Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 154886
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 3 de febrer de 2022 el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va dictar la Resolució d'inici del procediment d'elaboració de l'Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.

2. Atesa la naturalesa de la matèria regulada, es considera oportú sotmetre a informació pública l'Avantprojecte de llei.

Fonaments de dret

1. L'article 58.2 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

2. L'article 133 de la Llei 1/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre l'Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears a informació pública i posar-lo a disposició de la ciutadania al Departament Jurídic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (Plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma), a la web de participació ciutadana del Govern (http://participaciociutadana.caib.es) i a la pàgina web de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2. Fixar el termini d'audiència en quinze dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ubicada a la Plaça de Son Castelló, 1, 07009 de Palma o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics a través de l'apartat «Participació en elaboració normativa» de la pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en el apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incorporin la  identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o la funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 18 de març de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius y Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez