Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

Núm. 315399
Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 16 de maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022 i se n’estableixen les bases

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Institut Balear de la Joventut és una entitat pública adscrita a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, i exerceix funcions relatives a coordinar i impulsar activitats en matèria de joventut i a promocionar accions de dinamització juvenil, com també l'associacionisme i la participació dels joves de les Illes Balears en la vida social i cultural.

2. L'Institut Balear de la Joventut gestiona el Programa Carnet Jove de les Illes Balears, que té com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves, per a la qual cosa ofereix i promou avantatges i descomptes per als seus titulars en diferents àmbits. A més, d'acord amb l'esperit de l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA), participa en polítiques de joventut que contribueixen a promoure la mobilitat i a incentivar activitats relacionades amb la democràcia, la solidaritat, la responsabilitat social, la sostenibilitat mediambiental, la no-discriminació i l'humanisme, entre d'altres, per al desenvolupament d'una ciutadania activa que contribueixi a l'emancipació dels joves en condicions dignes i assequibles. Tot això suposa, doncs, la participació directa del Carnet Jove en aquestes polítiques de joventut.

3. L'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears és una entitat de dret públic adscrita a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, i actua com l'Agència de Desenvolupament Regional (ADR) a les Illes Balears. Entre els seus objectius hi ha millorar les capacitats emprenedores en totes les etapes educatives, que du a terme amb el programa www.iemprenjove.es, i donar suport a nous projectes empresarials a través del servei d'acompanyament a les persones emprenedores www.iempren.es. 

4. En aquest context, en data de 10 de maig de 2022 l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut va emetre un informe per proposar dur a terme la convocatòria de Premis i Ajudes Carnet Jove per fomentar l'autoocupació dels joves a les Illes Balears. En aquest informe s'emmarca aquesta convocatòria, amb l'objectiu de contribuir a les polítiques de joventut millorant l'ocupabilitat dels joves afavorint-ne l'autoocupació.

5. Mitjançant la Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 18 de maig de 2022, es va ordenar l'inici del procediment per elaborar i aprovar una convocatòria de premis i ajudes per fomentar l'ocupabilitat dels joves mitjançant l'autoocupació a través del Programa Carnet Jove.

Fonaments de dret

1. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 109, de 3 d'agost), té per objecte establir el marc normatiu i de competències per desenvolupar les polítiques de joventut, que engloben el conjunt d'actuacions i iniciatives destinades a fer possibles l'emancipació i el desenvolupament personal dels joves, així com a promoure'n i fomentar-ne la integració i la participació en la vida política, econòmica, social i cultural.

2. El Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 51, de 6 d'abril), modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol (BOIB núm. 96, de 10 de juliol); pel Decret 123/2010, de 17 de desembre (BOIB núm. 190, de 30 de desembre), i pel Decret 23/2018, de 6 de juliol (BOIB núm. 84, de 7 de juliol), estableix com a objecte d'aquest Institut coordinar i executar la política autonòmica en matèria de joventut i lleure, i dur a terme totes les activitats que siguin necessàries i convenients per complir aquesta finalitat institucional.

3. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més, el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, assigna les competències en matèria de joventut a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, adscrita a la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Per tant, són competències d'aquesta Direcció General l'aplicació de mesures de justícia juvenil, la prevenció del delicte juvenil, l'ordenació de la protecció de menors, la promoció i la informació de les activitats juvenils, els programes de mobilitat juvenil, la participació i les associacions juvenils, les polítiques de promoció i suport de les famílies i unitats de convivència, i la protecció de les famílies.

4. El Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 84, de 7 de juliol), regula el Carnet Jove Europeu de les Illes Balears en el títol V.

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions que correspon establir o gestionar a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Té la consideració de subvenció qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de qualsevol recurs públic avaluable econòmicament que dugui a terme l'Administració a favor d'una persona física o jurídica, pública o privada, i que es destini a dur a terme una activitat d'utilitat pública o d'interès social, o a aconseguir una finalitat pública.

6. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

7. El Decret 51/2019, de 5 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 6 de juliol), nomena la senyora Marta Carrió Palou com a directora general d'Infància, Joventut i Famílies. Per tant, d'acord amb el Decret 32/2006, és la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut.

8. La Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut de 15 de juliol de 2019 disposa el nomenament del senyor Sebastià Lliteres Lliteres com a director de l'Institut Balear de la Joventut.

9. Mitjançant la Resolució del president de l'Institut Balear de la Joventut de 15 de febrer de 2018 es deleguen determinades competències en el director de l'Institut Balear de la Joventut, entre les quals s'hi deleguen les competències en matèria de subvencions (BOIB núm. 23, de 20 de febrer).

10. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), com a instrument de racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions, que preveu les línies de subvencions de l'Institut Balear de la Joventut per a l'any 2022.

Per tot això, atesos l'informe proposta de l'Àrea del Carnet Jove, el certificat de suficiència de crèdit de l'Àrea Econòmica i l'informe jurídic favorable, i fent ús de les facultats que m'atribueix la normativa específica, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2022, que es regeix per les bases que es publiquen com a annex d'aquesta Resolució:

 • Annex. Bases de la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2022.

2. Designar l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut com a òrgan competent per instruir i tramitar els procediments, d'acord amb l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 12 de l'Ordre de les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i esports.

