Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 320665
Aprovació definitiva modificació plantilla de personal municipal 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 d'abril de 2022, va aprovar inicialment una modificació de la plantilla de personal municipal aprovada per a l'any 2022, d'acord amb el següent:

1. Amortització de la següent plaça:

 • Funcionari
 • Escala: d'Administració General
 • Subescala: Tècnica
 • Denominació: Tècnic de Gestió
 • Grup: A2
 • Número de places: 1
 • Situació: Execució de programa temporal

2.- Creació de la següent plaça:

 • Funcionari
 • Escala: d'Administració Especial
 • Subescala: Tècnica
 • Denominació: Arquitecte tècnic
 • Grup: A2
 • Número de places: 1
 • Situació: Execució de programa temporal.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i sense ha s'hagin presentat al·legacions dins del termini, aquest s'ha elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés.

El que es fa públic per a general coneixement, advertint als interessats que contra l'acord d'aprovació definitiu de modificació de la plantilla només es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 112.3 i 114.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (7 de juny de 2022)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella