Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 321587
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 16 de maig de 2022, relatiu a la resolució del Recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Ciutadella contra l’acord del Consell Executiu de 20 de desembre de 2021 relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil per al curs 2020/2021 (exp. 1505-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 16 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Primer. Admetre a tràmit el Recurs d'alçada interposat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, registre d'entrada GE/001339/2022 de 26 de gener de 2022, contra l'acord del Consell Executiu de 20 de desembre de 2021 relatiu a la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d'educació infantil per al curs 2020/2021.

Segon. Estimar, d'acord amb les consideracions de l'informe abans transcrit, el Recurs d'alçada interposat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de forma que es modifiqui la part resolutiva de l'acord de concessió adoptat pel Consell Executiu de 20 de desembre de 2021 segons el detall següent:

Concedir a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d'educació infantil per al curs 2020/2021 els ajuts següents:

ESCOLA INFANTIL/TITULAR

LÍNIA 1

LÍNIA 2

IMPORT TOTAL

ES BUSQUERETS-AJUNTAMENT DE MAÓ

40.000 €

3.697 €

43.697 €

FORT DE L'EAU - AJUNTAMENT DE MAÓ

34.182 €

2.352 €

36.534 €

CAP DE CREUS-AJUNTAMENT DE MAÓ

38.099 €

2.977 €

41.076 €

SANT CLIMENT- AJUNTAMENT DE MAÓ

21.761 €

0 €

21.761 €

ES PASSERELLS - AJUNTAMENT DE MAÓ

40.000 €

3.252 €

43.252 €

LA SALLE MAÓ - GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES

24.616 €

0 €

24.616 €

ARC DE SANT MARTÍ - AJUNTAMENT DES MERCADAL

31.989 €

2.655 €

34.644 €

ES MUSSOL - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

23.429 €

4.045 €

27.474 €

JOGUINA - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

26.681 €

4.964 €

31.645 €

ES PORIOL - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

31.617 €

4.845 €

36.462 €

SA GALERA - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

34.199 €

8.892 €

43.091 €

ROSER GENER – AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

31.099 €

3.846 €

34.945 €

XIPELL - FUNDACIÓ PIA XIPELL

402 €

1.198 €*

1.600 €

EI ES CASTELL - AJUNTAMENT DES CASTELL

23.596 €

1.658 €

25.254 €

SES ORENELLES - AJUNTAMENT DE FERRERIES

40.000 €

1.537 €

41.537 €

SES CANALETES - AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

32.018 €

1.183 €

33.201 €

XIBIT - AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

10.669 €

1.322 €

12.001 €

ES POUET - AJUNTAMENT D'ALAIOR

40.000 €

7.210 €

47.210 €

TOTAL

524.357 €

55.643 €

580.000 €

* L'import de la línia 2 concedit a la Fundació Pia Xipell s'endossa a l'Ajuntament de Ciutadella-Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Ciutadella

Tercer. Notificar aquests acords a totes les parts interessades.

La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de recepció d'aquesta notificació; tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

Tot l'anterior d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó,  6 de juny de 2022

Per delegació de la presidenta, el secretari en funcions

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)