Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 322162
Aprovació de les bases de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca que regulen la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les bases següents van ser aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 18-05-2022 en el punt 39

BASES DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2022

L'Ajuntament de Ciutadella té l'objectiu de promoure la participació en la vida comunitària de les associacions presents al seu municipi i d'atendre'n les necessitats específiques, i donar suport als programes, als projectes i a les actuacions que fomenten valors socials; educatius; en defensa dels drets fonamentals de la infància i adolescència; culturals; esportius; de conservació del medi ambient; per la igualtat de gènere; a favor de la salut i el benestar de les persones; per un entorn urbà amable i accessible... Valors i fonaments que formen part del Projecte de Ciutat municipal i que van en benefici de les ciutadanes i dels ciutadans de Ciutadella i del seu desenvolupament.

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, va optar per un règim general de concessió d'ajudes o de subvencions orientat, fonamentalment, a satisfer les necessitats de la societat i que, a la vegada, facilités la gestió de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tot protegint els principis d'interès públic i la gestió eficaç i eficient dels recursos destinats a l'activitat subvencionada.

En el marc de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'estableix que, amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, les administracions públiques han de concretar, en un pla estratègic de subvencions, entre d'altres, els objectius que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, i s'han de supeditar al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Així, el 17 de març de 2021, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella aprovà el Pla estratègic de subvencions municipal per al període 2021, 2022, i 2023, que, per tant, esdevé el marc de referència. Açò significa que tot el que no recullin les presents bases d'aquesta convocatòria ha de tenir com a referència el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Ciutadella.

Les bases que regulen les subvencions s'elaboren atenent els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, d'igualtat i de no-discriminació, dins el marc jurídic delimitat per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i s'adrecen a entitats i associacions sense ànim de lucre que realitzin activitats en benefici del municipi de Ciutadella de Menorca.

Article 1 Finalitat

Per tal de donar compliment a la finalitat de la corporació municipal de visibilitzar i valorar el teixit associatiu de Ciutadella, d'acord amb les previsions del Pla estratègic de Subvencions 2021, 2022 i 2023, les presents bases regulen el procediment per a atorgar subvencions a les entitats sense ànim de lucre existents al municipi que, per la seva naturalesa, iniciativa i promoció d'activitats i accions, contribueixen a una millor i major qualitat de vida de les persones de Ciutadella i fomenten activitats d'interès públic o social.

Article 2 Objectius

Les entitats que es presentin a la convocatòria s'hauran d'atendre als objectius següents:

1. Millorar la qualitat de vida i el benestar de tota la ciutadania, garantir de forma especial la igualtat de tracte, la no-discriminació i la inclusió real de les persones en situacions especials i, per extensió, la de les seves famílies.

2. Potenciar l'activitat econòmica, l'economia social i l'emprenedoria.

3. Fomentar els valors de la Ciutat Educadora des de la transversalitat i el multinivell.

4. Avançar cap a un model de ciutat sostenible i alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 (ODS).

5. Promoure activitats que defensin els drets humans i, en especial, els drets de la infància i l'adolescència; una educació igualitària que garanteix l'accés a la formació i capacitació al llarg de tota la vida.

6. Facilitar i fomentar la participació activa, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en la construcció de la ciutat.

Article 3 Entitats beneficiàries

Poden presentar sol·licituds a la present convocatòria les persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, ja siguin entitats, associacions o organismes legalment constituïts i inscrits en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el RUSS, el Registre de Fundacions, el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, o qualsevol altre registre formal relacionat amb els àmbits d'actuació objecte d'aquesta convocatòria, abans que comenci el termini de presentació d'instàncies, així com en el Registre Municipal d'Entitats .

En qualsevol cas, no en poden ser beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 4 Requisits de les entitats beneficiàries

Poden sol·licitar subvenció les entitats que compleixin els requisits següents:

1. Estar constituïdes legalment com a entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

2. Estar degudament inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat de les Illes Balears, el RUSS, el Registre de Fundacions, el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, o qualsevol altre registre formal relacionat amb els àmbits d'actuació objecte d'aquesta convocatòria. Així mateix, estar inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Ciutadella, abans que comenci el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, no en poden ser beneficiàries les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Tenir seu social o delegació permanent i d'actuació al municipi de Ciutadella. També les que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal de Ciutadella, hi realitzin les seves activitats o per les quals en resulti directament beneficiada la ciutadania de Ciutadella.