3. Ordenar la comunicació d'aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions, així com la publicació, juntament amb l'extracte, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Institut Balear de la Joventut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 16 de maig de 2022

El director de l'Institut Balear de la Joventut

Sebastià Lliteres Lliteres

Per delegació de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 23, de 20 de febrer de 2018)

  

ANNEX

Bases de la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2022

1. Objecte, finalitat i objectius

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2022 en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

1.2. La finalitat d'aquest programa és la millora de l'ocupabilitat dels joves mitjançant el foment de l'autoocupació a través de la contribució de l'Institut Balear de la Joventut a mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació.

1.3. Aquests premis i ajudes s'atorguen als millors plans de negoci per posar en marxa activitats empresarials a les Illes Balears des de l'autoocupació.

1.4. Els objectius principals d'aquesta convocatòria són els següents:

 • Donar a conèixer l'autoocupació com una opció viable per als joves perquè participin de manera directa en el teixit econòmic de les Illes Balears.

 • Impulsar el coneixement sobre l'autoocupació entre els joves que volen iniciar una activitat econòmica, així com sobre els recursos disponibles al seu abast.

 • Ajudar els joves a transformar les seves idees de negoci en activitats econòmiques des de l'autoocupació.

 • Pal·liar les dificultats econòmiques dels joves per posar en marxa un pla de negoci.

 • Afavorir la viabilitat dels negocis dels joves.

 • Contribuir a les polítiques de joventut a través del disseny i el desenvolupament de programes de l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut.

2. Normativa aplicable

Aquesta convocatòria es regeix pel que disposen aquestes bases; l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i la resta de la normativa aplicable.

3. Import i crèdit pressupostari

Es destina a aquesta convocatòria de premis i ajudes la quantitat màxima de 60.000 €, a càrrec del pressupost de l'Institut Balear de la Joventut per a l'any 2022. D'aquest import, 14.000 € es destinen a premiar els millors projectes i 46.000 €, a les ajudes per posar en funcionament els negocis premiats, així com altres negocis que, encara que no hagin obtingut premi, hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats d'acord amb els punts 9 i 10 d'aquestes bases.

4. Destinataris i límits

4.1. Aquesta convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació per a l'any 2022 s'adreça a persones físiques titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l'autoocupació.

4.2. Poden participar en aquesta convocatòria les persones físiques esmentades, individualment o en grup, que presentin un projecte de negoci que no hagi iniciat l'activitat en el moment de la inscripció o que l'hagi iniciada amb posterioritat a l'1 de gener de 2022, i que tingui el domicili social a les Illes Balears. Quan es tracti d'agrupacions de persones, s'ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que s'estableixen en l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tots els membres de cada agrupació han de ser joves titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d'entre 18 i 30 anys.

4.3. Les persones beneficiàries de les ajudes han de posar en marxa l'activitat que se subvenciona en el termini que transcorre entre l'1 de gener de 2022 i els sis mesos posteriors a la concessió del premi i/o l'ajuda, i no poden compaginar el desenvolupament del negoci que se subvenciona amb cap altra activitat per compte propi o aliè. És a dir, la percepció de l'ajuda per posar en marxa el pla de negoci presentat requereix dedicació exclusiva per part de les persones promotores de la iniciativa.

4.4. Cada persona física només pot presentar una sol·licitud en aquesta convocatòria, ja sigui individualment o com a membre d'una agrupació de persones físiques.

5. Premis i ajudes

5.1. Aquesta convocatòria preveu atorgar un màxim de 6 premis i 15 ajudes per iniciar l'activitat dels projectes d'autoocupació. Els premis s'atorguen als millors projectes de negoci i no requereixen cap justificació posterior a la concessió. Les ajudes s'atorguen amb la finalitat de contribuir a mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació i requereixen la justificació de les condicions que s'estableixen en aquestes bases.

5.2. S'estableix un primer premi, dotat amb un import de 3.000 €, que s'atorgarà al millor projecte d'autoocupació. Aquest projecte també pot rebre una ajuda de 6.000 € per a la posada en marxa.

5.3. S'estableixen dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 € cada un, que s'atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. Aquests dos projectes també poden rebre una ajuda de 4.000 € cada un per a la posada en marxa.

5.4. S'estableixen tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000 € cada un, que s'atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. Aquests tres projectes també poden rebre una ajuda de 3.000 € cada un per a la posada en marxa.

5.5. S'estableix un màxim de nou ajudes per iniciar l'activitat de projectes de negoci, dotades amb 3.000 € cada una, que s'han d'atorgar als nou projectes més ben valorats després dels que hagin estat premiats, sempre que hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats d'acord amb els punts 9 i 10 d'aquestes bases.

5.6. Els imports de tots els premis i ajudes d'aquesta convocatòria inclouen les retencions corresponents d'acord amb la normativa aplicable.

5.7. Aquestes ajudes són compatibles amb la percepció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sens perjudici de les les limitacions que estableix la normativa vigent en matèria de subvencions.

5.8. Aquests premis no són compatibles amb altres guardons que distingeixin projectes de negoci ni plans d'empresa, procedents de qualsevol Administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, que s'hagin atorgat abans de la concessió dels premis d'aquesta convocatòria.

