Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 321243
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 16 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts per el foment de les races autòctones 2022 (exp. 3401-2022-000001)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Les associacions de ramaders de races autòctones acompleixen una important funció de preservació i compten amb una informació genètica única indispensable per al manteniment de la raça.

2. La reserva genètica que constitueixen les races autòctones de Menorca ha de ser protegida, no tan sols pel seu valor intrínsec i d'adaptació al medi, sinó també pel bagatge que comporten pel fet de formar part de la cultura de Menorca i per la seva presència a diferents indrets fora del nostre territori.

3. El Consell Executiu de dia 13 de desembre de 2021 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) per a l'any 2022 (BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és l'ajut a les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca.

4. Amb aquesta línia es pretén donar suport als projectes que duguin a terme les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar, el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions, per promocionar aquests productes.

5. L'article 2.2 de la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania, diu que són funcions dels consells insulars de Menorca i Formentera, que poden desenvolupar en el seu àmbit territorial, entre altres, les actuacions en matèria d'agricultura i ramaderia.

L'article 70.12 de la Llei orgànica 1/2007, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears determina les competències pròpies dels consells insulars, entre les quals es troben l'agricultura, la ramaderia i la pesca.

L'article 73 de l'esmentada llei diu que correspon als consells insulars, en les matèries que l'Estatut els atribueix com a pròpies, l'exercici de l'activitat de foment.

6. El pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022 preveu un ajut per les associacions de defensa de les races autòctones de Menorca.

7. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de setembre de 2021, va aprovar el text refós de les bases dels ajuts del CIM pel foment de les races autòctones de Menorca. Aquest text es va publicar en el BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021.

El Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, estableix les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i modifica els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

El Text refós dels ajuts de minimis per el foment de les races autòctones de Menorca que el Consell Insular de Menorca va aprovar l'any anterior, no es va veure afectat en cap dels seus aspectes per l'aprovació d'aquest reial decret. Tot i així, les bases dels ajuts del CIM es referiran al reial decret esmentat atès que modifica la gestió del Programa de millora i foment de la raça que les associacions han de realitzar. La modificació d'aquesta normativa es proposarà que sigui inclosa en la lletra d de la base 6.1.

Per altra banda, amb la intenció de donar més claredat al Text refós de les bases aprovades l'any 2021, es proposa modificar i millorar la redacció de les lletres b i c de la base 6.1 i la les lletres f i g de la base 7.2.

Per tot l'exposat, de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions i en el marc del que estableixen les Bases d'execució del pressupost d'aquesta administració,

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar el text refós i, simultàniament, la convocatòria d'ajuts de minimis del CIM per el foment de les races autòctones de Menorca, corresponent al període comprès entre dia 1 de novembre de l'any 2021 i dia 31 d'octubre de 2022, que es regirà pel Text refós de les bases aprovades per el Consell Executiu del CIM en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de setembre de 2021 (BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021) amb les modificacions següents:

1. Les lletres b, c i d de la base 6.1 tindran la redacció següent:

b) Que estiguin reconegudes oficialment per a la gestió del llibre de la raça autòctona per l'autoritat competent, segons els requisits establerts en l'article 4 i la part I de l'annex I del Reglament (UE) 2016/1012.

c) Que compleixin el que estableix el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i genealògiques per a la cria, el comerç i l'entrada a la Unió d'animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats actes en l'àmbit de la cria animal.

d) Que compleixin el que estableix el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, en relació amb les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, pel qual s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

2. Les lletres f i g de la base 7.2 tindran la redacció següent:

f) Certificat de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, que acrediti que l'associació està reconeguda oficialment per a la gestió del llibre genealògic de la raça.

g) Certificat de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, que acrediti que l'associació compleix amb les dades referides a les activitats que preveuen l'article 4 i l'annex I del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

I d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i per l'import màxim que s'indiquen més avall:

Partida

Quantia màxima

5.41240.4890000 Foment races autòctones de Menorca

30.000€

L'import màxim a què es destina la convocatòria únicament podrà ampliar-se, sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d'aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i s'hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

b) El termini de presentació de sol·licituds s'estén des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins al 31 d'octubre de 2022.

c) La instructora d'aquest expedient és la senyora Gemma Sintes Coll, veterinària del Consell Insular de Menorca.

d) Aprovar la composició següent de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts:

 • President: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del departament d'Economia i Territori
 • Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament

Vocals:

 • Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia
 • Gemma Sintes Coll, veterinària del Departament d'Economia
 • Miguel Lopesino Chacón, tècnic agrícola del Departament d'Economia
 • Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió de l'AGA del Departament d'Economia

Segon. Publicar el text refós de les bases en el BOIB amb la finalitat de facilitar-ne la consulta, el qual incorporarà les modificacions esmentades en l'acord primer.

