Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 320641
Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de desembre de 2021, de cessió dels immobles de l’antiga Cambra Agrària de la plaça de Santa Eulàlia de Palma a l’organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Reial decret 1336/1977, de 2 de juny, regulador de les cambres agràries, es creen cambres agràries a tot el territori nacional, tant en l'àmbit municipal com en el provincial i l'estatal. Aquestes cambres es constitueixen a l'empara de criteris d'ordenació social i, essencialment, per a la consulta i col·laboració amb l'Administració.

D'altra banda, l'article 7 de la Llei 23/1986, de 24 de desembre, de bases del règim jurídic de les cambres agràries, assenyala que les comunitats autònomes que tinguin atribuïdes competències sobre cambres agràries poden regular la creació, la fusió i l'extinció de cambres agràries d'àmbit territorial diferent del de la província.

L'article 26 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, dissol les cambres agràries locals i habilita el Consell de Govern perquè, mitjançant decret, reguli el procediment de liquidació del patrimoni de les cambres agràries locals.

La disposició addicional cinquena de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, dissol la Cambra Agrària Interinsular de les Illes Balears i autoritza el Consell de Govern perquè, mitjançant decret, reguli el procediment de liquidació dels recursos materials i personals de la Cambra Agrària Interinsular i de les cambres agràries locals, dissoltes prèviament en virtut de l'article 26 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

Mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, s'ha creat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balear (FOGAIBA) com a ens de dret públic que té la finalitat d'executar la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació amb les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, i de gestionar el Registre general d'explotacions agràries de les Illes Balears.

La Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, estableix als apartats 1 i 2 de la disposició addicional segona, a la redacció donada per l'article 3 del Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa, que el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) podrà cedir de manera directa determinats béns immobles de les antigues cambres agràries, amb l'autorització prèvia del Consell de Direcció, sempre que els destinin a finalitats d'interès general agrari.

Així mateix, l'apartat esmentat assenyala que la cessió l'han d'acordar el FOGAIBA i les organitzacions professionals agràries tenint en compte un conjunt de criteris com són el percentatge d'obtenció d'ajudes per part de les organitzacions professionals agràries i l'àmbit territorial de la cambra agrària extingida.

En aplicació d'aquesta disposició, el Consell de Direcció del FOGAIBA va aprovar, el 25 de març del 2021, el procediment per a la cessió del patrimoni de les antigues cambres agràries a les organitzacions professionals agràries. En aquest Consell es va aprovar el criteri de repartiment de determinats béns immobles de les antigues cambres agràries, que bàsicament és el mateix que han proposat totes les organitzacions professionals agràries, mitjançant l'Acord de 23 de març de 2021, amb la qual cosa es compleix el mandat legal que exigia un acord amb totes aquestes organitzacions.

L'Acord de les organitzacions professional agràries de 23 de març de 2021, que va acceptar el Consell de Direcció el 25 de març del mateix any, preveu que se cedeixin a Unió de Pagesos de Mallorca els béns següents:

- Immoble ubicat al carrer de Belisari, núm. 18, Sant Joan, amb una superfície de 152,34 m2, i un valor de mercat, segons taxació, de noranta mil quatre-cents cinquanta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims (90.451,88 €).

- Tres oficines situades a la plaça de Santa Eulàlia núm. 7, 1r pis, portes 1, 2 i 8 de Palma, amb una superfície total de 250,81 m2, amb un valor de mercat, conforme taxació, de sis-cents noranta-tres mil quatre-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-nou cèntims (693.469,59 €).

Actualment, aquestes oficines estan llogades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears fins al 31 d'octubre del 2033. El cessionari coneix aquesta situació i l'accepta.

Així mateix, el Consell de Direcció de 25 de març va ordenar l'inici de l'expedient de cessió que hauria de seguir el procediment establert també per l'Acord del Consell de Direcció de 26 de febrer de 2020. En aquest procediment ha de constar l'informe del director gerent que acrediti les finalitats d'interès general agrari a les quals s'ha de destinar l'immoble cedit, els mitjans disponibles per a la consecució de les finalitats i el termini previst.

En la memòria justificativa d'actuacions presentada el 29 de setembre del 2021, l'organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca exposa quins són els principis de l'organització, les activitats que realitza i quines seran les possibles activitats que portaran a terme gràcies a la cessió dels béns immobles indicats.

Mitjançant informe de 13 de desembre de 2021, aquesta Gerència del FOGAIBA va informar favorablement la finalitat a la qual l'organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca indicava que destinaria l'immoble, complint així la condició legal establerta.

