Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 319757
Correcció d’un error a la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’accepta la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’edifici ubicat al camí de Bandrís s/n, de Manacor (Exp. SP 47/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El 26 de maig de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 11, la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'accepta la cessió d´ús gratuïta i temporal a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'edifici ubicat al camí de Bandrís s/n, de Manacor.

2. S'ha observat un error de fet en el punt 2.a. de la Resolució.

3. El 3 de juny de  2022, el Servei de Patrimoni va emetre un informe sobre la correcció de l'error de fet.

https://csv.caib.es/hash/1654240306031-444838720-7325694115945731654

Fonaments de dret

1. Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició; així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si s'escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1.Rectificar el punt 2.a de la Resolució, en el sentit següent:

Allà on diu:

2.Establir la cessió en els termes següents:

a. La cessió es fa per un període de quatre anys, prorrogable tàcitament durant quatre anys més.

Ha de dir:

2.Establir la cessió en els termes següents:

a. La cessió es fa per un termini de quatre anys, amb possibilitat de ser prorrogat per quatre anys més, segons el Decret 2022/1985 de Batllia de l'Ajuntament de Manacor de data 3 de maig de 2022.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que aquesta Resolució tengui efectes una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 6 de juny de 2022)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

 

La directora general proposant

Catalina Ana Galmés Trueba