Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 315270
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes i actuacions per a la cobertura d’aliments i altres necessitats bàsiques de la població en situació de precarietat econòmica i/o risc social per l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 628931

La ciutadania, organitzada en entitats de caràcter solidari, desenvolupa des de fa dècades la tasca de repartiment d'aliments i productes de primera necessitat entre persones i famílies en situació de precarietat econòmica.

La coincidència entre les actuacions de les administracions públiques i l'acció de les entitats socials genera sinèrgies pròpies de les intervencions socials comunitàries, en les quals els ciutadans són partícips i cooperadors en la recerca i el desenvolupament de respostes a les seves pròpies necessitats. La implicació del teixit social aporta recursos materials, però sobretot enforteix la cohesió social, els vincles entre els ciutadans i, en definitiva, l'empoderament de la societat civil.

La tasca de les entitats socials complementa les actuacions dels serveis socials comunitaris bàsics sense substituir-ne les obligacions. Les administracions públiques vertebren les seves intervencions de caràcter professional a l'entorn de carteres de serveis impulsades per les administracions.

L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social, les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, les polítiques d'atenció a les persones dependents i les polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, té per objecte configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Així mateix, entre els principis rectors dels serveis socials es recull el foment de l'autonomia personal, en el sentit de facilitar que les persones disposin de les condicions adequades per desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, d'acord amb la naturalesa dels serveis i llurs condicions d'utilització.

L'article 3 de la Llei 4/2009, relatiu als objectius de les polítiques de serveis socials, estableix que l'actuació dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix, entre d'altres, els objectius de millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones; promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social; detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l'objectiu de promoure l'autonomia de les persones; i detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups.

L'article 90 de la Llei 4/2009 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears i els ens locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials. Les subvencions han de dirigir-se fonamentalment, entre d'altres, a la promoció i el desenvolupament de programes i activitats de serveis socials.

El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen. Així mateix, el procediment de concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'ha de tramitar d'acord amb el decret esmentat, si bé amb les especialitzacions indicades en la resta de les normes aplicables.

L'article 6 del text refós de la Llei de subvencions estableix que les subvencions que regula aquesta Llei s'han de gestionar d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

L'article 12 del text refós de la Llei de subvencions determina que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller o consellera competent n'hagi establert, per ordre, les bases reguladores.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears —modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març— estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer). Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials, a la qual atribueix les competències, entre d'altres, de gestió dels programes de serveis socials i de foment de programes d'inclusió social.

El Capítol IV del Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna estableix mesures per agilitar la tramitació de subvencions.

Les actuacions a què es destinen les subvencions d'aquesta convocatòria s'engloben clarament dins les finalitats que persegueix la Conselleria d'Afers Socials i Esports a través de la Direcció General de Serveis Socials, la qual, per tant, és l'òrgan competent per tramitar aquest expedient.

Aquesta convocatòria de subvencions està prevista en l'apartat IV.2.2 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

En data 11 de març de 2021, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 5 de març de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 del text refós de la Llei de subvencions i els articles 5 i 9.2 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, d'acord amb l'informe previ del Departament Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes i actuacions per a la cobertura d'aliments i altres necessitats bàsiques de la població en situació de precarietat econòmica i/o risc social per l'any 2022, d'acord amb les bases que consten com a annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 300.000,00 € (tres-cents mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313EUK.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2022.

3. Aprovar la distribució següent del pressupost de la convocatòria:

Modalitat 1. Projectes de distribució d'aliments entre les entitats dedicades al repartiment d'aliments: 120.000,00 €.

Modalitat 2. Projectes de repartiment d'aliments i/o productes de primera necessitat: 140.000,00 €.

Modalitat 3. Projectes de menjadors socials: 40.000,00 €.

No obstant això, aquesta distribució és orientativa i, a l'efecte de la concessió de subvencions, les quanties de les modalitats 2 i 3 estan vinculades. Si no s'exhaureix el crèdit destinat a una de les modalitats esmentades, els crèdits sobrants passen a l'altra modalitat.

