Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 320725
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de juny de 2022 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El títol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en l'article 71.1, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.

2.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, pretén garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats. Aquest Decret estableix que els centres docents han de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els alumnes arribin a assolir els objectius i les competències bàsiques de les diverses etapes educatives.

3.En aplicació de la Llei orgànica 2/2006, l'article 14.4 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, estableix que correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura proporcionar els recursos necessaris per garantir l'atenció a la diversitat dels alumnes, en especial, l'atenció als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

4.L'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig) estableix les ràtios de distribució d'hores no incloses en el currículum del nivell respectiu per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius. Aquestes ràtios inclouen hores d'atenció individualitzada, de suport i de compensació educativa.

5.En el BOIB núm. 6 de 2017, de 14 de gener, es va publicar el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2018-2019. L'article 20.1 d'aquest Decret, sobre l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, estableix el següent:

Els centres que, a les unitats ordinàries d'educació infantil de segon cicle, a les d'educació primària i educació secundària obligatòria, incloses les unitats de PMAR, i als cicles de formació professional bàsica, acullin alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), amb necessitats d'adaptació curricular significativa (ACS) o amb necessitat de suport d'audició i llenguatge (AL) han d'oferir una intervenció educativa adequada a cada cas. Els alumnes que, per les seves característiques, presentin necessitats educatives especials han de disposar dels recursos adients per tenir garantida una educació de qualitat, d'acord amb el que preveuen la LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, el Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, i el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

S'ha d'assignar als centres una dotació bàsica d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat d'acord amb el que s'indica a l'annex 10 d'aquest Decret, la qual ha de ser el vuitanta per cent de les hores que corresponguin a cada centre segons els criteris que figuren en aquest annex i segons les dades existents a final del curs 2015-2016. Per ajustar millor aquest percentatge a les necessitats dels alumnes de cada centre, a més del mig mòdul (12 hores) o del sencer (24), hi pot haver quarts de mòdul (6 hores).

Si escau, la dotació bàsica per a cada centre es complementarà amb una dotació addicional per a cada curs escolar fins a arribar al cent per cent, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat. Es garantirà, durant els cursos que durin els nous concerts, que la suma dels diferents professors de la dotació bàsica més la dotació addicional no sigui inferior a la dotació bàsica que tenen els centres el curs 2017-2018.

Per això, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres dictarà una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació addicional de personal d'atenció a la diversitat. Aquesta dotació s'assignarà d'acord amb uns criteris que tindran en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixen aquest suport, així com la situació i les característiques pròpies de cada centre escolar. Les variacions de les despeses de personal derivades d'aquesta dotació addicional es regularitzaran al final de cada curs escolar.

6.En el BOIB núm. 156 de 2017, de 21 de desembre, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2018-2019. Aquesta Resolució modifica l'annex 10 del Decret 3/2017 en el sentit d'afegir-hi el text següent:

Els centres privats concertats que imparteixen, alhora, educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO), o també educació primària i ESO, i que, malgrat tenir alumnes matriculats a l'ESO que requereixen adaptació curricular significativa (ACS) o suport d'audició i llenguatge (AL), no tenen el nombre mínim d'alumnes requerit per la resolució que dicta, anualment i per a cada curs escolar, el director general de Planificació, Ordenació i Centres per establir el procediment per ampliar la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat, i, per això, només disposen de la dotació bàsica de mestre de pedagogia terapèutica (PT) i d'audició i llenguatge (AL) per a l'educació infantil o la primària d'aquest annex, poden distribuir les hores corresponents a aquesta dotació bàsica, d'acord amb els criteris que estableixi la Conselleria d'Educació i Universitat, entre l'educació infantil, l'educació primària i l'ESO, de manera proporcional al nombre d'alumnes d'ACS i de suport d'AL.

Quant al professorat que imparteix les hores a l'ESO a què fa referència el paràgraf anterior, el complement d'equiparació per a diplomats de primer i segon curs de l'ESO s'ha de finançar en proporció a les hores que imparteixin en aquesta etapa educativa.

7.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, indica que l'accessibilitat universal, l'equitat, la igualtat de drets i d'oportunitats i la cohesió social i cultural dins el marc de la inclusió educativa de tot l'alumnat esdevé un principi general, pedagògic i organitzatiu.

8.Per evitar els canvis sobtats d'un curs a l'altre, i de manera semblant al procediment establert als centres públics, s'afegeix una limitació d'augment o de disminució de 24 hores respecte al curs anterior, a fi que els canvis siguin graduals i, a la vegada, per tenir en compte la disponibilitat pressupostària per al curs 2022-2023.

9.Per atendre les despeses de nòmina delegada i dels mòduls d'altres despeses derivades de la proposta d'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat que proposa aquesta Resolució, s'ha d'indicar que hi ha crèdit adequat i suficient i que s'inclourà l'import necessari als expedients pluriennals corresponents destinats al finançament dels concerts educatius.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm.159, de 4 de juliol).

2.Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

3.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

4.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28 de febrer).

6.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

7.Decret 39/2011, de 29 de abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 maig).

8.Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener) i modificada per la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 (BOIB núm.156, de 21 de desembre).

9.L'ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de l'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Convocar el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023 d'acord amb els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (6 de juny de 2022)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l'atenció a la diversitat

1. Objecte

Aquesta Resolució té per objecte establir el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL), així com aplicar els criteris generals de dotació d'acord amb les necessitats acreditades per cada centre per al curs 2022-2023.

2. Personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat

La dotació bàsica de cada centre es completa anualment amb una dotació addicional d'acord amb les necessitats de cada centre i amb la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

La dotació addicional de mestres especialistes de suport educatiu, pel que fa a les especialitats de pedagogia terapèutica (PT), d'audició i llenguatge (AL) i d'atenció a la diversitat (AD), s'assigna d'acord amb els criteris establerts a l'annex 10 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018, amb la modificació feta per la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2018-2019 (BOIB núm. 156, de 21 de desembre).

Aquesta dotació té com a límit de variació un augment o una disminució conjuntes d'un màxim de 24 hores respecte del curs anterior, que figurarà com a factor de correcció.

3. Ràtios de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat

3.1. La dotació total de PT, AL i AD s'assigna d'acord amb les especificacions establertes a l'annex 10 del Decret 3/2017, modificades per la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 i amb les limitacions indicades en el punt anterior. En tots els casos, la dotació d'aquests especialistes ha de tenir una consideració global entre els diferents nivells i etapes que especifica l'article 20.1 del Decret 3/2017 i s'ha d'assignar a cada centre de forma ponderada entre les diferents etapes educatives segons les dades introduïdes al GestIB fins al 2 de maig.

3.2. La dotació addicional és la diferència entre la dotació total i la dotació bàsica que figura a l'annex 10 del Decret 3/2017, amb la limitació indicada en el punt segon d'aquest annex.

3.3. La dotació de PT ha d'atendre de manera diferenciada els alumnes de les unitats que figuren a l'article 20.1 del Decret 3/2017, exclosos els de les aules UEECO, que ja disposen de dotació específica, i els de la formació professional bàsica, i s'ha de distribuir en proporció als alumnes amb adaptacions curriculars significatives (ACS). La dotació de PT s'ha de concretar d'acord amb els criteris establerts a l'annex 10 del Decret 3/2017, tenint en compte la limitació indicada en el punt segon d'aquest annex.

3.4. La dotació d'AL s'ha de distribuir en proporció als alumnes de les unitats que figuren en l'article 20.1 del Decret 3/2017 amb necessitats de suport, inclosos els de les aules UEECO. La dotació d'AL també s'ha de concretar d'acord amb els criteris establerts a l'annex 10 del Decret 3/2017, tenint en compte la limitació indicada en el punt segon d'aquest annex.

3.5. La dotació d'AD s'ha de distribuir en proporció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de les unitats que figuren a l'article 20.1 del Decret 3/2017, exclosos els de les aules UEECO. La dotació d'AD també s'ha de concretar d'acord amb els criteris establerts en l'annex 10 del Decret 3/2017, tenint en compte la limitació indicada en el punt segon d'aquest annex.

3.6. Els centres poden sol·licitar que es distribueixin els recursos entre PT, AL i AD de la dotació addicional d'una manera diferent a la proposada al GestIB, sempre que això no suposi un augment de les hores assignades i puguin garantir una atenció adequada a tots els alumnes que necessiten un suport específic.

Igualment, els centres poden derivar hores de la dotació assignada per a l'educació secundària i els cicles de formació professional bàsica a la dotació assignada a l'educació infantil i a l'educació primària, sempre que puguin garantir una atenció adequada als alumnes d'educació secundària i dels cicles de formació professional bàsica amb altres recursos.

3.7. Atès el nivell curricular dels alumnes amb NEE i d'alguns alumnes amb NESE de tercer i quart d'educació secundària obligatòria, els especialistes de PT, AL i AD esmentats als epígrafs 3.3, 3.4 i 3.5 que atenen aquests alumnes tenen, a tots els efectes, la consideració de mestres de primer i segon d'educació secundària obligatòria.

4. Tramitació de la sol·licitud de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat

4.1. Els centres interessats a sol·licitar una dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat (PT, AL o AD) han de validar la sol·licitud mitjançant el GestIB, en el menú «Quota», «Previsió de recursos de suport educatiu», del curs 2022-2023. La validació l'ha d'efectuar un usuari amb permisos d'equip directiu o de director.

En l'apartat «Observacions del centre», els centres hi poden fer constar les observacions que considerin oportunes, i també hi poden sol·licitar:

-Distribuir els recursos entre PT, AL i AD de la dotació addicional de manera diferent a la proposada pel GestIB.

-Derivar hores de la dotació addicional assignada a l'ESO i als cicles de formació professional bàsica a la dotació addicional assignada al segon cicle d'educació infantil i a l'educació primària. No es poden derivar hores de la dotació addicional assignada a l'educació infantil i a l'educació primària a l'ESO ni a la formació professional bàsica.

Les modificacions sol·licitades pels centres no poden comportar un augment global de les hores assignades i, en qualsevol cas, ha de quedar garantida l'atenció adequada a tots els alumnes que necessiten un suport específic amb els recursos assignats o amb altres recursos, en els casos en què es derivin al segon cicle d'educació infantil i a l'educació primària hores de suport que inicialment estaven assignades a l'ESO i a la formació professional bàsica.

4.2. El termini per validar les sol·licituds al GestIB és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

4.3. Les dades dels alumnes amb adaptacions curriculars significatives, dels alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL) i dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) són les que figuren al GestIB, a la pàgina esmentada, referides al curs 2021-2022 i com a previsió per al curs 2022-2023.

4.4. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de contrastar les observacions dels centres per validar i acceptar les propostes. A més, per valorar i aplicar els criteris generals d'ampliació de la dotació ha de rebre l'assessorament del Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa.

4.5. Una vegada iniciat el curs 2022-2023, es poden revisar puntualment les situacions en què la dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat s'hagi d'ajustar, de manera significativa, a les necessitats educatives sobrevingudes dels centres que ho requereixin, sempre amb els límits establerts en el punt segon d'aquest annex.

4.6. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de trametre el resum de les sol·licituds presentades i les propostes que hagi formulat a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears perquè els membres d'aquesta Comissió en prenguin coneixement i puguin fer suggeriments o al·legacions.

5. Resolució de la dotació addicional de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat

5.1. A partir de les propostes de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i de la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, i d'acord amb la previsió de recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució provisional per la qual es determini la dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat per a cada centre privat concertat. Aquesta resolució provisional s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5.2. Els sol·licitants poden presentar al·legacions a la resolució provisional en un termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació.

5.3. Una vegada revisades les al·legacions presentades dins el termini establert, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar la resolució definitiva per la qual es determina la dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat per a cada centre privat concertat i ha de disposar que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.