Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 321888
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 3 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives o rares i de persones amb discapacitat

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 631492

L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social, les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, té per objecte configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, per potenciar-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Així mateix, entre els principis rectors dels serveis socials recull el foment de l'autonomia personal, en el sentit de facilitar que les persones disposin de les condicions adequades per desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, d'acord amb la naturalesa dels serveis i les condicions d'utilització.

L'article 3 de la Llei 4/2009, relatiu als objectius de les polítiques de serveis socials, estableix que l'actuació dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix, entre d'altres, els objectius de millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones; promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social; detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l'objectiu de promoure l'autonomia de les persones; detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups.

L'article 90 de la Llei 4/2009 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears i els ens locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials. Les subvencions s'han de dirigir fonamentalment, entre altres objectes, a la promoció i el desenvolupament de programes i activitats de serveis socials.

Aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a les entitats privades sense ànim de lucre que, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, actualment desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones que estiguin en situacions de necessitat  especial i que, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, són objecte d'atenció prioritària: persones amb dificultats d'integració familiar o comunitària derivades de malalties cròniques, o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen. Així mateix, d'acord amb l'article 12 d'aquesta disposició, no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert prèviament, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents.

L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 estableix  les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021).

El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports de la qual depèn la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

 

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), atribueix, dins la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a la Direcció General d'Atenció a la Dependència les competències en matèria d'atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social.

Les actuacions a les quals es destinen les subvencions d'aquesta convocatòria s'engloben clarament dins les finalitats que persegueix la Conselleria d'Afers Socials i Esports a través de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, la qual, per tant, és l'òrgan competent per tramitar aquest expedient.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa l'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, en relació amb l'article 15 del  text refós de la Llei de subvencions, correspon a la consellera aprovar aquesta convocatòria.

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017–2020 (BOIB núm. 146, de 19 de novembre), en el punt 2.4 de l'annex estableix les prestacions per a persones amb discapacitat, i en el punt 2.5.9, com a prestació per a persones en situació de dependència, el servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència. La disposició final setena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, prorroga el termini de vigència de la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 fins al 31 de desembre de 2022.

Aquesta convocatòria està prevista dins l'objectiu IV.5.10, del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Per tot això, d'acord amb l'article 15 1. del text refós de la Llei de subvencions i l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut; a proposta del director general d'Atenció a la Dependència; d'acord amb l'informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat, d'acord amb els punts de la convocatòria que consten com a annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim d'1.108.000,00 € (un milió cent vuit mil euros), d'acord amb el desglossament i la imputació temporal següents: una despesa de 554.000,00 € (cinc-cents cinquanta-quatre mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313B01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, una despesa de 277.000,00 € (dos-cents setanta-set mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313B01.48000.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, i una despesa de 277.000,00 € (dos-cents setanta-set mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313B01.48000.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.

3. Designar el director general d'Atenció a la Dependència òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, però en cap cas no es poden interposar simultàniament ambdós recursos.

 

Palma, 3 de juny de 2022

La consellera Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Punts de la convocatòria

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents:

a. Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares.

b. Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat.

1.2. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports  de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen  les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021)

2. Línies de subvenció

D'acord amb l'objecte d'aquesta convocatòria, s'estableixen les línies de subvenció que s'indiquen a continuació:

 • Línia 1. Serveis d'atenció, de prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. Aquesta línia de subvenció pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre que treballen amb els col·lectius esmentats per augmentar-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Les actuacions han de tenir un caire social.
 • Línia 2. Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat. Aquesta línia de subvenció pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones amb discapacitat psíquica o física i desenvolupen actuacions d'atenció, prevenció i promoció de la seva autonomia per aconseguir viure en plenitud de drets i participar en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

3. Pressupost i àmbit temporal

3.1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és d'1.108.000,00 € (un milió cent vuit mil euros), d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

 • 554.000,00 € (cinc-cents cinquanta-quatre mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313B01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
 • 277.000,00 € (dos-cents setanta-set mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313B01.48000.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
 • 277.000,00 € (dos-cents setanta-set mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313B01.48000.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.