4. El pagament del 100 % de la subvenció es farà anticipadament, en concepte de bestreta, una vegada dictada la resolució de concessió, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 25.3.b del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb l'autorització prèvia per Acord del Consell de Govern de dia 9 de maig de 2022.

5. Designar la directora general de Serveis Socials òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (31 de maig de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Bases de la convocatòria

1. Objecte i finalitat de les subvencions

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes i actuacions d'entitats sense ànim de lucre destinats a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social.

1.2. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

2. Crèdit pressupostari assignat a la convocatòria

2.1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de tres-cents mil euros (300.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313EUK.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2022.

La distribució del crèdit es farà atenent les modalitats i els criteris següents:

Modalitat 1. Projectes de distribució d'aliments entre les entitats dedicades al repartiment d'aliments: 120.000,00 €.

Modalitat 2. Projectes de repartiment d'aliments i/o productes de primera necessitat que atenen usuaris d'un o més municipis: 140.000,00 €.

Modalitat 3. Projectes de menjadors socials: 40.000,00 €.

2.2. La distribució per modalitats és orientativa i, a l'efecte de la concessió de subvencions, les quanties de les modalitats 2 i 3 estan vinculades. Si no s'exhaureix el crèdit destinat a una de les modalitats esmentades, el crèdit romanent podrà destinar-se a finançar projectes de l'altra modalitat.

2.3. L'import total consignat inicialment a les diferents partides es pot ampliar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2.4. Aquesta modificació no implicaria que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï, ni afectaria a la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

3. Requisits de les entitats beneficiàries i manera d'acreditar-los

3.1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits següents:

 1.  Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre.
 2.  Estar constituïdes legalment i inscrites —amb una antiguitat mínima de dos anys des de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears — com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, segons el que es regula en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.
 3.  Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.
 4.  Incloure en els estatuts i en les seves activitats efectives, com a beneficiàries de les intervencions, qualsevol persona o família en situació de risc o exclusió social resident a les Illes Balears, sense que sigui necessària la pertinença a un col·lectiu o sector específic de població per raons de salut, discapacitat, dependència, edat, procedència o qualsevol altra condició.
 5.  Desenvolupar l'atenció directa als usuaris majoritàriament amb personal voluntari.
 6.  Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 7.  No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiàries de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
 8.  No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 9.  Complir l'obligació que estableix l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència front a la violència.
 10.  Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 1 han d'estar designades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA) durant l'exercici 2021 com a organitzacions associades de distribució d'aliments, en el marc del Programa Operatiu d'Ajuda Alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides (FEAD) España 2021. S'entén que compleixen el requisit esmentat aquelles entitats que formin part o participin de la corresponent federació estatal o estructura anàloga en el territori de les Illes Balears.
 11.  Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 2 han de:

k.1. Acreditar al llarg de l'exercici 2021 la participació d'un mínim de persones voluntàries en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria, d'acord amb els criteris següents:

 • Per a les entitats de l'illa de Mallorca: 75.
 • Per a les entitats de les illes de Menorca i Eivissa: 30.
 • Per a les entitats de l'illa de Formentera: 15.

k.2. Atendre anualment en el programa d'aliments un mínim de famílies o beneficiaris directes, d'acord amb els criteris següents:

 • Per a les entitats de l'illa de Mallorca: 750.
 • Per a les entitats de les illes de Menorca i Eivissa: 600.
 • Per a les entitats de l'illa de Formentera: 300.

k.3. Mantenir una col·laboració continuada i documentable amb els serveis socials comunitaris bàsics municipals.

l. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 3 han de:

l.1. Acreditar al llarg de l'exercici 2021 la participació d'un mínim de 10 persones voluntàries en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.

l.2. Fer un mínim de 450 repartiments setmanals.

