Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 320657
Modificació de l’Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l’Ajuntament de Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-0809 de 03 de juny de 2022, el següent:

“Primer.- Aprovar la modificació del punt segon del Decret de Batlia núm. 2022-0739 de 20 de maig de 2022, referent a la relació de places de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament, en el sentit de modificar la classificació de les places d'oficial electricista i de monitor/a educatiu/va del grup C1 al C2.

Per l'anterior, la relació de places de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament, serà la següent:

“PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ

PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Arquitecte/a tècnic/a

1

Administració especial

Tècnica

A2

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  DE CLASSIFICACIÓ

Psicòleg/a

1

A1

Educador/a social

1

A2

Bibliotecari/a

2

A2

Tècnic/a auxiliar d'informàtica

3

C1

Monitor/a educatiu/va

1

C2

Monitor/a esportiu/va

2

C2

Treballador/a familiar

2

C2

Auxiliar administratiu/va

3

C2

Oficial electricista

1

C2

Oficial primera

1

C2

Xofer

1

C2

Peó punt verd

1

AP”

Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica de la Corporació (http://sonservera.eadministracio.cat) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Comunicar el present acord als delegats del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, als treballadors i treballadores que ocupen les places incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal i a la Delegació de Govern de les Illes Balears.”

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la seva publicació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la Batlia, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la seva publicació. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma.

Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Son Servera, 6 de juny de 2022

La batlessa Natalia Troya Isern