Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 322298
Correcció error material delegació de funcions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El president de la Mancomunitat des Raiguer, en Decret de Presidència núm. 2022-0052, de 02 de juny de 2022, ha dictat la següent Resolució:

«Assumpte: Correcció d'error en la delegació de funcions de Presidència per absència

Detectat un error material en la delegació de funcions de Presidència per absència, publicada al BOIB núm. 64, de 17 de maig de 2022.

De conformitat amb el que estableix l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RESOLC

PRIMER.- Procedir a la rectificació de l'error material de la manera següent:

On diu:

“Atès que Sr. Andreu Isern Pol, president de la Mancomunitat des Raiguer, romandrà absent de la Mancomunitat des Raiguer, des del dia 18 fins el dia 25 de juny de 2022 (ambdós inclosos) i atès el previst als articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.”

Ha de dir:

“Atès que Sr. Andreu Isern Pol, president de la Mancomunitat des Raiguer, romandrà absent de la Mancomunitat des Raiguer, des del dia 18 fins el dia 25 de maig de 2022 (ambdós inclosos) i atès el previst als articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.”

SEGON.- Convalidar els actes administratius dictats dins el termini comprés entre els dies 18 i 25 de maig de 2022 (ambdós inclosos) malgrat l'errada reflectida en el Decret de Presidència núm. 2022-0045.

TERCER.- Remetre aquest Decret al BOIB per a la seva publicació.»

El que es fa públic per general coneixement.

 

Binissalem, a data de la signatura electrònica (6 de juny de 2022

El president  Andreu Isern Pol)