Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 169596
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El coneixement d'un idioma diferent del propi contribueix de forma essencial a la formació integral de l'alumnat. El seu aprenentatge s'ha convertit en un objectiu fonamental dels sistemes educatius, tant perquè afavoreix la lliure circulació i la comunicació, com per les exigències del mercat de treball.

2.En l'àmbit internacional, el domini de llengües estrangeres esdevé prioritari pel seu paper primordial en la cohesió social, en el desenvolupament personal i econòmic i en la mobilitat professional. El plurilingüisme, per tant, és un valor bàsic per afavorir la convivència i per augmentar les perspectives d'inserció laboral de la ciutadania europea.

3.És un objectiu prioritari de la Unió Europea la competència lingüística de tots els ciutadans europeus en dues llengües estrangeres, a més de la pròpia. El Consell d'Europa ha plantejat com a objectiu per al conjunt de l'alumnat el coneixement de dues llengües estrangeres i ha proposat el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Aprenentatge, Ensenyament, Avaluació (MCER) i el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL), com a documents que promouen i afavoreixen el plurilingüisme, la diversitat cultural i la mobilitat a Europa. Les Conclusions del Consell Europeu de desembre de 2017 han reiterat la importància d'aquest objectiu. Així mateix, la Recomanació del Consell de 22 de maig de 2019 relativa a un enfocament global de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes recomana que els Estats membres de la Unió Europea cerquin maneres d'ajudar a tots els joves a adquirir, abans de finalitzar l'educació i formació secundària postobligatòria, a més de les llengües d'escolarització, quan sigui possible, un nivell de competència en al menys una altra llengua europea que els permeti utilitzar-la de manera eficaç amb fins socials, d'aprenentatge i professionals, i promoure l'adquisició d'una segona llengua a un nivell que els permeti interactuar amb fluïdesa suficient.

4.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix com a una de les seves finalitats la capacitació de l'alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i en la cooficial, si n'hi ha, i en una o més llengües estrangeres.

5.L'article 17 d'aquesta Llei esmenta com un dels objectius de l'Educació Primària l'adquisició, en almenys una llengua estrangera, de la competència comunicativa bàsica que permeti a l'alumnat expressar i comprendre missatges senzills i actuar en situacions quotidianes. Pel que fa a l'educació secundària, la mateixa Llei, en l'article 23, assenyala que l'alumnat d'aquesta etapa ha de comprendre una o més llengües estrangeres i expressar-s'hi de manera apropiada.

6.Així mateix, un dels objectius prioritaris de la Conselleria d'Educació i Formació Professional és potenciar l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres al sistema educatiu de les Illes Balears per tal de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants de les Illes Balears.

7.L'article 135.1.b) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix com a principi del model lingüístic l'adquisició de la competència lingüística mitjana en, al menys, una llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori.

8.Aquesta convocatòria afavoreix la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a l'any 2030, en concret l'objectiu 4 «Educació de Qualitat», en especial la meta 4.4, relativa a augmentar, d'aquí a 2030, el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria, i la meta 4.7, relativa a assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per tal de promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

9.L'article 10.4 del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears determina que la conselleria ha de promoure la participació dels centres en projectes i activitats internacionals que estimulin l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat de l'alumnat i del personal docent per desenvolupar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

10.Amb l'objectiu de promoure accions de suport i reforç per a l'adquisició de destreses de comprensió i expressió oral i escrita en llengües estrangeres, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha considerat oportú destinar un crèdit a finançar actuacions adreçades a l'alumnat de nivell no universitari de les Illes Balears per tal de millorar la seva competència oral en llengües estrangeres.

11.Per aquest motiu es convoquen ajuts per a la participació de l'alumnat als programes d'immersió següents:

-Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger adreçat a l'alumnat del quart curs d'ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Curs intensiu d'immersió en llengua francesa a l'estranger adreçat a l'alumnat del quart curs d'ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Curs intensiu d'immersió en llengua alemanya a l'estranger adreçat a l'alumnat del quart curs d'ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Escola d'estiu en llengua anglesa adreçada a l'alumnat del sisè curs d'Educació Primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12.Aquests programes són finançats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional. El servei d'organització, coordinació i impartició d'aquests programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres es durà a terme per empreses especialitzades del sector contractades a l'efecte per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

13. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 inclou la línia IV.6.10 d'ajuts per a l'alumnat de les Illes Balears per a l'aprenentatge de llengües estrangeres dins l'objectiu IV de cohesió social, en concret, objectiu IV.6, educació.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3.La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

4.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

6.La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener).