13. Haver executat algun projecte de distribució d'aliments o de repartiment d'aliments en col·laboració amb algun servei social comunitari municipal o de menjador social durant l'any 2021.

3.2. Queden excloses d'aquesta convocatòria les entitats privades següents:

 1.  Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3.f de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).
 2.  Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

4. Obligacions de les entitats beneficiàries

4.1. Són obligacions de les entitats beneficiàries dels ajuts les que estableix l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions. L'incompliment d'aquests deures pot donar lloc, segons els casos, a la revocació o al reintegrament de la subvenció i a la imposició de sancions, d'acord amb el que preveuen els articles 24, 43, 44, 50 i següents del text refós esmentat. En particular, i tenint en compte que la subvenció que s'atorga és de quantia fixa, la revocació de la subvenció és procedent, en la part que correspongui, si l'import justificat de l'activitat subvencionada és inferior a la quantia de la subvenció atorgada.

4.2. Les entitats beneficiàries han de col·laborar i facilitar tota la informació i la documentació que la Intervenció General de la Comunitat Autònoma els requereixi en l'exercici de les seves funcions, segons el que estableix l'article 49 del text refós de la Llei de subvencions.

4.3. Així mateix, les entitats han de comunicar a la Conselleria d'Afers Socials i Esports la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

4.4. Adaptar-se, si escau, als criteris de zonificació del repartiment que estableixi la Conselleria d'Afers Socials i Esports durant el desenvolupament.

4.5. Si escau, compartir amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports les dades sobre el beneficiaris dels ajuts, amb la signatura prèvia de les clàusules del conveni de cessió de dades de caràcter personal i d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

4.6. Complir les obligacions en matèria de protecció de dades regulades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4.7. Les entitats hauran d'incloure la imatge corporativa de la Conselleria d'Afers Socials i Esports en aquells actes, presentacions, actuacions i documentació de qualsevol tipus vinculats al projecte subvencionat. Juntament amb la imatge corporativa de l'entitat, hi ha de figurar el logotip de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Així mateix, constitueix una obligació de les entitats remetre a la direcció de correu comunicacio@sgsersoc.caib.es els materials o actuacions de difusió vinculats amb el projecte, per tal que la Conselleria d'Afers Socials i Esports en doni el vistiplau, sense el qual no se'n podrà dur a terme la difusió.

5. Despeses subvencionables i àmbit temporal

5.1. En la modalitat 1, són subvencionables les despeses derivades directament del funcionament ordinari de l'entitat que es detallen tot seguit:

 1.  L'adquisició d'aliments o d'altres productes de primera necessitat per lliurar als usuaris en el desenvolupament de projectes d'intervenció amb un mínim del 92 % de l'import del projecte aprovat.
 2.  Les despeses corrents necessàries per a la realització dels serveis o les activitats (telefonia (fixa i mòbil) i accés a Internet, material fungible, etc.) i per al manteniment dels espais o locals on es duen a terme els serveis o les activitats (lloguer; subministrament d'aigua, electricitat i gas; etc.) amb un màxim de 5 % de l'import del projecte aprovat.
 3.  Les despeses de justificació mitjançant un informe d'auditoria amb un màxim de 3 % de l'import del projecte aprovat.

5.2. En la modalitat 2, són subvencionables les despeses derivades directament del funcionament ordinari de l'entitat que es detallen tot seguit:

 1.  L'adquisició d'aliments o d'altres productes de primera necessitat (higiene personal o neteja de la llar), per lliurar als usuaris en el desenvolupament de projectes d'intervenció amb un mínim del 92 % de l'import del projecte aprovat. 

S'inclou en aquest apartat l'adquisició de targetes prepagament carregades i lliurades a favor dels usuaris per a l'adquisició de productes de primera necessitat. En cas que l'entitat opti per aquesta metodologia haurà de garantir que l'ús de la targeta es limita a l'adquisició d'aliments i/o productes de primera necessitat, bé mitjançant el propi sistema de targetes bé mitjançant controls a posteriori duts a terme per l'entitat.

