Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 321441
Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a esportistes i entitats esportives del municipi de Manacor corresponents a l'any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària duita a terme el passat dia 27 de maig de 2022 acordà aprovar la proposta de rectificar uns errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a esportistes i entitats esportives del municipi de Manacor corresponents a l'any 2022; acord que seguidament es transcriu:

«Antecedents

Primer. La Junta de Govern Local de 13 de maig de 2022 aprovà les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a esportistes i entitats esportives del municipi de Manacor corresponents a l'any 2022.

Segon. S'han advertit diferents errors materials a les bases reguladores de la subvenció. En especial s'ha advertit un error respecte a l'àmbit temporal d'aplicació de les subvencions i el termini per justificar-les, tota vegada que el termini màxim d'aplicació i el termini de justificació és el dia 31 d'octubre de 2022, enlloc del 31 de desembre de 2022.

Fonaments de dret

I.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les administracions públiques estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.

II.- Resulta ser competent per a l'adopció del present acord la Junta de Govern Local per ser aquest mateix òrgan el que va aprovar la convocatòria.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, propòs a la Junta de Govern Local que adopti el següent:

ACORD

Únic. Rectificar els errors materials advertits a les bases reguladores per la convocatòria de subvencions als individus i entitats esportives del municipi de Manacor corresponents a l'any 2022, que quedaran redactades com s'indica a continuació:

“BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS INDIVIDUS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT DE MANACOR

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

L'objectiu d'aquesta convocatòria és la regulació d'ajuts econòmics per a promoure i facilitar l'accés a l'esport de competició i a la seva pràctica individual i col·lectiva. Així com, fomentar la realització d'activitats per part de les entitats ubicades en el terme municipal de Manacor, que essent de la competència municipal, redundin en benefici de la ciutadania de Manacor. En cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries. 

2. Àmbit temporal d'aplicació de les subvencions.

Les activitats subvencionables són les reflectides a continuació, sempre que s'hagin realitzat entre l'1 de juliol del 2021 i el 31 d'octubre de 2022; període que és objecte aquesta subvenció.

LÍNIA A:

 • Les escoles d'iniciació esportiva (s'entén per iniciació esportiva l'activitat física que es practica en els primers anys de vida, fins als 16 anys, i de forma reglada que permet el desenvolupament general de l'individu, però sense reglaments molt rígids que puguin afectar psicològicament a l'infant que practica l'activitat ).

LÍNIA B:

 • L'esport federat col·lectiu. Disciplines duites a terme entre grups de persones amb l'objectiu comú de superar el contrincant, utilitzant un sistema de puntuació per a decidir l'equip guanyador. Pot rebre subvencions sempre que sigui un esport federat i es participi en competicions regulars federades representant el municipi de Manacor de forma constant i continuada .
 • L'esport federat individual. Són els esports en què l'esportista actua en solitari en un entorn estable o inestable i, a més, pot ser amb adversari o sense adversari. Pot rebre subvencions sempre que sigui un esport federat i es participi en competicions regulars federades representant el municipi de Manacor de forma constant i continuada.

LÍNIA C:

 • Ajudes individuals a esportistes. Són subvencionables les activitats d'esportistes individuals que acreditin ser residents del municipi i/o que pertanyen a clubs locals i que surten a competir fora de l'illa, sempre que la competició sigui federada i vagi per classificació (campionat d'Espanya, d'Europa...). Queden excloses totes aquelles competicions o esdeveniments que tot i ser esportius tenen un caràcter de participació voluntari, per sorteig, convidada, inscripció sense procés de classificació, etc.). 

LÍNIA D:

 • Esdeveniments esportius especials. Aquestes subvencions van encaminades bàsicament a ajudes per l'organització i/o participació del Ciutat de Manacor i/o campionats o esdeveniments oficials, sent aquests d'àmbit territorial nacional o superior, autonòmic, insular o popular.

Aquestes subvencions s'han de justificar amb documents directament relacionats amb la modalitat de subvenció atorgada.

Les escoles d'iniciació esportiva en general són autosuficients econòmicament; per tant, han de rebre suport per a la millora de la qualitat de l'activitat o fomentar puntualment l'inici o continuïtat d'una iniciació esportiva (que no existeix com a modalitat en el municipi) que estigui en dificultats per iniciar-se o en risc de desaparèixer a causa de contrarietats que es puguin eliminar.