7.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

8.El Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

9.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

10.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

11.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

12.El Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 99, de 15 de juliol).

13.L'Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 155 de 8 de setembre).

14.L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i fent ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'alumnat del quart curs d'Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d'Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022, la qual figura com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar el model de sol·licitud, el model de declaració responsable i el model d'acceptació de l'ajut, que figuren com a annexos 2, 3 i 4 d'aquesta Resolució.

3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 22 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March Cerdà

  

ANNEX 1

Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat del quart curs d'Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d'Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu del 2022

 

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les condicions per a atorgar 539 ajuts a l'alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per a participar a diferents programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres, segons el nivell educatiu de l'alumnat participant, organitzats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant l'estiu del 2022.

Segon

Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005) i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100 d'11 de juliol de 2009).

 

Tercer

Dotació i crèdit pressupostari

La quantia dels ajuts a què es refereix la present convocatòria és d'un import màxim de 400.000,00 euros, que s'abonarà directament a l'empresa o empreses que resultin adjudicatàries del contracte convocat a l'efecte pel procediment obert i seran finançades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb càrrec a la partida pressupostària 13601-G/421E08/48000/00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2022.

Quart

Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts convocats són incompatibles amb altres ajuts o beques que es puguin rebre de l'Administració Pública o d'altres entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat.

Cinquè

Modalitats, nombre i import dels ajuts i persones beneficiàries

1.Es convoquen ajuts per a les modalitats següents:

Modalitat A (4t curs d'ESO, anglès): ajuts d'un valor econòmic de fins a 2.500,00 euros com a màxim cadascun per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 45-50 hores lectives adreçat a l'alumnat que en el curs escolar 2021-2022 estigui matriculat al quart curs d'ESO en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d'ajuts per a aquesta modalitat serà de 135 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

-103 ajuts per a l'illa de Mallorca.

-12 ajuts per a l'illa de Menorca.

-20 ajuts per a l'illa d'Eivissa (alumnes d'Eivissa i Formentera).

Modalitat B (4t curs d'ESO, francès): ajuts d'un valor econòmic de fins a 2.300,00 euros com a màxim cadascun per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua francesa a l'estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 45-50 hores lectives adreçat a l'alumnat que en el curs escolar 2021-2022 estigui matriculat al quart curs d'ESO en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d'ajuts per a aquesta modalitat serà de 10 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

-7  ajuts per a l'illa de Mallorca.

-1 ajut per a l'illa de Menorca.

-2 ajuts per a l'illa d'Eivissa (alumnes d'Eivissa i Formentera).

Modalitat C (4t curs d'ESO, alemany): ajuts d'un valor econòmic de fins a 2.300,00 euros com a màxim cadascun per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua alemanya a l'estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 45-50 hores lectives adreçat a l'alumnat que en el curs escolar 2021-2022 estigui matriculat al quart curs d'ESO en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d'ajuts per a aquesta modalitat serà de 27 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

-20 ajuts per a l'illa de Mallorca.

-3 ajut per a l'illa de Menorca.

-4 ajuts per a l'illa d'Eivissa (alumnes d'Eivissa i Formentera).

Modalitat D (6è curs d'Educació Primària, anglès): ajuts d'un valor econòmic de fins a 420 euros com a màxim cadascun per a la participació en una escola d'estiu en llengua anglesa d'una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres en horari de 9h a 14h), amb un total de 50 hores de formació, entre activitats acadèmiques i lúdiques, adreçat a l'alumnat que en el curs escolar 2021-2022 estigui matriculat en el sisè curs d'Educació Primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d'ajuts per a aquesta modalitat serà de 367 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

-282  ajuts per a l'illa de Mallorca.

-51 ajut per a l'illa de Menorca.

-34 ajuts per a l'illa d'Eivissa (alumnes d'Eivissa i Formentera).