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

TEXT REFÓS

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE MINIMIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL FOMENT DE LA RAÇA AUTÒCTONA DE MENORCA.

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria de minimis és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, des de dia 1 de novembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 31 d'octubre de l'any de la convocatòria, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca per tal de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, per les despeses derivades de les tasques que duen a terme les associacions per promocionar aquests productes.

Aquest ajut, en virtut de la seva naturalesa específica, com a ajut de minimis, està sotmès al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm. 2019/316 de 21 de febrer, la qual cosa implica, entre altres, que el beneficiari final de l'ajuda no pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de pressupost públics en concepte de minimis per un import superior a 20.000 €.

2. Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és contribuir al manteniment de les races autòctones de Menorca, que s'han de protegir atès el seu valor afegit i la seva adaptació al territori.

3. Finançament i import màxim

Les ajudes que s'atorguin en el marc d'aquestes bases es pagaran amb càrrec a les partides i per l'import màxim que s'estableixin a la convocatòria.

4. Activitats subvencionades

1. El Consell Insular de Menorca donarà suport a les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca en les despeses que corresponguin al període comprés entre dia 1 de novembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 31 d'octubre de l'any de la convocatòria, i per les activitats següents:

a) Despeses derivades de la gestió del llibre genealògic: local d'oficines, material d'oficina no inventariable, contractació de personal tècnic i administratiu.

b) Despeses per l'elaboració d'estudis que tenguin per objectiu incrementar o millorar els productes primaris obtinguts dels animals de raça autòctona.

c) Despeses de serveis de consultoria per promocionar productes nous o ja existents, derivades de la producció corresponent a cada raça autòctona.

2. L'IVA es pot subvencionar si suposa un increment de la despesa. Per aquest motiu l'entitat interessada ha d'acreditar que l'import abonat per aquest concepte no pot ser recuperat o compensat pel beneficiari.

3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurement del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat abans la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar com a justificació, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica no avantatjosa.

 

5. Naturalesa de l'ajut de minimis. Règim de comptabilitat amb altres ajuts

1. Les subvencions que es regeixen per aquestes bases són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions i ingressos o recursos que pugui rebre l'entitat beneficiària per realitzar el mateix projecte, sens perjudici de l'obligació dels beneficiaris de comunicar-ho al Consell Insular de Menorca de la forma establerta en aquestes bases, sempre que el seu còmput anual no superi el pressupost d'execució del projecte i sempre que es respectin la resta de limitacions recollides en aquestes bases.

2. En virtut de la seva naturalesa específica, com a ajuts de minimis, estan sotmeses, al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316, la qual cosa implica, entre altres coses, que el beneficiari final de l'ajuda no pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de pressupost públics en concepte de minimis per un import superior a 20.000 €.

Prèviament a la concessió d'aquestes ajudes, s'obtindrà dels beneficiaris últims d'aquestes ajudes una declaració responsable per escrit sobre les ajudes de minimis o d'altre tipus rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la finalitat de comprovar la no superació del llindar els 20.000 € establert en l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316. Aquesta declaració de responsable s'ha d'ajustar al que estableix l'article 6.1 de l'esmentat Reglament (UE) núm. 1408/2013 modificat pel Reglament (UE) 2019/316. Ha de comprovar-se prèviament que la concessió d'aquestes ajudes de minimis no excedeix el límit nacional indicat en l'annex d'aquest mateix reglament europeu.

3. El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i, per tant, l'entitat beneficiària ha de cercar altres fons de finançament o aportar fons propis.