Mitjançant un informe del cap del Departament Jurídic de data 13 de desembre de 2021, es va dur a terme la depuració física i jurídica de l'immoble.

Per tot això, de conformitat amb l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, l'Acord del Consell de Direcció de 25 de març de 2021 i l'article 10 del Decret 86/2006, de 29 de setembre, regulador del procediment per a la liquidació de les cambres agràries locals i interinsular i l'atribució del seu patrimoni, el Consell de Direcció del FOGAIBA, a proposta del director gerent, va adoptar a la sessió del 16 de desembre del 2021, entre d'altres, l'acord següent:

«PRIMER. Declarar l'alienabilitat i cedir a l'organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca, amb número d'identificació G07164320, l'immoble següent, propietat del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears:

Oficines situades a la plaça de Santa Eulàlia, núm. 7, 1r pis, portes 1, 2 i 8 de Palma:

- Oficina 1r pis, porta 1

Registre de la propietat: Registre de la propietat de Palma núm. 3

Dades registrals: finca 7123, tom 6210, llibre 659, full 67

Referència cadastral: 0001503DD7800A0008FM

 

- Oficina 1r pis, porta 2

Registre de la propietat: Registre de la propietat de Palma núm. 3

Dades registrals: finca 26045, tom 6210, llibre 659, full 59

Referència cadastral: 0001503DD7800A0009GQ

 

- Oficina 1r pis, porta 8

Registre de la propietat: Registre de la propietat de Palma núm. 3

Dades registrals: finca 26046, tom 6210, llibre 659, full 63

Referència cadastral: 0001503DD7800A0015KR

SEGON. Atorgar l'escriptura de cessió corresponent d'acord amb les condicions següents:

- El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears cedeix a l'organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca, amb el CIF G07164320, l'immoble següent situat al terme municipal de Palma:

Oficines situades a la plaça de Santa Eulàlia, núm. 7, 1r pis, portes 1, 2 i 8 de Palma:

- Oficina 1r pis, porta 1

Registre de la propietat: Registre de la propietat de Palma núm. 3

Dades registrals: finca 7123, tom 6210, llibre 659, full 67

Referència cadastral: 0001503DD7800A0008FM

 

- Oficina 1r pis, porta 2

Registre de la propietat: Registre de la propietat de Palma núm. 3

Dades registrals: finca 26045, tom 6210, llibre 659, full 59

Referència cadastral: 0001503DD7800A0009GQ

 

- Oficina 1r pis, porta 8

Registre de la propietat: Registre de la propietat de Palma núm. 3

Dades registrals: finca 26046, tom 6210, llibre 659, full 63

Referència cadastral: 0001503DD7800A0015KR

- La cessió és a títol gratuït de conformitat amb l'apartat 2, de la disposició addicional segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, en la redacció donada per l'article tercer del Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa.

L'immoble esmentat està llogat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears fins al 31 d'octubre del 2033. El cessionari coneix aquesta situació i l'accepta.

La finca està al corrent del pagament de tota classe d'impostos, taxes i exaccions de caràcter real.

- De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, la finca cedida o el seus productes s'han de conservar i destinar a atendre fins o serveis d'interès agrari i, en concret, es podrien destinar a la consolidació del patrimoni de l'entitat cessionària que serveixi per sufragar les despeses de funcionament d'aquesta. Els imports obtinguts, i aplicats a les despeses esmentades, són compatibles amb les ajudes que el cessionari rep per a la mateixa finalitat de qualsevol administració, pública o privada, però en cap cas l'import rebut, aïlladament o conjuntament, pot superar el valor de les despeses originades per la realització de les activitats.

D'acord amb l'article 61.3 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el FOGAIBA vigilarà l'aplicació efectiva del bé cedit a les finalitats citades i podrà aplicar l'article 62 de la Llei, revocant la cessió i la reversió de la finca.

- Totes les despeses i els impostos que es meritin com a conseqüència d'aquesta cessió aniran a compte del cessionari. Qualsevol despesa posterior, tant de caràcter tributari, de manteniment o de subministrament, també anirà a càrrec del cessionari.

TERCER. L'atorgament, en nom i representació del FOGAIBA, de tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris en ordre a l'execució d'aquest acord, correspon a la presidenta del FOGAIBA.

QUART. Ordenar que es publiqui al BOIB aquest acord.»

 

Palma, 6 de juny de 2022

El secretari del Consell de Direcció

Juan Mercant Terrasa