2.En el cas de les modalitats  A, B i C, els ajuts són per fer front a totes les despeses derivades dels cursos, els desplaçaments d'anada i tornada des de Mallorca, Menorca i Eivissa al lloc on es realitzarà el curs i els trasllats des de l'aeroport a l'allotjament i de l'allotjament a l'aeroport, les despeses dels tutors-acompanyants, les activitats complementàries amb els seus desplaçaments, l'allotjament, la manutenció en règim de pensió completa, la docència, el certificat d'assistència, els materials pedagògics, l'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil, així com també altres despeses i imposts, si s'escau. El trasllat des del domicili de residència dels participants a l'aeroport de Mallorca, Menorca o Eivissa i des de l'aeroport al domicili de residència dels participants serà a càrrec de les famílies dels participants.

3.En el cas de la modalitat D, els ajuts són per fer front a totes les despeses derivades del programa (activitats acadèmiques i lúdiques), les activitats complementàries i els desplaçaments que se'n derivin, si n'hi ha, el certificat d'assistència, els materials pedagògics, inclòs el material fungible, els professors i monitors i l'assegurança tant del personal responsable com la dels alumnes, així com també altres despeses i imposts, si s'escau. El trasllat i recollida diari de l'alumnat al centre on tindran lloc les activitats serà a càrrec de les famílies dels participants.

4.En cas que el nombre de sol·licituds per a alguna de les illes sigui inferior al nombre d'ajuts que aquesta té assignats, els ajuts que no es puguin atorgar per manca de sol·licituds en una illa, es podran atorgar a les illes en què romanguin alumnes en llista d'espera.

5.El pagament dels ajuts es farà d'acord amb el que s'especifica al punt setzè d'aquesta convocatòria.

Sisè

Llocs de realització i dates dels programes d'immersió lingüística

Modalitat A (4t curs d'ESO, anglès): El curs d'immersió lingüística en anglès es realitzarà a Irlanda, a la ciutat de Dublín.

Les dates de realització del curs seran les següents:

-Torn 1: del 16 al 29 de juliol de 2022 (només alumnes d'Eivissa i Formentera).

-Torn 2: del 17 al 31 de juliol de 2022 (només alumnes de Menorca).

-Torn 3: del 31 de juliol al 13 d'agost de 2022 (només alumnes de Mallorca).

Torn 4: del 14 al 27 d'agost de 2022 (només alumnes de Mallorca).

Modalitat B (4t curs d'ESO, francès): El curs d'immersió lingüística en francès es realitzarà a França, a la ciutat de Nantes.

Les dates de realització del curs seran les següents:

-Torn únic: del 2 al 16 de juliol de 2022 (tots els alumnes).

Modalitat C (4t curs d'ESO, alemany): el curs d'immersió lingüística en alemany es realitzarà a Alemanya, a la ciutat de Friburg.

Les dates de realització del curs seran les següents:

-Torn 1: del 17 al 30 de juliol de 2022 (tots els alumnes).

-Torn 2: del 31 de juliol al 13 d'agost de 2022 (tots els alumnes).

-Torn 3: del 14 al 27 d'agost de 2022 (tots els alumnes).

Modalitat D (6è curs d'Educació Primària, anglès): l'escola d'estiu en anglès es realitzarà a les localitats següents en les dates que es detallen a continuació:

Mallorca

-Palma:

  • Torn 1: del 4 al 15 de juliol de 2022.
  • Torn 2: del 18 al 29 de juliol de 2022.

-Inca: del 4 al 15 de juliol de 2022.

-Alcúdia: del 18 al 29 de juliol de 2022.

-Manacor: del 18 al 29 de juliol de 2022.

Menorca

-Ciutadella: del 4 al 15 de juliol de 2022.

-Alaior: del 18 al 29 de juliol de 2022.

Eivissa

-Sant Antoni de Portmany: del 18 al 29 de juliol de 2022.

-Santa Eulària des Riu: del 4 al 15 de juliol de 2022.

 

Setè

Requisits de participació

1.Per optar a aquests ajuts l'alumnat ha de complir amb els requisits següents:     

  • Alumnat que opta a la modalitat A (4t curs d'ESO, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2021-2022.

  • Alumnat que opta a la modalitat B (4t curs d'ESO, francès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2021-2022.

b) Estar cursant l'assignatura de francès durant el curs escolar 2021-2022.