6. Formulari de sol·licitud i documentació que s'ha de presentar

6.1. Les persones físiques i les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica interessades a participar en la convocatòria d'aquests Premis i Ajudes Carnet Jove han de presentar el formulari de sol·licitud i la resta de la documentació que s'especifica en aquest apartat. La presentació d'aquest formulari signat implica reconèixer i acceptar les condicions que estableix la convocatòria. Així mateix, implica que s'autoritza l'Institut Balear de la Joventut a consultar les dades referides al document nacional d'identitat, a la residència i a la situació en relació amb les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i de la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social, tret que la persona interessada s'hi oposi expressament, cas en el qual ha de presentar la documentació acreditativa corresponent. En concret, la documentació que s'ha de presentar és la següent:

a) El formulari de sol·licitud (model 1), que recull les dades de la persona sol·licitant o de la persona que representa l'agrupació, les relatives al projecte i les declaracions responsables següents:

 • La declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 16 de l'Ordre de les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

 • La declaració responsable de complir les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

 • La declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i de complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

 • La declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Govern de les Illes Balears i de les obligacions amb la Seguretat Social. La comprovació d'aquest compliment es farà una vegada es tingui la llista de possibles persones o agrupacions beneficiàries dels premis, facilitada per la Comissió Avaluadora, mitjançant la consulta al servei d'intermediació de dades per part de l'Institut Balear de la Joventut. Si la persona interessada s'oposa a aquesta consulta, ha de presentar el certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions esmentades. D'acord amb l'article 38.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèviament a la concessió de les subvencions, ha de comprovar d'ofici que les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma.

 • La declaració expressa de no haver rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat o, si escau, la relació d'entitats a les quals se n'ha demanat algun o de les quals s'ha obtingut una subvenció per a la mateixa finalitat, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida.

 • La declaració expressa de no rebre finançament del règim de concertació o de contractació pública.

 • La declaració expressa d'assumir les responsabilitats que es puguin derivar en el cas de resultar persona beneficiària de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, i de facilitar totes les actuacions de control possibles que es duguin a terme per comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquests ajuts.

 • L'acceptació de la veracitat de les condicions de la convocatòria i de les dades aportades.

 • La declaració responsable de complir la resta dels requisits que s‘estableixen en la convocatòria.

b) El projecte de negoci per al qual se sol·liciten el premi i/o l'ajuda, d'una extensió màxima aproximada de 1.500 paraules (model 2).

c) Un vídeo en format MP4, d'una durada màxima de 4 minuts, en què s'expliquin les motivacions que duen el jove o la jove a posar en marxa la seva idea de negoci, la formació acadèmica i professional que té, i els punts forts del projecte (vegeu el document d'instruccions per enviar el vídeo de motivacions).

d) En el cas de les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica, s'ha de presentar el document «Annex per a agrupacions de persones físiques».

6.2. El formulari de sol·licitud i la documentació que s'hi ha d'adjuntar, que s'esmenten en l‘apartat anterior, s'han de presentar d'acord amb els models establerts, disponibles en el web www.carnetjoveillesbalears.org i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones.

6.3. L'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri adequada per avaluar correctament la sol·licitud.

6.4. L'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut consultarà les dades d'identitat de la persona o persones sol·licitants, d'acord amb el que estableix el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

7. Lloc de presentació de les sol·licituds i terminis

7.1. Les persones interessades poden presentar el formulari de sol·licitud i tota la documentació que s'especifica en l'apartat 6 d'aquestes bases en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre), a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registres, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de les comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local:

 • Presencialment, a l'Institut Balear de la Joventut, a l'Àrea del Carnet Jove, al carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma.

 • Presencialment, a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de les comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local, adreçant-se a l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut.

 • Telemàticament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat, al qual es pot accedir mitjançant l'enllaç https://rec.redsara.es/registro, adjuntant-hi la sol·licitud específica del procediment, que és disponible en la Seu Electrònica de la CAIB i en el web del Carnet Jove, signada electrònicament. Per poder fer ús del REC, es requereix certificat digital o DNI electrònic.

7.2. El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 28 de juliol de 2022.

7.3. L'Institut Balear de la Joventut pot ampliar el termini d'inscripció i presentació de la documentació d'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o també pot obrir un nou termini, una vegada finalitzat el termini que es preveu en el punt anterior d'aquestes bases, per millorar una baixa participació o per altres causes justificades que es considerin oportunes, sempre publicant-ho prèviament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. En aquests casos, les persones que s'han presentat com a participants en el termini establert inicialment no resulten perjudicades, atès que disposen d'un temps addicional per fer modificacions, canvis o millores en les propostes ja presentades o, fins i tot, per substituir la proposta presentada per una de nova, si ho consideren oportú.

8. Comissió Avaluadora

8.1. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat encarregat d'examinar i avaluar totes les sol·licituds presentades que prèviament hagi admès a tràmit l'òrgan instructor i d'elaborar els informes que han de servir de base a les resolucions del director de l'Institut Balear de la Joventut al llarg del procediment de selecció. En aquests informes, la Comissió Avaluadora ha d'establir, com a mínim, la relació de persones o agrupacions de persones proposades per passar a la fase següent del procediment, o per a la concessió dels premis i ajudes en el cas del darrer informe que ha de servir de base per a la resolució de concessió. A més, aquests informes han d'incloure la puntuació que ha obtingut cada projecte, d'acord amb els criteris de valoració que es determinen en aquestes bases per a cada fase.

8.2. El director de l'Institut Balear de la Joventut ha de designar els membres de la Comissió Avaluadora mitjançant una resolució.

8.3. La Comissió Avaluadora està formada per un mínim de cinc membres: un president o presidenta, un secretari o secretària i un mínim de tres vocals. Els membres d'aquesta Comissió han de ser professionals de prestigi reconegut en l'àmbit de l'economia de l'empresa i del teixit empresarial de les Illes Balears, així com membres de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears i de l'Institut Balear de la Joventut. A més, la Comissió Avaluadora pot comptar amb el personal assessor que consideri convenient.

8.4. Atès el caràcter d'òrgan col·legiat, el funcionament de la Comissió Avaluadora s'ha d'ajustar al que disposa el capítol V del títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com als articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

8.5. La Comissió es considera constituïda vàlidament quan hi són presents, presencialment o per mitjans electrònics, com a mínim la meitat dels membres, entre els quals, obligatòriament, hi han de ser el president o presidenta i el secretari o secretària o, si escau, les persones que els substitueixin. En cas de vacant o absència del president o presidenta, l'ha de substituir el membre de més edat, però en aquest cas és necessària la presència d'un vocal més perquè hi hagi quòrum suficient. En cas de vacant o absència del secretari o se cretària, l'ha de substituir la persona treballadora de l'Institut Balear de la Joventut que el director designi.

9. Qualitat dels projecte

9.1. La valoració de la qualitat dels projectes que es presentin en aquesta convocatòria s'ha de determinar per la viabilitat, l'impacte social, la sostenibilitat mediambiental, la innovació i el vídeo de motivacions. Als efectes d'aquesta convocatòria, a continuació es defineixen els conceptes que hi són aplicables:

a) Es consideren viables els projectes amb un producte o servei ben definit i que puguin avançar i progressar en el temps. Així mateix, es considerarà que els projectes són viables si se‘n pot garantir la rendibilitat econòmica a llarg termini, tenint en compte el mercat, l'oferta i la demanda dels productes o serveis objecte de la idea de negoci, les estructures administratives i les necessitats de finançament. Cal valorar-ne també els recursos de què es disposa i els fluxos de caixa, així com la capacitat per obtenir els recursos necessaris. També poden afectar la viabilitat altres aspectes no relacionats directament amb la idea de negoci, com poden ser la legislació aplicable i l'acceptació cultural, entre d'altres. 

b) Es considera que tenen impacte social els projectes que contribueixin a millorar el teixit productiu de les Illes Balears, que generin llocs de feina directes i indirectes (especialment entre els col·lectius vulnerables i desfavorits) i que contribueixin al coneixement, al benestar i a la millora de la vida de les persones, d'acord amb els valors universals.

c) Es consideren sostenibles mediambientalment els projectes que minimitzin els impactes ambientals negatius al mateix temps que afavoreixin els impactes positius com a conseqüència de la seva activitat, així com durant tot el cicle de vida del seus productes i/o serveis i també un cop finalitzat aquest cicle de vida. Això també implica la gestió dels residus generats que es derivin de l'activitat del projecte; tot plegat, per contribuir a l'equilibri mediambiental, a la reducció de l'empremta ecològica i al control del canvi climàtic.

d) Es consideren innovadors els projectes que tinguin per objecte atendre necessitats no satisfetes o que aportin alguna millora respecte dels projectes de naturalesa similar que es duen a terme a les Illes Balears. La innovació pot afectar la totalitat del projecte o algun aspecte rellevant

9.2. Es considera que tenen la qualitat suficient per superar la primera fase de selecció els projectes que obtinguin, com a mínim, el 50 % de la puntuació total en viabilitat, impacte social, sostenibilitat mediambiental, innovació i el vídeo de motivacions. Els projectes presentats que no obtinguin la puntuació mínima perquè es consideri que no tenen la qualitat suficient, d'acord amb el que estableixen aquestes bases, no poden passar a la segona fase de selecció i, per tant, no poden obtenir cap premi ni ajuda.

9.3. Igualment, pel que fa als plans de negoci que es presentin i defensin en l'entrevista personal que s'ha de fer en la segona fase de selecció, es considera que tenen la qualitat suficient quan obtinguin, com a mínim, el 50 % de la puntuació en viabilitat, impacte social,  sostenibilitat mediambiental i innovació. Els plans de negoci que no obtinguin la puntuació mínima perquè es consideri que no tenen la qualitat suficient, d'acord amb el que estableixen aquestes bases, han de quedar exclosos del procediment de selecció i, per tant, no poden obtenir cap premi ni ajuda.

9.4. Es poden declarar deserts premis si la qualitat dels projectes presentats és insuficient, d'acord amb les puntuacions de la Comissió Avaluadora al llarg del procediment de selecció dels projectes

9.5. La Comissió Avaluadora pot acordar l‘exclusió de projectes i plans de negoci per considerar que dur-los a terme pot promoure comportaments contraris als drets humans, especialment si poden comprometre la salut pública, incitar a la violència o induir comportaments discriminatoris entre les persones per raó de sexe, raça, religió, discapacitat, edat i orientació sexual, entre d‘altres. L‘acord de la Comissió Avaluadora de l‘exclusió de projectes o plans de negoci al·legant algun d‘aquests aspectes ha de motivar-se adequadament i aprovar-se per unanimitat.

10. Criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, pels quals s'ha de regir la concessió dels premis i/o ajudes

10.1. La concessió dels premis i/o ajudes que estableix aquesta convocatòria s'ha de regir per criteris que garanteixin els principis d'objectivitat i concurrència, i consta de dues fases de selecció.

10.2. La primera fase de selecció consisteix a avaluar els projectes presentats segons els criteris de valoració i els barems que s'indiquen en el punt 10.5 d'aquesta convocatòria.

10.3. En quedaran exclosos els projectes que, d'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, d'una manera motivada, no compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria o els mínims de qualitat exigits.

10.4. Poden passar a la segona fase de selecció un màxim de 25 sol·licituds: les que corresponguin als projectes que hagin obtingut la puntuació més alta, sens perjudici del que s'estableix en el punt anterior.

