Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 2/2022, de 6 de juny, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa

    Número d'edicte 4926 - Pàgines 22984-22993

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits, per suplement de crèdits, en el pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca de l'exercici 2022

    Número d'edicte 4829 - Pàgines 22994-22995

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació pressupostària 09/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 5 de maig de 2022, que no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, esdevé definitiva

    Número d'edicte 4888 - Pàgina 22996

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 03/2022

    Número d'edicte 4842 - Pàgina 22997

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 04/2022

    Número d'edicte 4843 - Pàgina 22998

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària SC 03/22

    Número d'edicte 4850 - Pàgina 22999

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva modificació OF reguladora impost sobre IVTNU

    Número d'edicte 4840 - Pàgines 23000-23005