Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears

    Número d'edicte 2143 - Pàgina 11256

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 23 de març de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 2300 - Pàgines 11257-11258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova l’anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament dels locals situats en el carrer d'Abad i Lasierra, 47 baixos, que inclou una plaça d'aparcament al carrer de Vicente Serra Orvay, 22, d'Eivissa (exp. SP 58/2022)

    Número d'edicte 2298 - Pàgines 11259-11260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) la realització de les obres del projecte d’adequació com a refugi de muntanya de la casa de ses Collidores, a la finca pública de Planícia en el TM de Banyalbufar (Exp. SP 138/2021)

    Número d'edicte 2299 - Pàgines 11261-11262

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) la realització de les obres del projecte integral d’execució de legalització de cobertes i reforma d’un habitatge aïllat per a canvi d’ús a refugi a la finca pública de ses Figueroles en el TM de Selva (Exp. SP 139/2021)

    Número d'edicte 2301 - Pàgines 11263-11264

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Puigpunyent i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100782012021)

    Número d'edicte 2233 - Pàgines 11265-11282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'admet el dipòsit dels estatuts de l'organització sindical denominada Sindicat Independent, Autònom i Unitari en sigles SIAU (dipòsit número 07100050)

    Número d'edicte 2234 - Pàgines 11283-11284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000202011984)

    Número d'edicte 2235 - Pàgines 11285-11287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Asociación Parálisis Cerebral de Baleares (ASPACE) i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000032011986)

    Número d'edicte 2236 - Pàgines 11288-11292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Brillosa, SL (codi de conveni 07100462012017)

    Número d'edicte 2237 - Pàgines 11293-11296

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de les escoles infantils d'educació de 0 a 3 anys de Menorca i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002965012010)

    Número d'edicte 2239 - Pàgines 11297-11317

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, SA (EMAYA) de 10 de desembre de 2021 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000291011981)

    Número d'edicte 2240 - Pàgines 11318-11332

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l'empresa FCC Medio Ambiente, SAU per als seus centres de treball de recollida de fems, neteja viària i reg de Maó, Alaior i Es Castell i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002571012006)

    Número d'edicte 2241 - Pàgines 11333-11367

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Sucsvalids, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100795012021)

    Número d'edicte 2242 - Pàgines 11368-11383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis, Acords Col·lectius de Treball i Plans d'Igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de treball per al personal del centre de treball anomenat Llars El Temple que pertany a la Comunitat en Palma de les terciàries trinitàries i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001792011995)

    Número d'edicte 2243 - Pàgines 11384-11397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (Mercapalma) i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 2244 - Pàgines 11398-11420

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Mantenimiento y Montajes Industriales, SA i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100011012011)

    Número d'edicte 2245 - Pàgines 11421-11434

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios, en sigles ABAI (codi de dipòsit 07000031)

    Número d'edicte 2246 - Pàgines 11435-11436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’Organisme autònom de la Residència Miquel Mir i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100842012022)

    Número d'edicte 2287 - Pàgines 11437-11449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics per la qual s’ordena la publicació de la modificació dels Estatuts del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 2277 - Pàgines 11450-11458

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per fomentar l'esport inclusiu, any 2022

    Número d'edicte 2213 - Pàgines 11459-11477

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022

    Número d'edicte 2294 - Pàgines 11478-11492

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de març de 2022 per la qual s’aproven les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin el finançament de les contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors que no reuneixen tots els requisits acadèmics exigits per la normativa vigent

    Número d'edicte 2269 - Pàgines 11493-11504

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 23 de març de 2022 per la qual es prorroga la veda anual per a la pesca recreativa des de terra a la Reserva Marina de l’Illa del Toro

    Número d'edicte 2232 - Pàgina 11505

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es rectifiquen les errades detectades en el punt 1.3 (paràmetres de programació) de la Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de 2 de març de 2022 per la qual s’actualitzen les tarifes dels serveis interurbans de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) a l’illa de Mallorca, publicada en el BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022

    Número d'edicte 2295 - Pàgines 11506-11507

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 23 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19

    Número d'edicte 2290 - Pàgines 11508-11509

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera en matèria de formació i assessorament

    Número d'edicte 2281 - Pàgines 11510-11512

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera en matèria de formació i assessorament

    Número d'edicte 2282 - Pàgines 11513-11516

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del procediment del Reglament pel qual s'estableixen els principis específics d'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis socials comunitaris bàsics, el servei d'atenció primerenca, els serveis d'estades diürnes, els serveis residencials i els centres d'atenció polivalent a l'illa de Formentera per a aquests sectors de població

    Número d'edicte 2278 - Pàgines 11517-11536

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme obres d’inversió de competència municipal, l’adquisició de vehicles i d’immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres, i per a la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil

    Número d'edicte 2231 - Pàgines 11537-11562

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de 10 de febrer de 2022 de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponent a l’any 2022 (Expedient administratiu núm. 5/2021)

    Número d'edicte 2251 - Pàgines 11563-11568

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 14 de març de 2022, relatiu a l’aprovació del Pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes i actuacions que reben finançament europeu dels fons «Next Generations EU» i de la declaració institucional del Consell Insular de Menorca d’assumpció del compromís contra el frau (exp. 03135-2022-000002)

    Número d'edicte 2265 - Pàgines 11569-11589

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 56/2022 pel qual s’acorda comparèixer en l’ampliació objecte recurs contenciós administratiu procediment abreujat 572/2021 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 2266 - Pàgina 11590

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació batlia de l'Ajuntament de Alaior

    Número d'edicte 2270 - Pàgina 11591

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases que han de regir la tramitació de prestacions econòmiques d’urgència social dirigides a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i necessitat socioeconòmica, 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 2273 - Pàgines 11592-11603

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-780 modificació lloc de feina cap de secció Jurídica Administrativa de Planejament i Gestió Urbanística i F22150073

    Número d'edicte 2257 - Pàgines 11604-11605

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-776 Increment expansió lloc auxiliar administratiu/iva UAC F23010218 i auxiliar administratiu/iva tarjeta ciutadana F23010021

    Número d'edicte 2258 - Pàgines 11606-11607

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-781 increment expansió lloc TAG F20010071

    Número d'edicte 2259 - Pàgines 11608-11609

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 i 2023

    Número d'edicte 2293 - Pàgines 11610-11621