Els equips federats en edat escolar també han de ser autosuficients, aplicant les quotes que serveixin per cobrir les despeses que ocasionen. 

Els equips juvenils i sèniors estan formats per gent adulta no professional que passa el temps de lleure practicant esport. La població adulta es finança les ocupacions i entreteniments del seu temps de lleure amb els seus propis recursos. Les ajudes que reben són perquè participin en competicions federades, sense importar la categoria, i que representin la ciutat de Manacor.

Les ajudes especials són per a equips o individus que han obtingut una classificació per campionats estatals de la seva modalitat on prèviament hi ha hagut un procés de selecció a través d'una competició en l'àmbit autonòmic i ha estat designat per part de la federació corresponent per participar en campionats d'Espanya, europeus o mundials. No està inclòs en aquests tipus d'ajudes el supòsit de persones o entitats que participin representant seleccions autonòmiques o altres ens que no siguin municipi de Manacor.

3. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

a) Entitats, clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre amb domicili fiscal i social en el municipi, inscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General d'Esports del Govern de les Illes Balears, que participin com a club membre d'una federació esportiva (o equivalent) i donades d'alta al Registre d'Entitats Locals de l'Ajuntament de Manacor.

b) Persones físiques amb llicència federativa vigent i amb residència al municipi de Manacor (en data 1 de gener de l'any objecte de subvenció), que participi en competicions esportives d'àmbit estatal, nacional o internacional.

4. Requisits per accedir a les subvencions.

Per obtenir la condició de beneficiari s'haurà de complir els requisits següents: 

 • Ser entitat, club o associació esportiva sense finalitat de lucre domiciliada en el municipi i inscrita al Registre d'Entitats Locals de l'Ajuntament de Manacor.
 • Estar inscrit al Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General d'Esports del Govern de les Illes Balears i estar donat d'alta com a club o com esportista a la Federació Esportiva Territorial o Nacional corresponent.
 • En el cas d'esportistes individuals, certificació d'haver estat seleccionat/da per formar part de la selecció balear o nacional com a promesa, aparèixer a la llista del BOE com a esportista d'alt nivell a dins el termini objecte d'aquesta subvenció i/o el certificat de la corresponent federació de la seva participació en campionats que puntuïn en el barem d'aquesta subvenció.
 • Per als esportistes individuals: ser persona física empadronada i registrada al municipi de Manacor, ser esportista federat (amb llicència federativa en vigor, durant l'anualitat que se sol·licita l'ajut) i haver participat en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca 
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb Hisenda Municipal.
 • Haver duit a terme les activitats a dins el termini objecte d'aquesta subvenció i en el cas de clubs i/o entitats esportives les activitats s'hagin realitzat dins l'àmbit territorial del municipi.
 • Haver justificat i acreditat les activitats objecte de subvenció en anys anteriors.
 • No rebre durant l'exercici 2022 cap mena d'aportació de l'Ajuntament mitjançant subvenció o contracte de patrocini publicitari en matèria esportiva al marge d'aquesta convocatòria.
 • Tenir les dades del club actualitzades (Annex 1)
 • En les línies A i B (infants i joves fins a 18 anys o categoria júnior), és requisit per accedir a la subvenció oferir, com a mínim, una plaça dins del club o entitat per a Serveis Socials. Aquesta plaça, l'ha d'avaluar personal tècnic d'esports, el coordinador o directiu tècnic del club i un representant de Serveis Socials de l'Ajuntament. 
 • La comunicació de l'activitat del club ha de ser, almanco, en català. Hauran d'estar en contacte amb el departament de Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor.

5. Crèdit i partida pressupostària.

La dotació pressupostària total per a la convocatòria de la present subvenció és de 100.000 € que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 171/3420.4730000 per a l'exercici pressupostari 2022, per a les següents línies:

 • Línia A: 20.000 €
 • Línia B: 50.000 €
 • Línia C: 10.000 €
 • Línia D: 20.000 €

Els crèdits corresponents a aquesta partida assignats a cadascuna de les línies poden ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cadascuna, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

6. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris dels ajust econòmics municipals s'obligaran a complir les següents condicions:

1. Dur a terme l'activitat objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes. 

2. Acreditar davant l'Ajuntament de Manacor la realització de la totalitat de l'activitat d'acort a l'art. 75 del RGLS. Dins la convocatòria corresponent o conveni, si la subvenció utilitza aquest instrument, es pot preveure altres formes d'acreditar la subvenció i adaptar-les a les necessitats reals del sector al qual s'adreça, com poden ser certificacions administratives, declaracions o sentències judicials, mòduls per activitat o instruments similars. 

