Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 165727
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000202011984)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 9 de juny de 2021, la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa aprovà la modificació del Conveni col·lectiu de la qual cosa se n'aixecà la corresponent acta de sessió.

2. El 3 de febrer de 2022, Maria Prats Serra, en representació de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar el certificat de l'acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, en la qual s'acorda la modificació del Conveni col·lectiu, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Fer constar que la versió catalana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Negociadora i que la versió castellana n'és una traducció.

4. Publicar el Conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de febrer de 2022

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)

 

 

Referència: 2021/00023822Y

Procediment: Comitè d'Empresa

Interessat:

Representant:

La Secretaria General del Consell Insular d'Eivissa

CERTIFICA:

Que el Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2021, va aprovar una proposta del tenor següent:

“(…)

9. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans en relació amb la modificació del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, exp. TAO 2021/23822Y

Havent-se presentat una proposta del tenor següent:

"El personal laboral d'aquesta Corporació està sotmès al règim regulador del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; pel que expressament determina el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i pel Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 131 de 19/09/2006, modificat pel BOIB núm. 64 de 28/04/2007, BOIB núm. 160 i 162 de 30/10/2012 i d'1/11/2012, BOIB núm. 170 de 17/11/2012 i BOIB núm. 95 i 117 de 2/08/2018 i 22/09/2018 respectivament).

El Comitè d'Empresa és el màxim òrgan col·legiat i específic de negociació col·lectiva creat per a la determinació de les condicions de treball del personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, i és l'òrgan constituït en aquesta Administració per exercir les seues funcions en relació amb les matèries previstes a la legislació aplicable, sense perjudici d'aquelles altres que puguin ser objecte de negociació o consulta en unitats de negociació diferents.

Actualment els contractes que s'estan formalitzant en la modalitat de contracte eventual per circumstàncies de la producció, l'acumulació de tasques o l'excés de demanda tenen una durada màxima de sis mesos dins d'un període de dotze, la qual cosa suposa un problema molt seriós atesa la falta de personal qualificat.

La limitació de sis mesos dins un període de dotze dels contractes, segons el previst a l'article 15.b) de l'Estatut dels Treballadors, comporta la falta de personal a les borses de treball. Davant aquesta situació el Comitè d'Empresa va posar de manifest la problemàtica de la contractació de treballadors qualificats per l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres (auxiliars d'infermeria, infermers, etc.) per realitzar les substitucions de personal quan se'n van de vacances o altres situacions administratives.

El Comitè d'Empresa, a la reunió de 31 de maig de 2021, va acordar demanar la modificació del Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Insular d'Eivissa per incloure l'ampliació del termini màxim del contracte de duració determinada, acord que es va plasmar a la reunió conjunta entre el Comitè d'Empresa i la representant de la Corporació, del dia 9 de juny de 2021, aprovant l'ampliació del termini del contracte de duració determinada per circumstàncies de mercat o acumulació de tasques que passa de sis mesos a nou mesos dins d'un termini de dotze.

Així mateix, va acordar designar una tècnica d'administració general del Servei de Recursos Humans, per a la tramitació de la modificació, davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears.

L'acord adoptat entre el Comitè d'Empresa i el Consell Insular d'Eivissa es troba dins les previsions de l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors i del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada, ja què ambdós preveuen la possibilitat de modificar mitjançant Conveni la duració màxima dels contractes, tot tenint en compte els màxims previstos, és a dir, no poden excedir de divuit mesos ni una duració màxima del contracte que excedeixi les tres quartes parts del període de referència.

Aquesta modificació suposarà que el treballador/la treballadora que formalitzi un contracte de nou mesos no podrà realitzar-ne un altre en la mateixa modalitat fins que hagin transcorregut tres mesos des de la finalització del contracte. Si són diversos contractes amb una duració inferior a nou mesos, la seua totalitat no podrà superar els nou mesos dins un termini de dotze mesos.

Aquesta modificació permetrà disposar de més personal per realitzar contractes temporals per fer front a la càrrega de feina que suporten els centres assistencials d'aquest Consell Insular.

