Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 322753
Resolució de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus 2022

BDNS615078

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha dictat el 3 de juny de 2022 la següent resolució:

«1. Concedir, en el marc de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus 2022, la quantitat total de 14.617,50 € a favor de les entitats beneficiaries que es relacionen a la taula següent:

Sol

Exp.

Beneficiari

NIF

Línia

Nom projecte

Pressupost subvencionable

Import subvenció

001

848964R

Ajuntament de Montuïri

P0703800C

1

Dia internacional dels museus 2022: El poder dels museus

2.000,00

1.846,00

002

850405T

Ajuntament de Pollença

P0704200E

1

Dia Internacional dels Museus 2022

2.217,10

1.846,00

003

850527N

Ajuntament de Manacor

P0703300D

1

Dia Internacional dels Museus

3.057,50

1.846,00

005

850916D

Ajuntament de Manacor

P0703300D

1

La Tardor als Museus

2.150,00

1.846,00

006

852349T

Ajuntament d'Inca

P0702700F

1

Dia Internacional dels Museus

1.020,00

1.020,00

007

852364P

Ajuntament d'Inca

P0702700F

1

La Tardor als Museus

750,00

750,00

010

853315K

Ajuntament de Pollença

P0704200E

1

Tardor als museus

1.860,00

1.846,00

004

850796M

Fundación Yannick y Ben Jakober

G07637671

2

Dia Internacional dels Museus

1.500,00

1.500,00

008

852371Z

Fundació Museu Cosme Bauçà Prevere

G57149759

2

La Tardor als Museus

968,00

968,00

009

852380M

Fundació Museu Cosme Bauçà Prevere

G57149759

2

Dia Internacional dels Museus

1.149,50

1.149,50

2. Disposar-ne la despesa a favor de l'Ajuntament de Montuïri, l'Ajuntament de Pollença, l'ajuntament de Manacor i l'Ajuntament d'Inca  pels imports que s'hi indiquen a la taula anterior, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20 33210 46203 de l'exercici 2023.

Disposar-ne la despesa a favor de la Col·lecció museogràfica Fundació Cosme Bauçà i de la Fundación Yannick y Ben Jakober per l'import assenyalat a la taula anterior, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20 33210 48902 de l'exercici 2023.

No obstant l'anterior, al tractar-se d'una convocatòria de despesa anticipada, aquesta resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per al finançament en l'exercici pressupostari al qual s'imputa la despesa (2023).

3. Anular l'autorització de despesa (A) de l'exercici 2023 amb núm. d'operació 220229000078, per l'import de 382,50 €, com a romanent resultant de la diferència entre la quantitat de la dotació pressupostària autoritzada per aquesta convocatòria i l'import disposat. 

4. Revertir a l'aplicació pressupostària 20 33210 48902 l'import de 382,50 €.

5. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i traslladar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.»

Recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada, dins el termini d'un mes, davant aquesta consellera executiva o davant la presidència, que és l'òrgan competent per resoldre'l, comptador a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 6 de juny de 2022

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

(Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019)

Josep Mallol Vicens