10.5. Cada aspecte específic de valoració s'ha de puntuar de 0 a 10 punts i la puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts. Els criteris de valoració d'acord amb els quals s'han de puntuar els projectes admesos a la primera fase són els següents:

Documentació

Aspectes generals

Aspectes específics de valoració

(màxim: 10 punts per a cada aspecte que s‘ha de valorar)

Projecte de negoci

Viabilitat

La idea de negoci sembla viable i defineix una proposta de valor, amb un producte o un servei ben definit.

El pressupost està ajustat a la realitat i les fonts de finançament semblen adequades.

Millora del teixit productiu

Contribueix a millorar el teixit productiu a les Illes Balears i té un impacte positiu en els col·lectius més vulnerables i desfavorits.

Contribueix a generar llocs de feina directes i indirectes, especialment per a joves de 16 a 30 anys.

Sostenibilitat mediambiental

Minimitza els impactes mediambientals negatius i n'afavoreix els positius.

Té en compte la sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida del producte o servei, i també un cop finalitzat.

Innovació

Es pot considerar un projecte innovador perquè atén una necessitat no satisfeta o millora aspectes de projectes d'una naturalesa similar que es duen a terme a les Illes Balears.

Vídeo de motivacions

S'han identificat motivacions suficients per dur a terme el projecte.

La formació acadèmica i professional és adequada.

S'han identificat els punts forts del projecte.

10.6. En la segona fase de selecció s'han de determinar els guanyadors dels premis i les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, cosa que s'ha de fer un cop finalitzat el curs que es descriu en l'apartat 11.8 d'aquestes bases.

10.7. La segona fase de selecció consisteix a avaluar els plans d'empresa elaborats pels participants durant el curs i la tutorització, i també la defensa que se n‘ha de fer en una entrevista personal.

10.8. Cada aspecte específic de valoració s'ha de puntuar de 0 a 5 punts i la puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts. Els criteris de valoració d'acord amb els quals s'han de puntuar els plans de negoci en l'entrevista personal són els següents:

Qualitat dels projectes

Aspectes específics de valoració

(màxim: 5 punts per a cada aspecte que s‘ha de valorar)

Viabilitat

La idea de negoci i la proposta de valor semblen viables, i la persona promotora o l'equip promotor, adequats.

 

El producte o servei objecte del negoci està ben descrit i definit.

 

Anàlisi del mercat: s'han previst el sector, els clients, la competència, etc., en una anàlisi exhaustiva i adaptada a la realitat.

 

La valoració DAFO del projecte és completa.

 

Pla de màrqueting: s'ha elaborat una estratègia coherent de preus, comunicació, promoció, distribució i vendes.

 

Pla d'inversió: s'han definit correctament les inversions inicials i les que seran necessàries cada any per al funcionament correcte del projecte.

 

Pla de finançament: els recursos propis i les fonts de finançament que permetran l'activitat estan ben definits i s'ajusten a la realitat.

 

Pla de despeses: les despeses previstes estan detallades i són coherents.

 

Pla d'ingressos: s'ha previst un mercat de clients que permeti ingressos suficients per fer viable el projecte.

 

Pla de tresoreria: els recursos de què es disposa i els fluxos de caixa permeten el funcionament del projecte.

Impacte social

Contribueix a millorar el teixit productiu a les Illes Balears mitjançant la interconnexió empresarial entre municipis per afavorir el desenvolupament econòmic o a través de la diversificació de l'economia local.

 

Contribueix a generar llocs de feina directes i indirectes, especialment per a joves de 16 a 30 anys.

 

Té un impacte positiu en col·lectius vulnerables o desfavorits.

 

Contribueix al coneixement, al benestar o a la millora de la qualitat de vida de les persones, d'acord amb els valors universals.

Sostenibilitat mediambiental

Minimitza els impactes mediambientals negatius.

 

Afavoreix els impactes mediambientals positius.

 

Té en compte la sostenibilitat durant tot el cicle de vida del productes o serveis.

 

Té en compte la sostenibilitat un cop finalitzat el cicle de vida dels productes o serveis.

Innovació

Atén una necessitat no satisfeta pel mercat.

 

Millora aspectes de projectes d'una naturalesa similar que es duen a terme a les Illes Balears.

10.9. S'han d'atorgar els premis i/o les ajudes als projectes que presentin una valoració global més alta, fins que s'exhaureixi el crèdit assignat a aquesta convocatòria, sens perjudici del que s‘estableix en els punts 9.3, 9.4 i 9.5 d‘aquestes bases.

10.10. En cas d'empat en les puntuacions, s'han d'aplicar els criteris següents:

a) Tenen prioritat les sol·licituds provinents de persones o agrupacions de persones d‘illes diferents de Mallorca, per aquest ordre: Formentera, Menorca i Eivissa, a fi de fomentar el desenvolupament d'activitats econòmiques en els territoris amb menys teixit productiu.

b) En cas que l‘empat es produeixi entre sol·licituds presentades per entitats o persones de la mateixa illa, s'ha de tenir en compte la millor puntuació obtinguda en els criteris de valoració mitjançant l'ordre de prelació següent: viabilitat, impacte social, sostenibilitat mediambiental i innovació.

11. Instrucció del procediment de selecció dels projectes

11.1. L'òrgan instructor és l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut, el qual ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l'article 16 i següents del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 12 de l'Ordre de les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i esports.

11.2. Correspon a l'òrgan instructor dur a terme d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

11.3. En qualsevol moment, l'òrgan instructor pot fer comprovacions materials sobre la veracitat de les dades aportades, així com sobre la realització de les activitats objecte de les ajudes.

