Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 168881
Resolució del president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics per la qual s’ordena la publicació de la modificació dels Estatuts del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

En data 14 de febrer de 2022 la Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics va adoptar, per unanimitat, aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci, prèvia autorització del Consell de Govern, d'acord amb l'article 60.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments jurídics

1. L'article 13.1.e) dels Estatuts del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics preveu que correspon a la presidència del consorci coordinar l' execució de les directrius, decisions i acords de la Junta.

2. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot l'anterior, dict la següent

RESOLUCIÓ

Únic. Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d'alçada davant la Junta Rectora dins els terminis establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (23 de març de 2022)

El president del Consorci Iago Negueruela Vázquez

 

 

ANNEX Modificació dels Estatuts del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

Capítol I Definició i naturalesa

Article 1 Definició

1. El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, d'ara endavant El Consorci, és una entitat de dret públic, creada per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, per a la consecució de les finalitats i l'objecte que preveuen aquests Estatuts, en l'àmbit de Mallorca.

2. El Consorci es regeix per aquests Estatuts i la normativa estatal, autonòmica o local que en sigui d'aplicació, està adscrit al Consell Insular de Mallorca, i podrà utilitzar l'acrònim CBAT com a denominació abreujada.

Article 2 Naturalesa

1. El Consorci té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar i pot adquirir, posseir, gravar i alienar béns de tota classe, contreure obligacions, adquirir drets i exercitar tot tipus d'accions civils, administratives i laborals, en general, en qualsevol jurisdicció.

 2. La representació del Consorci com a persona jurídica, l'han d'exercir les persones i els òrgans que aquests Estatuts determinen.

 3. El Consorci no té finalitats lucratives.

Article 3 Objecte i finalitats.

1. L'objecte del Consorci és el següent:

La creació i gestió de les borses de places en l'àmbit de Mallorca que, d'acord amb l'article 91.2 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, han d'estar integrades per l'adquisició de les següents:

- Les places corresponents a establiments o habitatges residencials objecte de comercialització turística donades de baixa definitiva per les persones titulars voluntàriament i no transmeses a un tercer, de conformitat amb la disposició addicional catorzena de la Llei 8/2012.

- Les places corresponents a establiments turístics o habitatges residencials objecte de comercialització turística donades de baixa definitiva d'ofici per l'administració competent.

- Les places corresponents a establiments turístics o a habitatges objecte de comercialització turística donades de baixa definitiva i no utilitzades en la totalitat per les persones interessades que presentin la declaració responsable d'inici d'activitat turística corresponent a un establiment d'allotjament turístic o un habitatge objecte de comercialització turística.

- Les places adquirides a particulars, si les administracions turístiques o els organismes gestors decideixen adquirir-les exercint el dret de tempteig o retracte, de conformitat amb la disposició addicional catorzena de la Llei 8/2012. 

2. Les places turístiques s'han d'integrar en les borses de manera automàtica, individualment i des de l'inici.

3. En compliment de les seves finalitats, el Consorci ha d'emetre, quan correspongui, el certificat a què es refereix article 91.3 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.

4. Els ingressos obtinguts amb la gestió de les borses de places, una vegada que siguin cobertes les despeses de gestió ordinària i inversió de funcionament, s'han de destinar en exclusiva a fer, de manera total o parcial, sempre en l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca, alguna de les activitats següents:

a) Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d'esponjament, entre d'altres.

b) Incentivar la reconversió d'establiments d'allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, ha de preservar el medi ambient.

c) Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que persegueixi la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l'oferta turística de l'illa de Mallorca.

d) Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l'oferta turística.

e) Impulsar projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que tinguin relació amb l'àmbit turístic.

f) Dur a efecte qualssevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, la seva competitivitat, de diversificar i desestacionalitzar l'oferta i de consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

La Junta Rectora ha de seleccionar les activitats i els projectes que vulguin desenvolupar-se i pot sol·licitar l'opinió de les entitats, les persones i els organismes assessors i/o tècnics que consideri oportú.

El Consorci ha de vigilar que totes les activitats i projectes que directament o indirectament dugui a terme compleixin la normativa vigent i respectin els legítims drets socials i laborals dels treballadors.