 1.  Les despeses corrents necessàries per a la realització dels serveis o les activitats (telefonia (fixa i mòbil) i accés a Internet, material fungible, etc.) i per al manteniment dels espais o locals on es duen a terme els serveis o les activitats (lloguer; subministrament d'aigua, electricitat i gas; etc.) amb un màxim de 5 % de l'import del projecte aprovat.
 2.  Les despeses de justificació mitjançant un informe d'auditoria amb un màxim de 3 % de l'import del projecte aprovat.

En resten excloses les despeses realitzades en begudes alcohòliques i productes d'estètica.

5.3. En la modalitat 3, són subvencionables les despeses derivades directament del funcionament ordinari de l'entitat que es detallen tot seguit:

 1.  Les despeses d'adquisició d'aliments, les despeses derivades de l'adquisició de material necessari per al repartiment del menjar (recipients, envasos, etc.) i les despeses corrents necessàries per al manteniment dels espais o locals on es duen a terme els serveis o les activitats (lloguer; subministrament d'aigua, electricitat i gas; etc.) amb un mínim del 92 % de l'import del projecte aprovat.
 2.  Les despeses corrents necessàries per a la realització dels serveis o les activitats (telefonia (fixa i mòbil) i accés a Internet, material fungible, etc.) amb un màxim de 5 % de l'import del projecte aprovat.
 3.  Despeses de justificació mitjançant un informe d'auditoria amb un màxim del 3 % de l'import del projecte aprovat.

5.4. El període subvencionable inclou des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2022.

6. Presentació de les sol·licituds, terminis i documentació

6.1. Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud específica del procediment i la documentació adjunta, per mitjans electrònics, a través del tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.2. Les entitats interessades només poden presentar una sol·licitud i en una de les modalitats establertes. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la primera, d'acord amb l'ordre fixat pel registre d'entrada.

6.3. Les entitats interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 1.  Un informe abreujat de l'activitat de l'entitat d'acord amb el model facilitat per la Direcció General de Serveis Socials (imprès 1).
 2.  Una còpia simple del document que acrediti la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).
 3.  Una còpia dels estatuts vigents de l'entitat degudament inscrits en el registre corresponent. Hi ha de constar expressament la realització d'activitats, serveis o programes de l'àmbit social, sense que sigui preceptiva la pertinença dels usuaris a un col·lectiu específic per qualsevol raó (condició de salut, edat, residència, origen, procedència, formació, etc.).
 4.  Una declaració responsable (imprès 2), signada per la persona representant de l'entitat, amb el contingut següent:
 • Declaració responsable del fet que l'entitat sol·licitant no es troba en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció establerts en l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions i la resta de la normativa aplicable.
 • Declaració responsable del compliment de les obligacions establertes en l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions; l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i aquesta convocatòria.
 • Declaració responsable del fet que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb la signatura d'aquesta declaració s'entén atorgat el consentiment per demanar el certificat telemàtic justificatiu de les obligacions esmentades; en cas que l'entitat s'oposi a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades, ha d'aportar aquest certificat.
 • Declaració responsable de no haver sol·licitat o rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.
 1.  Declaració de la veracitat de les dades bancàries aportades, tramitada vàlidament, d'acord amb el model aportat per la Direcció General de Serveis Socials, excepte que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma (imprès 3). En aquest cas, és suficient indicar on s'ha de fer el pagament.
 2.  Resolució del president del Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. de designació de l'entitat sol·licitant o de la federació o estructura estatal anàloga corresponent com a organització associada de distribució d'aliments en el marc del Programa Operatiu d'Ajuda Alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides (FEAD) España 2021 (modalitat 1).
 3.  Document, d'antiguitat inferior a 6 mesos de la data de publicació d'aquesta convocatòria, que acrediti la col·laboració de l'entitat sol·licitant amb els serveis socials comunitaris bàsics d'un o més municipis (modalitat 2).
 4.  Declaració responsable del representant de l'entitat d'acord amb l'imprès 4 en el qual figura el nombre de perceptors, beneficiaris directes, famílies ateses o mitjana de repartiments setmanals durant l'exercici 2021, així com el nombre de voluntaris que han col·laborat amb l'entitat durant el mateix període.