3. Comunicar a l'Ajuntament de Manacor, les modificacions que s'hagin produït i que siguin causa de la concessió o compliment de la subvenció.

4. Comunicar a l'Ajuntament de Manacor, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.

5. Constituir les garanties que siguin exigibles, si escau. 

6. Fer constar que l'activitat està subvencionada o patrocinada per l'Ajuntament de Manacor. 

7. Acceptar que l'Ajuntament de Manacor podrà, en qualsevol moment, auditi tant econòmicament com tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

8. Sotmetre's a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de l'Ajuntament de Manacor.

7. Procediment per a la presentació de sol·licituds (tramitació, presentació i termini).

7.1 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze (15) dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB en cas optin a les ajudes de les línies A o B.

Per altra part, les sol·licituds per a les ajudes de les línies C o D es podran presentar a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB i fins fins al 31 d'octubre de 2022 o fins que s'esgotin les partides.

Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

El termini d'execució de les accions estarà comprès entre l'1 de juliol de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

7.2 Les sol·licituds d'ajudes econòmiques es formularan davant de l'Ajuntament i segons els models oficials i acompanyant sempre la documentació indicada.

Les sol·licituds es podran presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de les formes següents:

 • TELEMÀTICAMENT: mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Manacor. Per poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin. (Obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears i opcional per a les persones físiques ). 
 • PRESENCIALMENT (només per a persones físiques): al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Manacor de 08.30 a 14.00 h. de dilluns a divendres.

7.3 En relació a les línies A i B, els clubs, associacions, fundacions i entitats esportives legalment constituïdes i reconegudes únicament poden presentar una sola sol·licitud de subvenció dintre de cada convocatòria anual de subvencions de l'Ajuntament de Manacor.

7.4 Les persones interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases, han de presentar una sol·licitud per a cada activitat, d'acord amb el model facilitat, i acompanyar-la de la documentació indicada. En aquest sentit l'Ajuntament de Manacor facilita els següents models normalitzats:

A) ANNEXOS:

Annex 1. Sol·licitud de ratificació de les dades de l'entitat esportiva.

Annex 2. Sol·licitud de subvenció o ajuda econòmica per a activitat esportiva, que contindrà les dades de la persona representant i de l'entitat sol·licitant i la petició d'acolliment a la Convocatòria de subvencions o ajudes econòmiques.

Annex 3. Pressupost i projecte de l'activitat esportiva, detallant ingressos i despeses de l'activitat objecte de la sol·licitud. Fer breu explicació de l'activitat indicant els objectius i continguts del programa que s'han desenvolupat.

 • Annex 3.1: S'ha d'emplenar només en el cas dels clubs, associacions i/o entitats esportives.
 • Annex 3.2: S'ha d'emplenar només en el cas d'esportistes individuals.

Per justificar la subvenció o ajuda econòmica a l'Ajuntament de Manacor facilita el següent model normalitzat:

Annex 4. Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries.

Annex 5. Sol·licitud de certificació per a clubs i entitats esportives (veure annex 5.1). Declaració jurada per a esportistes individuals (veure annex 5.2).

B) DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

A més de la documentació assenyalada anteriorment, s'haurà de presentar la següent documentació:

 • B.1. Per part de les entitats:

I. Fotocòpia de la Targeta d'Identificació Fiscal de l'entitat.

II. Fotocòpia DNI del representant de l'entitat que sol·licita la subvenció.

III. Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent degudament legalitzats, en els quals haurà de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre de l'entitat.