11.4. En haver finalitzat el termini per presentar els formularis de sol·licitud, l'òrgan instructor ha de fer pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria, en la qual s'ha d'expressar la causa de l'exclusió per a cada inscripció, si escau. Aquesta llista s'ha de publicar en el web www.carnetjoveillesbalears.org i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones.

11.5. Les persones amb inscripcions excloses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la la llista, per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius. Si no s'esmenen les deficiències dins aquest termini, les inscripcions quedaran excloses de la convocatòria d'una manera definitiva.

11.6. En haver finalitzat el termini indicat, el director de l'Institut Balear de la Joventut ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de les sol·licituds admeses i de les no admeses per no haver esmenat dins el termini indicat la documentació deficient. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el web www.carnetjoveillesbalears.org i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones.

11.7. En la primera fase, la Comissió Avaluadora ha d‘examinar el formulari de sol·licitud de les propostes admeses i tota la documentació que s‘hi adjunta, d'acord amb la normativa aplicable, el que disposen aquestes bases i els criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, que es determinen en el punt10.5. En aquest procés, l'òrgan instructor ha de fer una proposta de resolució amb la llista de projectes per passar a la fase següent del procediment, d'acord amb l'informe corresponent de la Comissió Avaluadora. S'ha de proposar un màxim de 25 projectes, que tenen dret a participar en un curs de creació d'empreses, dividit en quatre mòduls, que organitza i imparteix l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.

11.8. Amb posterioritat a la notificació de la resolució esmentada, s'ha d'informar les persones interessades dels continguts, els materials, les dates, el seguiment, l'avaluació i tots els aspectes relatius al curs. El contingut d'aquest curs capacita els joves per al procés de creació d'una empresa i d'autoocupació i per a tots els aspectes relacionats amb l'elaboració del pla d'empresa i amb el manteniment d'una activitat econòmica. Al llarg d'aquest curs, les persones participants han d'elaborar el pla de negoci descriptiu i economicofinancer, d'acord amb el model de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.

11.9. La segona fase consisteix a defensar el pla de negoci elaborat segons el model normalitzat i descrit en l'apartat anterior davant la Comissió Avaluadora i en l'entrevista personal, fase que s'ha de valorar d'acord amb els criteris del punt 10.8 d'aquesta convocatòria. Com a resultat d'aquesta valoració, la Comissió Avaluadora ha de proposar els projectes guanyadors dels premis i les ajudes mitjançant l'informe motivat corresponent, dirigit al director de l'Institut Balear de la Joventut, que ha de resoldre'n la concessió.

11.10. Els projectes que resultin beneficiaris de premis i/o ajudes tenen la possibilitat de seguir l'itinerari de posada en marxa, recerca de finançament i assessorament personalitzat de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.

12. Proposta de resolució i tràmit d'audiència

12.1. Ateses les sol·licituds admeses i els informes de la Comissió Avaluadora, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució provisional de concessió dels premis i ajudes. Aquesta proposta de resolució s'ha de fer pública en el web www.carnetjoveillesbalears.org i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones. S'hi ha d'incloure la llista de persones proposades per atorgar-los els premis i les ajudes i la quantia.

12.2. La publicació de la proposta de resolució provisional obre el tràmit d'audiència, i es concedeix un termini de deu dies hàbils des del dia en què es publiqui per poder examinar l'expedient a la seu de l'Institut Balear de la Joventut i per presentar-hi al·legacions, si escau.

12.3. Pel que fa al lloc de presentació d'al·legacions, s'ha de procedir segons el que s'indica en el punt 7 d'aquesta convocatòria, de la mateixa manera que es fa amb les sol·licituds.

12.4. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no constin en el procediment ni s'hi tinguin en compte altres fets o al·legacions i proves més que les que addueixin les persones interessades. En aquests casos, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva. Igualment, el fet que les persones interessades no al·leguin res en el tràmit d'audiència suposa que hi estan conformes i, igualment, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva.

12.5. Una vegada conclòs el tràmit d'audiència i examinades les al·legacions que presentin les persones interessades, s'ha de formular la proposta de resolució definitiva.

12.6. La proposta de resolució definitiva ha de contenir, entre d'altres, les dades següents: la identificació de la persona o agrupació beneficiària i l'import del premi i/o de l'ajuda concedits. Aquesta proposta de resolució s'ha de fer pública en el web www.carnetjoveillesbalears.org i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones.

12.7. La proposta de resolució no crea cap dret davant l'Administració a favor de la persona o entitat beneficiària proposada mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui.

12.8. Una vegada publicada la proposta, les persones beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació de la proposta de resolució, d'acord amb l'apartat a) de l'article 16.1 de l'Ordre de les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i esports. En tot cas, l'acceptació de la proposta de resolució s'entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals des de l'endemà d'haver-se publicat no es fa constar el contrari.

13. Resolució i notificació

13.1. L'òrgan competent per resoldre la concessió dels premis i ajudes és el director de l'Institut Balear de la Joventut.

13.2. La resolució, que exhaureix el procediment de concessió dels premis, ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, les persones guanyadores dels premis i ajudes.

13.3. El procediment de concessió d'aquests premis i ajudes s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Aquest termini es pot modificar en el cas que hi hagi impediments justificats degudament que no permetin complir-lo.

13.4. El venciment del termini màxim sense que s‘hagi dictat i publicat la resolució faculta la persona interessada, en tots els casos, perquè entengui desestimada la sol·licitud.

13.5. Les resolucions de concessió dels premis i ajudes, que posen fi a la via administrativa, han de ser motivades i s'han de notificar mitjançant la publicació en el web www.carnetjoveillesbalears.org i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones, d'acord amb el que estableix l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'Institut Balear de la Joventut pot donar a conèixer les persones i entitats premiades i beneficiàries de les ajudes en un acte públic previ a la publicació en el web.

14. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries dels premis i ajudes, a més de les que estableixen amb caràcter general l'article 5 de l'Ordre de la consellera de d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 i l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, les que s'indiquen a continuació, amb caràcter específic:

a) Comunicar a l'Institut Balear de la Joventut que accepten la proposta de resolució. En tot cas, l'acceptació de la proposta s'entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals, comptadors des que es publiqui, no s'expressa el contrari, d'acord amb el que estableix l'apartat 12.8 d'aquesta convocatòria.

b) Adoptar les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte d'aquest premi, i fer constar en un lloc destacat dels elements publicitaris i de difusió del projecte premiat (llocs web inclosos), que han de ser com a mínim en català, la col·laboració de l'Institut Balear de la Joventut, a través del Programa Carnet Jove, incloent-hi el logotip i indicant-hi que l'Institut Balear de la Joventut de la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha subvencionat el projecte o que s'ha fet amb el seu suport.

c) Posar en marxa l'activitat que ha obtingut l'ajuda, desenvolupar-la i mantenir-la durant un període mínim de sis mesos des de des de la percepció de l'ajuda.

d) Dedicació exclusiva al desenvolupament del negoci per al qual s'ha obtingut l'ajuda des del moment en què es posa en marxa l'activitat, que implica la renúncia a compaginar aquest negoci amb qualsevol altre treball a temps parcial o complet o amb altres empreses o entitats públiques o privades.

e) Justificar la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que han determinat la concessió de l'ajuda.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que determini l'Institut Balear de la Joventut i presentar els documents que se sol·licitin per justificar l'inici i el manteniment de l'activitat durant un període mínim de sis mesos des de la percepció de l'ajuda.

g) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i no haver estat sancionat per a l'obtenció de premis, ajudes o subvencions públiques, en el moment del pagament.

h) Reintegrar les ajudes percebudes en cas d'incórrer en alguna causa d'incompliment.

15. Condicions generals de participació

15.1. L'Institut Balear de la Joventut es reserva el dret a difondre el nom i/o les imatges de les persones guanyadores, pels mitjans i formes de comunicació que consideri convenients, durant tot el temps que consideri necessari i sense obligació de cap compensació.

15.2. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació incondicional d'aquestes bases, els efectes de les quals es regeixen pels seus apartats i per la normativa general aplicable.

16. Pagament i justificació

16.1. Els premis i ajudes s'han d'abonar d'acord amb la resolució de la concessió i mitjançant transferència bancària.

16.2. Els premis no requereixen cap justificació posterior a la concessió. Les persones beneficiàries de les ajudes tenen l'obligació de justificar el compliment de les condicions imposades que hagin servit de fonament per a la concessió, en un termini màxim de sis mesos des que s'han concedit. En concret, tenen les obligacions següents:

a) Les persones físiques i entitats no mercantils han d'acreditar la posada en marxa del projecte i l'inici d'activitat mitjançant la presentació del model de sol·licitud i l'alta censal fiscal, així com l'alta de totes les persones que integren el projecte objecte de l'ajuda en el règim corresponent de la Seguretat Social o en un altre d'equivalent.

b) Les entitats mercantils han d'acreditar la posada en marxa del projecte i l'inici de l'activitat mitjançant el model de sol·licitud, acompanyada de l'alta de l'activitat fiscal, dels estatuts i de l'escriptura de constitució inscrits degudament en el Registre Mercantil (o en el registre que pertoqui), així com l'alta de totes les persones que integren el projecte objecte de l'ajuda en el règim corresponent de la Seguretat Social o en un altre d'equivalent.

c) Les persones beneficiàries de les ajudes han d'acreditar que tenen dedicació exclusiva al negoci d'autoocupació objecte de l'ajuda, mitjançant la presentació d'un informe de vida laboral a l'inici de l'activitat i un altre al cap de sis mesos. 

16.3. L'alta fiscal de les persones beneficiàries de les ajudes ha de mantenir-se durant un període mínim de sis mesos des de la percepció de l'ajuda i cal justificar aquesta alta documentalment a l'Institut Balear de la Joventut.

16.4. La manca de presentació de la justificació de les ajudes en el termini establert comporta que se n'exigeixi el reintegrament. La presentació de la justificació en un termini addicional no eximeix la persona beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la normativa vigent.

16.5. Les persones beneficiàries de les ajudes han de facilitar les actuacions de comprovació i control que determini l'Institut Balear de la Joventut i han de presentar els documents indicats en els apartats anteriors, així com altres que se sol·licitin per justificar l'inici i el manteniment de l'activitat durant un període mínim de sis mesos des de la percepció de l'ajuda.

 

​​​​​​​17. Revocació o renúncia

17.1. D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, l'Institut Balear de la Joventut pot revocar la concessió del premi i/o de l'ajuda quan, posteriorment a la resolució de concessió, les persones beneficiàries incompleixin totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió del premi i/o l'ajuda.

17.2. Com a conseqüència de la revocació o renúncia del premi i/o l'ajuda, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

17.3. En cas de revocació o de renúncia del premi i/o l'ajuda, aquests poden ser adjudicats, d'acord amb l'ordre de prelació, a altres persones o entitats beneficiàries que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria, d'acord amb els informes de la Comissió Avaluadora. En aquest cas, l'òrgan instructor n'ha de proposar els beneficiaris, i el director de l'Institut Balear de la Joventut ha de dictar la resolució de concessió corresponent, si escau.