3.2. Les quantitats esmentades es distribueixen per línies d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Línia

Quantitat total assignada

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2022

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2023

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2024

1

488.000,00 €

244.000,00 €

122.000,00 €

122.000,00 €

2

620.000,00 €

310.000,00 €

155.000,00 €

155.000,00 €

Total

1.108.000,00 €

554.000,00 €

277.000,00 €

277.000,00 €

3.3. L'assignació que es fa per a aquesta convocatòria és vinculant per a l'import del crèdit global i no per a cada tipus de línia, i l'alteració eventual de la distribució no exigeix la modificació de la convocatòria, sens perjudici de la tramitació del procediment pressupostari i comptable que pertoqui.

3.4. Són subvencionables els projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria i que es duguin a terme dins el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

4. Requisits de les entitats beneficiàries

4.1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

a. Estar constituïdes legalment com a entitats privades sense ànim de lucre i inscrites com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

b. Tenir com a objecte en els estatuts activitats en matèria de serveis socials o atenció als col·lectius de persones que indica el punt 1.1 d'aquesta convocatòria.

c. Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

d. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

e. Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f. No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

4.2. S'exclouen d'aquesta convocatòria les entitats privades següents:

 • Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3.de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).
 • Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.
 • Entitats que desenvolupin el projecte presentat exclusivament amb personal voluntari.
 • Entitats que presentin un projecte que sigui exclusivament d'oci, temps lliure i esports.
 • Entitats que presentin projectes per a persones amb malalties oncològiques menors de 18 anys.
 • Entitats que presentin projectes en centres de dia per a persones grans en situació de dependència les places dels quals es puguin concertar amb l'Administració.

5. Obligacions de les entitats beneficiàries

5.1. D'acord amb l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i  Esports de 5 de març de 2021, les entitats  han de complir, a més de les que estableix l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, les següents obligacions:

a. Comunicar a l'òrgan competent que s'accepta la proposta de resolució o que hi renuncia en els termes de la resolució de la convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si, en el termini que determinen aquestes bases, no es fa constar el contrari.

b. Acreditar davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports que es compleixen de manera efectiva els requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir els ajuts.

c. Comunicar, en el termini de quinze dies hàbils, a l'òrgan que concedeix les subvencions qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts.

d. Adoptar les mesures de difusió consistents a fer constar de forma destacada en les memòries anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i més concretament la imatge corporativa de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

e. Trametre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una còpia de les publicacions relacionades amb la finalitat de la subvenció.

f. Complir les obligacions que, amb caràcter específic, estableixi la convocatòria.

5.2. L'entitat beneficiària ha de fer constar en tots els elements publicitaris de l'activitat subvencionada la col·laboració de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, en un lloc destacat i amb l'autorització prèvia del Gabinet de Premsa de la Conselleria.

5.3. L'entitat beneficiària ha d'executar tot el projecte aprovat que hagi fonamentat la concessió de la subvenció, amb independència de l'import concedit en la resolució de concessió.

 

​​​​​​​6. Despeses subvencionables

6.1. Únicament són subvencionables les despeses derivades de la realització del projecte que es detallen tot seguit:

a. Les despeses corrents necessàries per a la realització del projecte i per al manteniment del local o els locals on es du a terme el projecte: telefonia (fixa i mòbil), accés a Internet i manteniment de la pàgina web; material fungible; material de tallers; correspondència; difusió del projecte; protecció de dades; certificats de qualitat; auditories; prevenció de riscs laborals; lloguer; subministrament d'aigua, d'electricitat i de gas; comunitat de propietaris; imposts de béns immobles; taxa de residus sòlids urbans; assegurances; material de neteja i higiene; manteniment de sistemes d'alarma i seguretat; manteniment d'ascensor; detecció i extinció d'incendis; control de plagues; així com despeses derivades de la gestió fiscal, laboral, comptable i informàtica de l'entitat directament relacionades amb el projecte subvencionat.

b. Les despeses del personal contractat per l'entitat i destinat a l'atenció directa als beneficiaris del projecte.

c. Les despeses del personal de direcció, administració, neteja i serveis generals contractat per l'entitat relacionades directament amb el projecte subvencionat i indispensables per a la preparació adequada o execució, sempre que no superin el 10 % de l'import del projecte aprovat.

d. Les despeses destinades a formació del personal, que no poden ser superiors al 5 % de l'import del projecte aprovat.