No és necessària (a excepció que el beneficiari en qüestió hagués presentat la documentació amb anterioritat i se n'hagi produït qualque modificació) la presentació dels tres (3) últims documents exigits —certificat bancari, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal, fotocòpia compulsada dels estatus— si aquests s'han acreditat en anteriors convocatòries de subvencions i ajudes econòmiques esportives de l'Ajuntament de Manacor en els darrers 4 anys. En aquest cas, s'ha d'indicar l'any en què es varen presentar dits documents i adjuntar una fotocòpia de l'escrit de concessió o denegació enviat per l'Ajuntament en aquella ocasió.

Si qualsevol model facilitat de sol·licitud no reuneix alguna de les dades d'identificació, tant de la subvenció o ajuda econòmica sol·licitada com de la persona sol·licitant, o d'alguns dels requisits prevists a l'article 70 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'ha de requerir a l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de l'article 71 de l'esmentada llei, que en un termini de deu (10) dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa s'entendrà que desisteix de la petició i s'arxivarà sense cap altre tràmit amb els efectes prevists a l'article 42 de l'esmentada llei.

IV. Certificat d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament (Veure annex 5.1).

V. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries d'acord amb el que disposa l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

VI. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d'acord amb el que disposa l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

VII. El certificat de l'absència de delictes sexuals, que segons la Llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat és d'obligació que s'aportin per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors. (veure annex 7)

VIII. Llista enumerada indicant el nom complet i l'edat de totes les persones participants federades, jugadores o inscrites al club o entitat esportiva, segellada per la federació pertinent.

 • B.2 Per part dels o les esportistes individuals:

I. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI) de la persona que rep la subvenció. En cas que sigui menor d'edat, també s'ha d'adjuntar la fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor o tutora.

II. Fotocòpia de la llicència federativa o equivalent i que estigui en vigor.

III. Certificació (de l'entitat o federació pertinent) d'haver participat en les diferents competicions per les quals puntua en aquesta subvenció.

IV. Si és el cas, certificació pertinent d'haver format part de la selecció balear o nacional com a promesa o fotocòpia del BOE on aparegui el seu nom com a esportista d'alt nivell dins l'any natural 2022.

V. Declaració jurada d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament. (Veure annex 5.2).

8. Criteris objectius d'atorgament d'ajuts i quantia.

Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada al Registre General de l'Ajuntament de Manacor, fins a la finalització de la dotació pressupostària prevista amb aquesta finalitat, o bé en cas de no esgotar la dotació pressupostària prevista com a termini màxim per a la presentació es preveu fins al dia 31 d'octubar de 2022.

Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties subvencionables seran els següents atenent cada una de les 4 línies previstes:

 • Línia A: escoles d'iniciació esportiva

Es valorarà fins a un màxim de 90 punts atenent als següents criteris:

a) Per la titulació dels primers monitors/es o entrenadors/es, amb llicència amb vigor expedida per la federació corresponent, i amb llicència esportiva en actiu (s'ha de justificar aportant el contracte d'entrenador/a de la federació corresponent i el corresponent carnet d'entrenador/a. Si una mateixa persona és monitora i entrenadora solament es valorarà 1 vegada), fins a un màxim de 50 punts:

Estudis relacionats amb l'activitat física i l'esport
Llicenciat/a en ciències de l'activitat física i l'esport 6 punts
Mestre/a d'educació física 4 punts
Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives 3 punts

Tècnic/a en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

2 punts
Titulacions específiques de l'esport en concret
Entrenador/a nivell 3 5 punts
Entrenador/a nivell 2 4 punts

Entrenador/a nivell 1

3 punts
Iniciador/a 2 punts

b) Per nombre d'alumnes, fins a un màxim de 20 punts:

Per cada grup menor o igual de 10 alumnes 20 punts
Per cada grup d'11 a 20 alumnes 15 punts
Per cada grup de 21 a 30 alumnes 10 punts
Per cada grup major de 30 alumnes 5 punts

c) Pel foment de l'esport femení, amb un màxim de 20 punts:

Per grup mixt 20 punts

Forma d'acreditar les dades anteriors:

En aquesta línia s'ha de presentar un PROJECTE que fomenti l'esport base o a través d'escoles esportives, orientades a joves de fins a 16 anys i que tinguin com a objectiu principal l'ensenyament de la modalitat esportiva, amb activitats programades com a mínim un cop a la setmana, que han de tenir com a mínim el següent contingut:

 • Activitats esportives programades, nombre, tipus d'activitats.
 • Nombre de monitors/es o entrenadors/es.
 • Nombre d'alumnes inscrits.
 • Darrera acta de constitució de la directiva del club.