4. Treballar per a la promoció de la qualitat de vida de les persones i del seu entorn en qualsevol de les seves vessants: cultura, educació, esport, sostenibilitat i medi ambient, igualtat de gènere, persones en situació d'especial necessitat, infància, joventut, veïnal, salut, patrimonial…

5. El projecte a presentar ha de garantir que es té en compte la perspectiva de gènere, i explicitar com el projecte o l'activitat contribueix a sensibilitzar, fomentar i avançar cap a una societat igualitària.

6. Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per a l'execució del projecte o de les activitats que constituiran l'objecte de la subvenció.

7. Haver justificat les subvencions que els hagi concedit aquest ajuntament en convocatòries anteriors.

8. Desenvolupar el projecte o l'activitat que presentin dins l'exercici 2022.

9. Estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària, tant estatal com autonòmica, i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

10. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Ciutadella.

Article 5 Finançament i import màxim

En aquesta convocatòria, encara que està oberta a qualsevol iniciativa que tengui els requisits i que atengui els objectius del Pla estratègic de subvencions, les línies prioritàries per a l'Ajuntament seran aquelles que prioritzin la qualitat de vida de les persones, el seu desenvolupament individual i col·lectiu i el seu entorn.

L'Ajuntament ha previst una partida de 50.000 € als pressupostos per al 2022, a l'aplicació de la partida de Projecte de Ciutat 924.489.00.

Aquesta aportació és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superi, aïlladament o en conjunt, el cost total de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest màxim.

Article 6 Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, amb un màxim de tres projectes o activitats per entitat, s'han de presentar via telemàtica, segons el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Han d'anar dirigides a l'alcaldessa i s'han d'acompanyar de la documentació preceptiva i la declaració responsable següent, que s'especifica a l'annex I:

1. Fotocòpia del NIF/CIF de l'entitat o associació sol·licitant.

 

2. Fotocòpia del document que acrediti la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat de les Illes Balears, el RUSS, el Registre de Fundacions, el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, o qualsevol altre registre autonòmic o estatal.

3. Acreditació de la representació en la qual actua la persona que signa la sol·licitud.

4. Acreditar amb els certificats actualitzats corresponents que l'associació no es deutora a la Seguretat Social, ni a la Hisenda Pública.

5. En el cas de la Hisenda Municipal, se sol·licitarà d'ofici per part de l'Ajuntament.

6. Declaració de no tenir pendent el reintegrament de subvencions pagades amb anterioritat, ni justificades incorrectament (annex I).

7. Declaració de no estar incurs en prohibicions per obtenir la condició de beneficiària de subvencions.

8. Projecte per a cada activitat per a la qual se sol·licita subvenció, d'acord amb els conceptes de despeses subvencionables en l'article 9 de la convocatòria (annex II).

9. Pressupost on es detallin els ingressos i les despeses per a cadascuna de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció (annex II).

No s'admetrà cap projecte que no estigui emplenat segons la plantilla editable d'aquesta convocatòria (annex II).

Article 7 Termini de presentació i esmena de les sol·licituds

7.1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el BOIB i finalitza 30 dies naturals després.

7.2. Si, de la revisió de la sol·licitud i de la documentació aportada, es dedueix que aquesta és incompleta o defectuosa, l'òrgan competent requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, com expressa l'article 26 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aporti la documentació necessària o esmeni els defectes observats. En aquest requeriment s'ha d'indicar que, si en el termini establert no s'esmenen les deficiències, es desestimarà la sol·licitud de subvenció, resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 42 del cos legal esmentat, i que l'expedient s'arxivarà d'acord amb l'article 71 del mateix cos legal.

Article 8 Procediment de concessió

El procediment de concessió és el que ve determinat en el Pla estratègic de subvencions 2021, 2022i 2023, aprovat a la Junta de Govern de dia 17 de març de 2021, que, en l'article quart, diu: «L'Ajuntament concedirà subvencions, així com ho estableix la normativa vigent en matèria de subvencions, mitjançant convocatòria pública en règim de lliure concurrència, o, excepcionalment, de forma nominativa, a favor d'entitats sense afany de lucre que puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments que es trobin en la situació que motiva la subvenció».

Article 9 Despeses subvencionables

El finançament del projecte o de les activitats presentades a aquesta convocatòria no pot superar en cap cas la quantitat màxima que s'estableix a la convocatòria.

Les despeses corrents imputables a la subvenció s'estableixen en:

1. Despeses d'adquisició de materials per a la realització de les activitats.

2. Despeses per a la difusió de les activitats o del projecte.

3. Despeses de personal contractat per al desenvolupament de les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció.

4. Despeses genèriques de producció i d'execució (sonorització, il·luminació, edició, disseny…).

5. Despeses de desplaçaments i/o dietes de persones expertes, especialistes i/o professorat de fora de Menorca per a realitzar l'activitat.

6. Edició de publicacions, música i audiovisuals, webs...

7. Estudis d'investigació.

8. Despeses de gestió, d'administració i de manteniment de l'entitat vinculades a l'activitat o al projecte objecte de subvenció.

Article 10 Criteris objectius per a l'atorgament de les subvencions d'actuació del 2022

Les presents bases regulen el procediment per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen activitats per al bé comú, de millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Ciutadella, i per a la conservació i cura del seu entorn.

 

Els criteris de valoració generals que s'apliquen per a valorar i puntuar les sol·licituds que compleixen els requisits són els que es detallen a continuació:

A) Es puntuarà amb un màxim de 100 punts cada sol·licitud i la puntuació mínima per poder obtenir subvenció serà de 35 punts.

B) El valor total serà el resultat de la suma dels apartats següents:

1. Amb relació a l'ENTITAT: funció social i comunitària de l'entitat (màxim de 13 punts)

1.1 Estructura organitzativa (2 punts):

-Presentació d'organigrama (personal contractat i voluntari)

1.2 Objectius de l'entitat (3 punts)

1.3 Incidència social de l'entitat en el municipi (2 punts): any de constitució, història de l'entitat, arrelament en el municipi, nombre de persones sòcies…

1.4 Relació de les activitats realitzades el 2021 (2 punts)

1.5 Promoció i/o sensibilització vers la igualtat de gènere (2 punts):

-Descripció de com l'entitat garanteix, promociona i sensibilitza vers la igualtat de gènere

1.6. Adhesió a programes municipals (2 punts)

2. Amb relació al PROJECTE: (només s'admetrà aquest guió de projecte)

2.1 Projecte o activitat objecte de subvenció (màxim de 47 punts)

2.1.a. Descripció i justificació de la situació de necessitat i/o problemàtica comunitària a la qual atén l'activitat (10 punts).

2.1.b. Descripció concreta de l'activitat o les activitats que es vulguin desenvolupar; objectius generals i específics, i metodologia aplicada en les activitats i/o el projecte (15 punts).

2.1.c. Relació de les activitats. Recursos humans i materials necessaris per a implementar l'activitat (10 punts).

2.1.d. Temporalització. Es valoraran les accions que contribueixen a la desestacionalització (5 punts).

2.1.e. Pressupost de despeses i fonts de finançament que demostrin la viabilitat de les activitats (5 punts).

2.1.f. Descripció detallada de com l'activitat promou i/o sensibilitza vers la igualtat de gènere (2 punts).

2.2 Alineació del projecte amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 (màxim de 10 punts)

2.2.a. Relació explícita dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de l'Agenda 2030, als quals està vinculada cada una de les activitats presentades. (https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm)

2.3 Participació de la ciutadania en el desenvolupament de l'activitat i nombre de persones beneficiàries directes del projecte i/o de l'activitat (màxim de 15 punts)

2.3.a. Nombre previst de persones que participen en l'activitat a desenvolupar (4 punts).

2.3.b. Perfil de persones destinatàries de l'activitat: franja d'edat, col·lectius, grups de població… (3 punts).

2.3.c. Accés de la població a la informació sobre l'activitat presentada (4 punts).

2.4.d. Participació activa de la ciutadania en el desenvolupament de l'activitat presentada (4 punts).