  • Alumnat que opta a la modalitat C (4t curs d'ESO, alemany):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d'ESO durant el curs escolar 2021-2022.

b) Estar cursant l'assignatura d'alemany durant el curs escolar 2021-2022.

  • Alumnat que opta a la modalitat D (6è curs d'Educació Primària, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 6è curs d'Educació Primària durant el curs escolar 2021-2022.

2.L'administració educativa comprovarà d'ofici el compliment dels requisits per a cadascuna de les modalitats.

3.L'alumnat de 4t d'ESO que pugui optar a més d'una modalitat haurà d'indicar a la sol·licitud de participació l'ordre de preferència dels cursos d'immersió lingüística en llengües estrangeres. En cas de ser seleccionat per a més d'una modalitat segons els criteris de selecció de l'apartat 1 del punt onzè, només podrà rebre l'ajut per a una única modalitat.

Vuitè

Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1.L'alumnat que compleixi els requisits establerts al punt anterior i desitgi obtenir un dels ajuts convocats haurà de presentar el model de sol·licitud (Annex 2) degudament emplenat i signat per l'alumne/pare/mare o tutor legal.

2.La sol·licitud (Annex 2), juntament amb la declaració responsable  que figura a l'Annex 3 d'aquesta convocatòria, s'ha de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional als registres de les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d'Educació i Formació Professional

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

3.Les persones interessades també podran presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració. 

4.Si els interessats decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s'ha de presentar en un sobre obert per tal que l'ofici destinat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional es dati i s'hi faci figurar el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l'oficina de Correus corresponent no dati la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada en el Registre de la Conselleria o en les dependències descrites amb anterioritat.

5.No s'acceptaran les sol·licituds enviades per correu electrònic o fora de termini.

6.El termini de presentació de les sol·licituds serà del 27 de març de 2022 fins al 13 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

7.Si analitzades les sol·licituds i la documentació presentades s'observés que hi ha defectes formals o omissió d'alguns documents exigits, l'òrgan competent per instruir el procediment requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 5 dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així, s'entendrà que desisteix de la petició i l'expedient quedarà arxivat sense cap altre tràmit, amb la notificació prèvia de la resolució d'arxivament que dicti l'òrgan instructor del procediment.

Novè

Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment serà la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la qual ha de dur a terme les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, en el marc de l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Desè

Comissió avaluadora

1.Es constitueix una comissió avaluadora que ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds, d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta Resolució de convocatòria.

b) Una vegada revisades totes les sol·licituds i la documentació annexa, remetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

2.La composició d'aquesta comissió avaluadora serà la següent:

a) Presidència: la cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o persona en qui delegui.

b) Secretaria: un funcionari o funcionària del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Vocalia:

-Un funcionari o funcionària designat per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

-Un inspector o inspectora, designat per la Cap del Departament d'Inspecció Educativa.

-Un funcionari o funcionària designat per la Cap del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3.La comissió pot demanar que l'òrgan instructor requereixi els documents complementaris necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir el compliment de l'objecte de la convocatòria i la correcta aplicació dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

Onzè

Criteris objectius i de preferència que han de regir la concessió

En el cas que el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits establerts en el punt setè de la present convocatòria sigui superior al nombre d'ajuts oferts, per a la selecció dels candidats s'ha de seguir el procediment següent.

1. Modalitats A, B i C (específics per a l'alumnat de 4t d'ESO)

La Comissió ha de seleccionar l'alumnat participant als cursos d'immersió lingüística a l'estranger utilitzant el criteri d'ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom, seguit del segon cognom i del nom del sol·licitant.

Per determinar el cognom pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, s'ha de fer un sorteig en un acte públic que ha de tenir lloc a les 10:00 hores del primer dia laborable del mes de maig de 2022, a la sala de reunions de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n pis, 07009, Palma).

L'alumnat procedent de centres educatius de Formentera pot optar a la reserva d'ajuts per a l'illa d'Eivissa.

Si no existeix cap sol·licitant el primer cognom del qual comenci per aquestes dues lletres, el primer sol·licitant seleccionat serà aquell el primer cognom del qual sigui l'immediat posterior d'acord amb l'ordre alfabètic. En cas d'empat s'ha tenir en compte l'ordre d'entrada de les sol·licituds al registre.