La subvenció en cap cas podrà superar la quantia de 500€.

 • Línia B: esport federat

Es valorarà fins a un màxim de 190 punts atenent als següents criteris:

a) Per la titulació dels primers monitors/es o entrenadors/es, amb llicència amb vigor expedida per la federació corresponent, i amb llicència esportiva en actiu (s'ha de justificar aportant el contracte d'entrenador/a de la federació corresponent i el corresponent carnet d'entrenador/a. Si una mateixa persona és monitora i entrenadora solament es valorarà 1 vegada), fins a un màxim de 20 punts: 

Estudis relacionats amb l'activitat física i l'esport
Llicenciat/a en ciències de l'activitat física i l'esport 6 punts
Mestre/a d'educació física 4 punts
Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives 3 punts

Tècnic/a en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

2 punts
Titulacions específiques de l'esport en concret
Entrenador/a nivell 3 5 punts
Entrenador/a nivell 2 4 punts

Entrenador/a nivell 1

3 punts
Iniciador/a 2 punts

c) Per la categoria de la competició (solament es puntuaran els sèniors), fins a un màxim de 10 punts:

Màxima categoria en la seva modalitat 5 punts
Segona categoria en la seva modalitat 2 punts
Tercera categoria en la seva modalitat 1 punt

d) Per nombre d'equips o esportistes fins a un màxim de 150 punts:

Esports col·lectius: punts per equip 5 punts
Esports individuals: punts per esportista 0,25 punt

e) Pel foment de l'esport femení, amb un màxim de 10 punts:

Equips o equip femení 4 punts
Per equips mixtes 2 punts
Per cada equip femení sènior 1 punt

Forma d'acreditar les dades anteriors:

 

En aquesta línia s'ha de presentar un PROJECTE amb els següents continguts mínims:

 • Participació en diferents competicions federades, tant en esports col·lectius com individuals.
 • Nombre de monitors/es o entrenadors/es.
 • Fitxa federativa dels esportistes.
 • Darrera acta de constitució de la directiva del club.

La subvenció en cap cas podrà superar la quantia de 3.500€.

Punts addicionals per les línies A i B

En cas que un mateix club es presenti a les dues línies A i B solament se sumarà una vegada.

a) Per la col·laboració i participació en els diversos esdeveniments i activitats promogudes per l'Ajuntament de Manacor als quals se'ls ha convidat, fins a un màxim de 10 punts:

Per participar a més de 5 esdeveniments o haver participat a més del 80% de les activitats 10 punts
Per participar entre 5 i 3 esdeveniments o haver participat entre el 50%i el 80% de les activitats 5 punts
Per participar entre 1 i 2 esdeveniments o haver participat entre el 20% i el 40% de les activitats 2 punts

b) Es concediran 10 punts addicionals als clubs o entitats esportives que estiguin integrades per almanco un 25% de tècniques i/o directives femenines.

 • Línia C: ajudes individuals a esportistes

Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties individuals seran els següents:

 • Passatges: fins a un màxim de 200 €. Si l'import del desplaçament supera els 200 €, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades. Per acreditar els desplaçaments d'avió o vaixell, cal presentar la factura, tiquet amb el detall dels serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la regulació anteriorment detallada i no són elegibles els correus electrònics, identificadors, reserves, o similars. Desplaçaments fets a partir del 31 de juliol de 2021. 
 • Pernoctació: fins a un màxim de 50 € per dia. Si l'import supera els 50 €/nit, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades. S'adjuntarà la factura de l'establiment hostaler.

Pot sol·licitar la subvenció qualsevol esportista que tengui un rendiment que es consideri d'interès per a la promoció de l'esport del municipi de Manacor

En aquesta línia s'ha de presentar un PROJECTE on es prevegi l'activitat esportiva per la qual se sol·licita la subvenció i on consti de forma detallada i es reflecteixi com a mínim:

 • Activitat esportiva per la qual és sol·licita la subvenció.
 • Competició on es va a participar.
 • Resultats obtinguts en la participació de competicions.

