Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 321436
Modificació del sector d'estacionament ora del port de Sóller "zona 5 sector 3"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sóller, en sessió ordinària de dia 1 de juny de 2022, va aprovar el següent ACORD:

«MODIFICACIÓ DEL SECTOR D'ESTACIONAMENT ORA DEL PORT DE SÓLLER "ZONA 5 SECTOR 3".

Atès l'article 10 de l'Ordenança municipal de la taxa per a l'autorització administrativa de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en els espais públics municipals (ORA), publicada al BOIB núm. 12, de 29 setembre de 2014, on s'estableix que la Junta de Govern Local, previs els informes tècnics que corresponguin, per raons d'interès públic municipal relacionat amb l'ordenació circulatòria, especial configuració urbana i amb l'objectiu de garantir la rotació d'aparcaments, podrà qualificar determinades vies o part de les mateixes com a zona ORA.

Atès l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2015, publicat al BOIB núm. 89, de 16 de juny de 2015, on s'aproven les vies de Sóller i Port de Sóller determinades com a zona ORA.

Atesa la necessitat d'habilitar noves places d'estacionament d'ORA al Port de Sóller es considera oportú incloure el Vial 81 Túnel de Sa Mola (C/Torre Picada) a la Zona 5 sector 3, que disposa de 14 places.

Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics Municipals, el Cap de la Policia Local de Sóller, i els Serveis Jurídics Municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:

Primer.- Aprovar la modificació del sector d'estacionament ORA del Port de Sóller “ZONA 5 SECTOR 3” incloent el Vial 81 Túnel de Sa Mola (C/Torre Picada). La descripció actualitzada de la zona és la següent:

ZONA 5 SECTOR 3

  • Núm. places: 175
  • Avinguda 11 de Maig, Antoni Montis, Mossèn Costa i Llobera, Canonge Oliver, Església, camp municipal d'esports Infante Lois i Vial 81 Túnel de Sa Mola (C/Torre Picada).

Segon.- Publicar l'esmentat acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Notificar el contingut de les decisions acordades als negociats afectats i a l'Entitat Pública Empresarial Sóller 2010 per dur a terme les tasques corresponents de senyalització per a habilitar la nova zona d'estacionament.»

 

(Signat electrònicament: 2 de juny de 2022)

El batle Carlos Simarro Vicens