Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 168070
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de març de 2022 per la qual s’aproven les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin el finançament de les contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors que no reuneixen tots els requisits acadèmics exigits per la normativa vigent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Des de l'any 2016 i amb la finalitat de facilitar i col·laborar amb l'administració en la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista, les successives lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han previst diferents obligacions als centres concertats. Una d'aquestes obligacions és la de presentar la documentació necessària per tramitar i gestionar el pagament delegat de la nòmina i el pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista. A més, aquestes lleis també han habilitat el director general competent en la matèria per dictar una resolució que estableixi quina documentació i en quins terminis s'ha de presentar. En concret, aquesta previsió la trobam en l'article 31.a) de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Aquesta habilitació ha significat que es dictin, per a cada curs escolar, les instruccions sobre la tramitació i gestió del pagament delegat de la nòmina del personal docent dels centres concertats, i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista dels centres concertats, els titulars dels quals són cooperatives d'ensenyament de treball associat. En l'apartat 3.2 d'aquestes instruccions es determina que el professorat dels centres concertats ha d'estar en possessió de tota la titulació requerida per la normativa vigent.

3. En relació amb això, l'article 14 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE), assenyala que tots els centres docents han de complir uns requisits mínims per impartir els ensenyaments, que es refereixen, entre d'altres, a la titulació acadèmica del professorat. Els articles 92 a 99 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), recullen els requisits de titulació del professorat dels diferents ensenyaments i l'article 100.2 estableix com a requisit estar en possessió de la formació pedagògica corresponent.

4. Aquesta exigència també es preveu en l'article 26 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018.

5. En relació amb la normativa vigent aplicable en aquesta matèria cal tenir en compte les diferents normes que afecten cada nivell educatiu:

-El Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels centres privats d'educació infantil i d'educació primària.

-El Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

 

-El Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

6. Pel que fa a les titulacions que acrediten el coneixement de llengua catalana, cal esmentar la normativa següent:

- El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

- L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

7. No obstant l'anterior, en ocasions no resulta senzill que el mercat laboral ofereixi professorat amb tota la titulació exigida i, a més, la urgència per atendre l'alumnat i possibilitar el dret a l'educació pot fer necessària la contractació de docents que, malgrat no disposar de tots els requisits específics de titulació, sí que presenten els suficients per ser contractats de manera provisional, temporal i extraordinària, una vegada que l'Administració hagi valorat cada cas concret.

8. Aquesta problemàtica s'ha abordat des de l'any 2013, mitjançant la Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de febrer de 2013 per la qual es constitueix la comissió de valoració de les sol·licituds per contractar amb caràcter provisional, temporal i extraordinari professors a centres privats concertats (BOIB núm. 32, de 7 de març). Aquesta Resolució ha estat modificada per una resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 27 de maig de 2013 (BOIB núm. 81, de 6 de juny) i per dues resolucions del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 29 de setembre de 2017 i de 13 d'abril de 2021 (publicades, respectivament, en el BOIB núm. 132, de 7 d'octubre de 2017, i en el BOIB núm. 56, de 29 d'abril de 2021).

9. La comissió que s'esmenta en el punt anterior és l'òrgan específic encarregat de valorar els requisits acadèmics i pedagògics en aquests casos. No obstant això, la pràctica ha demostrat que el seu funcionament no ha estat suficientment àgil per atendre les necessitats urgents de contractació dels centres concertats. A més, la Resolució de 28 de febrer esmentada i les seves modificacions no preveuen aspectes procedimentals necessaris per garantir els principis de legalitat i d'eficàcia administrativa, així com el de seguretat jurídica. Per aquest motiu, es fa necessari dictar unes instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin el finançament de les contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors que no tenen tota la titulació exigida per la normativa vigent.

10. El director general de Planificació, Ordenació i Centres és competent per dictar la present Resolució d'acord amb l'habilitació prevista en l'article 31.a) de la Llei 5/2021, de 28 de desembre; així com d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

2. L'article 14 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

4. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

5. El Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels centres privats d'educació infantil i d'educació primària (BOE núm. 167, de 13 de juliol).