7. Documentació que cal presentar

7.1. Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 4 d'aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, a través del Registre electrònic, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

7.2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar —sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius— la documentació següent:

a. Una fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI o NIE de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal.

b. Una còpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat. En el cas de fundacions, a més, s'ha d'aportar l'acord constitutiu de l'entitat.

c. L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

d. L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears. No és necessari presentar l'autorització administrativa corresponent al servei per al qual se sol·licita la subvenció, atesa la manca de desplegament reglamentari.

e. Una declaració responsable (imprès 2) en la qual es faci constar el següent:

 • No incórrer en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció establerts en l'article 10 del TRLS i en la resta de normativa aplicable.
 • Complir les obligacions establertes en l'article 11 del TRLS i en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials de 5 de març de 2021, així com les obligacions que estableix aquesta convocatòria.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 • Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o declarar que no té imports pendents de reintegrament.
 • No haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

f. Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal, en el cas que la persona interessada s'oposi expressament a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades.

g. Certificat de l'Administració autonòmica que indiqui que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries davant la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el cas que la persona interessada s'oposi expressament a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades.

h. Declaració responsable de ser titular del compte bancari següent a l'efecte de l'ingrés de la subvenció que se sol·licita, en el cas de resultar-ne beneficiari (Imprès TG002), excepte que ja consti, tramitat vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, és suficient indicar-ne les dades. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció.

i. Un projecte tècnic (imprès 3) d'acord amb l'objecte de la línia de subvenció, que s'ha d'estar desenvolupant des del primer trimestre de l'any 2022, l'import del qual no pot ser superior a 200.000,00 €. Així mateix, l'import de l'ajut sol·licitat no pot ser superior al 90 % de l'import del projecte presentat.

7.3. El personal del Servei de Centres i Programes de la Direcció General d'Atenció a la Dependència ha de comprovar que les sol·licituds i la documentació adjunta s'adeqüen al que estableix aquesta convocatòria.

7.4. Si la sol·licitud o la documentació aportada és defectuosa o incompleta, l'òrgan instructor del procediment requerirà l'entitat interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb l'advertiment que, una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi esmenat, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud. S'ha de dictar resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.5. L'òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

7.6. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Dependència qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

7.7. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza expressament la Direcció General d'Atenció a la Dependència perquè pugui demanar a altres administracions qualsevol documentació, com també les dades i els informes que consideri necessaris per tramitar l'expedient.

8. Nombre, lloc i termini de presentació de sol·licituds

8.1. Les entitats interessades poden presentar solament una sol·licitud per a aquesta convocatòria. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la primera d'acord amb l'ordre fixat pel registre d'entrada.

8.2. Les sol·licituds, emplenades degudament, s'han de presentar de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), de conformitat amb el que disposa l'article 14.2. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos oficials de la sol·licitud i dels documents que s'han d'emplenar i presentar són a disposició de les persones interessades en els enllaços del web de la CAIB (www.caib.es) a la pàgina de la Direcció General d'Atenció a la Dependència. Tant la sol·licitud com els impresos que s'hi adjunten han d'estar signats electrònicament per la persona representant de l'entitat.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, conforme al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, ha de requerir l'interessat perquè l'esmeni amb la presentació electrònica.

8.3. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Comissió Avaluadora

9.1. D'acord amb el que disposen l'article 19 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 11 de l'Ordre de la consellera  d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, es constitueix la Comissió Avaluadora, que integren els membres següents:

a. President: el cap del Servei de Centres i Programes.

President suplent: el cap del Departament de la Direcció General d'Atenció a la           Dependència.

b. Vocals:

 • La cap del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports o la persona que delegui.
 • El cap de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports o la persona que delegui.
 • Tres tècnics de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, nomenats pel director general d'Atenció a la Dependència.

c. Secretària: la cap de la Secció III del Servei de Centres i Programes.

Secretari suplent: el cap del Negociat XII del Servei de Centres i Programes.