Cada esportista pot demanar l'ajuda per aquesta línia, fins a un màxim de 2 vegades, sense superar, amb la totalitat de les ajudes concedides, la quantia de 200 euros; la resta, anirà a compte del beneficiari.

 • Línia D: esdeveniments esportius especials

Es valorarà els següents criteris:

En aquesta línia s'ha de presentar un PROJECTE amb la descripció de l'esdeveniment esportiu a organitzar, que haurà de tenir com a mínim el següent contingut:

 • Tipus d'esdeveniment, nombre de participants, durada, personal necessari per al desenvolupament de l'esdeveniment.

a) Ciutat de Manacor; com a màxim es pot sol·licitar subvenció per a 2 esdeveniments: 1 masculí i 1 femení.

 

 

Campionat estatal o superior 40 punts
Campionat autonòmic 20 punts
Campionat insular 10 punts

b) Campionats o esdeveniments oficials, àmbit territorial:

Campionat o esdeveniment estatal o superior 40 punts
Campionat o esdeveniment autonòmic 20 punts
Campionat o esdeveniment insular 10 punts

Les ajudes per als campionats o esdeveniments oficials d'àmbit territorial estatal o superior, autonòmic o insular es poden sol·licitar 1 vegada cadascun. Les ajudes per als campionats o esdeveniments oficials populars es poden sol·licitar un màxim de 4 vegades.

 c) En funció de la durada i la categoria de l'esdeveniment s'aplicaran els següents coeficients de valoració: 

c.1) Durada consecutiva de l'esdeveniment o campionat:

1 dia 100%
2 dies 120%
3 dies 140%
4 dies o més 150%

c.2) Categoria de l'esdeveniment o campionat

Categoria sènior 100%
Categoria juvenil 80%
Categoria infantil o cadet 60%

La subvenció en cap cas podrà superar la quantia de 4.000 €.

Determinació de l'import de la subvenció:

 • La subvenció s'atorgarà en funció de la puntuació obtinguda per cada entitat o persona concurrent. Per determinar el valor unitari del punt, es dividirà la quantitat destinada a cada modalitat (entitats o esportistes individuals) per la totalitat de punts aconseguits entre les associacions, clubs i entitats o persona que hi han sol·licitat subvenció de la modalitat.
 • L'import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt total de punts aconseguits per cada entitat o esportista individual.
 • L'import de les subvencions concedides, en cap cas podrà ser, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superior al cost de l'activitat subvencionada.
 • Es consideren despeses subvencionables aquelles que responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert en la convocatòria corresponent.

Es podrà optar a les categories A i B independentment de si, també, opten a la categoria D. En cas d'optar a la categoria C, no es podrà optar a les categories A i B, independentment de si, també opten a la categoria D.

9. Procediment, resolució i pagament de la subvenció.

9.1. Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva segons els que estableix l'art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb el que estableixen les bases i la convocatòria que la regulen. 

9.2. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de l'ajut previst en aquesta convocatòria és el departament d'Esports, si bé, es procedeix a crear una comissió tècnica avaluadora en compliment de l'art. 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions perquè procedeixi a emetre informe respecte al resultat de l'avaluació efectuada de les sol·licituds.

La Comissió resoldrà de forma motivada en un termini no superior a tres (3) mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

La Comissió Tècnica Avaluadora ha d'estar integrada pels membres següents: 

- Presidència: un tècnic o tècnica d'esports.

- Vicepresidència: un tècnic o tècnica d'administració general

- Secretaria: un funcionari o funcionària adscrit a Intervenció.

La Comissió Tècnica Avaluadora queda constituïda legalment amb l'assistència de tots els membres o els seus substituts, si escau.

9.3. Rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si escau, requerir els sol·licitants que aportin tota la documentació i informació complementària que s'estimi oportuna per a fonamentar la seva sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats a la sol·licitud, en el termini de deu (10) dies hàbils, amb advertiment que en el cas de no presentar esmena se'ls tindrà per desistits del procediment, prèvia resolució al respecte.

A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries i convenients per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades que figurin a les sol·licituds, en virtut de les quals s'han de valorar les sol·licituds per a la resolució de l'expedient de concessió d'ajuda.

La Comissió Tècnica Avaluadora designada emetrà un informe respecte al resultat de l'avaluació efectuada respecte a la totalitat de les sol·licituds indicant els beneficiaris i les quanties de les subvencions corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin de ser desestimades.