4. Les ajudes de minimis concedides no s'acumularan amb cap ajuda estatal o autonòmica en relació amb les mateixes despeses subvencionables ni amb ajuda estatal o autonòmica per a la mateixa mesura de finançament de risc si aquesta acumulació excedeix la intensitat de l'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptada per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedeixin per a costos subvencionables específics ni puguin atribuir-se a costos subvencionables específics poden acumular-se amb altres ajudes estatals o autonòmiques concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories d'una decisió adoptada per la Comissió, segons el que estableix l'apartat 3, article 5, del Reglament (UE) número 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles, modificat pel Reglament (UE) 2019/316.

5. L'obtenció concurrent d'ajudes atorgades per la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, quan l'import total de les subvencions percebudes per cada beneficiari superi el cost de l'activitat subvencionable que s'hagi de desenvolupar, donarà lloc a la reducció proporcional que correspongui en l'import de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, fins ajustar-se a aquest límit.

6. Requisits dels beneficiaris

1. Poden acollir-se als ajuts les associacions de ramaders que estiguin constituïdes com a persones jurídiques i que compleixin els requisits següents:

a) Que no tenguin ànim de lucre.

b) Que estiguin reconegudes oficialment per a la gestió del llibre de la raça autòctona per l'autoritat competent, segons els requisits establerts en l'article 4 i la part I de l'annex I del Reglament (UE) 2016/1012.

c) Que compleixin el que estableix el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i genealògiques per a la cria, el comerç i l'entrada a la Unió d'animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats actes en l'àmbit de la cria animal.

d) Que compleixin el que estableix el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, en relació amb les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, pel qual s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

e) Que compleixin els requisits exigits per l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

 

2. Les explotacions ramaderes integrades en l'associació, com a beneficiaris finals d'aquesta subvenció, han de complir els requisits següents (annex V):

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca, i complir la resta de requisits prevists en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

b) Estar inscrites en Registre General d'Explotacions Ramaderes.

c) Complir amb el límit d'ajudes que s'estableix a l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, modificat pel Reglament (UE) 2019/316.

3. No obstant això, no poden ser-ne beneficiaris:

a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Annex II)

b) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

(El fet d'estar al corrent amb les obligacions tributàries del Consell Insular de Menorca es verificarà d'ofici per la Tresoreria del Consell Insular)

c) Les persones físiques o jurídiques que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres anys, mitjançant resolució administrativa ferma o sentència judicial de caràcter ferm, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere de conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. A aquest efecte, les entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries (annex II).

d) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 20.000 € (base 5.2).

7. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa

a) Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.

b) CIF del sol·licitant.

c) Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i designar representant.

d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre.

e) NIF del representant.

f) Certificat de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural que acrediti que l'associació està reconeguda oficialment per a la gestió del llibre genealògic de la raça.

g) Certificat de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural que acrediti que l'associació compleix amb les dades referides a les activitats que preveuen l'article 4 i l'annex I del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny de 2016.

h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).

i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).

j) Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant.

k) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions (vegeu annex I). La comprovació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular es comprovarà d'ofici. Si l'import se la subvenció sol·licitada és inferior a 3.000 euros l'entitat sol·licitant pot substituir aquests certificats per una declaració responsable.

l) Documentació acreditativa que les explotacions integrades de l'associació compleixen amb el límit fixat per l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1408/2013, modificat pel Reglament (UE) 2019/316, que pot consistir en una declaració responsable dels titulars de l'explotació, la qual s'ha d'ajustar al contingut d'aquestes bases (annex V).

m) Documentació acreditativa, en el seu cas, que no es pot recuperar ni compensar l'import assumit com a IVA objecte de petició d'ajuda.

Documentació específica

n) Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat) (vegeu base 12.2).

o) Certificat emès per el secretari de l'associació en què consti el nombre de socis, l'any de fundació de l'associació i el cens d'animals qualificats per a la seva raça.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels convenis adequats que li ho permetin (annex I).

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, c, d, e i h en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D'acord amb l'article 28.3 i l'article 53 c de l'LPACAP, les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l'LPACAP).

D'acord amb l'article 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.

5. La sol·licitud i tota la documentació transcrita en el punt 2 de la base 7 s'han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:

Per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Si qualque sol·licitant presenta la sol·licitud presencialment, se'l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d'acord amb el que estableix en l'article 68.4 de la mateixa llei, es considera com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què hagi tingut lloc l'esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s'entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de l'LPACAP.