9.2. Per a la constitució vàlida d'aquest òrgan, es requereix la presència del president i la secretària o, si escau, dels qui els substitueixin, i la de tres dels vocals.

10. Instrucció del procediment, resolució i notificació

10.1. El director general d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials i Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment. Per tant, ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 16 del text refós de la Llei de subvencions.

10.2. Si el procediment de concessió es paralitza per causa imputable al sol·licitant de la subvenció —per no complir algun tràmit preceptiu en el termini atorgat a l'efecte— se'l podrà declarar decaigut en el dret al tràmit corresponent, i l'òrgan instructor proposarà a la consellera d'Afers Socials i Esports la resolució del procediment. No obstant això, sempre que no afecti a tercers, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà efectes legals, si es produís abans o dins el dia en què es notifiqui la resolució en què es dona per  finalitzat el termini.

10.3. En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar que es millori la sol·licitud i, en particular, es modifiqui el pressupost presentat per la persona o l'entitat sol·licitant o  les condicions i la forma de realització de l'activitat, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona o l'entitat sol·licitant, conformitat que s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona o l'entitat sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de deu dies hàbils. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona o entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

10.4. La Comissió Avaluadora és l'òrgan encarregat d'estudiar i examinar totes les sol·licituds presentades i d'emetre'n els informes previs que han de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar-ne la proposta de resolució. En aquests informes, la Comissió Avaluadora ha d'establir la llista de les possibles entitats beneficiàries amb la puntuació.

10.5. D'acord amb l'informe previ de la Comissió Avaluadora, el director general d'Atenció a la Dependència, òrgan instructor del procediment, iniciarà, si escau, el tràmit d'audiència amb la formulació de la proposta de resolució provisional perquè, en un termini màxim de deu dies hàbils, els interessats puguin presentar-hi les al·legacions que considerin oportunes.

Quan la subvenció tengui per objecte finançar actuacions que hagi de fer el sol·licitant i l'import de la subvenció que resulti de l'informe previ que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l'import sol·licitat, l'instructor pot instar el sol·licitant a modificar-ne la sol·licitud, en el termini corresponent al tràmit d'audiència, a fi d'ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible d'atorgament.

Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència, l'òrgan instructor del procediment ha de formular, d'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, la proposta de resolució definitiva. Tant la proposta de resolució provisional com la proposta de resolució definitiva s'han de notificar individualment a les persones interessades. Si això no és possible, es farà mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10.6. Una vegada notificada o publicada la proposta de resolució definitiva, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor, en el termini de deu dies hàbils, que accepten la proposta de resolució o que hi renuncien (imprès 4). En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació.

10.7. La consellera d'Afers Socials i Esports és l'òrgan competent per resoldre els procediments de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria.

10.8. La resolució de concessió o denegació de la subvenció, que exhaureix la via administrativa, ha de ser motivada i ha de fixar, en el cas de concessió, la quantia individual de la subvenció, i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10.9. El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions, mitjançant publicació, és de sis mesos comptadors des de l'endemà del dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds.

10.10. Les sol·licituds no resoltes en el termini fixat en l'apartat anterior s'han de considerar desestimades.

10.11. Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

11. Criteris de valoració

11.1. D'acord amb el que disposa l'article 17.1 del text refós de la Llei de subvencions, s'han de seleccionar les entitats beneficiàries mitjançant el procediment de concurs.

11.2. La concessió dels ajuts s'ha de regir pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat que els atorga, i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

11.3. Els criteris de valoració de les sol·licituds que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria són els que es detallen tot seguit:

Bloc 1. Qualitat tècnica del servei (màxim 40 punts)

1.1. Justificació i marc en el qual es desenvolupa el projecte (de 0 a 4 punts).

1.2. Descripció de la situació de necessitat de la població destinatària de les activitats (de 0 a 4 punts).

1.3. Descripció acurada de característiques sociofamiliars dels usuaris. Factors de vulnerabilitat. Edat, sexe, discapacitat, dependència, situació sociofamiliar i altres (de 0 a 4 punts).

1.4. Definició del servei (de 0 a 4 punts).

1.5. Presentació de l'objectiu general i dels específics del servei (de 0 a 4 punts).

1.6. Estratègies d'entrada/acollida en el servei (de 0 a 3 punts). Es puntuarà amb 1 punt més si s'adjunta el model/protocol de derivació al servei (màxim 4 punts).

1.7. Descripció i adequació de les activitats que es desenvoluparan d'acord amb les finalitats i els objectius que estableixen la convocatòria i el projecte (de 0 a 4 punts).

1.8. Correspondència entre les activitats proposades i les necessitats que es pretenen cobrir (de 0 a 4 punts).

1.9. Inclusió d'actuacions d'atenció social (de 0 a 2 punts).

1.10. Inclusió d'actuacions d'atenció grupal i/o d'integració comunitària (de 0 a 2 punts).

1.11. Presentació d'un cronograma detallat d'activitats, separat per mesos (de 0 a 2 punts).

1.12. Previsió d'activitats de divulgació adreçades als associats o a la ciutadania en general. Per cada activitat, 0,5 punts (màxim 2 punts).

Bloc 2. Capacitat operativa i tècnica per dur a terme l'activitat objecte de la convocatòria. Experiència de l'entitat sol·licitant (màxim 35 punts)

2.1. Estructura d'organització i funcionament. Organigrama. Descripció de l'entitat. S'hi ha d'incloure el servei subvencionat (de 0 a 2 punts).

2.2. Experiència de l'entitat en l'execució de projectes amb les mateixes característiques. Es valorarà des de la data que figuri al projecte dels anys de funcionament fins al moment de publicació de la convocatòria. 1 punt per mes (màxim 20 punts).

2.3. Disponibilitat i adequació d'espais i mitjans materials de què disposa l'entitat per a la realització del projecte (de 0 a 2 punts).

2.4. Descripció dels recursos humans necessaris per desenvolupar el projecte (de 0 a 3 punts).

2.5. Voluntariat en el servei, nombre d'hores i tasques (de 0 a 1 punt).

2.6. Previsió de formació del personal que ha de participar en el servei (de 0 a 2 punts). Per valorar aquest ítem, s'han d'incloure almenys dues activitats formatives.

2.7. Previsió i descripció d'espais de coordinació interna, funcions, periodicitat, professionals i aspectes que es treballen (de 0 a 2 punts).

2.8. Previsió i descripció de la coordinació externa amb els serveis socials comunitaris bàsics i/o especialitzats, amb recursos socioeducatius i amb altres sistemes de benestar social (de 0 a 3 punts).

Bloc 3. Avaluació del servei. Documentació i registre de l'activitat (màxim 25 punts)

3.1. Aportació, com a annex, dels registres d'activitat de la intervenció i els models d'expedient individual (màxim 2 punts).

3.2. Adjunció del document del programa informàtic de registre d'intervencions (2 punts).

3.3. Ús de mesures de protecció de dades (0,5 punts per cada mesura), si s'adjunta un pla de protecció de dades vigent, 3 punts (màxim 3 punts).

3.4. Definició dels indicadors d'avaluació per desenvolupar el projecte (de 0 a 3 punts)

3.5. Definició dels instruments de valoració i control d'eficàcia de la realització del servei (de 0 a 3 punts).

3.6. Utilització de l'ítem «Enfocament de gènere de les accions previstes» (per cada actuació 0,5 punts). Si s'adjunta un pla d'igualtat vigent, 3 punts (màxim 3 punts).

3.7. Utilització de l'ítem «Ús de les noves tecnologies de la informació pels beneficiaris del projecte» (màxim 2 punts).

3.8. Utilització de l'ítem «Prevenció de riscs laborals» (per mesura, 0,5 punts). Si s'adjunta un pla de prevenció de riscs laborals, 3 punts (màxim 3 punts).

3.9. Aportació, com a annex, d'un qüestionari de satisfacció per conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris i altres persones beneficiàries indirectes (2 punts).

3.10. Si l'entitat disposa d'auditories externes i/o certificat de qualitat de l'any 2020/2021 (2 punts). Si l'entitat adjunta un certificat que es troba en procés d'acreditació, 1 punt (màxim 2 punts).

