Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 166376
MF-776 Increment expansió lloc auxiliar administratiu/iva UAC F23010218 i auxiliar administratiu/iva tarjeta ciutadana F23010021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 03/03/2022, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-776 relativa al increment d'expansions dels llocs de feina d'auxiliar administratiu/iva UAC F23010218 i auxiliar administratiu/iva tarjeta ciutadana F23010021, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 10 de març de 2022

El cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 776 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

PCG

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN INTERIOR

ÒRGAN:

PCG003

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I POBLACIÓ

UNITAT:

PCG0031010

DEPARTAMENT DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA / UNITAT DE TARGETA CIUTADANA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F23010021

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

3

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F23010021

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

4

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

 

UNITAT: PCG0031200 DEPARTAMENT DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA/UNITAT ADMINISTRATIVA DE CORRESPONDÈNCIA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:                                                                                                             

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F23010218

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

3

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F23010218

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

4

G

14

13

C

AJP

C2

JG1

H1

AG

3054 - SUBESCALA AUXILIAR

 

B2

 

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

13

  10.005,38 €