Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 322623
Resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures d’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades, com a resultat de la prova avaluadora de 20 de maig de 2022, en el marc de la Convocatòria 2022 per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunic que el 6 de juny de 2022, el conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures va resoldre:

« Fets

1. El 25 de novembre de 2021, el conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures va aprovar les Bases i la Convocatòria 2022 per obtenir l'acreditació professional de personal d'admissió i control d'ambient intern (BOIB núm. 167, de 4 de desembre).

2. El 20 de maig de 2022 es va realitzar la segona prova avaluadora prevista a la convocatòria, amb l'assistència de la major part dels membres del Tribunal qualificador, amb un desenvolupament totalment correcte i sense l'existència d'incidències al respecte.

3. Durant els tràmits corresponents a la segona prova avaluadora, el Tribunal qualificador, va celebrar diferents sessions de les quals es va aixecar l'acta corresponent, i a la darrera sessió de 3 de juny va acordar que «A la vista que no hi ha hagut cap revisió, ni cap reclamació, el Tribunal acorda que no s'ha de modificar la llista provisional de persones aptes, no aptes i no presentades formulada el passat dia 26 de maig, per tal d'aprovar-la definitivament.

Així, de conformitat amb la Base 11.2 de la Convocatòria, es considera finalitzat el procés de revisió i procedeix, en conseqüència elevar al conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, la llista definitiva d'aptes, no aptes i no presentats per la seva aprovació i fer-la pública al tauler d'anuncis electrònic del Consell de Mallorca, així com ordenar-ne la publicació en el BOIB.»

Fonaments de dret

1. Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de desembre de 2019 pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019).

2. Base 11.2 de la Convocatòria, aprovada per resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures 25 de novembre de 2021 (BOIB núm. 167, de 4 de desembre de 2021).

3. Proposta del Tribunal Qualificador de la llista definitiva de persones aptes, no aptes i no presentades, de la prova de dia 20 de maig de 2022.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la llista definitiva de les persones aspirants que han resultat aptes, no aptes i no presentades a la prova del 20 de maig de 2022, per obtenir l'acreditació professional de personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears, que s'adjunta com a Annex.

2. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell de Mallorca.

 

ANNEX LLISTA DEFINITIVA de persones APTES / NO APTES / NO PRESENTADES

(prova realitzada el 20 de maig de 2022)

 

LLINATGES i NOM

DNI / NIE

QUALIFICACIÓ

1

 BENAVIDES HENARES, SERGIO

****2856B

APTE

2

 BORROUHU ZOUJAL, BILAL

****7958E

APTE

3

 BUENO NASCIMIENTO, JEFFERSON

****8995T

APTE

4

 CABEZAS POLO, DAVID

****3594H

APTE

5

 CLERICI SIMOES JUNIOR, WESTHERLEY

****6267R

APTE

6

 DANIEL CAPÓ, JOSÉ

****9414H

APTE

7

 DE LA FUENTE POMBO, ENRIQUE HERACLIO

****0594X

NO PRESENTAT

8

 DIAWARA, ALI

****2361V

NO APTE

9

 DIAZ PINTO, JOSE MANUEL

****2781L

APTE

10

 ESCANDELL CARDONA, JAUME

****6019Y

APTE

11

 FELIX DE MACEDO, JANE

****6130A

APTA

12

 GARCIA CABA, VICENTE

****1030W

APTE

13

 GARRIGOS CASTELLO, ROBERTO

****5859D

APTE

14

 GOMEZ CIFRE, JOSÉ

****3668M

APTE

15

 HDAIDANE HASSANI, OUSSAMA

****8664R

APTE

16

 LIEBANA CARDENAS, FRANCISCO

****1478F

NO APTE

17

 LIMA GOICOECHEA, YOVANY

****5037Z

APTE

18

 LÓPEZ CASTILLO, JORGE

****2030Q

APTE

19

 MARI TORRES, JOSE ANTONIO

****0552K

APTE

20

 MARTÍN SÁNCHEZ, LAURA

****5948R

APTA

21

 MARTÍNEZ ALEMANY, FRANCISCO MIGUEL

****6421L

APTE

22

 MENA RODRÍGUEZ, YAMIRTH

****6043S

APTE

23

 MESA RODRÍGUEZ, AGUSTÍN MANUEL

****7599L

APTE

24

 MILOJEVIC BJEKOVIC, LUKA

****1469S

NO APTE

25

 NDIAYE, BAYE DAME

****9373D

NO APTE

26

 OLIVA MORALES, FERNANDO BARBARO

****7984M

APTE

27

 ORTIZ GARZON, SALVADOR

****0426W

APTE

28

 PARKHOMENKO, OLEH

****8769Z

NO PRESENTAT

29

 PEREIRA ARRUA, FERNANDO GABRIEL

****6807R

NO APTE

30

 PEREZ CRUZ, JORDI

****2389Z

NO APTE

31

 PEREZ RODRIGUEZ, GABRIEL MANUEL

****4991Q

APTE

32

 PRADOS GONZALEZ, IVAN

****1414Q

APTE

33

 RAMIREZ JIMENEZ, JOHN EDIER

****5461R

APTE

34

 REGO FERREIRA, RAMON

****0262L

NO APTE

35

 RIVERO CARDENES, ADAN

****3202X

APTE

36

 SANCHEZ CARRERES, JAVIER

****1314N

APTE

37

 SEÑORANS AMER , OSCAR

****0900X

APTE

38

 SEOANE GULIN, CARLOS ALBERTO

****0321W

NO APTE

39

 SOSA SALOMON, PABLO NATANAEL

****7007K

APTE

40

 VARGAS JIMENEZ, FRANCISCO

****7404D

APTE

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptadors des del següent a la seva publicació en el BOIB.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 7 de juny de 2022

El secretari tècnic de Mobilitat i Infraestructures Jaume A. Sabater Malondra