12. Determinació de l'import de la subvenció

12.1. Cada projecte s'ha de valorar de 0 a 100 punts, d'acord amb els criteris que estableix el punt 11 d'aquesta convocatòria. Una vegada valorats els projectes, s'han d'ordenar per línies, amb l'objecte de quantificar l'import total dels ajuts sol·licitats per les entitats beneficiàries de cada línia.

12.2. La puntuació mínima necessària d'un projecte per accedir a la subvenció és de 50 punts.

12.3. Si la suma dels imports sol·licitats per totes les entitats beneficiàries per dur a terme els projectes presentats per a cada línia no supera l'import màxim previst en el punt 3.2 d'aquesta convocatòria, i sempre que els projectes hagin obtingut la puntuació mínima prevista en el punt 12.2 d'aquesta convocatòria, s'atorgarà a les entitats el 100 % de l'import sol·licitat. Si una vegada atorgats els ajuts a les entitats beneficiàries hi ha romanent en una línia, aquesta quantitat es podrà passar a l'altra línia.

12.4. Si la suma dels imports sol·licitats per totes les entitats beneficiàries per dur a terme els projectes presentats per a cada línia supera l'import màxim previst en el punt 3.2 d'aquesta convocatòria, i sempre que els projectes hagin obtingut la puntuació mínima prevista en el punt 12.2 d'aquesta convocatòria, s'ha de prorratejar aquest import total entre les entitats beneficiàries tenint en compte l'import sol·licitat.

12.5. En el cas que el projecte disposi de finançament d'altres ens públics o privats, la quantia d'aquestes subvencions, de manera aïllada o conjunta, no pot ser superior al cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

12.6. En cap cas, l'import de la subvenció concedida no pot ser superior a la quantia sol·licitada.

13. Pagament dels ajuts i justificació

13.1. El pagament dels ajuts s'ha de fer de la manera següent:

a. El primer pagament, corresponent al 50 % de la subvenció concedida, relatiu a l'anualitat de 2022, s'ha de fer anticipadament, en concepte de bestreta, una vegada dictada la resolució de concessió, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 37.2 del TRLS, i l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b. El segon pagament, corresponent al 25 % de la subvenció concedida, relatiu a l'anualitat de 2023, s'ha de fer una vegada que l'entitat beneficiària justifiqui el 75 % de l'import total del projecte presentat i aprovat, mitjançant la presentació de la documentació que s'indica en el punt 13.2, lletra a). El termini màxim per presentar aquesta justificació acaba el 31 de juliol de 2023. Si l'entitat beneficiària justifica entre el 50 % i el 74,99 % de l'import del projecte presentat i aprovat, el segon pagament es reduirà de manera proporcional a l'import justificat. Si l'entitat beneficiària justifica menys del 50 % de l'import del projecte presentat i aprovat, no rebrà cap quantitat en concepte del segon pagament. Això no obstant, en aquest moment no s'iniciarà el procediment de reintegrament, atès que es compensarà en el tercer pagament.

c. El tercer pagament, corresponent al 25 % de la subvenció concedida, relatiu a l'anualitat de 2024, s'ha de fer una vegada que l'entitat beneficiària justifiqui el 25 % restant de l'import total del projecte presentat i aprovat, mitjançant la presentació de la documentació que s'indica en el punt 13.2, lletres a), b), c), d) i e). El termini màxim per presentar aquesta justificació acaba el 29 de febrer de 2024. Si l'entitat beneficiària no justifica el 25 % restant de l'import total del projecte presentat i aprovat, el tercer pagament es reduirà de manera proporcional a l'import justificat. Si amb aquesta darrera justificació i l'anterior, l'entitat beneficiària no justifica el 50 % del projecte presentat i aprovat, s'iniciarà el procediment de reintegrament de la quantitat rebuda com a bestreta en el primer pagament i no justificada.

13.2. La documentació justificativa és la següent:

a) Un compte justificatiu degudament emplenat i signat per la persona representant de l'entitat (imprès 5), que ha d'incloure:

- Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts.

- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats duites a terme, que ha de contenir:

- Una relació ordenada per capítols pressupostaris i cronològicament per data d'emissió de tots els justificants imputats, amb la data d'emissió i de pagament i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat.