Article 4 Funcions

El Consorci ha d'exercir les següents funcions:

a) Seleccionar les activitats i els projectes que vulguin desenvolupar-se per al compliment dels seus fins, sol·licitant, si escau, l'opinió de les entitats, les persones i els organismes assessors i/o tècnics que consideri oportú.

b) Vigilar que totes les activitats i projectes que, directa o indirectament, dugui a terme compleixin la normativa vigent i respectin els legítims drets socials i laborals dels treballadors.

c) Emetre, quan correspongui, el certificat a què es refereix article 91.3 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.

d) El Consorci exercirà les funcions i actuacions que li siguin encomanades per les entitats que l'integren directament, o bé, mitjançant les entitats o organismes dependents, amb competències i funcions en la matèria, en el marc de l'article 11 de la Llei 40/2015, comandes que no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes de sector públic.

Article 5 Domicili

1. L'àmbit territorial del Consorci és l'illa de Mallorca. Té la seu a les dependències del Departament de Transició, Turisme i Esports, a la Plaça de l'Hospital, 4, de Palma, 07012.

2. Per acord de la Junta Rectora es pot variar el domicili oficial esmentat.

Article 6 Dissolució

1. El Consorci es pot dissoldre:

a) Per acord del Consell Insular de Mallorca i del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Pel compliment de les finalitats per les quals va ser creat.

c) Per impossibilitat legal o material d'assolir els seus objectius.

d) Per transformació del Consorci en una altra entitat, després de l'acord previ unànime dels seus membres.

2. Pel que fa al procediment de dissolució, s'estarà al que disposa l'article 127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

3. La Junta Rectora del Consorci podrà acordar, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat ja existent del sector públic jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del consorci que s'extingeix. La cessió global d'actius i passius implicarà l'extinció sense liquidació del consorci.

 

Capítol II Membres del Consorci

Article 7 Membres del Consorci

Són membres del Consorci: l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM), l'Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears (ACH), l'Associació d'Apartaments i Habitatges de Lloguer de Temporada de Balears (HABTUR), la Federació Estatal de Treballadors de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la Unió General de Treballadors (UGT) i la Federació Estatal de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres (CCOO).

Article 8 Separació dels membres

1. Els membres del Consorci podran separar-se'n en qualsevol moment. El dret de separació s'ha d'exercir mitjançant escrit adreçat a la Junta Rectora.

2. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci llevat que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin romanent en el consorci, almenys, dues administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una Administració.

3. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci s'aplicaran les següents regles:

Es calcularà la quota de separació que correspongui a qui exerceixi el seu dret de separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte el criteri de repartiment que disposen els Estatuts.

Es considera quota de separació la que li hauria correspost en la liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte, tant el percentatge de les aportacions al fons patrimonial del consorci que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació, com el finançament concedit cada any. Els membres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que se separin del Consorci, únicament podran rebre quotes de separació que estiguin integrades per part dels recursos aportats por ells al Consorci.

Si el membre del Consorci que se separa no ha realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si és el cas, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.

S'ha d'acordar pel Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa.

L'efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa.

 

Capítol III Organització

Article 9 Òrgans

El Consorci té els òrgans de direcció següents: 

a) Òrgan de govern de caràcter col·legiat:

- La Junta Rectora

b) Òrgans de govern de caràcter unipersonal

- La Presidència

- La Vicepresidència

Article 10 Composició de la Junta Rectora

1. La Junta Rectora és l'òrgan superior del Consorci i està formada per:

- La persona que ocupa la Presidència, amb veu i vot, que és la persona consellera executiva del Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca

- La persona que ocupa la Vicepresidència, amb veu i vot, que és la persona directora insular de la Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística del Consell Insular de Mallorca

Els vocals amb veu i vot , els quals exerceixen les representacions següents són:

- Quatre en representació del Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca, designats per la persona consellera competent.

- Un en representació del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca, designat per la persona consellera competent.

- Un en representació del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca, designat per la persona consellera competent.

- Un en representació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, o, en cas de reorganització del Govern, de la conselleria competent en matèria de Turisme, designat per la persona titular.

- Dos en representació de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

- Un en representació de l'Agrupació de Cadenes Hoteleres (ACH).

- Un en representació de l'Associació d'Apartaments i Habitatges de Lloguer de Temporada de Balears (HABTUR).

- Un en representació de la Federació Estatal de Treballadors de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la Unió General de Treballadors (UGT).

- Un en representació de la Federació Estatal de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres (CCOO).

També són vocals, amb veu i sense vot, el següents:

- Un en representació dels Serveis jurídics del Consell Insular de Mallorca.

- Un funcionari o funcionaria del Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca, o persona en qui delegui, que actuarà com a Secretari.

