Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 318993
Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveu l'article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, fa públic el següent:

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB)

Parts

Ana Juan Torres, presidenta del Consell Insular de Formentera, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF núm. P0702400C i amb domicili social a la plaça de la Constitució, núm. 1, de Sant Francesc, Formentera, en virtut de l'acta del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 d'octubre de 2021, d'acord amb l'article 136 del Reglament orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Eulàlia Rubio Mesquida, major d'edat, amb DNI núm. ***, en qualitat de gerent de l'Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears, en endavant ASPANOB, amb domicili als efectes de notificacions a Palma, carrer de Veneçuela, núm. 1, CP 07014, en virtut del que estableixen els seus estatuts aprovats amb data 23 de novembre de 1987.

Antecedents

1. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, té per objecte regular i ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears amb la finalitat de promoure i garantir el seu accés universal, i contribuir al benestar i a la cohesió social, així com donar resposta a les necessitats de les persones, potenciar-ne l'autonomia i la qualitat de vida.

2. Entre els principis bàsics de la Llei 4/2009, d'11 de juny, hi ha la solidaritat. A més de garantir la prestació de serveis socials, els poders públics fomentaran la solidaritat entre els diferents col·lectius de persones, i també la col·laboració del voluntariat i el teixit associatiu en el desenvolupament d'iniciatives que afavoreixin la cohesió social.

3. La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, a l'article núm. 31 esmenta que les administracions públiques, en l'àmbit de les respectives competències, promouran i facilitaran el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats d'interès general, respectant sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics, així com l'establiment d'ajudes i subvencions per dur a terme les seues activitats. Així mateix, les administracions públiques podran establir, amb les associacions que persegueixin objectius d'interès general, convenis de col·laboració en programes d'interès social.

4. El Consell Insular de Formentera té atribuïdes en virtut de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, competències en matèria de serveis socials i assistència social, i en concret es preveu l'assumpció com a pròpies de les competències en matèria de concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un dels consells, sobre les matèries de tercera edat, marginats, minories ètniques, infància, famílies, llars i institucions anàlogues. La Llei ampliada per la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (BOIB núm. 135, de 10 de novembre), modificada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol). L'article 70.4 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de modificació de l'Estatut d'Autonomia, el qual atribueix com a competència pròpia dels consells; serveis socials i assistència social, desenvolupament comunitari i integració,  política de protecció i atenció a les persones dependents, complements de la seguretat social no contributiva, voluntariat social i polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.

5. Que l'ASPANOB és una entitat dedicada a donar suport als nens i nenes malalts de càncer de les Balears i a les seues famílies, i, segons recullen els seus Estatuts, l'objectiu prioritari és mobilitzar tots els recursos necessaris amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer residents a les Balears, i per aquest motiu articula diversos programes d'ajuda.

6. Que tant el Consell Insular de Formentera com l'ASPANOB tenen objectius comuns i que, per tant, cal una col·laboració estreta que permeti precisar el desenvolupament de les activitats especificades a les clàusules que es desenvolupen a continuació.                                                                                                                

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte del Conveni

És objecte del present Conveni regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB) per a l'any 2022.

El Conveni tendrà vigència des de la seua signatura i fins al 31 de desembre de 2022, desplegant els seus efectes des de l'1 de gener de 2022, data en què s'inicia l'activitat subvencionable per part de l'ASPANOB.

 2. Compromisos per part d'ASPANOB

En virtut del present Conveni, l'ASPANOB es compromet a desenvolupar i posar a disposició dels residents a Formentera els serveis i programes que desenvolupa, i concretament:

 • Proporcionar allotjament al pis d'acollida (un cop realitzats els tràmits i comprovacions necessàries) a les persones desplaçades per motius oncològics des de Formentera a Palma.
 • Suport psicològic.
 • Informació i assessorament.
 • Suport social.
 • Proporcionar el personal que calgui per al funcionament normal dels programes, sigui voluntari o contractat, i ocupar-se en aquest darrer cas de les obligacions que comporta.

3. Obligacions i compromisos econòmics del Consell Insular de Formentera

El Consell Insular de Formentera subvencionarà l'ASPANOB amb la quantitat total de 3.000 euros (tres mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 2022/1/2311/48000 dels pressupostos generals per a l'exercici de 2022. Tot això condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de l'acord en el pressupost de despesa de l'any en curs.

El pagament de la subvenció es farà una vegada que s'hagi justificat el total de la subvenció concedida.

4. Obligacions per part d'ASPANOB

En compliment del que disposa l'article 11 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB 31.12.05), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, l'ASPANOB queda sotmesa, entre d'altres, a les obligacions següents:

 • Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 • Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents del Consell.
 • Comunicar a aquest Consell Insular l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat, dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi de donar als fons percebuts.
 • Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
 • Reintegrar els fons percebuts en els supòsits d'incompliment dels requisits i obligacions establerts per a la concessió i, en tot cas, als supòsits regulats a l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.
 • Notificar al Consell Insular de Formentera qualsevol modificació que es pretengui realitzar al projecte inicialment presentat, que haurà de ser prèviament autoritzat.
 • Presentar abans del 31 de gener de 2023 els documents acreditatius de la justificació de la subvenció.