6. El Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat (BOE núm. 173, del 17 de juliol).

7. El Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm.171, de 18 de juliol).

8 .El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 166, de 23 de novembre).

9. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

Per tot això, en virtut de l'article 31.a) de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin el finançament de les contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors que no reuneixen tots els requisits acadèmics per la normativa vigent, que figura en l'annex 1.

2. Aprovar el model actualitzat de sol·licitud d'autorització provisional prèvia per a la contractació del professorat en l'ensenyament privat concertat, que figura en l'annex 2.

3. Aprovar el model de comunicació de canvis respecte de la sol·licitud inicial, que figura en l'annex 3.

4. Deixar sense efecte la Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de febrer de 2013 per la qual es constitueix la comissió de valoració de les sol·licituds per contractar amb caràcter provisional, temporal i extraordinari professors a centres privats concertats, així com les resolucions que l'han modificada.

5. Publicar aquesta Resolució en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Disposar que aquesta Resolució desplegui efectes l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX I ​​​​​​​Instruccions dirigides als centres concertats per sol·licitar el finançament de les contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors que no reuneixen tots els requisits acadèmics exigits per la normativa vigent

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions són aplicables a tots els centres que tenen concert en règim general, singular i/o especial amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional que requereixin el finançament de contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de docents que no reuneixen tots els requisits acadèmics exigits per la normativa vigent.

Segon Presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament a través de l'aplicació habilitada a l'efecte. Mentre aquesta no estigui disponible s'ha de realitzar per registre electrònic.

2. Els centres han d'adjuntar en el tràmit:

a) La sol·licitud correctament emplenada segons el model que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b) L'acreditació de la impossibilitat de poder contractar algú de la llista d'interins que han autoritzat la Conselleria a cedir les seves dades als centres concertats o, en el seu cas, que el professorat ha manifestat per escrit que no està interessat en l'oferta del centre concertat.

c) L'horari del professor titular que consta en el GESTIB en els casos de sol·licituds per cobrir una substitució (substitució d'IT, risc durant l'embaràs, maternitat, etc.).

d) La documentació acreditativa de la titulació del professor a contractar.

3. Les sol·licituds es poden presentar des del 10 d'agost anterior a l'inici del curs en que s'hagin d'aplicar fins al 20 de juny de l'any següent.

Tercer Revisió de la documentació

Revisada la documentació, si s'observa alguna deficiència i d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà al centre que l'esmeni, per la qual cosa disposarà d'un termini de deu dies hàbils. En cas que el centre no presenti les esmenes requerides es tindrà per desistit del procediment prèvia resolució expressa.

Quart Informe tècnic

1. Un cop revisada la documentació, la cap del Servei de Planificació de Centres Concertats de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres emetrà, en relació amb la sol·licitud presentada pel centre, un informe favorable o desfavorable sobre el finançament, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.

2. En tot cas, l'informe serà desfavorable si el candidat proposat pel centre no està en possessió dels títols a què fan referència els articles 92 a 96 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), per als diferents ensenyaments i en consonància amb la normativa de desplegament. S'ha de tenir en compte el següent:

a) En el cas d'educació infantil i primària, si el centre sol·licitant proposa més d'un candidat per a una plaça, l'informe favorable a la contractació ha de respectar la prelació segons la qual preval estar en possessió de la menció en l'especialitat corresponent, si s'escau, respecte del Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana per a l'educació primària (CCIP).

b) En el cas d' educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, si el centre sol·licitant proposa més d'un candidat per a una plaça, l'informe favorable a la contractació ha de respectar la següent prelació:

 

1r. Disposar de la formació superior adequada o experiència laboral en la matèria i de la formació pedagògica i didàctica (CAP o màster universitari de formació del professorat).