La persona titular de la Secretaria haurà fer les convocatòries d'aquest òrgan seguint les instruccions de la persona titular de la Presidència, preparar les sessions, aixecar acta i donar fe dels acords que es prenguin.

2. La Junta Rectora del Consorci pot acordar la presència en les seves reunions dels ajuntaments, amb veu i vot, i sense que això signifiqui que es consideren membres de la mateixa, però únicament en relació amb els projectes o actuacions que es desenvolupin en el àmbit territorial del municipi corresponent.

Article 11 Funcions de la Junta Rectora

1. Correspon a la Junta Rectora, a més de la resta de funcions establertes en aquests Estatuts, i de conformitat amb la normativa aplicable:

a) Aprovar el pla anual d'actuació.

b) Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats.

d) Aprovar la liquidació de comptes i el compte general.

e) Aprovar la censura de comptes.

f) Aprovar el dret de separació dels membres y acordar l'expulsió dels membres que contradiguin els objectius i els interessos del Consorci.

g) Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa del Consorci.

h) Modificar els Estatuts.

i) Transformar el Consorci en una altra entitat.

j) Dissoldre el Consorci amb la consegüent liquidació, si escau.

k) Acordar les mesures pertinents per a l'administració dels béns i els drets del Consorci, així com l'adquisició, la venda, la permuta, l'arrendament, la cessió, gratuïta o onerosa, i el gravamen d'aquests i, en general, tots aquells negocis jurídics que siguin convenients per a la realització dels seus objectius i sempre que es refereixin a actes de disposició del patrimoni del Consorci, en els termes que preveu la normativa que sigui aplicable.

l) Exercitar les accions judicials o administratives que corresponguin al Consorci.

m) Aprovar la plantilla del personal del Consorci, com també els criteris de selecció, admissió i retribució d'aquest, de conformitat amb la legislació aplicable en la matèria.

n) Acordar la formalització d'operacions de crèdit i endeutament, tant en títols com en operacions de crèdit, i altres operacions financeres per al finançament adequat de les seves activitats, prèvia autorització del Consell de Mallorca.

o) Acordar la cessió de l'actiu i passiu del consorci a una altra entitat del sector públic.

p) Aprovar la convocatòria de selecció de projectes a finançar amb càrrec als fons del consorci i seleccionar els projectes.

q) Resoldre els recursos potestatius de reposició contra els seus propis actes i els recursos d'alçada contra els actes del vicepresident.

r) Modificar el domicili del Consorci.

s) Determinar l'import de venda i arrendament de les places turístiques, tributs, taxes, preus públics i tarifes.

2. La junta Rectora pot delegar les seves funcions en la presidència, llevat de les corresponents als apartats f, h, i, j, o i s).

 

Article 12 Funcions de la persona que ocupa la Presidència

1. Correspon a la persona que ocupa la Presidència del Consorci:

a) Exercir la més alta representació del Consorci en tots els àmbits, amb els poders més amplis i amb la possibilitat d'emprendre, en circumstàncies especials o per raons d'urgència, accions legals en defensa dels drets o dels interessos del Consorci. La persona que ocupa la presidència, posteriorment, ha de retre comptes a la Junta Rectora dels actes realitzats en virtut d'aquesta facultat, perquè aquesta els ratifiqui. No pot prendre decisions de les quals es puguin derivar conseqüències econòmiques sense el consentiment exprés de la Junta Rectora.

b) Organitzar els serveis i l'alta direcció i inspecció del funcionament del Consorci.

c) Convocar les reunions de la Junta Rectora, fixar l'ordre del dia i presidir, dirigir, aixecar les sessions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.

d) Donar el vistiplau als actes i als certificats dels acords adoptats per la Junta Rectora.

e) Coordinar l'execució de les directrius, decisions i acords adoptats per la Junta.

f) Aprovar i firmar en nom del Consorci qualsevol tipus d'acte, contracte o conveni que formalitzi el Consorci per al desenvolupament de les seves activitats.

g) En general, totes les altres funcions i responsabilitats que es corresponguin amb la gestió del Consorci o que estiguin atribuïdes al gerent per la legislació del sector públic.

h) Exercir aquelles funcions que li delegui la Junta Rectora, llevat de les corresponents als apartats f, h, i, j, o i s) de l'article 11.

i) Ser l'òrgan de contractació del Consorci i signar els contractes derivats de procediments de licitació.

j) Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer l'obligació i proposar els pagaments de l'ens, prèvia autorització dels òrgans competents per raó de la quantia.

k) Dirigir, si escau, al personal de l'ens.

l) Exercir la potestat de revisió d'ofici del acords del Consorci.

m) Aprovar els plecs que han de regir la contractació.