5. Justificació de la subvenció

La data màxima de justificació serà el dia 31 de gener de 2023. Els fons percebuts s'hauran de destinar a actuacions i programes que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

La justificació de l'activitat s'haurà de constatar mitjançant la presentació de la següent documentació:

 • Llista de justificants i la seua relació amb el programa subvencionat.
 • Factures originals justificatives de les despeses originades a conseqüència de l'execució de l'activitat objecte de subvenció, la suma de les quals serà igual, com a mínim, a la subvenció concedida.
 • Memòria detallada justificativa de les activitats dutes a terme.
 • Certificació expedida pel secretari/ària de l'entitat d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb el Consell Insular.

Els documents de justificació de la subvenció hauran de presentar-se al Registre General d'Entrada del Consell Insular de Formentera i aniran dirigits a la presidenta del Consell Insular de Formentera.

Per al pagament de la subvenció, el Consell Insular podrà sol·licitar qualsevol altra documentació o informes que es considerin adients.

En cas que la justificació de la subvenció sigui inferior al pressupost presentat, es reduirà proporcionalment.

6. Concordança amb altres subvencions

L'ASPANOB haurà d'informar el Consell Insular de Formentera, a través de l'òrgan competent en la matèria, de qualsevol subvenció o subvencions que rebi per a la mateixa finalitat. En aquesta comunicació farà constar els diners obtinguts, així com totes les condicions aplicables.

En cap cas, la quantia total de les subvencions podrà superar el cost total de l'activitat. En aquest cas, la subvenció concedida per aquesta Corporació es reduiria proporcionalment.

7. Extinció i causes de resolució

El Conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

 • Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.
 • Dissolució d'ASPANOB.
 • Anul·lació o revocació de l'acte de concessió de la subvenció, per part del Consell Insular de Formentera.
 • Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del Conveni.
 • Denúncia de qualsevol de les parts manifestades per escrit.

8. Solució de conflictes

 1.  Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les discrepàncies, controvèrsies o conflictes que puguin sorgir durant la vigència d'aquest Conveni, diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni.
 2.  Si no s'assoleix una solució amistosa, s'ha d'acudir a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, atesa la naturalesa interadministrativa d'aquest Conveni.

9. Modificació

Les clàusules i previsions d'aquest Conveni es poden modificar de mutu acord.

10. Vigència

El Conveni tendrà vigència des de la data en què se signi i fins al 31 de desembre de 2022, encara que els efectes, quant a la imputació temporal de despeses amb càrrec al mateix Conveni inherents al seu objecte, es retrotreuen a l'1 de gener de 2022.

11. Naturalesa del present Conveni i procediment d'atorgament de la subvenció

El present Conveni té naturalesa administrativa, i constitueix l'instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst en l'article 7.1.c del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i en l'article 22.2c de la Llei de general subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seua convocatòria pública, d'acord amb els informes que consten a l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.

Segons el que estableix el Decret de presidència de 15 d´octubre de 2021, de delegació de competències en la Comissió de Govern, el qual disposa al punt 16 de l'apartat primer: 16.- L'autorització/l'aprovació de tot tipus de convenis i similars –quan no siguin competència explícita del Ple- tot considerant la Comissió de Govern com a òrgan executiu insular, amb caràcter general i residual, en aquestes matèries. En el supòsit que raons d'urgència inajornable i contrastada ho exigissin, la Presidència podrà autoritzar-los/aprovar-los, així com signar-los. Si això darrer passés, la presidenta en donarà en compte a la Comissió de Govern en la primera sessió que tingui lloc.

Així doncs, atès que l'òrgan competent per a l'aprovació d'aquest Conveni és la Comissió de Govern, en la proposta d'acord que s'elevi a aquesta Comissió, es facultarà, com a òrgan competent per a la signatura d'aquesta, la presidenta del Consell Insular de Formentera, segons el que estableix l'article 9.2q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de regulació dels consells insulars.

12. Normativa d'aplicació

Tot el que no estigui previst en el present Conveni, serà d'aplicació supletòria i/o analògica, segons s'escaigui, al que disposen les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera per al 2022, al Pla Estratègic de Subvencions per al 2022 i el primer semestre del 2023 del Consell Insular de Formentera, aprovat pel Ple el 25 de febrer de 2022 (BOIB núm. 36, de 12 de març de 2022), d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 10 i següents del seu Reglament, així com atès el que estableix l'article 6 i concordants del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, aplicable a les Illes Balears, així com d'acord, en allò que fos necessari, amb la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, amb el text que s'insereix com annex.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Formentera,  11 de maig de 2022

La presidenta del Consell Insular de Formentera                                              La gerent d'ASPANOB

Ana Juan Torres                                                                                                        Eulàlia Rubio Mesquida

La qual cosa es fa saber per generar coneixement.

 

Formentera, en la data de la signatura electrònica (6 de junio de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres