Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 322764
Acta de lliurament de dia 2 de juny de 2022, de la cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Llucmajor d’un tram de la via Ma-19A

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que al punt 4t de la resolució del conseller executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca de dia 24 de maig de 2022, relativa a la cessió per part del Consell de a l'Ajuntament de Llucmajor d'un tram de la via Ma-19A, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes del seu general coneixement.

Per tal de donar compliment a aquesta previsió, vist que dia 2 de juny de 2022 es va formalitzar la cessió mitjançant la signatura del conseller executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i de el batle-president de l'Ajuntament de Llucmajor de l'Acta de lliurament que s'exposa a continuació, es procedeix a la seva publicació:

Al lloc i data de la signatura electrònica

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Iván Sevillano Miguel, Conseller Executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures, en representació del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb el Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), en la seva vigent redacció.

I de l'altra, el Sr. Éric Jareño Cifuentes, Batle-President de l'Ajuntament de Llucmajor, com a representant d'aquest consistori, amb domicili a la Plaça d'Espanya núm. 12, CP 07620 i NIF P0703100H, del municipi de Llucmajor.

Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per formalitzar aquesta acta per la qual cosa,

EXPOSEN

Que mitjançant la resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures de 24 de maig de 2022, en virtut del que preveuen l'article 7 (apartat 2.1) de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la norma 8a del Pla Director Sectorial de Carreteres, el Consell de Mallorca cedeix a l'Ajuntament de Llucmajor la titularitat del següent tram:

Ma-19A:

p.k. inicial = 23,273

p.k. final = 23,983

longitud = 710 m

ample mitjà = 15 m

superfície estimada = 10.650 m2

Que d'acord amb el punt primer de l'esmentada resolució el tram de via cedit passarà a integrar-se en la xarxa local de la dita corporació des del moment en què se'n formalitzi la recepció, mitjançant la signatura, per ambdues Administracions públiques, de la corresponent Acta de Lliurament, i per aquest motiu signen aquesta

ACTA DE LLIURAMENT

El Sr. Éric Jareño Cifuentes, en nom i representació de l'Ajuntament de Llucmajor, mitjançant la present accepta el lliurament per part del Consell Insular de Mallorca del tram següent i que ve ressenyat als plànols que s'adjunten, els quals formen part integrant d'aquesta acta, amb la qual cosa s'entén cedit des d'ara a dita corporació municipal la titularitat del susdit tram a tots els efectes, amb totes les competències i deures que comporta.

Ma-19A:

p.k. inicial = 23,273

p.k. final = 23,983

longitud = 710 m

ample mitjà = 15 m

superfície estimada = 10.650 m2

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta acta, les parts la signen per duplicat i a un sol efecte, a la data de les signatures electròniques, de manera que en queda una còpia en poder de cada part que hi intervé.”

 

 

 

 

 

 

 

Palma, a data de la signatura electrònica (7 de juny de 2022)

El secretari tècnic del Departament de Mobilitat i Infraestructures Jaume Andreu Sabater Malondra