8. Prelació i valoració de les sol·licituds

1. En la concessió de les subvencions previstes es tindrà en compte el criteri següent: Cens mitjà de cada explotació, obtingut de la divisió entre el nombre d'animals inscrits en el llibre genealògic i el nombre d'afiliats a cada associació:

a) < 20 caps : 4 punts

b) 20-40 caps: 5 punts.

c) > 40 caps: 6 punts.

2. Segons el resultat en la puntuació correspondrà la quantitat següent:

a) menys de 5 punts : 6.000

b) igual o més de 5 punts: 12.000

Si després d'aplicar els criteris de repartiment resulta un import superior al crèdit de la convocatòria, es repartirà la subvenció proporcionalment entre els sol·licitants.

3. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

 • Les despeses que no compleixin els requisits esmentats en l'apartat 1 d'aquesta base.
 • Les despeses l'import de les quals s'hagi adquirit a un preu superior de mercat.
 • Els interessos deutors dels comptes bancaris, els recàrrecs i sancions administratives, i les despeses de procediments judicials.
 • Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos sobre la renda.
 • Els costos indirectes de llum, telèfon i internet.
 • Les despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars o altres de semblants.

9. Quantia de les ajudes

1. La quantia de la subvenció no podrà superar ni el cost total de l'activitat objecte de subvenció ni els límits establerts en el Reglament (CE) núm. 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316.

2. Si l'import global que se subvencioni, després d'aplicar la base 8, és superior al crèdit disponible, aquest es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants que compleixin els requisits i segons els criteris de repartiment assenyalats.

L'import màxim total que podrà rebre cada beneficiari és de 12.000 €.

10. Procediment i òrgans competents per a la concessió dels ajuts

1. Els ajuts es concediran, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L'inici de l'expedient s'efectuarà per mitjà de l'aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (d'ara endavant BDNS) i es publicarà l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment del que estableix l'article 20.8 de la Llei general de subvencions.

3. La persona a qui correspongui la instrucció ha de realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

Prèviament a la tramitació de la concessió d'aquest ajut, es comprovarà que és compatible amb el mercat comú.

4. Les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l'examen de l'instructor de l'expedient.

5. Una vegada examinades les sol·licituds per la comissió avaluadora, i després que aquesta hagi emès el seu informe, el conseller executiu cap del departament n'elevarà la corresponent proposta de resolució a l'òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, que dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

6. Quan la quantia de l'ajut proposat per la Comissió avaluadora sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

7. La resolució de l'expedient d'atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció és de sis mesos comptats des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

9. La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de l'obligació de notificar-la individualment a les persones interessades.

10. La concessió de l'ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'entitat beneficiària on es determinaran els drets i les obligacions de les parts.

11. Comissió avaluadora dels ajuts.

1. Es crea la Comissió Avaluadora dels ajuts regulats en aquestes bases.

2. L'objecte de la Comissió Avaluadora és examinar els expedients d'ajuts, que han d'anar acompanyats d'un informe tècnic, i emetre una proposta definitiva d'acord.

3. La Comissió Avaluadora estarà integrada per persones que compleixin els criteris de competència professional i experiència. La seva composició serà la següent:

 • President: el conseller executiu de l'àrea competent
 • Secretari/ària: un/a funcionari/ària del departament
 • Un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la resolució de la convocatòria.

12. Abonament dels ajuts

1. Les subvencions es faran efectives en el termini màxim de 60 dies des del moment que es comprovi que la justificació presentada s'ajusta als requisits exigits en les bases de la convocatòria i sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

2. No es podrà realitzar el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no acrediti que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

13. Justificació de les despeses

1. La justificació de les despeses objecte de subvenció s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

2. Per a la justificació, s'ha de presentar un compte justificatiu simplificat que inclogui:

 • Memòria justificativa del compliment de les activitats presentades per a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 • Relació nominativa de les despeses efectuades i detall d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat (annex IV). Totes les despeses que es relacionin en aquest document han de ser factures que compleixin els requisits i les formalitats legals i han de comptar amb els justificants de pagament bancari corresponent.

En la fase de comprovació de la despesa realitzada se sol·licitarà al beneficiari la presentació dels justificants que es creguin oportuns per tal d'obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.