9.4. L'òrgan competent procedirà a la redacció i notificació de la proposta de resolució de la concessió de l'ajut, perquè els interessats puguin presentar al·legacions, en el termini de 10 dies. Si els sol·licitants no presenten al·legacions en el termini del tràmit d'audiència, se suposa que estan conformes amb la proposta de resolució de concessió. Un cop s'ha esgotat el termini per presentar al·legacions, els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor han d'emetre un informe.

L'òrgan competent dictarà la resolució de concessió de l'ajuda i la notificarà a la persona beneficiària. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat lacta en el termini dun mes, o directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en tots dos casos a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

9.5. El pagament de les subvencions o ajudes econòmiques es farà com a norma general, prèvia la justificació per part del sol·licitant de la quantitat subvencionada segons la proposta de resolució definitiva i després que s'hagi certificat pels serveis tècnics de l'àrea d'Esports envers la realització de l'activitat i compliment de la finalitat que va determinar la concessió de la subvenció d'acord amb l'article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 88 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions. 

9.6. L'òrgan competent per resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions i obligacions a què està subjecta la persona beneficiària. Aquesta resolució serà notificada als interessats amb indicació dels recursos pertinents.

La resolució també ha de donar per justificada la subvenció, reconèixer l'obligació (import justificat) a favor dels beneficiaris i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària, al compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària.

No es pot fer el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Agència Tributària de les Illes Balears, i Hisenda Local) i de la Seguretat Social, o si és deutor per resolució de procedència de reintegrament .

9.7. El pagament d'aquesta subvenció es farà en un pagament únic per la totalitat de l'import justificat, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

En cas que l'entitat adherida tingui deutes pendents amb la hisenda municipal, l Ajuntament pot saldar prèviament d'ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o amb part de la subvenció reconeguda.

9.8. La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l'ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament de Manacor.

L'Ajuntament de Manacor dictarà resolució en què expressi les circumstàncies que concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si escau, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants en l'ordre del registre de entrada.

 

10. Justificació de la subvenció.

Les persones beneficiàries/perceptores resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a subvenció o ajuda econòmica concedida dins l'exercici econòmic en el qual s'hagi concedit i les despeses justificades han de ser de l'esmentat termini (1 de gener de 2022 i 31 d'octubre de 2022) i presentades dins el termini corresponent. 

Si la data de pagament o factura és anterior al període objecte de subvenció, però l'activitat sí que s'ha dut a terme dins el termini establert (1 de juliol de 2021 a 31 d'octubre de 2022), s'entendrà com a subvencionable. 

El termini per justificar la subvenció de la línia C finalitzarà dia 31 d'octubre de 2022. 

La documentació acreditativa per justificar les despeses serà:

A. En primer lloc, l'annex normalitzat facilitat per l'Ajuntament de Manacor, de declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries, annex 4. 

B. Per justificar la subvenció atorgada s'ha de presentar un compte justificatiu integrat per la documentació següent: 

a. Una memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb les activitats que s'han fet i els resultats obtinguts, la temporalització, mitjans de difusió utilitzats, l'avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient. 

b. Totes les línies han de presentar un compte justificatiu integrat per la documentació següent d'acord a l'Annex 6: 

 • Declaració responsable d'haver fet el projecte o activitat subvencionada, en la qual s'han de detallar els ingressos i les despeses que se n'han derivat assenyalant-ne l'import i la procedència.
 • Declaració responsable que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l'IVA.
 • Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada assenyalant-ne l'import i la procedència.
 • Per altra part, juntament amb l'annex 6 s'ha d'acompanyar una relació classificada de despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, import, data emissió i data pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui de conformitat amb un pressupost estimat, s'indicarà les desviacions esdevingudes. A més, s'haurà d'acompanyar de les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats i a la documentació acreditativa del pagament pel valor de la quantia subvencionada.

Les despeses s'han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s'han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l'entitat subvencionada, s'hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d'expressar clarament: 

 • Data d'emissió, que haurà de correspondre al període comprès entre l'1 de juliol de 2021 i 31 d'octubre de 2022.
 • Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l'entitat emissora i de l'entitat pagadora. 
 • Número de la factura.
 • Concepte detallat pel qual s'expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
 • Import, desglossant la part que correspon a IVA, si escau. Si l'operació està exempta d'IVA s'ha d'esmentar a la factura.