2. En cas de malaltia, absència, vacant o qualsevol altra impossibilitat, la persona que ocupa la Vicepresidència, o en el seu defecte un representant en el Consorci del Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca ha de substituir la persona que ocupa la Presidència.

3. La persona que ocupa la Presidència pot delegar les seves funcions, en tot o en part, amb caràcter permanent o temporal, en la persona que ocupa la Vicepresidència o a les persones que designi d'entre els vocals representants del Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca, llevat d'aquelles a les quals es refereix l'apartat h del punt 1 d'aquest article, i les que l'apartat a, també del punt 1, estableix per circumstàncies especials o per raons d'urgència.

 

Capítol IV Règim funcional

Article 13 Funcions de la persona que ocupa la vicepresidència.

1. El vicepresident assumeix les funcions que, en el seu cas, li delegui el president, llevat d'aquelles a les quals es refereix l'apartat h) del punt 1 de l'article 12 i les que l'apartat a) del punt 1 del mateix article estableix per circumstàncies especials o per raons d'urgència.

2. Els actes administratius del vicepresident no exhaureixen la via administrativa, i són susceptibles de recurs d'alçada davant de la Junta Rectora en el termini i forma prevists en la legislació vigent.

Article 14 Funcions de la persona que ocupa la Secretaria, la intervenció i la tresoreria.

La persona titular de la secretaria exerceix les funcions que la legislació vigent atribueix als Secretaris dels òrgans col·legiats, entre elles, fer les convocatòries de la Junta Rectora seguint les instruccions de la persona titular de la Presidència, preparar les sessions, aixecar acta i donar fe dels acords que es prenguin, i a més , fa les funcions de assistència jurídica d'aquests òrgans col·legiats quan així ho requereixin.

La intervenció del Consorci correspon a la intervenció general del Consell de Mallorca o intervenció delegada que designi, assisteix a les sessions de les Juntes amb veu, però sense vot i fa les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostaria i de comptabilitat.

Els serveis de tresoreria corresponen a la tresoreria general del Consell de Mallorca.

Article 15 Règim jurídic

1. Aquest Consorci és una entitat de dret públic que pot exercir les potestats necessàries per al compliment dels seus fins, excepte la potestat expropiatòria, i es regeix pel que, disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la bases de règim local, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, de règim municipal i de règim local de les Illes Balears i per la resta de normativa estatal i autonòmica que li sigui d'aplicació.

2. Posaran fi a la via administrativa els actes dictats per la Junta Rectora i la Presidència del Consorci.

Article 16 Règim de personal

El personal al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral i hi haurà de procedir exclusivament de les administracions participants. El seu règim jurídic serà el de l'Administració Pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents a aquella.

Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent de les administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a exercir, l'òrgan competent de l'Administració a la qual s'adscrigui el Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per a l'exercici d'aquestes funcions, tenint en compte la legislació vigent en la matèria i els informes exigits per aquesta.

Article 17 Règim de contractació

1. El règim de contractació del Consorci és el que preveu la legislació de contractació pública vigent.

2. La composició de la Mesa de Contractació es determinarà per acord de la Junta Rectora.

Article 18 Sessions de la Junta Rectora

1. La Junta Rectora s'ha de reunir en sessió ordinària, al manco, tres cops l'any.

2. També s'ha de reunir, amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocada a iniciativa de la persona que ocupa la Presidència o a petició de, com a mínim, la meitat dels representants dels membres que tenen dret a vot.

Article 19 Convocatòria, funcionament i adopció d'acords

1. El règim de convocatòria, funcionament i adopció d'acords és el que estableixen amb caràcter general per als òrgans col·legiats els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Això no obstant, cal el vot favorable de la meitat més un dels membres amb dret a vot perquè siguin vàlids els acords que s'adoptin sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.

b) Integració, adhesió o separació dels membres del Consorci.

c) Aprovació del pressupost anual.

d) Operacions d'endeutament.

En allò no previst respecte al règim de convocatòria, funcionament i adopció d'acords en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és aplicable, amb caràcter supletori, el règim que estableix l'article 19 de l'esmentada llei.