Actualment el conveni del personal laboral d'aquesta Corporació es troba denunciat i està en procés de negociació un conveni col·lectiu nou. Segons disposa el Conveni a l'article 2 de l'apartat “pròrroga i denúncia”, el conveni mantendrà la seua vigència fins a l'aprovació d'un de nou: “Mentre que no s'arribi a l'acord per a un nou Conveni, es mantindrà la vigència de l'anterior”. No obstant això, segons preveu l'últim paràgraf de l'art. 86.3 de l'ET, s'ha de prendre un acord per tal de mantenir la vigència del Conveni denunciat fins que se n'aprovi un de nou.

L'acord objecte d'aprovació no suposa increment retributiu i segons l'acord de Ple de fiscalització limitada prèvia, de data 29 de novembre de 2018, l'òrgan interventor ha d'examinar abans que es dicti la resolució corresponent, qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat d'assegurar la seua conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas.

Els efectes d'aquest acord no produeix drets o obligacions de contingut econòmic valorable per ell mateix, en tot cas serà sotmès al control posterior que es consideri oportú per l'exercici de la funció interventora.

La tècnica d'administració general i la cap de Secció de Selecció, Provisió i Planificació de Recursos Humans, en data 24 de novembre varen informar favorablement l'acord a què va arribar el Comitè d'Empresa i la representació del Consell Insular d'Eivissa el dia 9 de juny de 2021, pel que fa a l'ampliació del termini dels contractes de duració determinada.

El cap de servei del Servei de Recursos Humans, en data 24 de novembre de 2021, va informar favorablement la proposta de modificació del Conveni laboral del Consell Insular d'Eivissa.

La potestat per formalitzar l'acord adoptat per la reunió conjunta Consell Insular d'Eivissa i Comitè d'empresa és el Ple del Consell Insular d'Eivissa, en virtut de l'establert a l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en virtut de les atribucions que té conferides per l'article 72.d) del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 126, de 24/10/2009, modificat al BOIB núm. 136, de 18/09/2010, al BOIB núm. 148, de 14/10/2010, i al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al Ple la següent,

PROPOSTA

Primer. Acordar la rectificació del nom, pel que fa a la referència a Consell Insular d'Eivissa i Formentera, que passa a ser Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 131 de 19/09/2006, modificacions BOIB núm. 64 de 28/04/2007, BOIB núm. 162 d'1/11/2012, BOIB núm. 170 de 17/11/2012 i BOIB núm. 95 i 117 de 2/08/2018 i 22/09/2018 respectivament).

Segon. Acordar la vigència del Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d'Eivissa fins a l'aprovació d'un nou conveni.

Tercer. Afegir a l'article 11 del Conveni col·lectiu per al personal laboral (Sistema de selecció i accés) un nou apartat de “Contractació de personal temporal”. Per tant, l'article 11 quedarà redactat en dos apartats 11.a) Selecció i accés, i 11.b) Contractació de personal temporal. La redacció de l'apartat b) de l'article 11, que s'afegeix, serà la següent:

“1. De conformitat amb l'article 3.2.b del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, la contractació laboral de durada determinada mitjançant la modalitat de contracte eventual per circumstàncies de la producció, podrà tenir una durada màxima de nou mesos dins d'un període de dotze, quan s'efectuï per atendre exigències circumstancials de mercat, una acumulació de tasques o un excés de comandes, encara que es tracti de l'activitat normal de l'empresa, en consideració al caràcter estacional de l'activitat de què es tracti.

Aquesta circumstància s'ha de fer constar en el contracte que es realitzi a l'empara d'aquest precepte.

2. La durada màxima d'aquest tipus de contracte serà de nou mesos, pròrroga inclosa i es podrà dur a terme amb un o més contractes fins a completar el límit de nou mesos dins del període de dotze”.

Quart. Presentar davant l'autoritat competent en matèria laboral, als efectes del seu registre i publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per la persona designada a l'efecte, la tècnica d'Administració General del Servei de Recursos Humans, Maria Nieves Prats Serra.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Social i vistos els informes que consten a l'expedient, se sotmet la proposta a votació i s'aprova amb per unanimitat dels membres del Ple (13)."

I perquè així consti a l'expedient, amb l'advertiment i reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, expedeix i signi aquest certificat.

Vist i plau

Signat electrònicament :  Eivissa, 23/12/2021          Signat electrònicament: Eivissa, 23/12/2021     

El president                                                               El secretari general accidental

Vicente Marí Torres                                                 Antoni Riera Buforn