2n. Disposar de la formació superior adequada o experiència laboral en la matèria i del Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana en l'educació secundària (CCS).

3r. Disposar de la formació pedagògica i didàctica (CAP o màster universitari de formació del professorat) i del Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana en l'educació secundària (CCS).

4t. Disposar de la formació pedagògica i didàctica (CAP o màster universitari de formació del professorat).

5è. Disposar del Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana en l'educació secundària (CCS).

Cinquè Tràmit d'audiència

Si l'informe a què es refereix el punt quart d'aquest annex és desfavorable, s'ha d'obrir el tràmit d'audiència establert en l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i s'atorgarà un termini de deu dies hàbils perquè el centre al·legui i presenti els documents i justificants que consideri oportuns. Si abans del venciment del termini, el centre manifesta la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el tràmit es considerarà realitzat.

Sisè Proposta de resolució i resolució

Conclòs el tràmit d'audiència, si s'escau, la cap del Servei de Planificació de Centres Concertats emetrà la proposta de resolució, que elevarà al director general de Planificació, Ordenació i Centres perquè en dicti la resolució corresponent.

Setè Contingut de la resolució

1. La resolució establirà els termes del finançament provisional, temporal i excepcional. En tot cas, només es podran finançar els salaris i les quotes a la Seguretat Social a partir de la data de la sol·licitud. En cap cas es finançaran quotes a la Seguretat Social ni salaris amb data anterior a la sol·licitud.

2. La resolució indicarà el termini peremptori en què els centres concertats han de presentar la documentació acreditativa de la contractació del docent en els termes que estableixin les instruccions, aprovades per a cada curs escolar, sobre la tramitació i gestió del pagament delegat de la nòmina del personal docent dels centres concertats, i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista dels centres concertats, els titulars dels quals són cooperatives d'ensenyament de treball associat.

Vuitè Efectes de l'incompliment dels termes establerts en la resolució

1. Sense perjudici del que estableix el punt novè d'aquest annex, en el cas que la contractació que efectuï el centre no s'ajusti als termes de finançament establerts en la resolució, es dictarà una resolució expressa per la qual la primera quedarà sense efecte i, si es dona el cas, s'iniciarà un procediment de reintegrament d'ingressos indeguts.

2 .Finalitzat el termini establert en la resolució de finançament sense que s'hagi presentat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la documentació acreditativa de la contractació, quedarà sense efectes de forma automàtica la resolució, sense perjudici que el centre afectat pugui presentar una nova sol·licitud, que es finançarà, en el seu cas, a partir de la data en què s'hagi presentat la nova sol·licitud.

Novè Modificacions de la sol·licitud que no requeriran la presentació d'una nova sol·licitud

1. Un cop dictada la resolució de finançament, el centre podrà comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant el model establert en l'annex 3, referit a la comunicació de canvis respecte de la sol·licitud inicial, els canvis relatius a un increment o reducció d'hores assignades a l'assignatura objecte de la sol·licitud, que seran introduïts en la nòmina delegada a l'efecte d'incloure'ls en la resolució de la nòmina del mes en què produeixi efectes, sense necessitat de modificar la resolució inicial.

2. En cap cas la modificació del nombre d'hores pot incrementar el nombre total d'hores concertades per al centre en qüestió.

Desè Modificacions que requeriran la presentació d'una nova sol·licitud

1. Hauran de ser objecte d'una nova sol·licitud les modificacions respecte de la sol·licitud inicial que afectin els aspectes següents:

a) L'assignatura/assignatures que ha d'impartir la persona substituta.

b) La data de finalització quan sigui posterior a la data que consti en la resolució.

2. Els efectes de l'esmentada modificació es produiran com a màxim des de la data de presentació de la nova sol·licitud.

Onzè Informació als agents socials

L'administració convocarà, amb caràcter mensual, una reunió per informar les patronals i els sindicats sobre les resolucions que es dictin d'acord amb aquestes instruccions.

Documents adjunts