6.4. Les entitats que hagin presentat alguna sol·licitud de subvenció al llarg de l'any 2021, poden substituir la representació, els estatuts i la declaració de veracitat de dades bancàries als quals fan referència les lletres b, c i e del punt 7.3 per una comunicació identificativa (imprès 5) en la qual es faci constar que el contingut de la documentació no ha variat i continua vigent, amb indicació de l'expedient en què es troba.

6.5. La presentació de la sol·licitud per prendre part en aquest procediment implica el consentiment per al tractament de dades personals que s'hi puguin incloure, per tal de poder tramitar-la.

 

7. Examen de la documentació

7.1. Els serveis tècnics de la Direcció General de Serveis Socials han d'examinar les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunta per determinar si s'adeqüen al que estableix aquesta convocatòria.

7.2. D'acord amb el que disposa l'article 21.5 de la Llei 39/2015, quan el nombre de sol·licituds formulades o de persones afectades pugui suposar un incompliment del termini màxim de resolució, l'òrgan competent per resoldre el procediment, a proposta raonada de l'òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l'òrgan competent per resoldre el procediment, a proposta d'aquest òrgan, poden habilitar els mitjans personals i materials per complir el despatx adequat i dins el termini establert.

7.3. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix aquesta convocatòria, o no incorporin la documentació esmentada en l'apartat anterior, es requerirà l'entitat interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició. D'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, es dictarà resolució que en declari el desistiment.

7.4. A més, l'òrgan instructor del procediment pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

7.5. Amb relació a la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General de Serveis Socials qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

8. Règim de concurrència i determinació de l'import de la subvenció

8.1. El procediment de concessió dels ajuts objecte d'aquest convocatòria es tramitarà pel sistema de concurrència no competitiva. Una vegada finalitzat el termini establert en el punt anterior, es repartirà l'import màxim previst en el punt 2 entre totes les sol·licituds admeses, d'acord amb la fórmula i els límits que es detallen en aquest punt.

8.2. D'acord amb el que disposa l'article 17.2 del text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, les bases poden establir que la selecció dels beneficiaris es dugui a terme per procediments que no són el concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si.

8.3. L'aportació pública a aquests projectes es fixa com un import cert, sense referència a un percentatge o una fracció del cost total del projecte o activitat, de conformitat amb l'article 7.5.a de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021. Per tant, queda a compte del beneficiari la diferència de finançament.

8.4. L'import de la subvenció per concedir a cada entitat s'ha d'ajustar al que estableix l'article 7 de les bases reguladores i d'acord amb els límits següents:

 1.  Modalitat 1. L'import màxim subvencionable per a cada entitat és de 60.000,00 €.
 2.  Modalitat 2. L'import màxim subvencionable per a cada entitat és de 20.000,00 €.
 3.  Modalitat 3. L'import màxim subvencionable per a cada entitat és de 20.000,00 €.

8.5. Si la suma dels imports sol·licitats per totes les sol·licituds presentades a la convocatòria que compleixin els requisits establerts en el punt 3 no supera l'import màxim previst en el punt 2, s'ha d'atorgar a les entitats el 100 % de l'import sol·licitat.

8.6. En el cas que la suma dels imports dels ajuts sol·licitats per les entitats que compleixin els requisits establerts en el punt 3 superi l'import del pressupost assignat d'acord amb el límit previst en el punt 2 d'aquesta convocatòria, s'ha de prorratejar aquest import total del pressupost entre les entitats beneficiàries tenint en compte l'import que han sol·licitat inicialment.