3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

4. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

14. Obligacions dels beneficiaris

1. Els beneficiaris han de complir les obligacions següents:

a) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular Menorca, en la realització de les activitats subvencionades (en cas d'activitats que tenguin lloc després de la convocatòria)

b) Comunicar al CIM l'acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d'ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

c) Haver realitzat l'activitat objecte de subvenció en el termini fixat en aquestes bases.

d) Dur a terme les activitats que fonamentin la concessió dels ajuts i justificar-ne la realització, en els terminis i en les condicions establerts en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

e) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l'obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.

f) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si en poden afectar el cost total.

g) Acreditar, quan el Consell Insular els ho sol·liciti, que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L'acreditació no serà necessària en el cas que s'hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar-ho.

h) Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi el Consell Insular de Menorca.

i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

15. Revocació i reintegrament dels ajuts. Criteris de graduació de possibles incompliments

1. Si l'entitat beneficiària incompleix les obligacions previstes en aquestes bases, incorre en alguna de les causes de l'article 37 de l'LGS o altera les condicions, els aspectes o les característiques rellevants del projecte que s'hagin pogut tenir en compte per concedir l'ajut, l'òrgan competent ha de revocar la concessió de la subvenció.

En conseqüència, l'entitat beneficiària perdrà el dret al cobrament, o l'haurà de reintegrar, d'acord amb l'establert respecte a la revocació i el reintegrament de les subvencions. En aquest sentit s'ha d'aplicar el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

2. Amb caràcter general, en cas d'incompliment, s'ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l'aplicació d'un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l'incompliment. Aquest percentatge s'ha de fixar amb l'informe previ de l'instructor i s'ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència es regeixen pel que estableix l'article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. S'ha de valorar, en tot cas, el grau d'incompliment, si aquest és a causa d'actuacions doloses o negligents i si hi ha hagut bona o mala fe. La gradació del reintegrament serà major quan l'incompliment sigui total o molt alt i hi hagin incorregut causes doloses i mala fe; en canvi serà menor si el grau de compliment del projecte subvencionat és parcial i quan hagi estat causat per actuacions negligents i amb bona fe.

4. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió s'ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l'article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en la resta de disposicions aplicables.

5. Si l'entitat beneficiària ha complert de forma significativa les seves obligacions i si de la documentació presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s'han aconseguit les finalitats de l'ajut, es farà una revocació parcial de l'ajut, i consegüentment, es perdrà el dret de cobrament parcial de l'ajut, d'acord amb l'aplicació del criteri de gradació següent:

a) En cas que s'hagi executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències perquè sigui inadequada, perquè no s'ajusta als requisits de les bases, per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable l'import de revocació parcial de l'ajut ha de coincidir amb l'import de l'ajuda no justificada o justificada incorrectament.

b) En el cas que el beneficiari no justifiqui en termini l'import de la concessió atorgada, es minorarà la subvenció correctament justificada amb un 1 % per cada dia de retard.

c) Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM es minorarà en un 1 % l'import de la subvenció correctament justificada.

6. En cas que l'import de la suma de l'ajut més la resta d'altres ajudes, subvencions, ingressos o fons propis que hagin finançat la realització del projecte superi el pressupost total d'execució d'aquest, l'import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que excedeixi del pressupost executat esmentat.

7. Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i els és aplicable la via de constrenyiment.

8. L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que, si escau, siguin exigibles.

16. Infraccions i sancions

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions

L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions de l'establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb l'establert en l'article 9 de la Llei 8/2000, de 28 d'octubre, de consells insulars.

17. Altres disposicions

1. Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s'aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles d'interposar-hi recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell insular de Menorca.

2. Normativa general aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)
 • Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 • Reglament (CE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316

Consten en l'expedient:

 • Annex I. Sol·licitud d'ajudes de minimis del CIM per al foment de les races autòctones de Menorca
 • Annex II. Model de declaració responsable d'ajudes de minimis del Consell Insular de Menorca per al foment de les races autòctones de Menorca
 • Annex III. Declaració responsable altres ajuts rebuts. Convocatòria d'ajudes de minimis del Consell Insular de Menorca per al foment de les races autòctones de Menorca
 • Annex IV. Relació nominativa de les despeses dels ajuts de minimis del CIM per al foment de les races autòctones de Menorca 2021
 • Annex V. Declaració responsable explotació - raça autòctona

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 24 de maig de 2022

El secretari del Consell Executiu Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019) Octavi Pons Castejón