les seves taxes

    Número de registre 4900 - Pàgina 23506

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 26 de maig de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la taxa per a rodatges cinematogràfics i reportatges fotogràfics comercials

    Número de registre 4909 - Pàgina 23507

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 26 de maig de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les contribucions especials

    Número de registre 4910 - Pàgina 23508

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 26 de maig de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la taxa per al mercat setmanal, així com per a la instal.lació de barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions situats en la via pública

    Número de registre 4922 - Pàgina 23509

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 26 de maig de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació del Reglament de llengües, de la normalització lingüística i de l´exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d´accés a la funció pública a l´Ajuntament de Deià

    Número de registre 4923 - Pàgina 23510

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Extracte de la resolució del dia  26.05.22 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la que es convoquen subvencions en matèria de Participació Ciutadana per a l'any 2022

    Número de registre 4882 - Pàgines 23511-23512

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Inici expedient expropiació forçosa per raó d'urbanisme i pel procediment de taxació individual, a favor de l’Ajuntament d’Inca, dels terrenys que comprenen l’actuació urbanística aïllada consistent en un nou sistema viari públic situat entre el carrer Grifó cantonada amb el carrer Formentor

    Número de registre 4875 - Pàgina 23513

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 13 de PGOU d'Inca, consistent en la creació d'un sistema general de comunicació i infraestructura de transport per dur a terme l'abaixador de tren

    Número de registre 4876 - Pàgina 23514

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial i informació pública del Projecte d’addició de dos porxos al pati del CEIP Inspector Joan Capó de Felanitx

    Número de registre 4877 - Pàgina 23515

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial modificació Reglament geriàtric: estades màximes i mínimes de la plaça respir

    Número de registre 4851 - Pàgina 23516

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial del Reglament intern de Teletreball

    Número de registre 4834 - Pàgina 23517

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci núm expedient 327/2022

    Número de registre 4751 - Pàgina 23518

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Modificació de la plantilla de personal del Pressupost Muncipal de 2022

    Número de registre 4920 - Pàgina 23519

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Exposició pública ampliació d'un gimnàs en el CEIP Na Penyal (Exp. 1611-2022)

    Número de registre 4889 - Pàgina 23520