8.7. El prorrateig es realitzarà atenent les sol·licituds i el pressupost disponible en cada una de les modalitats, sense perjudici de la vinculació establerta en el punt 2.2 de la convocatòria.

8.8. En cap cas, l'import de la subvenció concedida pot ser superior a la quantia sol·licitada.

8.9. En cap cas, l'import de les subvencions concedides pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions o ens públics o privats, tant estatals com internacionals, superi el cost total de l'activitat que l'entitat sol·licitant ha de dur a terme.

9. Instrucció i resolució dels procediments. Òrgans competents

9.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora general de Serveis Socials, que ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 16 del text refós de la Llei de subvencions.

9.2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Serveis Socials ha d'emetre l'informe global amb les propostes de resolució de concessió de subvencions provisionals.

9.3. En el cas que es proposi la desestimació de la sol·licitud o la concessió d'un import inferior al sol·licitat per l'entitat, la directora general de Serveis Socials, òrgan instructor del procediment, iniciarà el tràmit d'audiència amb la formulació de la proposta de resolució provisional perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les entitats interessades hi puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. En cas que l'import de la subvenció proposada sigui igual a l'import sol·licitat es pot prescindir d'aquest tràmit.

9.4. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència i revisades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor del procediment ha de formular una proposta de resolució definitiva perquè en un termini de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,els interessats comuniquin l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat. En cas que l'import de la subvenció proposada sigui igual a l'import sol·licitat es pot prescindir d'aquest tràmit.

9.5. La consellera d'Afers Socials i Esports dictarà les resolucions d'aprovació o de denegació dels ajuts corresponents a aquesta convocatòria. Es pot dictar una única resolució que detalli els beneficiaris, l'import dels ajuts i tots els drets i les obligacions que comporta la concessió.

9.6. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

9.7. La resolució motivada del procediment s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els ajuts concedits s'han de publicar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o finalitat de la subvenció, tal com determinen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015.

10. Pagament dels ajuts

El pagament del 100 % de la subvenció es farà anticipadament, en concepte de bestreta, una vegada dictada la resolució de concessió, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 25.3.b del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb l'autorització prèvia per l'Acord del Consell de Govern de dia 9 de maig de 2022.

11. Justificació

11.1. La justificació ha d'abastar, com a mínim, l'import de l'ajut concedit i s'ha d'ajustar al model de compte justificatiu amb l'aportació d'un informe d'auditoria, d'acord amb el que estableix l'article 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.2. Les subvencions s'han de justificar necessàriament mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb un informe d'auditoria i d'acord amb els requisits que estableix l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

L'informe d'auditoria s'ha d'acompanyar del compte justificatiu, de conformitat amb el que disposa l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, que contengui la informació següent:

 1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts. En qualsevol cas, l'entitat haurà de presentar sempre que sigui possible la informació relativa al projecte desagregada per gènere. La memòria tècnica ha d'incloure almanco la informació següent:

Projectes de la modalitat 1

 • Llista de les organitzacions de repartiment o administracions beneficiàries amb especificació de les quanties i el mes de distribució dels productes.
 • Nombre de voluntaris participants en el projecte.
 

Projectes de la modalitat 2

 • Nombre d'unitats familiars ateses.
 • Nombre d'unitats familiars monomarentals i monoparentals.
 • Nombre de voluntaris participants en el projecte.

Projectes de la modalitat 3

 • Nombre de persones ateses desagregades per gènere.
 • Nombre de voluntaris participants en el projecte.
 1.  Una memòria econòmica justificativa de les despeses subvencionables, que ha de contenir, com a mínim, un estat representatiu de les despeses efectuades en la realització de les activitats subvencionades, agrupades degudament, i, si escau, les quanties inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.
 2.  Un informe de revisió del compte justificatiu, que ha de fer i signar un auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que la persona o entitat beneficiària ha duit a terme l'activitat subvencionada i ha complert els requisits perquè es pugui fer el pagament.