2.4 Treball en xarxa, coordinada i cooperativa per al desenvolupament d'accions (màxim de 10 punts)

2.4.a. Relació de les activitats organitzades amb una altra entitat, una institució o un col·lectiu de la xarxa comunitària del municipi.

2.5 Innovació (màxim de 10 punts)

2.5.a. Caire innovador o inèdit de les actuacions a desenvolupar. Es valorarà el detall de les iniciatives i la justificació de l'emprenedoria del projecte presentat.

C) El procediment consistirà a sumar el nombre de punts obtinguts per cada projecte i/o activitat, que compleixin els requisits, i dividir l'import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria, 50.000 €, entre el nombre total de punts, a fi d'obtenir el valor de cada punt en euros.

D) L'import que es concedeixi a cada projecte subvencionat es determinarà amb relació als punts obtinguts en la valoració, i aplicant el previst a l'apartat anterior.

E) L'import de la subvenció que s'atorgarà no podrà ser superior a la quantia sol·licitada.

F) Es concedirà un màxim per projecte o activitat de 1.200 €, essent 2.500 € el màxim total per entitat.

Article 11 Procediment i òrgans competents per a la concessió

11.1. L'expedient s'inicia mitjançant l'aprovació de la convocatòria corresponent.

11.2. La instrucció correspon a la Comissió Avaluadora que realitzarà d'ofici totes les actuacions necessàries per al coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

El personal tècnic del Servei de Participació Ciutadana elevarà informe per a la seva aprovació, basant-se en el dictamen de la Comissió Avaluadora.

11.3. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l'examen de la Comissió Avaluadora.

11.4. Una vegada examinades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà el seu dictamen, en la base del qual s'elaborarà l'informe tècnic corresponent, per part del personal tècnic i els càrrecs polítics de Participació Ciutadana, que n'elevaran la proposta de resolució a la Junta de Govern, la qual dictarà sobre la concessió o denegació de l'ajut i la quantia que se subvenciona.

11.5. La resolució de l'expedient d'atorgament de subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

11.6. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció és de tres mesos, comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El silenci administratiu té caràcter desestimatori.

11.7. La resolució de l'expedient de concessió o denegació s'ha de notificar individualment a les entitats.

11.8. Una volta presentades les justificacions de cada subvenció atorgada, s'emetrà informe tècnic d'aprovació/no aprovació del compte justificatiu i posterior proposta d'abonament de la quantitat que correspongui basant-se en el dictamen de la Comissió Avaluadora.

Article 12 Comissió Avaluadora

12.1. La Comissió Avaluadora és l'òrgan encarregat d'estudiar i d'examinar totes les sol·licituds presentades i d'emetre'n el dictamen tècnic que ha de servir de base per a l'elaboració de l'informe i de la proposta de resolució a elevar a l'òrgan instructor competent. Per a aquest informe, la Comissió Avaluadora també presentarà la proposta de relació d'entitats beneficiàries, amb la quantia que correspongui a cada una, així com la relació d'entitats sol·licitants a les quals es denega la subvenció, amb indicació de la causa que motiva aquesta decisió.

12.2. La Comissió Avaluadora estarà formada pels perfils següents:

1. Personal tècnic de diferents serveis municipals relacionats amb els sol·licituds rebudes.

2. Una tècnica del Servei de Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana.

3. Personal administratiu assignat pel Servei de Participació Ciutadana.

Article 13 Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries dels ajuts estan obligades a:

1. Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas, la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d'ençà que la persona beneficiària hagi rebut la notificació de la concessió.

2. Realitzar l'activitat objecte de subvenció dins l'exercici 2022.

3. Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar-ne la realització, en els terminis i en les condicions establerts en aquesta convocatòria.

4. Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi l'Ajuntament de Ciutadella.

5. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuïn l'Ajuntament de Ciutadella i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

6. Comunicar a l'Ajuntament de Ciutadella la sol·licitud i l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat.

7. Fer constar, de manera expressa, el suport de l'Ajuntament de Ciutadella en la realització de les activitats subvencionades. Els logotips de l'Ajuntament (el genèric, el de Ciutat Educadora, el de Ciutadella Sostenible i el dels ODS -objectius de desenvolupament sostenible-) es poden descarregar al web de l'Ajuntament Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

8. Comunicar a l'Ajuntament de Ciutadella qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del programa subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si poden afectar el cost total; i sol·licitar l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament per a fer qualsevol modificació substancial de les actuacions objecte d'ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

 

Article 14 Justificació de les subvencions

14.1. Les justificacions s'han de presentar via telemàtica, segons el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Han d'anar dirigides a l'alcaldessa i s'han d'acompanyar de la documentació preceptiva.

14.2. En cas de presentar-ne més d'una, per part d'una mateixa entitat, es registrarà, de forma separada, cada justificació, amb l'explicitació del títol de l'activitat a la qual va referida.

14.3. Les entitats beneficiàries queden obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a la subvenció concedida com a data màxima de presentació el 30 de gener de 2023. En cas que la documentació sigui incompleta o incorrecta, se sol·licitarà a l'entitat que presenti les modificacions oportunes en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

14.4. Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar documentalment la destinació de l'import, dins el termini previst a la convocatòria o l'indicat en la resolució de la concessió, únicament emprant el model de l'annex III de memòria justificativa que inclou:

  • Memòria tècnica.
  • Memòria econòmica mitjançant el compte justificatiu especificant: nom complet de la l'entitat expenedora, número de factura, concepte i IVA, i, en el supòsit que es financin retribucions de personal, s'hi hauran d'incloure els imports de les nòmines corresponents a cada persona, així com la resta de costos laborals generats (cotitzacions de la Seguretat Social i les retencions d'IRPF).
  • Percentatge aplicat a la subvenció concedida.
  • Relació d'ingressos i/o de subvencions que es rebin per al finançament de l'activitat subvencionada també per l'Ajuntament de Ciutadella, amb indicació de l'import i la procedència.

S'haurà d'acompanyar de documentació següent:

  • Factures, nòmines i justificants de pagament, imputats a l'Ajuntament, segons la relació presentada en el compte justificatiu.
  • Justificants de les despeses corresponents a les cotitzacions de la Seguretat Social i les retencions d'IRPF o els documents de valor probatori equivalent.
  • Certificats actuals d'estar al corrent a la Seguretat Social i la Hisenda pública.
  • Certificació d'estar al corrent amb la Hisenda Municipal, que se sol·licitarà d'ofici.

Per a les subvencions en les quals el pagament estigui condicionat a la justificació de la despesa, la manca d'aquesta comportarà la revocació automàtica de la concessió.

Les despeses subvencionables hauran de respondre a l'activitat subvencionada i hauran de dur data màxima de 31 de desembre de l'any en curs. Aquestes hauran d'estar pagades amb anterioritat a la data de finalització del període de justificació.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

L'IVA dels justificants o de les factures quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se'l pot deduir.

La Intervenció Municipal donarà conformitat als justificants aportats, juntament amb l'informe favorable, basant-se en el dictamen de la Comissió Avaluadora.

14.5. Si la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

Article 15 Reconeixement de l'obligació de pagament

Es reconeixerà l'obligació i s'ordenarà el pagament de l'ajut mitjançant un acord de la Junta de Govern quan la Intervenció Municipal hagi examinat la justificació

Article 16 Revocació i reintegrament

Pel que fa a la revocació i al reintegrament de les subvencions, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de la normativa que li sigui aplicable.

Article 17 Infraccions i sancions

17.1. El règim d'infraccions i de sancions administratives aplicables és el que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, del text refós de la Llei de subvencions.

17.2. L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions de l'establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és l'Alcaldia de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Article 18 Altres disposicions Normativa general aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables a l'Ajuntament de Ciutadella en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reglament general de subvencions 887/2006, aprovat el 21 de juliol.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Ciutadella aprovat per la Junta de Govern dia 17 de març de 2021 per al període 2021, 2022 i 2023.

5. Pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella corresponent a l'exercici 2022.

6. Aprovació de l'actualització del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Ciutadella, aprovat el dia 18 de maig de 2022 per la Junta de Govern.

Els annexos de les presents bases es troben al web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca: www.ajciutadella.org

 

(Signat electrònicament: 30 de juny de 2022

La batllessa Joana Gomila Lluch)