2. La modificació d'aquests Estatuts que impliqui una alteració substancial dels mateixos, entenent com a tal aquella que afecti a l'article 2 (Naturalesa) o a l'article 3 (Objecte), així com els acords a què es refereixen les lletres b i c de l'apartat anterior, requerirà, a més, la ratificació de les entitats que siguin membres del Consorci amb dret a vot a la Junta Rectora que hagin votat a favor.

3. Per als acords de la Junta Rectora relatius a la liquidació del Consorci, serà necessari el vot favorable de tots els membres representants d'administracions públiques amb dret a vot en aquesta Junta i la ratificació d'aquestes. Pel que fa a la dissolució, s'estarà al que estableix l'article 6 d'aquests Estatuts i també serà necessària la ratificació de les entitats abans esmentades.

Article 20 Mitjans per a la gestió del Consorci

Qualsevol de les entitats consorciades, així com els seus ens adscrits, pot dur a terme, mitjançant conveni signat a l'efecte, la gestió humana, tècnica, econòmica i administrativa necessària per al desenvolupament de les activitats del Consorci i el compliment dels seus objectius, sense perjudici que aquest pugui desenvolupar la gestió a través de mitjans propis.

En el marc de les seves finalitats, el Consorci pot rebre encàrrecs per a activitats de prestació, gestió de serveis o producció de béns d'interès públic susceptibles de contraprestació.

El Consorci pot rebre encomanes de gestió de l'Administració del Consell Insular de Mallorca o de la resta d'administracions públiques, així com de tots els ens instrumentals d'aquestes administracions, per raons d'eficàcia o quan qui fa l'encàrrec no té els mitjans necessaris per dur-les a terme, a fi de dur a terme prestacions o activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, alienes a l'àmbit de la legislació de contractes, relacionats amb les funcions pròpies del Consorci, d'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015, i l'establert a la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Capítol V Règim financer

Article 21 Recursos del Consorci

1. Per a la realització dels seus objectius i la finalitat institucional el Consorci disposa dels recursos següents:

a) Les aportacions dels seus membres.

b) Les subvencions, aportacions, ajudes o donacions de qualsevol tipus que concedeixin a favor seu organismes, entitats, empreses o persones, físiques o jurídiques, públiques o privades.

c) Els productes, les vendes o els increments derivats de la gestió patrimonial.

d) Els ingressos procedents d'activitats i dels preus, les tarifes o els cànons que s'estableixin per la prestació dels seus serveis.

e) Les participacions o ingressos que procedeixin dels convenis o concerts que estableixin amb qualssevol organisme, entitat, empresa o persona, física o jurídica, pública o privada.

f) Els productes que s'obtenguin de les transaccions que el Consorci realitzi en l'exercici de les seves funcions, així com de les operacions econòmiques i financeres de qualsevol tipus en què intervingui.

g) Els emprèstits i deutes que pugui emetre, així com els crèdits i altres operacions financeres d'endeutament de qualsevol tipus que pugui concertar amb entitats financeres, bancàries i, en general, de crèdit, tant nacionals com estrangeres, d'acord amb les Lleis 7/2010, de 21 de juliol i 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma.

h) Qualssevol altres recursos no establerts en els paràgrafs anteriors.

2. En el cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla anual d'actuació per ajustar-lo, d'acord amb els recursos efectius de l'entitat.

3. Amb caràcter previ a la realització d'activitats pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la seva execució, acreditant degudament en el procediment corresponent.

Article 22 Patrimoni assignat i règim patrimonial

1. El patrimoni del Consorci està constituït pels béns de qualsevol tipus que adquireixi en el curs de la seva gestió o que li adscriguin els seus membres o qualsevol organisme, entitat, empresa o, en general, persona física o jurídica, pública o privada.

2. El règim patrimonial del Consorci és el que es preveu en la seva normativa estatal, autonòmica o local d'aplicació.

Article 23 Règim pressupostari, de control i de comptabilitat

El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, intervenció i control del Consorci és el que preveu la normativa estatal, autonòmica o local d'aplicació al Consell Insular de Mallorca.

 

Disposició transitòria

Durant el present exercici pressupostari el Consorci mantindrà el règim de gestió pressupostaria i de comptabilitat que té d'acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Serà a partir de l'any 2023 quan s'haurà d'ajustar a la normativa vigent sobre les hisendes locals i al pla comptable i a les eines informàtiques que utilitzi el Consell Insular de Mallorca.

Disposició final Entrada en vigor

Aquests Estatuts entraran en vigor el dia 1 d'abril de 2022.