2. Modalitat D: (específics per a l'alumnat de 6è d'Educació Primària)

La Comissió ha de seleccionar l'alumnat participant a l'escola d'estiu utilitzant el criteri d'ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom, seguit del segon cognom i del nom del sol·licitant.

Per determinar el cognom pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, s'ha de fer un sorteig en un acte públic que ha de tenir lloc a les 10:30 hores del primer dia laborable del mes de maig de 2022, a la sala de reunions de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n pis, 07009, Palma).

L'alumnat procedent de centres educatius de Formentera pot optar als ajuts per participar a l'escola d'estiu en llengua anglesa que tingui lloc a l'illa d'Eivissa.

Si no existeix cap sol·licitant el primer cognom del qual comenci per aquestes dues lletres, el primer sol·licitant seleccionat serà aquell el primer cognom del qual sigui l'immediat posterior d'acord amb l'ordre alfabètic. En cas d'empat s'ha tenir en compte l'ordre d'entrada de les sol·licituds al registre.

Dotzè

Tramitació del procediment

1.Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà per revisar les sol·licituds presentades, ordenar-les d'acord amb els criteris objectius i de preferència establerts en el punt anterior, i elaborar l'informe que ha de servir de base a la proposta de resolució amb les següents relacions:

Modalitat A: (4t curs d'ESO, anglès)

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa d'Eivissa (alumnat d'Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Modalitat B: (4t curs d'ESO, francès)

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa d'Eivissa (alumnat d'Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Modalitat C: (4t curs d'ESO, alemany)

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa d'Eivissa (alumnat d'Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Modalitat D: (6è curs d'Educació Primària)

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

Illa d'Eivissa (alumnat d'Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d'espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d'exclusió.

2.L'alumnat de 4t d'ESO que hagi sol·licitat l'ajut per a més d'una modalitat i que sigui seleccionat per a més d'una modalitat d'acord amb els criteris de selecció de l'apartat 1 del punt onzè d'aquesta convocatòria només podrà rebre l'ajut per a una única modalitat.

3.Amb l'alumnat inclòs en els llistats d'espera, ordenats alfabèticament i per illes, s'anirà substituint, per rigorós ordre, a l'alumnat de les llistes de beneficiaris que no confirmi l'assistència en els termes del punt setzè, renunciï o no participi en els programes per qualsevol altre motiu.

4.Les sol·licituds de l'alumnat que aparegui en la llista d'espera, però no sigui seleccionat per obtenir l'ajut, s'entendran denegades.

Tretzè

Proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts

1.Fonamentat en l'informe de la comissió avaluadora, correspon a la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa formular la proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts, que ha d'incloure, per modalitats i illes, la llista provisional de l'alumnat seleccionat, en llista d'espera i exclòs, amb indicació de la causa d'exclusió i amb l'expressió dels motius de concessió o de denegació.

2.La proposta de resolució provisional es farà pública a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional http://dgpice.caib.es, així com al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals http://llenguesestrangeres.caib.es.

3.L'òrgan instructor ha d'incorporar a l'expedient el certificat acreditatiu d'aquesta publicació que, en tot cas, ha d'especificar el lloc i les dates en què s'han produït.

Catorzè

Reclamacions a la proposta de resolució provisional

1.Les persones interessades poden presentar les reclamacions que estimin oportunes dins del termini de 3 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional http://dgpice.caib.es, així com al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals http://llenguesestrangeres.caib.es.

2.Les reclamacions s'han de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, als registres de les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-les a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d'Educació i Formació Professional

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

En cap cas s'acceptaran les reclamacions presentades fora de termini.

3.Les persones interessades també podran presentar les reclamacions de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració.

4.En el supòsit que es presentin reclamacions, la comissió avaluadora les ha de revisar i, si n'és el cas, ha d'elaborar un nou informe que ha de servir de base a la proposta de resolució definitiva, on es faci referència a l'anàlisi d'aquestes reclamacions.

Quinzè

Resolució de la convocatòria

1.Examinades les reclamacions presentades, si s'escau, pels interessats, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva de concessió o denegació dels ajuts i que ha d'incloure, per modalitats i illes, la llista definitiva de l'alumnat beneficiari, l'alumnat en llista d'espera i l'alumnat exclòs, amb indicació de la causa d'exclusió.

2.La proposta de resolució definitiva es publicarà en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional http://dgpice.caib.es, així com al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals http://llenguesestrangeres.caib.es.

3.L'òrgan instructor ha d'incorporar a l'expedient el certificat acreditatiu d'aquesta publicació que, en tot cas, ha d'especificar el lloc i les dates en què s'han produït.

4.Una vegada que l'òrgan instructor hagi formulat la proposta de resolució definitiva, el conseller d'Educació i Formació Professional ha de resoldre motivadament en el termini de tres mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini establert anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds.

5.Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional http://dgpice.caib.es i en el microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals http://llenguesestrangeres.caib.es.

Setzè

Acceptació, renúncia i informació a l'alumnat i a les famílies

1.L'alumnat que resulti beneficiari dels ajuts en la proposta de resolució definitiva rebrà l'oportuna comunicació per correu electrònic per part de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa en la qual es determinarà la localitat i data en què tindrà lloc l'estada, juntament amb la corresponent informació i documentació complementària.

En el cas de la modalitat D, l'adjudicació dels centres en què es desenvoluparà el programa, en cas que n'hi hagués més d'un a cada illa, es farà atenent a la ubicació dels centres escolars de procedència de l'alumnat. No es podran modificar les dates de realització del curs.

Per a les modalitats A, B i C, tampoc es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l'alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

2.El pare, mare o tutor legal dels beneficiaris dels ajuts disposaran de 3 dies hàbils a partir d'aquesta comunicació per acceptar l'ajut i autoritzar la participació de l'alumnat al programa corresponent mitjançant l'enviament de l'Annex 4 signat i escanejat a l'adreça de correu electrònic spl@dgpice.caib.es.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït l'acceptació expressa, s'entendrà que el participant renuncia a l'ajut i es procedirà a la substitució de l'alumne d'acord amb el procediment del punt dotzè de la convocatòria.

3.L'acceptació de l'ajut comporta el compromís d'acceptació de totes les condicions i normes que la Conselleria d'Educació i Formació Professional pugui establir quant al desenvolupament del programa, trasllats i allotjament en els casos que pertoqui. Els alumnes hauran d'assistir a un mínim d'un 80% de les hores lectives del curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger per tal d'obtenir el certificat d'assistència corresponent.

Dissetè

Justificació i pagament de l'ajut

El pagament de la subvenció en espècie es durà a terme mitjançant el corresponent expedient de contractació. A més a més, a l'expedient de convocatòria d'aquests ajuts s'haurà d'incorporar certificació de les empreses adjudicatàries de la contractació administrativa, en què es faci constar l'alumnat que ha participat als programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres. Aquesta certificació haurà de comptar amb el vist i plau de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa on consti que s'ha realitzat satisfactòriament l'activitat.

Divuitè

Control de la subvenció

1.Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2.Els òrgans de l'administració educativa exerciran un control rigorós que asseguri la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3.L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l'ajut concedit.

4.Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració podrà determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Dinovè

Revocació dels ajuts concedits

1.D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

2.En cas d'absències injustificades que superin el nombre d'absències permeses o de conducta negativa o impròpia durant l'activitat l'alumne deixarà d'assistir al curs corresponent amb efecte immediat i, en els casos que pertoqui, tornarà a la seva residència. En aquest cas, les despeses ocasionades per aquesta circumstància han de córrer a càrrec de la família de l'alumne.

3.Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'hauran de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

 

Vintè

Reintegrament dels ajuts concedits

D'acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions procedirà el reintegrament de la subvenció concedida, en el cas que es comprovi la inexistència de les condicions requerides per a la seva obtenció i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

Vint-i-unè

Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dóna lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.

Vint-i-dosè

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el tractament que es donarà a les dades personals que els interessats consignin en les sol·licituds serà el següent:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les sol·licituds d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els articles 6.1.b) i c) del Reglament general de protecció de dades.

b) Responsable del tractament: la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Destinataris de les dades: la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d) Termini de conservació de les dades: les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de dades. És d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s'han de conservar d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Documents adjunts