Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 170507
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) la realització de les obres del projecte integral d’execució de legalització de cobertes i reforma d’un habitatge aïllat per a canvi d’ús a refugi a la finca pública de ses Figueroles en el TM de Selva (Exp. SP 139/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és propietària de l'immoble situat al polígon 15, parcel·la 27 de la finca pública de ses Figueroles en el TM de Selva:

Actiu fix terreny:         100000001250 - 0

Actiu fix construcció:  100000001421 - 0

Referències cadastrals: 07058A015000270000KQ

                                      000400100DE90E0001UJ

2. En data 21 de desembre de 2021, va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 62594), un ofici del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori mitjançant el qual formula sol·licitud d'autorització perquè l'IBANAT realitzi les obres del projecte integral d'execució de legalització de cobertes i reforma d'un habitatge aïllat per a canvi d'ús a refugi a la finca pública de ses Figueroles en el TM de Selva.

3. En l'ofici esmentat s'adjunta, en format CD, projecte integral d'execució de legalització de cobertes i reforma d'un habitatge aïllat per a canvi d'ús a refugi de la casa ses Figueroles signat per la cap de Servei d'obres i Valoracions, l'arquitecte tècnic i arquitecta tècnica de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura de 7 de juny de 2021.

4. En data 22 de març de 2022, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient del qual es tracta.

5. El 23 de març de 2022, el tècnic I va emetre un informe favorable amb el vistiplau de la cap de Servei de Patrimoni. CSV: https://vd.caib.es/1648025573863-411426317-5500685868831197362.

Fonaments de dret

1. L'article 90.1 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 49, de 24 d'abril de 2001) i la resta de disposicions aplicables concordants.

2. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

3. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

4. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) a efectuar les obres del projecte integral d'execució de legalització de cobertes i reforma d'un habitatge aïllat per a canvi d'ús a refugi a la finca pública de ses Figueroles en el TM de Selva, amb les particularitats detallades al projecte integral d'execució de 7 de juny de 2021, signat per la cap de Servei d'obres i Valoracions, l'arquitecte tècnic i arquitecta tècnica de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.

2. Condicionar aquesta autorització a l'obtenció prèvia de les llicències municipals corresponents, l'informe favorable d'impacte ambiental i la declaració d'interès general, si s'escau, i a la supervisió pel Departament d'Arquitectura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Notificar aquesta Resolució a l'IBANAT, a la Conselleria de Medi Ambient i Territori i a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.

4. Traslladar la documentació a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per a la seva supervisió.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Anotar aquesta autorització d'obres en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació i de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació i de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 24 de març de 2022

La directora general

Catalina Ana Galmés Trueba

Per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

(BOIB 37/2021)