Si l'entitat beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que acredita la despesa rebuda per correu electrònic, s'admetrà sempre que a la impressió de la factura s'adjunti un certificat signat pel representant legal de l'entitat en el qual manifesti la impossibilitat o dificultat greu per obtenir el document original i declari que la factura ni s'ha utilitzat ni s'utilitzarà per justificar cap altra subvenció. 

Es considerarà com a document justificatiu que acrediti la despesa per als clubs i entitats esportives, el rebut de pagament de les despeses efectuades (entrenadors, arbitratges...), sempre i quan vinguin emparats per un contracte, els quals s'hauran d'aportar juntament amb els rebuts. 

No es podrà efectuar cap pagament si no s'acredita de manera fefaent, fet que es farà constar per escrit juntament amb la presentació dels justificants d'haver realitzat la totalitat de la despesa de la quantitat subvencionada, una vegada acceptada la proposta de resolució definitiva.

Si la despesa justificada és inferior a l'import de subvenció aconseguida a la proposta definitiva, es procedirà a la reducció proporcional de la subvenció o ajuda econòmica concedida.

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i a la penalització de poder accedir a la següent convocatòria de subvencions en els següents casos:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles circumstàncies que ho haguessin impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.

d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

e) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i persones beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s'han d'aconseguir els objectius, dur a terme l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

11. Normativa d'aplicació.

1. En tot allò no previst en aquestes bases s'estarà al que disposa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Manacor, publicada al Butlletí de les Illes Balears núm. 175, de 24 de novembre de 2007. Igualment, són aplicables els preceptes bàsics de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 39/2015. d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, així com la resta de disposicions legals i reglamentàries que siguin aplicables.

2. Per resoldre totes les qüestions que no preveuen aquestes bases i per interpretar els dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació, és competent l'òrgan amb facultats per aprovar les bases, que queda autoritzat per dictar aquelles actes que siguin necessaris.

12. Publicitat.

El text íntegre d'aquestes bases i convocatòria es publica al Butlletí de les Illes Balears, al web municipal i a la Base de Dades Nacional de subvencions.

Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Manacor en l'execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l'esmentat projecte, en particular en els cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l'Ajuntament de Manacor de conformitat amb l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13. Informació i assessorament.

Us podeu adreçar al Departament d'Esports a l'adreça de correu electrònic esports@manacor.org o bé a les oficines centrals del servei d'Esports, ubicades al c/ C/Muntaner, 12. Primera planta, de telèfon 971 84 91 00, Ext. 2104.

14. Protecció de dades.

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

El responsable del tractament de les dades dels interessats és l'Ajuntament de Manacor (CIF P0703300D, carrer del Convent, 1, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.

La finalitat del tractament de les dades és gestionar la sol·licitud de subvenció en règim de concurrència competitiva per promoure i facilitar l'accés a l'esport de competició i a la seva pràctica individual i col·lectiva.

El temps de conservació de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient. Tot i això, les dades es conserven amb finalitats d'arxiu d'interès públic o finalitats estadístiques.

L'Ajuntament de Manacor té legitimació per al tractament de les dades a l'exercici dels poders públics o competències pròpies.

Les dades no se cedeixen a terceres persones alienes a l'Ajuntament de Manacor, tret que hagin de ser comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades i sol·licitar la rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o supressió. Podeu sol·licitar la limitació o, si escau, oposar-vos al tractament de les vostres dades. Per exercir aquests drets, l'interessat pot fer-ho de les maneres següents:

a) Per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigit a: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Manacor, plaça del Convent, 1, 07500 Manacor, Illes Balears.

b) Presencialment, mitjançant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Manacor, oa través de qualsevol dels mitjans establerts a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

c) Per correu electrònic adreçat al Delegat de Protecció de Dades: dpd@manacor.org

15. Recursos.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, potestativament es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manacor en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí de les Illes Balears, o directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 28/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, sens perjudici que es puguin interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Manacor, data de signatura electrònica (7 de juny de 2022)

El batle Miquel Oliver Gomila

Documents adjunts