- Una carpeta que contengui els originals i les fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i d'altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període, així com de tots els justificants de pagament, els quals han d'estar degudament acreditats per l'entitat bancària o pel proveïdor, en el cas de pagament en efectiu, que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució del projecte subvencionat. Aquests justificants han d'estar numerats seguint el mateix ordre de numeració del compte justificatiu. Les factures, les nòmines i la resta de documentació que es presenti s'han de referir a activitats duites a terme en el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023, i han de tenir una data d'emissió i de pagament efectiu abans que acabi el període de presentació de la justificació previst en aquesta convocatòria.

b) Un certificat de la persona representant legal de l'entitat que acrediti la realització efectiva i completa de l'activitat d'acord amb la sol·licitud presentada, així com l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció (imprès 6).

c) Una declaració expressa, actualitzada en la data de la justificació final, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 7).

d) Una memòria final completa i detallada de les activitats que s'han duit a terme, del projecte executat i dels resultats aconseguits, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat (imprès 8).

e) Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

Les factures que es presentin han d'indicar les dades següents:

— El nom i els llinatges o la raó social, el NIF i el domicili del proveïdor.

— La raó social, el NIF i el domicili de l'entitat.

— L'expressió detallada del servei prestat o del material subministrat.

— La data d'emissió.

— La data efectiva del pagament.

13.3. L'aplicació dels fons percebuts no s'entén del tot justificada fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte aprovat, amb independència de l'import de la subvenció concedida.

13.4. Les entitats beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini màxim de quinze dies hàbils, des de l'endemà de la comunicació prèvia per escrit a aquest efecte, per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció.

14. Ampliació del termini de justificació de la subvenció

D'acord amb l'article 15.2 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, d'ofici o instàncies de part, es pot ampliar el termini de presentació de la justificació de la subvenció, amb el límits i les condicions que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, per mitjà d'una resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre el procediment.

15. Subcontractació

La subcontractació és possible fins a un màxim del 100 % de l'import de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 38 del text refós de la Llei de subvencions en relació amb l'article 25 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

16. Avaluació i control

16.1. Les persones o entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

16.2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat.

17. Revocació dels ajuts concedits

17.1. Llevat del supòsit de modificació de la resolució de concessió, d'acord amb l'article 28 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, l'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han de tenir en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir la persona o entitat beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

17.2. Com a pressupòsit de l'obligació de l'òrgan competent d'iniciar el procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment, s'ha de dictar i notificar una liquidació de la subvenció, en el termini de nou mesos comptadors des de la presentació de la justificació, d'acord amb el que estableix l'article 42 bis del text refós de la Llei de subvencions.

17.3. La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que n'ha d'especificar la causa, així com la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si pertoca, ha de percebre finalment la persona o entitat beneficiària. A aquest efecte, s'entén per resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el procediment d'execució pressupostària que tengui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, la persona o entitat beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent. A aquest efecte, s'han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat i els criteris de gradació que estableix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

18. Reintegrament dels ajuts concedits

18.1. L'entitat beneficiària ha de reintegrar totalment o parcialment les quanties rebudes i, si correspon, l'interès de demora, en els casos que estableix l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions.

18.2. D'acord amb l'article 44.5 del text refós de la Llei de subvencions, una vegada dictada i notificada la liquidació de la subvenció segons l'article 42 bis, el procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius que conté la legislació estatal bàsica. S'ha de de garantir així mateix l'audiència a les persones interessades, sens perjudici de les particularitats que estableixen aquest text refós, les disposicions reglamentàries de desplegament i la legislació de finances. Així mateix, s'han de tenir en compte els criteris de gradació a què es refereix  l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

18.3. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, s'ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l'article 25 del text refós de la Llei de subvencions i en la resta de disposicions aplicables.

19. Compatibilitat

19.1. Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb les que puguin atorgar altres administracions o entitats públiques o privades.

19.2. D'acord amb l'article 7.9 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, l'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajuts o ingressos, superi el cost de l'activitat objecte de la subvenció o l'import de l'ajut sol·licitat.

20. Règim d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del text refós de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

21. Normativa aplicable

En tot el que no disposa aquesta convocatòria s'han d'aplicar l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 i el text refós de la Llei de subvencions.