18. Reintegrament

18.1. Pertoca reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament del premi fins a la data de la resolució per la qual s'aprovi el reintegrament en els supòsits prevists en l'article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005. A més, quan la resolució de concessió del premi o l'ajuda hagi estat declarada invàlida per qualsevol de les causes de nul·litat de ple dret o d'anul·labilitat establertes en l'ordenament jurídic aplicable, l'òrgan competent ha d'iniciar, si escau, el procediment de reintegrament de les quantitats abonades.

18.2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

18.3. En el cas que la persona beneficiària vulgui retornar voluntàriament una part o la totalitat del premi o de l'ajuda percebuts, ho ha de comunicar per escrit a l'Institut Balear de la Joventut, perquè li faci arribar la documentació necessària per fer efectiu el reintegrament dels romanents no aplicats, així com dels interessos que s'hagin produït.

19. Tractament de dades de caràcter personal

19.1. Pel que fa al tractament de dades personals de les persones participants i als drets que els reconeix la normativa vigent, la política de privacitat aplicable a aquesta convocatòria de premis i ajudes és la que s'estableix a continuació.

19.2. L'Institut Balear de la Joventut entén que les dades personals facilitades per les persones sol·licitants a l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut són correctes i certes, i els participants es comprometen a comunicar qualsevol modificació que s'hi produeixi. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es comprometen a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

19.3. El responsable del tractament d'aquestes dades és l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut, amb domicili al carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 de Palma, i adreça electrònica info@carnetjoveillesbalears.org.

19.4. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de l'Institut Balear de la Joventut a l'adreça electrònica protecciodedades@ibjove.caib.es.

19.5. Les dades que es tracten són les que s'han obtingut com s'indica a continuació:

 • Dels formularis que s'han emplenat i de la documentació que s'ha presentat amb l'objecte de participar en aquesta convocatòria.

 • De la informació generada a partir de la sol·licitud d'aquesta convocatòria.

Totes aquestes dades les proporcionen les persones sol·licitants.

19.6. Les categories de dades per tractar consisteixen típicament en les següents:

 • Dades de caràcter identificador, com ara el nom i els llinatges.

 • Dades bancàries. 

 • Dades acadèmiques i professionals (CV).

19.7. Les dades de caràcter personal obtingudes de les persones sol·licitants es tracten per tramitar el procediment d'aquesta convocatòria i per complir les obligacions legals.

19.8. Les dades dels participants només es comuniquen a tercers per obligació legal o amb el seu consentiment.

19.9. La base jurídica per tractar dades personals recollides en els formularis i en la documentació presentada és la mateixa voluntat de les persones sol·licitants de participar en el procediment administratiu, en la tramitació del procediment i en el compliment de les obligacions legals de l'Institut Balear de la Joventut, així com el seu consentiment per rebre comunicacions per mitjans electrònics.

19.10. La publicació del nom de les persones beneficiàries es basa en el compliment d'una disposició legal, concretament, l'article 6.2 del Decret legislatiu 2/2005, que regula, entre els principis pels quals s'ha de basar aquesta actuació administrativa, el de transparència.

19.11. La publicació de fotografies i vídeos en els quals puguin aparèixer les persones sol·licitants es basa en el seu consentiment, que es requereix en l'autorització de captació i ús d'imatge recollida en el formulari de sol·licitud, i a l'empara del que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

19.12. D'una manera general, les dades es conservaran durant tot el desenvolupament del procediment d'aquesta convocatòria de subvencions.

19.13. Els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no en arxius, produïts, rebuts o conservats per l'Institut Balear de la Joventut en l'exercici de la seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.

19.14. Les dades de les persones afectades es mantindran actives mentre siguin útils per a les finalitats que n'hagin motivat la recollida.

19.15. Una vegada que les dades tractades per l'Àrea del Carnet Jove de l'Institut Balear de la Joventut deixin de ser útils per a les finalitats que n'hagin motivat la recollida, passaran a l'estat històric i seran conservades o, si escau, destruïdes, d'acord amb la normativa d'avaluació i els criteris prevists en la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i en la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

19.16. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no se'n sol·liciti la baixa.

19.17. Les persones físiques tenen dret a obtenir confirmació sobre si es tracten o no les seves dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi.  Igualment, poden demanar que es rectifiquin les seves dades si són inexactes o que es completin les que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s'hagin recollit.

19.18. En determinades circumstàncies, es pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, només es tractaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions o amb la intenció de protegir drets d'altres persones.

19.19. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones participants es poden oposar al tractament de les dades. En aquest cas, es deixaran de tractar les dades esmentades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per formular, exercir o defensar reclamacions.

19.20. Així mateix, i sota certes condicions, es pot sol·licitar la portabilitat de les dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

19.21. Es pot revocar el consentiment donat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i es pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

19.22. Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials, es pot enviar un missatge electrònic a l'adreça protecciodedades@ibjove.caib.es.

19.23. Per exercir els seus drets, les persones participants han de trametre una sol·licitud a l'Institut Balear de la Joventut en què indiquen el nom complet i el número del document nacional d'identitat o d'un altre document vàlid que les identifiqui, per correu postal o electrònic, a l'adreça protecciodedades@ibjove.caib.es.

19.24. Es pot obtenir més informació sobre els drets de les persones participants i sobre la manera d'exercir-los a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.aepd.es.

20. Règim d'infraccions i sancions

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, quan hi intervengui dol, culpa o simple negligència, les accions o omissions de les persones beneficiàries previstes en els articles 51, 52 i 53 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, el títol V del qual és aplicable en aquesta convocatòria.