Les normes d'actuació dels auditors i l'abast i el contingut de l'informe d'auditoria per a la justificació econòmica s'estableixen en el document disponible en el web http://aferssocialsiesports.caib.es.

L'actuació dels auditors de comptes en els treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions s'ha de fer d'acord amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, en relació amb l'article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions.

11.3. Com a màxim el dia 31 de març de 2023, l'entitat ha de presentar la justificació del 100 % dels ajuts atorgats. Es considera despesa efectuada la que ha estat pagada efectivament abans del dia 31 de març de 2023. En qualsevol cas, les justificacions han d'incloure la documentació que s'indica a continuació:

 1.  Un certificat final de la persona representant de l'entitat beneficiària que acrediti la realització efectiva i completa de l'activitat d'acord amb la sol·licitud presentada, així com l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció.
 2.  Una declaració expressa, actualitzada en la data de la justificació final, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol Administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

11.4. La Conselleria d'Afers Socials i Esports comprovarà la justificació adequada de la subvenció, a més de la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat, d'acord amb l'article 39 del text refós de la Llei de subvencions. Una vegada s'han fet les comprovacions corresponents, es notificarà a l'entitat la liquidació final de la subvenció.

11.5. Si amb la comprovació es constaten l'incompliment de les condicions imposades, la manca de justificació de l'aplicació dels fons rebuts o altres incompliments de les condicions de la subvenció, es tramitarà el procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció corresponent, segons el cas, d'acord amb els articles 43 i 44 del text refós de la Llei de subvencions i, si escau, s'imposaran sancions, d'acord amb els articles 24, 43, 44 i 50 i següents.

11.6. Les entitats queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació vigent i, en especial, a les que conté l'article 48 del text refós de la Llei de subvencions.

11.7. Les entitats beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini màxim de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la comunicació prèvia per escrit a aquest efecte, per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció.

12. Ampliació del termini d'execució i de justificació de la subvenció

12.1. D'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, i pel que fa al termini de justificació final de les accions, les entitats beneficiàries de la subvenció en poden demanar una ampliació, que no pot excedir la meitat del termini concedit inicialment.

12.2. D'acord amb l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, es pot ampliar el termini de justificació final de les accions, d'ofici o a instància de part, per mitjà d'una resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre el procediment, sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones i es respecti la normativa d'aplicació. La sol·licitud d'ampliació d'aquest termini s'ha de presentar com a màxim el 28 de febrer de 2023.

13. Formes de justificació admissibles

13.1. Són formes de justificació admissibles les següents:

 1.  Despeses generals: originals o còpies digitalitzades de factures amb IVA o documents acreditatius del pagament davant les institucions i els organismes, degudament legalitzats.
 2.  Despeses d'aliments, productes de primera necessitat, subministraments, fungibles i altres béns no inventariables: originals o còpies digitalitzades de factures amb el NIF i el nom de l'entitat emissora, la data i el concepte de la despesa.

En el cas que l'entitat lliuri els productes mitjançant targetes prepagament, s'entendrà com a justificada, exclusivament, la despesa realitzada efectivament pel beneficiari final. D'altra banda, s'haurà de presentar la factura o factures a data 31 de desembre de 2022, en què ha de constar:

 • La tipologia i nombre de productes adquirits per tots els beneficiaris.
 • El nombre de targetes emeses i lliurades amb especificació de l'import total de càrrega i consum a data 31 de desembre de 2022.

13.2. En tots els documents justificatius de la subvenció, hi han de constar, de manera clara i inequívoca, el nom i el NIF de l'entitat beneficiària de la subvenció.

13.3. A l'efecte de la justificació, s'admeten tots els certificats i rebuts digitals expedits per entitats bancàries, empreses de subministres, administracions públiques, etc., descarregats dels llocs web o tramesos per correu electrònic.

13.4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic estableix per als contractes menors, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contracció del compromís per executar de l'obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per les característiques especials de la despesa, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.